Hopp til innhold Hopp til meny Gå til søkesiden

Årsrapport 2017

Akershus fylkeskommune har i 2017 vært en solid tjenesteleverandør innen videregående opplæring, tannhelse, samferdsel og kultur. Vi har bærekraftig utvikling som mål og bidrar til utviklingen av akershussamfunnet blant annet innen miljø, samfunnsplanlegging og folkehelse. Alt dette har kostet over 8 milliarder kroner. Vårt fylke har den største befolkningsveksten i landet og vi planlegger for framtiden.

ledende og levende

Akershus i vekst

Fra 2020 opphører Akershus fylkeskommune som eget forvaltningsnivå og blir en del av Viken fylkeskommune sammen med Østfold og Buskerud. Den framtidige Viken fylkeskommune har pr. 1. januar 2018 nesten 1,2 millioner innbyggere. Befolkningen i Akershus fortsetter å vokse mer enn for landet samlet og i 2030 vil innbyggertallet være ca. 757 000.

Sammenslåingen og veksten gir utfordringer med økt press på arealbruk, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester. Det er nødvendig å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bygging av nye skoler og utvikling av transportløsninger. Regionreformen skal styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester.

Mål og helhetlig styring

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. I 2017 hadde fylkeskommunen 4 750 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. En så omfattende virksomhet forutsetter helhetlig styring og ledelse, fungerende internkontroll, effektiv drift og pålitelig rapportering for å nå virksomhetens mål, etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer, god personalpolitikk samt tydelig ekstern og intern kommunikasjon.

Resultater og aktiviteter

Akershus fylkeskommune har bærekraftig utvikling som mål og vil stimulere til utviklingen av gode bomiljøer og utslippsfri transport. I 2017 la fylkeskommunen fram sin første bærekraftrapport med vekt på klima. Den systematiske satsingen på elevenes læring fortsetter. Andelen som fullførte og besto økte fra 86,0 prosent i 2015-16 til 86,5 prosent i 2016-17. Dette er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994. Vi har gode resultater også innenfor tannhelse. Veksten i kollektivtrafikken fortsetter, og i 2017 var veksten på 5,3 prosent. Det viser at satsingen på kollektivtransport gir resultater.

Økonomisk analyse

Akershus fylkeskommune hadde et positivt driftsresultat også i 2017. Fylkeskommunens netto resultatgrad er på 4,1 prosent i 2017, som er litt under landsgjennomsnittet på 4,3 prosent. Høy realvekst i frie inntekter fra skatt og rammetilskudd de siste årene, kombinert med lav realvekst i driftsutgifter, har bidratt til gode driftsresultater. Bruttoinvesteringer inkl. investeringer hos foretaket AFK eiendom FKF er på ca. 1,7 milliarder kroner, herav 535 mill. kr innenfor samferdsel og 1 060 mill. kr innenfor utdanning.