Hopp til innhold Hopp til meny Gå til søkesiden

Mål og helhetlig styring

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. I 2018 hadde fylkeskommunen 4 819 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. I den framtidige Viken fylkeskommune vil det være totalt ca. 9 700 ansatte. Akershus fylkeskommune ivaretar kommunelovens krav til styring og kontroll gjennom et helhetlig styringssystem basert på god struktur og sammenheng mellom styringsdokumenter, ledelsesprinsipper og internkontroll. God personalpolitikk, internkontroll som sikrer pålitelig rapportering, etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer samt bidrar til effektiv måloppnåelse er sentrale elementer i det helhetlige styringssystemet.


Fylkesrådmann Knut Sletta.
Fylkesrådmann Knut Sletta. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Fylkesrådmannen har ordet


Les mer

Året 2018 har i økende grad vært preget av forberedelser til Viken fylkeskommune fra 2020. Tre organisasjoner skal bli til én, og det er et omfattende planleggingsarbeid som er gjennomført så langt. Samtidig som Viken forberedes, skal driften av Akershus fylkeskommune gå sin gang. Dette kan være krevende for ledere og medarbeidere som får en dobbelt funksjon, og det har vært viktig å være oppmerksom på arbeidsbelastningen i en slik situasjon.

Befolkningsprognosene viser at befolkningen både i Akershus og for Viken vil fortsette å vokse mer enn for landet samlet. Vekst er positivt og vitner om en region som er i utvikling, men gir også utfordringer med økt press på arealer, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester. Både Akershus og Viken vil ha store investeringsbehov. Nøkternhet i driften er derfor nødvendig. De økonomiske resultatene i 2018 er gode. Netto driftsresultatet er på 380 mill. kr, som utgjør 4,5 prosent av driftsinntektene. Dette er over anbefalt nivå på 4 prosent. Regnskapsoverskuddet er på 244 mill. kr.

Målet er at trafikkveksten i fylket skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Kollektivtransporten hadde en vekst på 4,9 prosent i 2018. Dette er en vesentlig økning, og kan ses i sammenheng med en større ruteendring i 2018 og innføring av nytt trafikantbetalingssystem i bomringen i oktober 2017 som har hatt effekt i 2018. Akershus fylkeskommune har inngått en bymiljøavtale med Oslo kommune og staten. Gjennom denne avtalen forplikter staten seg til å bidra med 50 prosent finansiering til Fornebubanen. Forprosjektet for Fornebubanen er ferdigstilt og har blitt eksternt kvalitetssikret i henhold til statlige krav.

I 2018 la fylkeskommunen for første gang fram et klimabudsjett for perioden 2019-2022. Fylkeskommunen startet i 2017 et utviklingsarbeid med bærekraftrapportering for egen virksomhet. På sikt skal bærekraftsrapporten gi oversikt over status og utfordringer for å nå et bærekraftig lavutslippssamfunn. Regionale planer er viktige for å koordinere innsatsen med å redusere klimagassutslipp i fylket. Disse planene peker ut strategisk retning og samordner viktige aktører for å nå felles mål for samfunnsutviklingen.

Vi går mot et samfunn der kunnskap blir stadig viktigere. Akershusskolen arbeider hver dag for å styrke elevenes motivasjon og kompetanse og å ruste dem best mulig til å møte morgendagens krav. I 2018 hadde akershusskolen et mål om at 87 prosent av elevene skulle fullføre og bestå videregående opplæring. Resultatet ble 86,7 prosent. Dette er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994.

Yrkesfagløftet er fortsatt et viktig satsingsområde. Det er for få elever som oppnår yrkeskompetanse. Vi samarbeider med bedriftene i Akershus for å avdekke arbeidslivets behov og for å kunne drive et målrettet kvalitetsutviklingsarbeid. Vi deltar i et nordisk prosjekt for å utjevne kjønnsbalansen i ulike bransjer/yrker, der målet er å få flere jenter til å søke yrkesfag med sterk overvekt av gutter og omvendt.

Jeg ønsker å rette en stor takk til fylkeskommunens nesten 5 000 medarbeidere for de gode resultatene som er oppnådd i 2018 i et særs krevende år. Takk for at dere hver dag bidrar til å gi akershussamfunnet gode fylkeskommunale tjenester som vi med rette kan være stolte av.

 

Oslo 31. mars 2019

 

Knut Sletta

Fylkesrådmann


Lukk artikkel

Hendelser i 2018


Les mer

I det følgende presenteres et utvalg hendelser og aktiviteter for Akershus fylkeskommune i 2018.

Akershusmesterskapet i kategorien Beste Ungdomsbedrift

150 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus satte hverandre stevne under GründerExpo 2018, Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter. Barlock UB ble 28. februar kåret til Beste Ungdomsbedrift Akershus 2018.

- Prisen virket uoppnåelig å vinne

Det var en tydelig overrasket Jenny Viktoria Desirée Sørenssen Wulff, da hun 15. mars mottok utmerkelsen «Beste fag- og svenneprøve» for sin svenneprøve i rørleggerfaget under fag- og svennebrevutdelingen i Akershus.

Styrker kollektivtilbudet i Akershus og Oslo

8. april gjennomførte Ruter en styrking av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. Målet med ruteendringene er å sikre raskere reiser inn og ut av hovedstadsområdet og for å møte befolkningsveksten. Ruter har satt av 89 millioner kroner til forbedret rutetilbud.

Stor medaljesanking av Akershuselever

Yrkesfagelevene fra Akershus forsynte seg grovt fra medaljepotten under Skole-NM i yrkesfag. Duoen Henrik Sjølivangen og Oda Østebakken fra Skedsmo videregående skole, tok gull i faget Elektriker. Simon Wasland Gjems og Kaja Svendsen trakk det lengste strået i Barn og ungdomsarbeiderfaget.

Byggestart for gang- og sykkelvei i Asker

Byggingen av ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 167 Røykenveien er begynt. Fylkesordfører Anette Solli og Asker-ordfører Lene Conradi var med og markerte oppstarten 25. april.

Medaljer i yrkesfag

De siste konkurransene under Skole-NM ble avgjort i Trondheim 25.-26. april. Akershus-elever fikk med seg medaljer i alle valører.

Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Drøyt 134 millioner kroner i spillemidler ble i juni fordelt på 104 anleggsprosjekter i Akershus. Midlene går til alt fra større haller for organisert idrett til mindre nærmiljøprosjekter for uorganisert aktivitet.

39 elbusser på Nedre Romerike fra sommeren 2019

Sommeren 2019 blir det oppstart for totalt seks kontrakter på Romerike, som omfatter 413 miljøvennlige busser. Til sammen blir det 39 nye elbusser på Nedre Romerike. Kontrakten ble tildelt Nobina i 2018.

Nytt mobbeombud for barnehage og grunnskole

Fra 1. august er det opprettet et mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole i Akershus. Janne-Marie Myrås skal bidra til at barn og unge i Akershus får en mobbefri hverdag.

Første skoledag på videregående

Spente ungdommer møtte opp til sin første dag på de videregående skolene i Akershus 16. august. Fylkesordfører Anette Solli og fylkesvaraordfører Lars Salvesen ønsket elevene velkommen på Bjørkelangen og Eidsvoll videregående skoler.

Tannhelsetjenesten i front på e-helse

Akershus fylkeskommunes tannhelsetjeneste er først ute med å tilby elektroniske resepter til tannhelsepasienter. Løsningen ble iverksatt høsten 2018.

Gang- og sykkelvei åpnet i Eidsvoll

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen og ordfører i Eidsvoll John-Erik Vika stod for åpningen av ny gang- og sykkelvei langs Odalsveien i Eidsvoll 28. August.

Urpremiere på danseforestilling

Urpremieren til DanseFOT/Nagelhus Schia Productions ble fremført i Bærum Kulturhus 31. august, med kulturminister og fylkesordfører til stede. Akershus fylkeskommune har gitt midler til et nytt og unikt talentprogram i Akershus, og bidratt til etablering av et nytt profesjonelt dansekompani med utspring i Akershus.

Nes og Nesodden ble Trafikksikker kommune

Nes og Nesodden ble godkjent som Trafikksikker kommune. Ketil Nordengen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg var på besøk og delte ut godkjenningen.

Kåret til fylkets beste turrute

Kongeveien i Fet kommune er kåret til Akershus beste turrute, og ruten ble dermed en av 16 ruter som konkurrerer om å vinne tittelen «Norges beste turrute».

Anleggsstart for tryggere vei

12. oktober markerte Statens vegvesen at arbeidet med å bygge ny fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud i Fet kommune er i gang. - Her bygger vi en helt ny veistrekning som gjør det tryggere for alle trafikanter, og ikke minst en tryggere skolevei, sa Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel.

Slaktet inn medaljer til Akershus

Akershus-elever hanket inn en stor medaljefangst under Yrkes-NM på Hellerudsletta. Butikkslakterne Sandra Ellev og Antonsen og Jesper Nilsstua tok gull- og sølvmedalje i Butikkslakter-faget 25. oktober.

Akershusprisen 2018 gikk til Mona Engell

Gjennom frivillig arbeid har Mona Engell i en årrekke bidratt med innsats for folk i Gjerdrum og Akershus. Akershusprisen ble delt ut 29. oktober for femte gang, hvor Mona Engell ble valgt ut av juryen som vinner.

Båtene på Nesoddsambandet blir elektriske i 2019

Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjersamband vil gå på batteri fra høsten 2019. Da blir de tre båtene på sambandet Nesodden - Aker Brygge elektriske. Nyheten ble lansert 31. oktober.

Hydrogenstasjon på Hvam åpnet

22. november ble den nye hydrogenstasjonen til Uno-X ved E6 på Hvam i Akershus åpnet. Dette er den første energistasjonen som etableres på Østlandet, der bilister både kan fylle hydrogen, bensin og diesel. Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel og ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten deltok på åpningen.

Slik blir T-banestasjonene på Fornebubanen

Vinnerne i plan- og designkonkurransen for de seks T-banestasjonene på Fornebubanen ble offentliggjort 26. november.

Ny gang- og sykkelvei i Nes kommune

Nå er det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Auli boligfelt til Haga stasjon i Nes kommune. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen og Grete Sjøli, ordfører i Nes kommune, markerte 4. desember ferdigstillelse av veien.

Ny gang- og sykkelvei langs Griniveien

7. desember åpnet offisielt den nye gang- og sykkelveien ved Eiksmarka inn mot Oslo-grensen. Mange skolebarn fikk en tryggere skolevei. Fylkesordfører Anette Solli, Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø klippet snoren.

Sandvika Bussterminal med flere oppgraderinger

Sandvika Bussterminal fikk et etterlengtet løft denne høsten, hvor man har oppgradert alt fra snøsmelteanlegg, universell utforming, og nye informasjonssøyler. Oppgraderingen ble markert 14. desember med leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz og administrerende direktør i AKT, Jafar Altememy.

Økonomiplanen vedtatt

Investeringer i videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan 2019-2022. Fylkestinget vedtok årsbudsjett og økonomiplan 17. desember.

Fylkets første klimabudsjett

For første gang vedtok fylkestinget 17. desember et klimabudsjett som del av økonomiplanen 2019-2022, sammen med bærekraftrapporten. Den gir oversikt over bærekraftresultater og status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune godt i gang

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune hadde 10 møter i 2018. Blant sakene var alternative lokasjoner for nytt hovedkontor, modell for parlamentarisk styringsmodell, visjonen «Viken viser vei» ble vedtatt og politiske arbeidsgrupper ble etablert. Konkurranse om nytt fylkesvåpen ble satt i gang i 2018.


Lukk artikkel
Foto: Melkeveien AS

Mål, måloppnåelse og nøkkeltall


Les mer

Vår visjon, våre verdier og hovedmål

Vår visjon, våre verdier og hovedmål utgjør et samlende fundament for alle ledere og medarbeidere i det daglige arbeidet for å ivareta fylkeskommunens mange oppgaver.

Visjon: Ledende og levende Verdier: Profesjonalitet, respekt, åpenhet

Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid.

Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling.

Våre verdier motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. De veileder oss i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider internt og eksternt.

Verdier

Profesjonalitet

 • Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet
 • Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler
 • Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse
 • Vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat
 • Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling

Respekt

 • Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre
 • Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet
 • Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke

Åpenhet

 • Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle
 • Vi er lyttende og åpne for dialog
 • Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger
 • Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte

Våre åtte hovedmål for perioden 2018-2021

Akershus fylkeskommune skal

 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse
 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet
 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø
 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
 7. stimulere til mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse
 8. levere gode og effektive tjenester

Hva pengene gikk til

*) Tall for 2017 i parentes

Av fylkeskommunens driftsutgifter brukes størstedelen på utdanning og kompetanse (videregående opplæring). Samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier, utgjør sammen med utdanning og kompetanse 83,2 prosent av fylkeskommunens totale driftsutgifter.

Nøkkeltall for 2018

Nøkkeltall for fylkeskommunens tjenesteyting  
Utdanning  
Elever i videregående skoler 22 910
Antall videregående skoler 34
Andel fullført og bestått i skoleåret 2017-18 86,7 %
Antall utdanningsprogrammer 13
Løpende lærekontrakter pr. 31.12.2018 3 059
Antall beståtte fag- og svenneprøver 1 095
Samferdsel  
Fylkesveier 1 827 km
Antall påstigende passasjerer regionbuss 61,9 mill.
Antall påstigende passasjerer båt 3,2 mill.
Antall påstigende passasjerer tog i Akershus 32,4 mill.
Antall drosjeløyver 559
Antall reserveløyver 98
Antall brukere med TT-transport pr. 31.12.2018 14 352
Antall elever med skoleskyss 1) 23 500
Tannhelse  
Antall personer under tilsyn i prioriterte grupper  157 300
Antall behandlede pasienter i 2018  100 500
Andel under tilsyn av barn og ungdom 1-18 år 95,9
Andel 5-åringer med kariesfrie tenner  79,2%
Antall ordinære tannklinikker  22
Kultur  
Utførte arkeologiske registreringsprosjekter 100
Antall forestillinger / tiltak i Den kulturelle skolesekken 2 498
Utlån fra bokbussen 38 369
Totalutlån e-bøker i Akershus 93 915
Miljøfokus  
Andel videregående skoler med alternativ oppvarming 2) 95 %
Organisasjon  
Antall ansatte i Akershus fylkeskommune 4 819
Kjønnsfordeling, andel kvinner 62,2 %

 

Mål og måloppnåelse

I det følgende gis rapport på måloppnåelse i forhold til Akershus fylkeskommunes åtte hovedmål og utviklingsområder i tilknytning til målene. Måloppnåelse og resultater utdypes nærmere i delen «Resultater og aktiviteter».

1.1.1 Status pr. 31.12.2018

Følgende regionale planer foreligger:

- Regional plan for klima og energi

- Regional plan for handel, service og senterstruktur

- Utkast til høringsforslag til regional plan for kompetanse

 

Handlingsplan vurderes rullert for vedtatte regionale planer:

- Regional plan for innovasjon og nyskaping (Oslo og Akershus)

- Regional plan for areal- og transport (Oslo og Akershus)

- Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

- Regional plan for vannforvaltning (Akershus, Østfold, Buskerud)

- Regional plan for masseforvaltning

 

Regional plan for kulturminnevern og kulturmiljøer er revidert.

Måloppnåelse 2018

Regional plan for klima og energi: Vedtatt i fylkestinget 18.06.18.

RP-HSS: Vedtatt i fylkestinget 17.12.18.

Høringsforslag regional plan for kompetanse: Avventes til Viken 2020.

RP-ATP: Handlingsprogram oppdatert. Lagt fram for fylkesutvalget i orienteringssak 03.09.18. Oppdateringer var i hovedsak knyttet til framdrift.

Handlingsprogram for regional plan for masseforvaltning: Videreført uten endringer.

 


1.1.2 Status pr. 31.12.2018

Folkehelsestatistikk er utarbeidet og tilgjengeliggjort. Igangsatt arbeidet med nytt strategisk dokument for folkehelse.

Måloppnåelse 2018

Statistikkheftet «Ung i Akershus» nr. 3/17 er lagt fram årsskiftet 2017/18. Arbeidet med Program for folkehelse er igangsatt. Det er bevilget 6 mill. kr i statlige midler (Helsedirektoratet) pr år til arbeidet i Akershus. Har fordelt 4,5 mill. kr av disse i 2018, resten fordeles sammen med nye midler i 2019. Prosjektperioden er 6 år.

1.2.1 Status pr. 31.12.2018

Færre elever, lærlinger og lærekandidater rapporterer i elev- og lærlingundersøkelsene at de blir mobbet.

Måloppnåelse 2018

Andel elever på Vg1 som rapporterer at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere har gått ned fra 3,9 til 3,4 prosent i 2018-19. Andelen lærlinger som opplever mobbing eller seksuell oppmerksomhet 2-3 ganger i måneden eller oftere, er 5,4 prosent i 2018-19.

 


1.2.2 Status pr. 31.12.2018

Flere elever rapporterer i elevundersøkelsen at de opplever en positiv relasjon til lærer og medelever.

Måloppnåelse 2018

Det er like mange som rapporterer at de har en positiv relasjon til lærere og medelever i 2018-19 som i 2017-18.

 


1.2.3 Status pr. 31.12.201

Radikalisering eller voldelig ekstremisme aksepteres ikke ved de videregående skolene.

Måloppnåelse 2018

Det er ingen rapporter om voldelig ekstremisme og radikalisering ved videregående skoler i Akershus.

1.3.1 Status pr. 31.12.2018

Flere innbyggere i Akershus får bedre tannhelse. Statistikk viser at tannhelsen til utvalgte grupper i befolkningen (5, 12 og 18 år) bedres kontinuerlig.

Måloppnåelse 2018

Målene 1.4.1 til 1.4.4 er innfridd, som igjen viser at innbyggerne i Akershus får bedre tannhelse. Målet 1.3.1 er nådd.

 


1.3.2 Status pr. 31.12.2018

Legge til rette for fysisk aktivitet i tilknytning til skoleanleggene.

Måloppnåelse 2018

Involvert i Skolestruktur 2030. Deltar i prosjektgruppe for utvikling av idrettsbygg og anlegg ved skolene. I den forbindelse vurderes sykkelparkering kontinuerlig.

1.4.1 Status pr. 31.12.2018

Andelen av 5 åringer uten hull i tennene skal være høyere enn 80 prosent.

Måloppnåelse 2018

Resultatet for 5-åringer som ikke har hull, ble 79,2 prosent. Dette er marginalt lavere enn målet, og fjoråret, men målet anses likevel som nådd.

 


1.4.2 Status pr. 31.12.2018

SIC-indeks 12 åringer med gjennomsnittlig antall tenner med behandlingsbehov er 2,3 eller mindre.

Måloppnåelse 2018

SIC-indeks på AFK ble 2,2, og målet er nådd. Dette angir at behandlingsbehovet ble 0,1 tenner lavere enn målet.

 


1.4.3 Status pr. 31.12.2018

Gjennomsnittlig antall tenner med hull pr. 12 åring skal være < 1.

Måloppnåelse 2018

Gjennomsnittlig antall tenner med hull var 0,8 for 12-åringer, og målet er nådd.

 


1.4.4 Status pr. 31.12.2018

Gjennomsnittlig antall tenner med hull pr. 18 åring skal være < 3,1.

Måloppnåelse 2018

Gjennomsnittlig antall tenner med hull var 2,7 for 18-åringer, og målet er nådd.

 


1.4.5 Status pr. 31.12.2018

Psykisk funksjonshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn skal være > 95 prosent.

Måloppnåelse 2018

Andelen ble 96,3 prosent, og målet er nådd.

 


1.4.6 Status pr. 31.12.2018

Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn skal være > 80 prosent.

Måloppnåelse 2018

Andelen av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon som er under tilsyn ble 93,4 prosent, og målet er nådd.

 


1.4.7 Status pr. 31.12.2018

Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn skal være > 24 prosent.

Måloppnåelse 2018

Andelen av eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien som er under tilsyn ble 23,5 prosent i 2017. For 2018 foreligger det ikke tall i Kostra pr. 15.03.19. Egne registreringer viser at gruppe C2 er på samme nivå som fjoråret.

2.1.1 Status pr. 31.12.2018

I tillegg til de videregående skolene bruker også alle kommunene i Akershus IKO-modellen eller tilsvarende systemer for å kvalifisere elever til å gå videre i opplæringsløpet og for arbeidslivet.

Måloppnåelse 2018

Flertallet av akershus-kommunene bruker IKO-modellen eller tilsvarende systemer for å følge tettere opp elever på ungdomstrinnet som trenger et bedre grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring.

 


2.1.2 Status pr. 31.12.2018

Andelen elever som fullfører og består er økt fra 85,5 prosent i 2017 til 87,0 prosent.

Måloppnåelse 2018

86,7 prosent av elevene fullførte og besto skoleåret 2017-18.

 


2.1.3 Status pr. 31.12.2018

Andelen elever på studieforberedende som fullfører og består er økt fra 86,4 prosent i 2017 til 88,0 prosent.

Måloppnåelse 2018

89,1 prosent av elevene på de studieforberedende utdanningsprogrammene fullførte og besto skoleåret 2017-18.

 


2.1.4 Status pr. 31.12.2018

Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består er økt fra 83,6 prosent i 2017 til 84,0 prosent.

Måloppnåelse 2018

83,9 prosent av elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fullførte og besto skoleåret 2017-18.

 


2.1.5 Status pr. 31.12.2018

Andelen elever som fullfører og består Vg3 påbygg er økt fra 66,7 prosent i 2017 til 71,0 prosent.

Måloppnåelse 2018

68,8 prosent av elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fullførte og besto skoleåret 2017-18.

 


2.1.6 Status pr. 31.12.2018

Andel søkere med ungdomsrett til læreplass som formidles har økt fra 79,0 prosent pr. 01.08.17 til 80,0 prosent i 2018.

Måloppnåelse 2018

Andel søkere som er formidlet til læreplass økte til 88,1 prosent pr 01.10.18.

 


2.1.7 Status pr. 31.12.2018

Andel lærlinger som består fag- og svenneprøve har økt fra 94,0 prosent i 2016 til 95,0 prosent.

Måloppnåelse 2018

90,4 prosent av lærlingene har bestått fag/svenneprøve.

2.2.1 Status pr. 31.12.2018

Alle lærere får relevant faglig oppdatering gjennom skoleeiers tilrettelegging for etter- og videreutdanning og skolenes egne kompetanseutviklingsplaner.

Måloppnåelse 2018

Alle lærere som var prioritert gjennom skolenes egne kompetanseplaner har fått godkjent sine søknader hos Udir.

 


2.2.2 Status pr. 31.12.2018

Minst 600 faglige ledere og instruktører har deltatt på instruktørkurs og andre kompetansegivende tiltak.

Måloppnåelse 2018

I tillegg til oppsatte kurs, er det holdt kurs i kommuner og bedrifter. Det er 630 instruktører og faglige ledere som har deltatt på kurs.

 


2.2.3 Status pr. 31.12.2018

Flere lærebedrifter melder i bedriftsundersøkelsen at de er fornøyd med oppfølgingen de får fra Akershus fylkeskommune.

Måloppnåelse 2018

Bedriftsundersøkelsen er endret, så vi får ikke svar på dette spørsmålet.

 


2.2.4 Status pr. 31.12.2018

Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater opplever å få god faglig veiledning er økt fra 2,8 (snitt 2016-17) til 4,0.

Måloppnåelse 2018

Den siste lærlingundersøkelsen er endret i forhold til foregående undersøkelser. Resultatet for 2018-19 er 4,3.

 


2.2.5 Status pr. 31.12.2018

Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater er godt forberedt til læretiden er økt fra 3,6 (snitt 2016-17) til 3,8.

Måloppnåelse 2018

Resultatet fra lærlingundersøkelsen er økt til 3,7 i 2018-19.

 


2.2.6 Status pr. 31.12.2018

Resultatet i elevundersøkelsen om vurdering for læring er økt fra 3,4 (snitt 2016-17) til 4,0.

Måloppnåelse 2018

Ordningen med rektornettverk innenfor Vurdering for læring ble videreført i 2018. Rammer og innhold for vurderingsarbeid er tema i nettverkene. I tillegg til de ordinære nettverksmøtene, ble det  arrangert en felles nettverkssamling.

Det gjennomføres møter med skolene om regelverk i praksis (regelverketterlevelse). Gjennom møtene følger skoleeier opp skolenes arbeid på ulike saksområder, og gir tilbakemelding og veiledning. Elevsamtaler og halvårsvurdering (underveisvurdering) er et av temaene i møtene. Ordningen startet opp i februar 2018. Det ble gjennomført møter med ni skoler i løpet av 2018.

 


2.2 7 Status pr. 31.12.2018

Organisering av tilrettelagt opplæring er utredet.

Måloppnåelse 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avsluttet tilsynet med Akershus fylkeskommune våren 2018. Samtlige avvik ansees som lukket. All opplæring skal organisere etter elevenes behov. Spesialundervisningen skal følge av et enkeltvedtak tilpasset elevens behov, etter utredning og anbefaling i sakkyndigvurdering. 9 skoler har i 2018 hatt mappegjennomgang med veiledning på området.

 


2.2.8 Status pr. 31.12.2018

I Akershus skal både elever og lærlinger oppleve opplæringen som motiverende og relevant for sine utdannings- og yrkesplaner og bidra til at de aktivt deltar i samfunnslivet.

Måloppnåelse 2018

Etter at FYR-prosjektet ble avsluttet i 2016 er relevans fortsatt et satsingsområde innen både de studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Skolene prøver ut digitale verktøy som skal øke elevenes læringsutbytte og å gjøre dem kjent med verktøy som brukes i ulike bransjer i arbeidslivet. Lærling- og lærebedriftsundersøkelsene brukes som kunnskapsgrunnlag for å bedre opplæringssituasjonen for lærlingene.

 


2.2.9 Status pr. 31.12.2018

Akershus fylkeskommune skal bruke forskningsresultater som utgangspunkt for å styrke lærernes kompetanse på hvordan de kan fremme et lærende tenkesett hos elevene.

Måloppnåelse 2018

Akershus fylkeskommune har deltatt i forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger – USAY-studiet – der alle Vg1-elevene ved fylkeskommunens skoler har vært involvert. Målet er å forske på om ulike tilnærminger gir ulikt læringsutbytte. En første forskningsartikkel fra Universitetet i Stavanger viser at forsøket med lærende tenkesett så langt har en signifikant effekt. For skoleåret 2018-19 deltar 117 kontaktlærere og 97 klasser videre i forskningsprosjektet. Prosjektets innhold har nær sammenheng med arbeidet for økt motivasjon og relevans i opplæringen.

 


2.2.10 Status pr. 31.12.2018

Akershus fylkeskommune skal sørge for at skolene jobber godt med endringene som følger av læreplanfornyingen slik at skolene utnytter handlingsrommet som nye læreplaner gir til det beste for elevenes læring.

Måloppnåelse 2018

Rektorer/ledergrupper/skoler/kvalitetsfora har fått og får støtte på forespørsel. Fagnettverkene og flere rektornettverk har også jobbet med dette. Arbeidet fortsetter til alle nye/reviderte læreplaner er tatt i bruk (2022 eller senere).

2.3.1 Status pr. 31.12.2018

Utarbeide planprogram for regional plan for kompetanse. Arbeidet med regional plan sees i sammenheng med næringslivets behov.

Måloppnåelse 2018

Et drøftingsgrunnlag for regional plan for kompetanse er under arbeid. Behandles i fylkestinget 17.06.19.

 


2.3.2 Status pr. 31.12.2018

Det er etablert samarbeid mellom videregående skoler og forskningsmiljøer/kunnskapsmiljøer i alle delregioner.

Måloppnåelse 2018

Kjellermiljøet er den samarbeidspartneren som flest skoler (9) bruker når det gjelder de fire strategisk viktige næringslivs- og forskningsmiljøene. Fornebu- og Åsmiljøene brukes av fem skoler hver. To skoler oppgir at de samarbeider med Akershus universitetssykehus. Seks skoler oppgir at de ikke samarbeider med noen av disse miljøene, to i hver region.

 


2.3.3 Status pr. 31.12.2018

Alle elever skal årlig ha tilgang på kunst og kultur gjennom Den kulturelle skolesekken som en del av den videregående opplæringen.

Måloppnåelse 2018

Dette er ivaretatt i henhold til planen.

3.1.1 Status pr. 31.12.2018

Regional plan for klima og energi er vedtatt og under gjennomføring, som grunnlag for koordinert innsats i kommunal sektor.

Måloppnåelse 2018

Regional plan vedtatt 18.06.18. Konkretisering av handlingsprogram vedtatt 17.12.18.

3.2.1 Status pr. 31.12.2018

4 prosent vekst i antall påstigende kollektivpassasjerer. Tiltaksplanen i sykkelstrategien for 2017 er gjennomført. En oppdatert tiltaksplan for 2018 er vedtatt.

Måloppnåelse 2018

Veksten i antall påstigende kollektivpassasjerer var 4,9 prosent i 2018.

 


3.2.2 Status pr. 31.12.2018

Gange- og sykkeltiltak i handlingsprogram for regional plan er gjennomført.

Måloppnåelse 2018

Tiltak i planen er pågående eller i oppstartsfasen. Arrangert Sykkeltråkk primo mai. Deltatt i interreg-programmet om sykkelturisme, der vi har deltatt i forprosjekt om sykkel- og vandringsturisme. Forprosjektet går over i Hovedprosjekt, som starter i 2019. Deltatt i diverse sykkelkampanjer: «Sykle til jobben» og UGO for ungdomsskolene.

3.3.1 Status pr. 31.12.2018

Arbeide for å utbedre grensekryssende jernbanestrekninger gjennom samarbeid i ScanMed-korridoren med særlig fokus på strekningen Gøteborg - Oslo.

Måloppnåelse 2018

AFK deltar fra 01.01.18 i String-samarbeidet for utvikling av korridoren Oslo-Hamburg inkl. jernbaneinfrastruktur. AFK har medvirket til en OECD-rapport om utvikling av regionen fra Oslo til Malmø, som begrunner satsing på jernbane i Vest-Skandinavia. AFK har overfor Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og Jernbanedirektoratet understreket behovet for å starte utredningsarbeidet for grensekryssende jernbane. Innenfor String-samarbeidet gjennomfører AFK, sammen med Västra Götalands län, et Interreg-støttet forprosjekt som skal gjøre en analyse av behov, muligheter og effekter av en bedre og mer sammenhengende infrastruktur i korridoren Oslo-Hamburg.

3.4.1 Status pr. 31.12.2018

Akershus sin drivstoffstrategi er vedtatt som del av regional plan. Andelen kjøretøy på biogass, elektrisitet og hydrogen er økt, og Akershus har høyest andel utslippsfri transport i Norge.

Måloppnåelse 2018

Drivstoffstrategien er vedtatt som del av regional plan for klima og energi i Akershus. Andelen fossilfrie kjøretøy på metan, el og hydrogen er økt i 2018. Andel utslippsfri transport i Akershus er pr. 31.12.18 noe lavere enn Hordaland og Oslo, men Akershus har størst bestand av utslippsfrie biler.


3.4.2 Status pr. 31.12.2018

Utslipp fra regionbussene er ikke økt fra 31.12.16. 
Andelen busser med lavutslipp er økt i 2018. 
Luftforurensning langs fylkesveiene har ikke overskredet nasjonale mål.

Måloppnåelse 2018

Andel fornybar energi av total energibruk regionbuss = 48 prosent (47 prosent i 2017).

Nasjonale mål for NO2 og PM10 er overholdt på målestasjonene i Bærum og Lillestrøm. Også på målestasjonen på Lørenskog er nasjonale mål NO2 overholdt. For PM10 har imidlertid Lørenskog ligget noe over nasjonale mål, men under grenseverdien i forurensingsforskriften. Siden riksvegnettet oftest har en større trafikkbelastning enn fylkesvegnettet kan vi anta at belastningen og forurensningen fra fylkesvegnettet er noe lavere.


3.4.3 Status pr. 31.12.2018

Utvikling av hydrogenbussprosjektet er politisk behandlet.
Antall hydrogenstasjoner i Akershus er økt til 7. 
Antall hydrogenbiler i Oslo og Akershus er minst 150.

Måloppnåelse 2018

Ruter deltar i hydrogenbuss- prosjektet JIVE 2 med 10 busser. Pr. 31.12.18 har Akershus 2 stasjoner i drift. Antall hydrogenbiler i Norge er 148 pr. 31.12.18.


3.4.4 Status pr. 31.12.2018

Dekningen av hurtigladestasjoner er bedret i fylket.

Måloppnåelse 2018

Antall hurtigladestasjoner i Akershus er økt til 142 pr. 31.12.18.

3.5.1 Status pr. 31.12.2018

Akershus beholder en ledende posisjon for fossilfri transport, og bidrar til utvikling i infrastruktur. En internasjonal konferanse (roadshow) er gjennomført.

Måloppnåelse 2018

Fylkeskommunen leder arbeidspakken Clean Fuel Deployment i Interreg-prosjektet Scandria2Act, og stod bak en godt besøkt, internasjonal drivstoffkonferanse i Lillestrøm 05.12.18.

3.6.1 Status pr. 31.12.2018

Årlig temperaturkorrigert energibruk pr. m2 i fylkeskommunale skolebygg er i 2018 redusert med 9 prosent i forhold til energibruk pr. m2 i 2015.

Måloppnåelse 2018

Årlig temperaturkorrigert energibruk pr. m2 i fylkeskommunale skolebygg er i 2018 redusert med 10,9 prosent i forhold til energibruk pr. m2 i 2015.

 


3.6.2 Status pr. 31.12.2018

EPC-prosjektet ved Hvam og Nes videregående skoler er inne i sparegarantifasen. Foreløpige resultater er evaluert som grunnlag for nye energieffektiviseringsprosjekter i eksisterende bygg.

Måloppnåelse 2018

Tiltakene i EPC-prosjektet ved Hvam og Nes videregående skoler ble ferdigstilt sommeren 2018. Sparegarantifasen startet 05.07.18. Resultatene for første halvår i sparegarantifasen viser en underprestasjon i energibesparelse på -18 prosent og energientreprenør må betale kompensasjon for dette.

3.7.1 Status pr. 31.12.2018

Regionalt samarbeidsforum er etablert. Veileder og kartgrunnlag er utarbeidet.

Måloppnåelse 2018

Avvik. Liten framdrift pga. kapasitetsmangel. HP videreføres i 2019. Dialog med Bærum kommune om samarbeidsforum for masseforvaltningsprosjekter i Vestregionen.

3.8.1 Status pr. 31.12.2018

Et funksjonelt datasystem for vannforvaltningen er iverksatt.

Måloppnåelse 2018

Data-rapporteringssystemene Glommadata  og GlommaKart er operative og i bruk.

 


3.8.2 Status pr. 31.12.2018

Saltforbruket på fylkesveier er redusert sammenlignet med 2017.

Måloppnåelse 2018

Saltforbruket sesongen 2017/2018 var på 23 393 tonn, en økning på 87 prosent fra 2016/2017. Værforholdene er viktigste faktor for saltforbruket gjennom vinteren. Temperaturveksling over og under frysepunktet, luftfuktighet og nedbørsmengder bidrar til variasjoner i behovet for salting og dermed saltforbruket.

3.9.1 Status pr. 31.12.2018

Det er oppnådd statlig aksept for en regional fiskebestemmelse.

Måloppnåelse 2018

Avvik. Miljødirektoratet har avslått fylkeskommunens søknad om å utarbeide regional forskrift for utsetting av innlandsfisk.

4.1.1 Status pr. 31.12.2018

Etablere framdriftsplan og minimumsmål for bestillingstransport i alle områder med lavt trafikkgrunnlag.

Måloppnåelse 2018

Dagens statusmål er ikke aktuelt lengre, jf. sak i fylkestinget 18.06.18: Bestillingstransporten i Akershus utvikles som en del av den markedsdrevne tilbudsutviklingen til Ruter.

 


4.1.2 Status pr. 31.12.2018

Antall innfartsparkeringsplasser ved stasjoner og knutepunkter økes med 75 plasser for bil og 670 plasser for sykkel.

Måloppnåelse 2018

Antall innfartsparkeringsplasser økte med 272 plasser for bil og 799 plasser for sykkel.

 


4.1.3 Status pr. 31.12.2018

30 holdeplasser er oppgradert til universell utforming i 2018.

Måloppnåelse 2018

11 holdeplasser er oppgradert til universell utforming i 2018. Det er manglende kapasitet på prosjektering og byggherre.

 


4.1.4 Status pr. 31.12.2018

Etablere et fast samarbeid mellom fylkeskommunens transportaktører for universell utforming av hele reisekjeden.

Måloppnåelse 2018

I rute. Strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten i Akershus ble vedtatt i 2018. Strategien følges opp av AFK, Ruter, SVRØ og AKT i felleskap.

4.2.1 Status pr. 31.12.2018

8 km fylkesvei er utbedret i forsterkningsprogrammet. Bygget 4,6 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei.

Måloppnåelse 2018

14 km fylkesvei er forsterket i 2018.

8,6 km gang- og sykkelvei ble bygget i 2018.

 


4.2.2 Status pr. 31.12.2018

Standarden på veielementer er forbedret ved forsterkningsprogrammet.

Måloppnåelse 2018

Eksempel på veielementer som blir forbedret ved forsterkningsprogrammet er bl.a. utskiftning av stikkrenner, kummer, rekkverk og kantstein/busslommer, fjerning av farlige sidehinder, bredding av vei m.m.

 


4.2.3 Status pr. 31.12.2018

Det er utført strakstiltak etter sikkerhetsinspeksjon på 10 km av fylkesveinettet i 2018.

Måloppnåelse 2018

13 km er gjennomført i 2018.

 


4.2.4 Status pr. 31.12.2018

Antall omkomne og hardt skadde i trafikken i 2018 er lavere enn i 2017.

Måloppnåelse 2018

I 2018 er totalt antall omkomne i trafikken 7 (3 langs Europavei og 1 på kommunal vei og 3 langs fylkesvei). I 2017 omkom 10 personer i trafikken i Akershus.

 


4.2.5 Status pr. 31.12.2018

Øke antall «Trafikksikker kommune» fra 6 til 9 kommuner i 2018.

Måloppnåelse 2018

Det er 6 kommuner som er godkjent i Akershus (Nesodden, Asker, Ski, Bærum, Rælingen og Nes). Det er pågående prosesser med Ås, Aurskog-Høland, Gjerdrum og Eidsvoll.

 


4.2.6 Status pr. 31.12.2018

120 km fylkesvei er reasfaltert (dekkefornyelse).

Måloppnåelse 2018

165,3 km er reasfaltert i 2018 , hvorav 8,1 km er gang- og sykkelvei.

4.3.1 Status pr. 31.12.2018

Alle transportetater og aktører er kjent med eksisterende beredskapsplaner for de ulike kritiske punkter som framkom under ROS analysen. Sikre at kommunene i Akershus kjenner til Statens vegvesen og Ruters beredskapsplaner. Opprette kontaktpersoner og kommunikasjonslinjer.

Måloppnåelse 2018

Avholdt møter med transportetater, andre aktører og kommuner.

 • Felles areal- og transportstruktur i bybåndet
 • Felles system for å følge måloppnåelse
 • Grønn grense rundt prioriterte vekstområder
 • Regionale næringsområder for gods og logistikk

5.1.1 Status pr. 31.12.2018

Bybåndsavgrensningen er fastsatt.

Forslag til indikatorstyringssystem foreligger. Metode for fastsetting av grønn grense foreligger og er forankret i kommunen.

Kartlegging av regionale næringsområder er gjennomført og arbeidet med regionale næringsområder for gods og logistikk er konkretisert i samarbeid med kommunene i Akershus og Oslo kommune.

Måloppnåelse 2018

Veileder for Grønn Grense er utarbeidet i samarbeid med kommunene. Denne ble lagt fram i orienteringssak til fylkesutvalget 03.09.18.

Forslag til indikatorsystem er nesten klart. Det jobbes med noen siste detaljer før sluttføring. Planlagt klart i løpet av mars 2019.

Kartlegging av arealbehov og arealtilgang for logistikknæringen i Oslo og Akershus er gjennomført. Den ble lagt fram for politisk samarbeidsråd for RP-ATP 11.04.18 og for fylkesutvalget i orienteringssak 03.09.18. Videre arbeid vil vurderes når KVU for Godsterminalstruktur foreligger.

 

5.2.1 Status pr. 31.12.2018

Finansiering og gjennomføring av forprosjekt av Fornebubanen er ferdig.

Måloppnåelse 2018

Forprosjektet ble ferdigstilt i månedsskiftet september/oktober 2018. Arbeidet med finansiering (grunneierbidrag) er satt på vent pga. forsinket behandling av KDP3 i Bærum kommune, men gjenopptas så snart rammebetingelsene (KDP3) er avklart.

 


5.2.2 Status pr. 31.12.2018

Prosjekter som skal inngå i kollektivløsning for Nedre Romerike skal være definert og planarbeid etter plan- og bygningsloven igangsatt.

Måloppnåelse 2018

Pågår. KVU er politisk behandlet. Planlegging av t-bane til Lørenskog igangsatt (forstudie). Arbeid med tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre Romerike igangsatt og det jobbes med fastsetting av prioritert kollektivtrase og regulering av enkelte strekninger (Sagdalen).

 


5.2.3 Status pr. 31.12.2018

Bidra i kommunenes by- og tettstedsarbeider som en oppfølging av regional ATP.

Oppfølging av regional plan for ATP i samarbeid med kommune og stat. Handlingsprogrammet til RP-ATP er under oppfølging sammen med Oslo, kommunene og relevante aktører.

I fylkets byer og tettsteder er den relative befolkningsveksten og tettheten i antall arbeidsplasser større i kommunesentrene enn i øvrige tettsteder. Det skal være et differensiert næringsliv i de regionale byene.

Måloppnåelse 2018

Det er avholdt en rekke møter med kommunene knyttet til bybåndssamarbeidet og grønn grense. Regionalt planforum avvikles ca. hver måned. RP-ATP danner grunnlag for plandialogen.

Ferske tall oppdateres i forbindelse med innhenting av kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi for Viken. Det utarbeides ikke Akershusstatistikk.

 


5.2.4 Status pr. 31.12.2018

Økt deltakelse fra kommuner i by- og tettstedssatsinger i samsvar med regionale planer, og i by- og tettstedsforumet «Urban ide».

Måloppnåelse 2018

Det er etablert et festivalnettverk med festivalarrangører i Akershus. Tildeling for 2018 er ferdig (37 søknader, 8 tildelinger). Man er i ferd med å lage strategier for kulturminneverdiene i Regional plan for kulturminner, og det arbeides nå med retningslinjer. Tettstedsutvikling er svært sentralt i dette arbeidet.

Det er holdt tre seminarer under «Urban idé»; Handel i sentrum, Det gode liv og Hvordan ledes utvikling av et sted, med henholdsvis 118, 134 og 101 påmeldte. Det kom 7 søknader til tilskuddsordningen for by- og tettstedsutvikling, og det er formidlet støtte til 5 kommuner (hvorav en kommune fikk tilslag på to søknader).

Det ble også gjennomført plantreff høsten 2018, med 182 påmeldte.

5.3.1 Status pr. 31.12.2018

Bidratt til økt kunnskap og sikring av nærfriluftslivsområder, økt kunnskap om helsefremmende tettstedsutvikling. Støtte aktivitets- og mobilitetsfremmende tiltak i byer og tettsteder.

Måloppnåelse 2018

Gjøres kontinuerlig i samarbeid med kommuner og frivillige. Helsefremmende stedsutvikling kan i tillegg ses i relasjon til Program for folkehelse, der vi er tildelt statlige midler for flere år (6 mill. kr pr. år i 6 år). Fordelt 4,5 mill. kr i 2018, resten av disse fordeles sammen med nye midler i 2019.

 


5.3.2 Status pr. 31.12.2018

Etablerertjenesten er etablert med kontorfellesskap i alle de regionale byene.

Måloppnåelse 2018

Kontorfellesskap for etablerere er etablert i de regionale byene.

5.4.1 Status pr. 31.12.2018

Det er etablert en festivalordning som bidrar til økt deltakelse og en positiv by- og tettstedsutvikling. Etablert god oversikt over kulturminneverdiene i vekstområdene, i samarbeid med kommunene.

Måloppnåelse 2018

Det er etablert et festivalnettverk med festival-arrangører i Akershus. Tildeling for 2018 er ferdig (37 søknader, 8 tildelinger). Ordningen fortsetter i ØP-perioden 2019-2022. Man er i ferd med å lage strategier for kulturminneverdiene i Regional plan for kulturminner, og det arbeides nå med retningslinjer. Tettstedsutvikling er svært sentralt i dette arbeidet.

6.1.1 Status pr. 31.12.2018

Oppfølging av regional plan for innovasjon og nyskaping. 
Handlingsplan er utarbeidet og tiltak igangsatt i samarbeid med ulike partnere innenfor områdene:

1. Nettverks- og klyngeutvikling

2. Entreprenørskap og vekstbedrifter

3. Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon

4. Tidligfasefinansiering

5. Kommersialisering av forskningsresultater

Måloppnåelse 2018

Målet er nådd. Handlingsprogram 2018 vedtatt av fylkestinget 12.02.18. Tiltak er igangsatt i samarbeid med partnere innenfor planens innsatsområder.

 


6.1.2 Status pr. 31.12.2018

Den inngåtte samarbeidsavtalen om næringsutvikling mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er iverksatt.

Måloppnåelse 2018

Samarbeidsavtalen er iverksatt og har sikret oppfølging, videreutvikling og forsterking av det næringspolitiske samarbeidet mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

 


6.1.3 Status pr. 31.12.2018

Ny modell for etablerertjenesten er etablert og operativ i samarbeid med byregionkommunene i Akershus.

Måloppnåelse 2018

Målet er nådd. Etablerertjenesten er operativ i alle delregioner. Treårige (2018-2020) samarbeidsavtaler er inngått med byregionkommunene.

 


6.1.4 Status pr. 31.12.2018

Det er etablert et tidligfasefond i samarbeid med European Investment Fund og Kjeller Innovasjon.

Måloppnåelse 2018

Forsinket. Det arbeides med å reise tilstrekkelig kapital fra investorer. Arbeidet fortsetter i 2019.

 


6.1.5 Status pr. 31.12.2018

Det er etablert Siva-inkubator i samtlige delregioner i Akershus.

Måloppnåelse 2018

Forsinket. Prosesser og tiltak støttet av fylkeskommunen er igangsatt i vestregionen. Arbeidet fortsetter i 2019.

 


6.1.6 Status pr. 31.12.2018

Næringslivet tilknyttet klyngene Framtidsmat, Solenergi, Oslo Edtech og Norway Health Tech er mobilisert til økt bruk av regionale og nasjonale midler til forskningsdrevet innovasjon. 30 skattefunnsøknader, 40 søknader til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Regionale Forskningsfond og 12 søknader til EUs Horizon 2020.

Måloppnåelse 2018

60 skattefunnsøknader; 18 søknader til Innovasjon Norge; 33 søknader til Forskningsrådet; 7 EU-søknader og 16 innvilgede bedriftsprosjekt i Forregion.

 


6.1.7 Status pr. 31.12.2018

Styrket innovasjon og næringsutvikling i grønne næringer gjennom å tilrettelegge for samarbeid på tvers av bransjer, med særlig fokus på kompetanseutveksling mellom regionens teknologimiljø innen subsea, det biovitenskapelige forskningsmiljøet og primærnæringene.

Måloppnåelse 2018

Ingen avvik.

Interregprosjektet The Bioeconomy Region (2017-2020) har i 2018 oppnådd:

- 31 testsentre er identifisert

- 15 seminarer/workshops/konferanser er gjennomført

- 3 vekstprogrammer er utviklet

- utdanning av faglærere (videregående skole) innen trevirke

 


6.1.8 Status pr. 31.12.2018

Det er etablert et innovasjonspartnerskap med mål om gjennomføring av flere innovative anskaffelser.

Måloppnåelse 2018

Fem prosjekter har fått forprosjektstøtte med intensjon om å opprette innovasjonspartnerskap.

7.1.1 Status pr. 31.12.2018

Bidratt til at gang- og sykkelandelen har økt i tråd med nasjonale mål.

Måloppnåelse 2018

Har støttet flere tiltak i regi av Syklistenes Landsforening og Naturvernforbundet.

 


7.1.2 Status pr. 31.12.2018

Bygget 3,7 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei.

Måloppnåelse 2018

8,6 km gang- og sykkelvei ble bygget i 2018.

 


7.1.3 Status pr. 31.12.2018

Bidratt til realisering av tiltak som fremmer egenorganisert aktivitet i byer, tettsteder, skoler og friluftsliv.

Måloppnåelse 2018

Det er utbetalt friluftsmidler, aktivitetsløftmider til kommuner og frivillige organisasjoner, samt at spillemidlene også ble utbetalt pr. september.

7.2.1 Status pr. 31.12.2018

Mer fokuserte virkemidler innenfor kunst- og kulturfeltet, deriblant tilskudd, kompetanseutvikling og møteplasser.

Måloppnåelse 2018

Det ble spisset mer i 2018, bl.a. via festivaltilskudd, talentutvikling og publikumsutvikling. Dette er i tråd med ØP og Kulturplanen. Tildeling for 2018 er gjennomført og utbetalt. Det er opprettet et nettverk med festivalarrangører i Akershus.

7.3.1 Status pr. 31.12.2018

Gjennomført prosjekter knyttet til skilting og tilrettelegging i samarbeid med frivilligheten, kommuner og andre. Styrket Den kulturelle skolesekkens arbeid med tilrettelagt formidling og elevmedvirkning. Videreutviklet tilbudet i bibliotekbussen.

Måloppnåelse 2018

Det er utbetalt friluftsmidler, aktivitetsløftmider til kommuner og frivillige organisasjoner, samt at spillemidlene er utbetalt. DKS og bokbussen har arbeidet hele tiden med å øke tilgjengeligheten.

7.4.1 Status pr. 31.12.2018

Det er igangsatt en rekke konkrete tiltak innenfor publikumsutvikling. Relasjon, relevans og resonans er førende begreper for fylkeskommunens satsing på unge.

Måloppnåelse 2018

Satt i gang et nettverk av aktører i kulturlivet i Akershus, målrettet med hensyn til publikumsutvikling.

7.5.1 Status pr. 31.12.2018

Innarbeidet Akershus Bygningsvernsenter som ressurssenter og kompetansemiljø for bygningsarv i Akershus. Samarbeidet med kommunene om å bruke kulturarven i by- og tettstedsutviklingen.

Måloppnåelse 2018

Det arbeides kontinuerlig med dette. Bygningsvernsenteret fungerer etter intensjonen. Samarbeidet med kommunene er i godt gjenge.

7.6.1 Status pr. 31.12.2018

Det er etablert nye arenaer for dialog og samarbeid mellom forskning, næring, offentlige og frivillige aktører for mer regional utvikling av anlegg og aktivitet.

Måloppnåelse 2018

Det er utbetalt friluftsmidler, aktivitetsløftmider til kommuner og frivillige organisasjoner, samt at spillemidlene er utbetalt.

7.7.1 Status pr. 31.12.2018

5 prosent økning i spillemidler fra 2017. Nye kriterier for fordeling, fylkeskommunal støtte til regionale anlegg og aktiviteter samt nytt anleggsutvalg for Akershus sørger for bedre regional anleggsutvikling.

Måloppnåelse 2018

Tildelt 134 mill. kr, 5,5 prosent opp fra 2017. Sak om nye kriterier fordeling er vedtatt i fylkestinget.

7.8.1 Status pr. 31.12.2018

Utfordringsbildene i dokumentet «Frivillighet i Akershus - perspektiver og utfordringer» er fulgt opp. Støttet tilretteleggingstiltak for kart, skilting og aktivitetsanlegg som motiverer til fysisk aktivitet.

Måloppnåelse 2018

Det er utbetalt friluftsmidler, aktivitetsløftmider til kommuner og frivillige organisasjoner, samt at spillemidlene er utbetalt.

8.1.1 Status pr. 31.12.2018

Gjennomført tiltak for å utvikle fylkeskommunens mål- og risikostyring.

Måloppnåelse 2018

OK. Gjennomført risikovurdering med utgangspunkt i aktivitetsplan som understøtter økonomiplanens utviklingsmål, som et ledd i systematisk risikostyring.

 


8.1.2 Status pr. 31.12.2018

Det er etablert en tydelig arkivorganisering.

Måloppnåelse 2018

Ny organisering er etablert.

 


8.1.3 Status pr. 31.12.2018

God prosjektmetodikk sikrer at riktige konsept velges og gevinster realiseres.

Måloppnåelse 2018

Opplæring i prosjektmetodikk ivaretas gjennom hovedprosjekt for etablering av Viken, og lokal opplæring i Akershus fylkeskommune er redusert til et minimum. Bistand til prosjektledere/medarbeidere gis.

 


8.1.4 Status pr. 31.12.2018

Prosjekt «God dokumentasjonspraksis» har gitt økt kompetanse i organisasjonen knyttet til å ta vare på nødvendig dokumentasjon og sikre åpenhet.

Måloppnåelse 2018

Prosjektet er fullført. 50 prosesser er gjennomgått og dokumentert. Har bidratt til forbedringer i rutiner og bruk av ePhorte. Effektivisert arbeidsprosesser. Bedre rutiner for behandling av sensitive data. Enklere tilgang til dokumentasjon og bedre etterprøvbarhet i saksbehandlingen.

 


8.1.5 Status pr. 31.12.2018

Anskaffelsesstrategi har bidratt til å fremme klimavennlige løsninger, samt forebygge brudd på menneskerettigheter, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Måloppnåelse 2018

Arbeidet med å ivareta samfunnsansvar i anskaffelser foregår kontinuerlig gjennom krav som stilles i den enkelte anskaffelse, gjennom arbeid maler og rutiner samt gjennom forbedring av arbeidet med kontraktsoppfølging. Det er i henhold til vedtatt handlingsplan for anskaffelsesstrategi opprettet kompetanse- og ressursgrupper (KORG) for miljø og seriøst arbeidsliv som bidrar i dette arbeidet. Når det gjelder arbeidet med etisk handel, er det særlig relevant å trekke fram at fylkeskommunen i henhold til handlingsplanen har søkt samarbeid på oppdragsgiversiden ved å tilknytte seg Initiativ for etisk handel (IEH) sitt pilotprosjekt «Samarbeid og koordinering for å fremme respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser».

8.2.1 Status pr. 31.12.2018

Etablert elektroniske kanaler for innsending av søknader og andre skjema og utsending av post til sikre elektroniske postkasser.

Måloppnåelse 2018

12 skjema er digitalisert. Arbeidet med å digitalisere skjema fortsetter. Erfaringene fra arbeidet i Akershus tas med inn i utredningsarbeidet av digitale løsninger i Viken.

 


8.2.2 Status pr. 31.12.2018

VISMA Flyt skole er implementert ved våre skoler. Arbeidet med administrative prosesser er redusert.

Måloppnåelse 2018

Anskaffelsen av nytt SAS Visma InSchool (VIS) følger sentralprosjektets utrullingsplan. To av fylkeskommunens skoler er piloter, det er bestemt at dagens SAS er master ut skoleåret, og at mest mulig funksjonalitet skal piloteres skarpt av flere brukergrupper våren 2019. Fremdriftsplanen i prosjektet innebærer at resten av våre skoler skal ta i bruk det nye systemet i januar 2019. Opplæringen av instruktører er påbegynt.

 


8.2.3 Status pr. 31.12.2018

Fylkeskommunen har implementert digitaliserings- og teknologistrategi.

Måloppnåelse 2018

Strategien er vedtatt, men vil i liten grad bli implementert i AFK. Dokumentet og tiltakene tas med inn i digitaliseringsarbeidet i forbindelse med etablering av Viken fylkeskommune.

 


8.2.4 Status pr. 31.12.2018

Elektronisk bestillingsløsning for kjøp av varer og tjenester (e-handel) er brukervennlig og tatt i bruk av alle virksomheter. Det kan dokumenteres gevinster.

Måloppnåelse 2018

E-handel har blitt tatt i bruk av alle videregående skoler og sentraladministrasjonen. Enkelte bestillere på tannhelse har tatt systemet i bruk og utrulling fortsetter fortløpende. Færre fakturaer til manuell behandling og flere elektroniske, bedre fakturakvalitet, bedre priskontroll avdekket overfakturering på 20 prosent av fakturaene, bedre avtalelojalitet. Brukerundersøkelse viser meget gode resultater med hensyn til brukervennlighet, nytteverdi og support.

 


8.2.5 Status pr. 31.12.2018

Sikre gjennomføring av riktige digitaliseringsprosjekter som gir størst effekt, dvs. at digitale løsninger skal gi støtte til effektive arbeidsprosesser som gir gode brukeropplevelser.

Måloppnåelse 2018

Porteføljestyring er etablert der objektive beslutningskriterier basert på kost/nytte legges til grunn. Arbeidet er stilt i bero i AFK, men videreføres i forbindelse med etablering av Viken fylkeskommune.

 


8.2.6 Status pr. 31.12.2018

Fylkeskommunens organisering skal fremme omstillings- og endringsevne og innovasjon.

Måloppnåelse 2018

OK. Fylkeskommunens organisering støtter opp om målet. Omstillingsdokumentet for sammenslåingsprosessen til Viken fylkeskommune er politisk vedtatt.

8.3.1 Status pr. 31.12.2018

Gjennomført oppfølging av deltakerne i lederutviklings-programmet, i tillegg til opplegg for nye ledere.

Måloppnåelse 2018

Oppfylt. Gjennomført seks lederutviklingsprogrammer i løpet av 2018.

 


8.3.2 Status pr. 31.12.2018

Ved oppføring av fylkeskommunale bygg skal det ikke forekomme uønskede hendelser eller sosial dumping.

Måloppnåelse 2018

Det har ikke vært uønskede hendelser på byggeplasser med fravær, ei heller uønskede avvik i våre krav til arbeidskontrakter.

 


8.3.3 Status pr. 31.12.2018

Revidert seniorpolitikk er implementert. Avgangsalderen er økt med 6 måneder i IA-avtaleperioden 2014-2018.

Måloppnåelse 2018

Revidert seniorpolitikk er revidert. Avgangsalder i IA-avtaleperioden 2014-2018 i snitt for menn/kvinner: Statens pensjonskasse: 66,1 år i 2013, 68 år i 2018. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse: 65,2 år i 2013, 66,5 år i 2018.

 


8.3.4 Status pr. 31.12.2018

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Resultater fra undersøkelsen indikerer lavere belastning generelt og bedre produktivitet.

Måloppnåelse 2018

Svarprosent på undersøkelsen i 2018 var 80 prosent. Undersøkelsen viste bedre resultater enn i 2016 (undersøkelsen gjennomføres annet hvert år).

8.4.1 Status pr. 31.12.2018

Sikre godt beslutningsgrunnlag og bidra til gode prosesser i arbeidet med regionreformen.

Måloppnåelse 2018

OK. Bidratt med ressurser, kompetanse, metode for å støtte fellesnemnd og hovedprosjektleder i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune.

 


8.4.2 Status pr. 31.12.2018

Det har vært en god involvering av interessenter.

Måloppnåelse 2018

OK. Bidratt med ressurser som sikrer kommunikasjon og involvering av tillitsvalgte, ansatte og eksterne interessenter.

8.5.1 Status pr. 31.12.2018

Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr. offentlig tannlege- og tannpleierårsverk skal være 650 eller mer.

Måloppnåelse 2018

Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr årsverk ble 640,7. Personer undersøkt/behandlet ble noe høyere, og endte på 655,4. Målet er ikke nådd.

 


8.5.2 Status pr. 31.12.2018

Utgifter til administrasjon pr. innbygger er redusert sammenlignet med 2017.

Måloppnåelse 2018

Utgiftene til administrasjon pr. innbygger har en realøkning på 3 prosent sammenlignet med 2017, så målet er ikke nådd.

 


8.5.3 Status pr. 31.12.2018

Netto driftsutgifter pr. elev er redusert sammenlignet med 2017.

Måloppnåelse 2018

Gjennomsnittlig kostnad pr. elev er på kr 129 700 i 2018, som er en realnedgang på 1,4 prosent.

 


8.5.4 Status pr. 31.12.2018

Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn av tannhelsetjenesten er på samme nivå som året før (ca. 1 430 kr).

Måloppnåelse 2018

Netto driftsutgifter er noe høyere enn året før, og endte på 1 572 kr. Dette er endel lavere enn sammenlignbare fylkeskommuner, Øst-Norge og Landet, men målet kan likevel ikke ansees som nådd.

8.6.1 Status pr. 31.12.2018

Gjennomført digitaliseringstiltak.

Måloppnåelse 2018

Det jobbes kontinuerlig med tiltak. Ny utlånsplattform for e-bøker (bookbites) er anskaffet. Plattform for e-læring er under utprøving. Fylkesbiblioteket har deltatt i prosjektet Digital Festival 2018. Dette fortsetter i 2019.

 

 


Lukk artikkel
Foto: Melkeveien AS

Likestilling, lønn og arbeidstid


Les mer

Nøkkeltall ansatte

Ved slutten av 2018 hadde Akershus fylkeskommune 4 819 ansatte og 4 373 årsverk, som er en oppgang på 69 ansatte og 82 årsverk fra året før. Andelen kvinner i 2018 var på 62 prosent, som er det samme som de to foregående årene.

Antall ansatte pr 31.12.2018

Virksomheter Antall personer Antall årsverk *) Kjønnsfordeling
Antall kvinner Antall menn
Fylkesadministrasjonen 388 374,1 252 136
Fylkesrevisjonen 4 4,0 3 1
Fylkeskommunale skoler 4 036 3 637,8 2 403 1 633
    - hvorav pedagogisk personale 3 201 2 910,9 1 808 1 393
    - hvorav ikke-pedagogisk personale 835 726,9 595 240
Veiledningssentra 100 96,1 82 18
Tannhelsetjenesten 291 260,6 259 32
Totalt 4 819 4 372,6 2 999 1 820

*) Årsverk er lik antall personer omregnet til hele stillinger. Tabellen viser antall årsverk inkl. både fast ansatte og vikariater/engasjementer. Lærlinger er ikke inkludert. Differansen mellom antall årsverk og antall personer har sammenheng med at ikke alle ansatte har full stilling. Hovedårsaken til deltidsarbeid er familiehensyn, overgang til delvis AFP, delvis uførepensjon m.m. Deltidsstillinger i videregående skole kommer også av at enkelte lærere underviser i fag med lavt timeantall og at ikke-pedagogiske stillinger følger skoleåret med mer fri/ferie.

 

Totalt for de tre fylkeskommunene som skal bli Viken fylkeskommune så er antall ansatte 9 658. Av dette er det 5 880 kvinner og 3 778 menn, dvs. en kvinneandel på 61 prosent.

Lederstillinger

Det er overvekt av kvinner både i toppledersjiktet og i mellomledersjiktet i fylkeskommunen. Siden 2017 har kvinneandelen økt med 0,6 prosent både blant toppledere og blant mellomlederne, altså tilnærmet uendret fra året før. Begge ledersjiktene er innenfor 40/60-fordeling mellom kjønnene.

Lederstillinger - fordeling kvinner og menn

 

 

 

 

 

Ledere

Kvinner

Menn

Totalt

Prosent kvinner

Prosent menn

Virksomhetsledere, rektorer og ledere i fylkesadministrasjonen

38

32

70

54,3 %

45,7 %

Overtannleger, assisterende rektorer og avdelingsledere i skolen

153

105

258

59,3 %

40,7 %

 

Gjennomsnittslønn og likelønn

Kvinners andel av menns gjennomsnittslønn totalt i fylkeskommunen er 96,7 prosent, uendret fra året før. Fylkeskommunen har et kontinuerlig fokus på likelønn i sine lønnsoppgjør, og er opptatt av å gi riktig lønn ved tilsetting.

Gjennomsnittslønn

2018

2017

2016

2015

2014

Gjennomsnittslønn menn

574 467

562 736

550 376

536 730

522 637

Gjennomsnittslønn kvinner

555 616

544 290

528 492

515 453

502 395

Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn

96,7

96,7

96,0

96,0

96,1

 

Kjønnsfordeling i ulike lønnskategorier

 

Lønnskategori (kr)

Antall

kvinner

Antall

menn

Antall

totalt

Prosent av

alle kvinner

Prosent av

alle menn

Prosent av

alle

               < 399 999

146

58

204

4,9

3,2

4,2

400 000 - 499 999

734

295

1 029

24,5

16,2

21,4

500 000 - 599 999

1 170

879

2 049

39,0

48,3

42,5

600 000 - 699 999

710

405

1 115

23,7

22,3

23,1

700 000 - 799 999

190

124

314

6,3

6,8

6,5

800 000 >

49

59

108

1,6

3,2

2,2

Sum

2 999

1 820

4 819

100,0

100,0

100,0

 

Deltidsarbeid

27 prosent av fylkeskommunens ansatte jobber deltid. Gjennomsnittet for fylkeskommunene var på 30 prosent og for kommunesektoren totalt på 51 prosent i 2017 (KS’ Arbeidsgivermonitor 2017).

Den gjennomsnittlige tilsettingsprosenten har gått opp med 0,4 prosent fra 2017 til 90,7 prosent. De aller fleste deltidsstillinger har bakgrunn i rettighetsbaserte muligheter til redusert stilling (delvis permisjon, omsorg, delvis AFP eller delvis ufør), og dette genererer også mindre deltidsstillinger og vikariater som må dekkes opp. Noe skyldes også små fag og ikke-pedagogisk ansatte i skolen som har normal arbeidsuke, men som følger skoleferiene.

Deltidsansatte

Deltidsansatte

Antall

ansatte totalt

Gjennomsnittlig

stillingsprosent

alle ansatte

Antall

ansatte

på deltid

Andel deltid av

antall ansatte totalt

Gjennomsnittlig

stillingsprosent

blant deltidsansatte

Alle

4 819

90,7

1 300

27,0 %

65,7

Kvinner

2 999

89,7

934

31,1 %

67,0

Menn

1 820

92,4

366

20,1 %

62,2

 

Mangfold

Bedre rekrutteringsprosesser, intervjuordning og positiv særbehandling skal fremme mangfold blant ledere og medarbeidere i Akershus fylkeskommune.

Det er innført strukturert intervju og testing for stillinger på alle nivåer i fylkeskommunen for å sikre størst mulig grad av objektiv vurdering og forhindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, redusert funksjonsevne mv. Det er innført en intervjuordning for alle fylkeskommunens virksomheter der minst en kvalifisert søker med ikke-vestlig opprinnelse innkalles til intervju på ledige stillinger.

For arbeidspraksis-kandidater har Akershus fylkeskommune nå igangsatt en prøveordning (ut 2018) der vi benytter positiv særbehandling, jf. Diskriminerings- og likestillingsloven. Der arbeidsgiver ønsker det kan kandidaten tilbys fast tilsetting etter tiltaksperioden dersom det er en ledig stilling og kandidaten er kvalifisert. Om disse forutsetningene er til stede vil ikke stillingen lyses ut.


Lukk artikkel
Foto: Melkeveien AS

Slik er fylkeskommunen organisert


Les mer

I tillegg til det politiske nivået består Akershus fylkeskommune av en fylkesadministrasjon, 42 virksomheter og to fylkeskommunale foretak. Fylkesrådmannen er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen. Fylkesadministrasjonen består av seks avdelinger og to staber. Les mer om organisering og organisasjonskart.

 


Lukk artikkel
Foto: Melkeveien AS

Helhetlig styring og ledelse


Les mer

Utvikling av helhetlig styring

De viktigste styringssignalene gis i økonomiplanen og strategidokumenter innenfor ulike områder. Styring av virksomhetene foretas gjennom tildelingsbrev til virksomhetene. I tillegg inngås det leveranseavtaler med Statens vegvesen Region øst og med Ruter AS. Avdelingene i fylkesadministrasjonen følges opp gjennom lederavtaler og aktivitetsplaner. Virksomhetene følges opp gjennom lederdialog og styringsdialog. Grunnlag for dialog hentes fra ulike undersøkelser, rapporteringer og evalueringer som allerede finnes.

Risikostyring er en integrert del av fylkeskommunens helhetlige styringssystem. Overordnet risikovurdering er gjennomført i fylkesadministrasjonen og på virksomhetsnivå. Det er vurdert, prioritert og iverksatt risikoreduserende tiltak for å sikre måloppnåelse på sentrale områder.

Som et ledd i god styring, benytter Akershus fylkeskommune ulike rammeverk for å sikre forsvarlig intern kontroll. De ulike rammeverkene sees i sammenheng, og felles metodikk for de ulike områdene benyttes så langt de passer innenfor de fire områdene:

 • Effektiv drift og pålitelig rapportering for å nå virksomhetens mål
 • Etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Informasjonssikkerhet (inkl. personvern)

Effektiv drift og pålitelig rapportering for å nå virksomhetens mål

Aktivitetsplaner i Akershus fylkeskommune er tilpasset økonomiplanens måltabeller. På denne måten sikres det bedre struktur mellom innsats og resultat og mer oversiktlig rapportering om måloppnåelse. Fylkeskommunens aktivitetsplaner er sett i sammenheng med hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune, både for være godt forberedt når den nye fylkeskommunen skal være operativ, men også for å lære av andre og for å utvikle beste praksis for å sikre effektiv måloppnåelse.

Porteføljestyring benyttes for å prioritere digitaliseringsprosjekter som gjennomføres på riktig måte og hvor realisering av gevinst og/eller nytteverdi kan følges opp. Akershus fylkeskommune har samarbeidet med Buskerud og Østfold fylkeskommuner med å finne fram til felles arkitekturprinsipper når digitale løsninger skal utvikles for Viken fylkeskommune.

Digitaliseringsstrategien som Akershus utviklet i 2018 har vært et godt grunnlag i dette arbeidet.

HR strategien som Akershus fylkeskommune utarbeidet i 2017 er lagt til grunn i vårt arbeid for å skape trygghet og mestringsfølelse for medarbeidere samtidig som fylkeskommunen er godt forberedt på å møte omstillings- og endringsprosesser som digitalisering og regionreform gir.

Etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer

Etter at Arkivverket gjennomførte sitt tilsyn med Akershus fylkeskommunes arkiver i slutten av 2016 og starten av 2017, har AFK iverksatt tiltak for å løse de seks påleggene som Arkivverket ga fylkeskommunen 26.03.17. Arkivorganiseringen og -ansvaret er utredet og nødvendige endringer vedtatt og implementert fra 01.01.2018.

Det er iverksatt tiltak for å avvikle fylkeskommunens etterslep på kvalitetssikring av journalføring. Fylkesadministrasjonens etterslep er avviklet, mens det arbeides med tiltak for avvikling av etterslepet på videregående skoler.

Fylkeskommunen har inngått avtale med leverandør om oppbevaring av AFKs bortsettingsarkiver i henhold til kravene fra arkivverket. Avviket er lukket.

Arkivplanarbeidet er iverksatt og vil bli ferdigstilt i 2019. Arbeidet med utarbeidelse og godkjenning av kassasjons- og bevaringsbestemmelser inngår som en del av arbeidet med arkivplanen.

Kartlegging og utredning av langtidsbevaring av fagsystemer er gjennomført.

Fylkeskommunens etiske veileder ble revidert og ferdigstilt i 2016. Den ble i løpet av 2017 implementert og tatt i bruk i hele organisasjonen. Veilederen synliggjør bl.a. den ansattes rett til å ta opp, eller varsle om kritikkverdige forhold. Dette er i samsvar med norsk lovgivning og Akershus fylkeskommunes interne varslingsrutiner. De varslingssakene som har vært i løpet av 2018, er blitt håndtert i linjen.

Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet og beredskap

Det er utpekt sikkerhets- og beredskapskoordinatorer ved alle virksomhetene som er kontaktpunkt for fylkeskommunens sikkerhets- og beredskapsarbeid. Arbeidet koordineres av en egen sikkerhets- og beredskapsansvarlig i HR-avdelingen. Det er blitt utarbeidet nye retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Informasjon om rutiner, veiledninger og rapportering etter hendelser er tilgjengelig og godt tilrettelagt på ansattportalen.

2018 var til en viss grad preget av arbeidet med å samordne framdrift for implementering av et felles sikkerhets- og beredskapssystem. Arbeidet med BComeSafe fortsatte, og de siste tekniske utfordringene ble løst, slik at utrullingsprosessen ble startet mot slutten av året. En stor del av arbeidet i 2018 var igangsetting av systemer for håndtering av utfordringer rundt vold og trusler. Dette er et arbeid som videreføres i 2019, i nært samarbeid med virksomhetene/AVO. HR-avdelingen har i 2018 startet opp med å ha praktikanter fra videregående skoler én dag pr. uke (to praktikanter i 2018) for opplæring innen området sikkerhet og beredskap.

Inkluderende arbeidsliv

Akershus fylkeskommune har vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) siden 2001. Vår fjerde avtaleperiode gikk fra 2014 til 2018. Et av våre satsingsområder har vært rettet mot unge som står utenfor arbeidslivet. I hver virksomhet skal det i perioden opprettes minst en arbeidstreningsplass spesielt rettet mot unge med behov for arbeidsrettet bistand. Det ble i 2018 opprettet 39 arbeidstreningsplasser i fylkeskommunen. Tilsammen har det vært 242 tiltakskandidater i avtaleperioden. Disse har fått verdifull arbeidspraksis for å komme seg videre i yrker eller utdanning.

For arbeidspraksiskandidater har Akershus fylkeskommune gjennomført en prøveordning (ut 2018) der vi benytter positiv særbehandling, jf. diskriminerings- og likestillingsloven. Det er en forutsetning at dersom det etter tiltaksperioden er en ledig stilling og kandidaten er kvalifisert, kan kandidaten ansettes uten å lyse ut stillingen. Bakgrunnen for ikke å lyse ut stillingen, er at vi ønsker å tilby personer, som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, muligheten til å komme inn i fast stilling. I 2018 ble det ansatt 5 personer etter tiltaksperioden, hvor fylkeskommunen benyttet positiv særbehandling.

Fylkeskommunens mål om 10 prosent reduksjon av sykefraværet i avtaleperioden, fra 5,5 prosent i 2013 til 5 prosent i 2018, ble ikke nådd. Sykefraværet for 2018 er 5,5 prosent, en økning fra 5,4 prosent i 2017. Det har vært satt i gang en rekke tiltak for å redusere fraværet i virksomhetene våre, bl.a. gjennom opplæring av alle ledere med personalansvar. Systematisk arbeid over tid viser seg å ha effekt, og Akershus fylkeskommune vil opprettholde denne satsingen i årene framover. Arbeidet er av langsiktig karakter. Fokus på kultur og holdninger og partssammensatt arbeid er vesentlig for at vi skal lykkes.

Informasjonssikkerhet (inkl. personvern)

Akershus fylkeskommune jobber målrettet med å sikre tilstrekkelig og god informasjonssikkerhet. Det har i 2018 vært gjennomført samlinger med alle virksomhetene for å sikre etterlevelse av regelverket, med fokus på den nye personvernlovgivningen (GDPR) som trådte i kraft fra 20.07.18. I denne forbindelse er det også ansatt personvernombud som ivaretar denne rollen overfor Buskerud, Østfold og Akershus til Viken blir en realitet 01.01.20.

Eierstyring i fylkeskommunen

I 2018 har AFK solgt sin andel i Arba Inkludering AS til Bærum kommune. Kjul Bussanlegg AS er oppløst og aktivert som en tomt i fylkeskommunens investeringsregnskap. Leira Bussanlegg AS er fremdeles ikke kommet i mål med oppløsningen, men arbeidet pågår.

Eierstrategier er utarbeidet og vedtatt av fylkestinget for AskerHus AS og Orbit Arena i 2018. På møte i Samarbeidsrådet Nedre Romerike, i Rådmannskollegiet, ble det 18.01.19 foretatt en revisjon av eierstrategien til Norasondegruppen AS. Både Orbit Arena AS og Norasondegruppen AS vil bli endelig behandlet på generalforsamlingene våren 2019.

Akershus fylkeskommunes eierinteresser

Aksjeselskap

Interkommunale selskap

 

 

Akershus Energi AS

Vigo IKS

Akershus Teknologifond AS

 

AskersHus AS

Fylkeskommunale foretak

Fjellinjen AS

 

Follo Futura Holding AS

AFK eiendom FKF

Galleri Akershus AS

Akershus KollektivTerminaler FKF

Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS

 

Kjeller Innovasjon AS

Samarbeid etter kommunelovens § 27

Nesoddparken AS

 

Norasondegruppen AS

Akershus og Østfold fylkesrevisjon

OrbitArena AS

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat

Oslotech AS

Tunet IS

Ruter AS

 

Vaterland Bussterminal AS

I tillegg deltar fylkeskommunen i

Vegfinans AS

 

Viken Filmsenter AS

Stiftelsen Akershusmuseet

 

Stiftelsen Akershus Teater

 

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

 

Innovasjon Norge

Kontinuerlig forbedring

Ledelse og medarbeiderskap

Målet med lederutviklingsprogrammet er å utvikle en felles ledelseskultur med best mulig effektiv og god ledelse. Lederutviklingsprogrammet for alle ledere i fylkeskommunen (med personal- og budsjettansvar) ble videreført i 2018. Det ble gjennomført tre innledende programmer med til sammen 47 deltakere. Seks oppfølgingsmoduler med til sammen 285 deltakere ble gjennomført.

I forbindelse med at Akershus, Østfold og Buskerud skal bli Viken fylkeskommune fra 2020 er det i 2018 igangsatt en rekke tiltak for best mulig å kunne lykkes med sammenslåingsprosessen. Dette er et omfattende arbeid, hvor de fleste i fylkesadministrasjonen har vært involvert.

Profesjonelle rekrutteringsprosesser

Generelt sett er det et godt søkergrunnlag både til lærerstillinger og til de fleste andre stillinger i fylkeskommunen.

Behovet for kompetanse er i dag større enn noensinne. For at Akershus fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver har vi de siste årene profesjonalisert rekrutteringsprosessen. Dette både for å sikre godt kandidattilfang og at vi tilsetter den best kvalifiserte søkeren. Hensikten i en tilsettingssak er i alminnelighet å finne fram til den søkeren som etter en helhetsvurdering anses som best kvalifisert for stillingen. Ved kvalifikasjonsvurderingen må det tas utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten. Kravene som stilles og prosessen må være i samsvar med lovverk, hovedavtale og hovedtariffavtale. De sentrale momentene det skal vurderes på er utdanning, praksis og personlig skikkethet.

Rekrutteringskurs avholdes flere ganger årlig for ledere, tillitsvalgte og andre som jobber med tilsetting. I 2018 deltok 260 ledere og tillitsvalgte på kurs i rekruttering. Kursene gjennomføres for at hele organisasjonen skal ha en profesjonell, korrekt og så lik profil på prosessen som mulig. Det er innført bruk av strukturert intervju og testing for administrative stillinger på alle nivå i fylkeskommunen, dette for å sikre størst mulig grad av objektiv vurdering. Case, prøveforelesning, prøveundervisning o.l. blir også brukt for å finne fram til best egnet kandidat.

Informasjon og kommunikasjon

Fylkeskommunens mål, visjon og verdier skal ligge til grunn for vår kommunikasjon internt og med omverdenen. Kommunikasjonsarbeidet er basert på kommunikasjonsstrategien for perioden 2016- 2019. Strategien skal sikre en effektiv og samordnet kommunikasjon for å nå de fastsatte målene. Kommunikasjonsarbeidet skal synliggjøre fylkeskommunens tjenester og gi innbyggerne mulighet til å kunne påvirke behandlingen av saker som angår dem.

Arbeidet med effektivisering og digitalisering er videreført i 2018. Fylkeskommunen legger til rette for å ta i bruk elektroniske kommunikasjonskanaler og å tilby elektroniske tjenester. Vi ønsker å gi brukerne positive opplevelser. Fylkeskommunens nettside www.akershus.no skal være den viktigste elektroniske kanalen for tilgang til informasjon om fylkeskommunens tjenestetilbud, ansvarsområder og politiske saker. Nettsiden er videreutviklet til å bli mer interaktiv med selvbetjeningsløsninger. Skolenes nettsider skal gi viktig og riktig informasjon til elever og deres foresatte. Fylkeskommunen har videreutviklet bruk av sosiale medier som et supplement til tradisjonelle kommunikasjonskanaler. Sosiale medier gir god mulighet for samhandling og dialog med prioriterte målgrupper. Fylkeskommunens ansattportal skal være en moderne, brukervennlig kanal for informasjon og et effektivt oppslagsverktøy for ansatte i deres daglige arbeid. Portalen skal effektivisere arbeidsprosessene og forenkle tilgangen til relevant elektronisk arbeidsverktøy og systemer.

Universell utforming

Akershus fylkeskommune bruker betydelige beløp til investeringer og drift hvert eneste år, både innenfor skoler, veier, samferdsel, kultur og undervisningstjenester. Utover investeringer og drift har kompetanse, bevisstgjøring, medvirkning og kartlegging vært viktige fokusområder.

Som et ledd i å styrke arbeidet med universell utforming startet den nyopprettede koordineringsfunksjonen med ressurspersoner og en administrativ nettverksgruppe sitt arbeid våren 2018. Det er blant annet gjennomført nettverksmøter og strategien for en universelt utformet og tilgjengelig kollektivtransport er ferdigstilt og vedtatt. Videre er et tverrfaglig kartleggingsprosjekt av turveier mellom friluftsliv og kulturminne ferdigstilt og det er gjennomført kompetansehevingstiltak for fylkeskommunens ansatte og kommuner, samt gjort et arbeid for å synliggjøre tiltak knyttet til universell utforming i ulike planer under utarbeidelse i 2018.

Universell utforming handler om å gi alle mennesker mulighet til å ta del i informasjon og tjenester. Målet med økt innsats på universell utforming er å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til innbyggernes ulike behov og utvikler et inkluderende samfunn med mulighet for samfunnsdeltakelse uavhengig av alder og funksjonsnedsettelse.

Digitalisering

Digitalisering innebærer å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser og gi gode brukeropplevelser. Fylkeskommunen har i 2018 etablert elektroniske kanaler for innsending av søknader og andre skjema og utsending av post til sikre elektroniske postkasser. VISMA Flyt skole er under innføring ved våre skoler og vil effektivisere håndtering av de skoleadministrative oppgavene. Fylkeskommunens digitaliseringsstrategi samt flere planlagte digitaliseringstiltak tas med inn i arbeidet med å etablere felles digitale løsninger for Viken.

Elektronisk bestillingssystem for kjøp av varer og tjenester (e-handel) har blitt tatt i bruk av alle videregående skoler og sentraladministrasjonen. Enkelte bestillere på tannhelse har tatt systemet i bruk og utrulling fortsetter fortløpende. Brukerundersøkelser viser meget gode tilbakemeldinger på brukervennlighet, nytteverdi og support.

Dedikerte e-handelsressurser, grundig opplæring ute på bestillernes virksomheter og forankring i toppledelsen er viktige suksessfaktorer til at AFK nå kan vise til e-handelsbruk helt i toppen blant kommunale og fylkeskommunale organisasjoner i Norge.

Når det gjelder gevinster er det færre fakturaer til manuell behandling, større andel elektroniske fakturaer, bedre fakturakvalitet og færre purringsgebyrer som følge av en økende andel e-handelsbestillinger i organisasjonen. Automatisk fakturakontroll avdekker nå overfakturering på 20 prosent av alle fakturaer, som tidligere har gått rett til betaling. Bestillinger gjort på e-handel gir fullstendig sporing i hele innkjøpet - fra bestilling til betaling. Fakturamatching i systemet gjør at 70 prosent av alle fakturaer (bestillinger gjort på e-handel) nå går rett til bokføring uten at fakturabehandling er nødvendig.

Opplæring på virksomhetene har avdekket at det generelt har vært lite bevissthet rundt rammeavtaler og Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) blant bestillere. E-handel benyttes nå som verktøy for å styre bestillere til å handle fra rammeavtaleleverandører, og det synes at avtalelojaliteten øker i organisasjonen.

Prosjektet e-handel ble avsluttet ved utløp av 2018 og gikk i 2019 over til drift.

Anskaffelsesstrategi

Ny anskaffelsesstrategi ble vedtatt i fylkestinget 19.03.18. Det ble også vedtatt seriøsitetskrav. Av handlingsplanen til anskaffelsesstrategien er det satt konkrete mål som skal bidra til oppfyllelse av målet om å ivareta miljø, etisk handel og fremme seriøst arbeidsliv. Det er opprettet kompetanse- og ressursgruppe (KORG) for anskaffelser og miljø som består av representanter for miljøavdelingen, AFK eiendom FKF og innkjøpsstaben. Gruppen har deltatt på kurs og seminarer for å spisse kompetansen på anskaffelser og miljø, og bidratt i utforming av miljøkrav i anskaffelsesprosesser.

Nyopprettet KORG for seriøst arbeidsliv, med representanter fra AFK eiendom FKF og innkjøpsstaben, har jobbet med å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og for å fremme arbeidet med lærlinger i AFKs kontrakter. Gruppen har blant annet jobbet med forankring av seriøsitetskravene, malverk og rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår samt gjennomført kompetansehevingstiltak internt. KORG for seriøst arbeidsliv har også gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i eksisterende kontrakter.

Forebygging av brudd på menneskerettigheter ivaretas gjennom innkjøpsstabens arbeid med etisk handel. Her har fylkeskommunen jobbet videre med kompetansebygging og oppfylt mål om økt samarbeid med oppdragsgiversiden ved å tilknytte seg Initiativ for etisk handel (IEH) sitt pilotprosjekt «Samarbeid og koordinering for å fremme respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser».

 


Lukk artikkel