Hopp til innhold Hopp til meny Gå til søkesiden

Årsrapport

Akershus fylkeskommune har i 2016 vært en solid tjenesteleverandør innen videregående opplæring, tannhelse, samferdsel og kultur. Vi har bærekraftig utvikling som mål og bidrar til utviklingen av akershussamfunnet blant annet innen miljø, samfunnsplanlegging og folkehelse. Alt dette har kostet 7,8 milliarder kroner. Vårt fylke har den største befolkningsveksten i landet og vi planlegger for framtidens Akershus. God lesing!

ledende og levende

Akershus i vekst

Befolkningen i Akershus fortsetter å vokse mer enn for landet samlet, og i 2030 vil innbyggertallet være nesten 760.000. Det vitner om en region som er i utvikling. Veksten gir utfordringer med økt press på arealbruk, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester. Derfor er det nødvendig å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bygging av nye skoler og utvikling av transportløsninger. Alt dette krever godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor og langsiktig finansiering.

Mål og helhetlig styring

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. I 2016 hadde fylkeskommunen 4 865 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. En så omfattende virksomhet forutsetter helhetlig styring og ledelse, fungerende internkontroll, effektiv drift, god personalpolitikk samt tydelig ekstern og intern kommunikasjon.

Resultater og aktiviteter

Akershus fylkeskommune har bærekraftig utvikling som mål og satser betydelig på grønn omlegging og innovasjon. Den systematiske satsingen på elevenes læring fortsetter. Andelen som fullførte og besto økte fra 84,4 prosent i 2014-15 til 85,4 prosent i 2015-16. Dette er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994. Vi har gode resultater også innenfor tannhelse. Akershus hadde i 2016 den største veksten i kollektivtrafikken på flere år, en økning på 6,1 prosent. Det viser at satsingen på kollektivtransport gir resultater. Fokuset i næringsutviklingsarbeidet er i stor grad rettet mot innovasjon og nyskaping.

Økonomisk analyse

Akershus fylkeskommune hadde et positivt driftsresultat også i 2016. Fylkeskommunens netto resultatgrad er på 4,8 prosent i 2016, som er det beste i 5-årsperioden 2012-2016. Særlig høy realvekst i frie inntekter fra skatt og rammetilskudd de to siste årene, kombinert med lave driftsutgifter, har bidratt til bedrede driftsresultater. Bruttoinvesteringer inkl. investeringer hos foretaket AFK eiendom FKF er på ca. 1,1 milliarder kroner, herav 811 mill. kr innenfor samferdsel og 293 mill. kr innenfor utdanning.