Hopp til innhold Hopp til meny Gå til søkesiden

Årsrapport 2018

Akershus fylkeskommune har i 2018 vært en solid tjenesteleverandør innen videregående opplæring, tannhelse, samferdsel og kultur. Vi har bærekraftig utvikling som mål og bidrar til utviklingen av akershussamfunnet blant annet innen miljø, samfunnsplanlegging og folkehelse. Alt dette har kostet ca. 8,3 milliarder kroner. Vi planlegger nå for framtiden sammen med Buskerud og Østfold fylkeskommuner til å bli den nye Viken fylkeskommune fra 2020. Årsrapport og regnskap for 2018 består av to deler, årsrapporten, som inneholder en fullstendig resultatrapportering på hovedmålene, og årsregnskapet 2018 med noter. Årsrapporten behandles i fylkestinget. I tillegg sendes detaljert tallregnskap med kommentarer til fylkestingets og kontrollutvalgets medlemmer. God lesing!

ledende og levende

Akershus i vekst

Folketallet i Akershus har økt mer enn for landet samlet i mange år. Pr. 01.01.2019 er det 624 055 innbyggere i Akershus, en økning på 10 029 fra 2018, dvs.1,6 prosent. Befolkningen i Oslo økte med 1,1 prosent i 2018. Området som blir den nye Viken fylkeskommune fra 01.01.2020 fikk en befolkningsvekst på 1,1 prosent i 2018 - ca.13 600 personer. Østfold hadde en vekst på 0,7 prosent og Buskerud 0,5 prosent. For den nye Viken fylkeskommune viser prognosene at befolkningen vil øke fra 1 213 800 i 2018 til 1 452 000 i 2035, en vekst på 19,6 prosent. Befolkningsveksten gir utfordringer med økt press på arealbruk, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester.

Mål og helhetlig styring

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. I 2018 hadde fylkeskommunen 4 819 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. I den framtidige Viken fylkeskommune vil det være totalt ca. 9 700 ansatte. Akershus fylkeskommune ivaretar kommunelovens krav til styring og kontroll gjennom et helhetlig styringssystem basert på god struktur og sammenheng mellom styringsdokumenter, ledelsesprinsipper og internkontroll. God personalpolitikk, internkontroll som sikrer pålitelig rapportering, etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer samt bidrar til effektiv måloppnåelse er sentrale elementer i det helhetlige styringssystemet.

Resultater og aktiviteter

Akershus fylkeskommune har bærekraftig utvikling som mål og vil stimulere til utviklingen av gode bomiljøer og utslippsfri transport. I økonomiplanen for 2018-2021 la fylkeskommunen fram sitt første klimabudsjett. Den systematiske satsingen på elevenes læring fortsetter. Andelen som fullførte og besto økte fra 86,5 prosent i 2016-17 til 86,7 prosent i 2017-18. Dette er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994. Vi har gode resultater også innenfor tannhelse. Veksten i kollektivtrafikken fortsetter, og i 2018 var veksten på 4,9 prosent. Det viser at satsingen på kollektivtransport gir resultater.

Økonomisk analyse

Akershus fylkeskommune hadde et positivt driftsresultat også i 2018. Fylkeskommunens netto resultatgrad er på 4,5 prosent i 2018, som er høyere enn landsgjennomsnittet på 3,8 prosent. Vesentlig mindreforbruk på programområdene og høy realvekst i frie inntekter fra skatt og rammetilskudd de siste årene, kombinert med lav realvekst i driftsutgifter, har bidratt til gode driftsresultater. Bruttoinvesteringer inkl. investeringer hos foretaket AFK eiendom FKF er på ca. 1 milliarder kroner, herav 745 mill. kr innenfor samferdsel og 220 mill. kr innenfor utdanning.