Hopp til innhold Hopp til meny G til skesiden

Satsinger og utviklings­­­områder

I 2018 vedtok fylkestinget nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser, som setter kampen mot «sosial dumping» og arbeidslivskriminalitet i høysetet. Dette er et satsingsområde for foretaket og et arbeid som vil intensiveres i årene som kommer.


Sørumsand videregående skole.
Sørumsand videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

ENØK og miljø


Les mer

Grønne skolebygg

Et av fylkeskommunens hovedmål er at Akershus skal være et foregangsfylke innen klima og miljø. Derfor jobber AFK eiendom FKF kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggprosjekter med lav energibruk og gode løsninger for klima og miljø.

 I forbindelse med ombyggingen av Sørumsand videregående skole har det vært fokus på høyest mulig grad av gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon, himling og sprinklerhoder er i all hovedsak gjenbrukt. Prosjektet viser at man med tidlig planlegging både kan spare miljø og penger.

I FT-sak 65/18 «Miljøtiltak i byggeprosjekt ved utbygginger av videregående skoler i Akershus fylkeskommune» vedtok fylkestinget nye krav til overordnede føringer for valg av materialer og konstruksjoner ved planlegging og bygging av videregående skoler i Akershus fylkeskommune – overordnede føringer om blant annet funksjon, miljø og økonomi. Foretaket vil fortsatt ha fokus på dette i fremtidige byggeprosjekter.

Fylkesrådmannen søkte Miljødirektoratet i februar 2018 om støtte til klimasatsing, og mottok i juni 2018 tilsagn om tilskudd på 1 mill. kr til klimagassreduserende planlegging av ny videregående skole i Ski sentrum. Målet med klimasatsprosjektet er å etablere en plan med tiltak for fremtidsrettede og effektive løsninger knyttet til transport når skolen er i drift. Planen skal vise til mulige tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp de neste ti årene. Målsetting om reduksjon av CO₂-utslipp er delt inn i tre milepæler:

 1. ved innflytting,
 2. etter fem års drift og
 3. etter ti års drift.

Inndelingen har til hensikt å vise når virkningen av de ulike tiltakene vil være synlige i klimagassregnskapet og ikke når tiltakene skal iverksettes. Planen vil kreve både fysiske tiltak i byggeperioden og organisatoriske tiltak i etterkant av ferdigstillelsen. For at planen skal kunne iverksettes, må den legges fram til politisk behandling før den, eller deler av den, blir integrert som en del av gjennomføringen av prosjektet – ny videregående skole i Ski sentrum. En prosjektrapport som beskriver prosjektarbeidet og resultater med overføringsverdi til andre prosjekter, vil sendes til Miljødirektoratet innen 01.10.19.

Energisparekontrakter (EPC)

En energisparekontrakt, også kalt EPC (Energy Performance Contracting), er en avtale mellom byggherre og entreprenør om investering i energieffektiviserende tiltak som garanterer en reduksjon av energibruken og hvor innsparingen brukes til å finansiere tiltakene.

På bakgrunn av en grundig analyse ble det satt i gang tiltak på Hvam og Nes videregående skoler. Tiltakene garanterer en samlet årlig energireduksjon på 2,67 GWh og tilsvarer en energirereduksjon på 43 % for Hvam videregående skole og 53 % for Nes videregående skole. Tiltakene ble ferdigstilt sommeren 2018. Prosjektet er nå i sparegarantifasen, som løper i fem år, med opsjon på ytterligere fem år.

Konvertering fra fossilt brensel

Fossil oljefyring ved eide skoler er faset ut. Unntakene er Bjertnes videregående skole og Romerike folkehøgskole, hvor leverandør benytter fossil olje som spisslast for bioenergi (flis). Avtalen med leverandøren utløper i 2019. Alternative varmekilder er utredet. Et av alternativene er å overta de eksisterende energisentralene og konvertere spisslastene til miljøvennlig bioolje.

Enova SF

Foretaket inngikk i 2013 en rammeavtale med Enova SF om energibesparende tiltak, samt omlegging til fornybar energibruk, i eksisterende bygningsmasse. Sluttrapporten ble godkjent i desember 2018. 

Resultater:

 • Rapporterte prosjektkostnader: 36 267 539 kr ekskl. mva.
 • Oppnådd energimål: 6 643 047 kWh
 • Tilskudd: 7 328 872 kr

Lukk artikkel
Vestby videregående skole.
Vestby videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

Kompetanse


Les mer

Ansatte i foretaket skal til enhver tid ha god og oppdatert kunnskap om sitt fagområde og være bevisst sin rolle og sitt ansvar. Ansatte deltar på relevante kurs og samlinger, og det arrangeres interne kurs med eksterne kursholdere når det er formålstjenlig.

Foretaket ble etablert som lærebedrift i byggdrifterfaget i 2015. En av lærlingene som startet opp i 2016, avla teoriprøven og besto høsten 2018. Han går opp til den teoretiske delen av prøven i februar 2019. I 2018 er det inngått lærekontrakt med én lærling. Det arbeides kontinuerlig med å øke antallet lærlinger, bl.a. ved deltagelse på utdanningsmesser og aktivt informasjonsarbeid på videregående skoler med utdanningsprogram innen byggdrifterfaget.

Tre av våre driftsoperatører har inngått avtale om gjennomføring av fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg for skoleårene 2018-2020 ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Ytterligere tre ansatte vil starte studiene høsten 2019. Til sammen har 11 driftsoperatører fullført studiene i perioden 2012-2017.


Lukk artikkel
Ås videregående skole.
Ås videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

Sikkerhet


Les mer

Foretaket har en krise- og beredskapsplan som bygger på fylkeskommunens overordnede krise- og beredskapsplan, samt fylkeskommunens maler og retningslinjer for krise- og beredskapsplaner i virksomhetene. I disse overordnede dokumentene er det flere definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU-er) hvor foretaket har en rolle. I 2018 har det vært fokus på risikovurderinger av hendelser som kan skade personer og bygninger.


Lukk artikkel
Flislegging på Sandvika videregående skole.
Flislegging på Sandvika videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

Nettverk, samarbeid og regional utvikling


Les mer

Grønn Byggallianse       

AFK eiendom FKF er medlem av Grønn Byggallianse. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og bli mer miljøeffektive.

Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF)

AFK eiendom FKF er medlem av fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), et samarbeidsforum som har som formål å bidra til god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene.

FEF har organisert sitt arbeid i spesifikke arbeidsgrupper, som jobber med ulike fagområder. Det gjelder KS-gruppen, som arbeider for kvalitetssikring av byggeprosjekter, og arbeidsgruppen for eiendomsforvaltning, som har et særskilt fokus på leie, sameie med andre, mva.-problematikk m.m.         

Rapportering og benchmark    

Foretaket rapporterer på vedtatte målindikatorer som en fast del av tertialrapporteringen til fylkestinget og i årsrapport. Arbeidet med å sammenligne måltall er fortsatt et arbeid under utvikling. Sentralt i utviklingsarbeidet er samarbeid og dialog med eksterne aktører for å definere sammenlignbarhet (benchmark) for eiendomsforvaltning (FDV) og byggeprosjekter.

KOSTRA     

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem, der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten (SSB). AFK eiendom FKF, i samarbeid med fylkeskommunen, har tatt et initiativ overfor fylkeskommunene i Østfold, Buskerud og Vestfold om samarbeid om innrapportering til KOSTRA. I ettertid har også Trøndelag fylkeskommune og Telemark fylkeskommune blitt deltagere i samarbeidet. Målet for arbeidet er lik rapportering til KOSTRA, slik at det er mulig å sammenligne måltall.

Benchmark byggeprosjekter

Prognosesenteret AS har i samarbeid med flere offentlige byggherrer utviklet et felles elektronisk databasesystem for benchmarking av byggekostnader for skolebygg. AFK eiendom FKF har vært delaktig fra starten og samarbeider i dag med Undervisningsbygg Oslo KF, Drammen eiendom KF, Bærum kommune, Bergen kommune, Asker kommune, Sandnes eiendomsselskap, Stavanger eiendom og Trøndelag FK.

Byggekostnader som legges inn i databasen benyttes til å sammenligne byggekostnader internt og med øvrige aktører i samarbeidsgruppen. Sammenligningen mellom prosjektene vil fremkomme som kostnad per m2 og kostnad per elev. Programmet gir mulighet for å benchmarke rehabilitering og ombygging, i tillegg til nybygg.

Prognosesenteret bistår med prognoser for byggekostnadsutviklingen i vår region. Prognosen blir benyttet i tidligfase av prosjektene i forbindelse med beregning av prosjektkostnad.       

Leverandørutviklingsprogram

Nasjonalt program for leverandørutvikling jobber for mer innovative anskaffelser hos statlige og kommunale virksomheter. Foretaket er representert i styringsgruppen for det regionale leverandørutviklingsprogrammet.

Bærekraftrapport 

Foretaket har vært involvert i arbeidet med fylkeskommunens bærekraftrapport for 2017, som ble presentert i november 2018. Rapporten sammenstiller rapportering på bærekraft-indikatorer som er relevante for fylkeskommunen. Den bygger på fylkeskommunens klimaregnskap for 2017 og omfatter kollektivtransport, fylkesveier, fylkeskommunale bygg og annen fylkeskommunal virksomhet. Rapporten gir oversikt over aktiviteter og tiltak som er igangsatt og planlagt, og som forventes å redusere utslipp av klimagasser på sikt.


Lukk artikkel
Elevkantinen på Sørumsand videregående skole.
Elevkantinen på Sørumsand videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

Bruker­tilfredshet


Les mer

AFK eiendom FKF ønsker høy brukertilfredshet. Først og fremst ønsker foretaket at brukere av fylkeskommunens bygg skal oppleve ansatte i foretaket som serviceinnstilte, gode på informasjon og kunnskapsrike innenfor sine fagområder. Men brukertilfredshet er også viktig med hensyn til miljø, inneklima og bygningsmessig standard.

Foretaket måler brukertilfredshet etter vedtatte målindikatorer:

 • gjennomføring av byggeprosjekter,
 • forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og
 • omdømme.

Målingen skjer ved at foretaket deltar i gjennomføringen av en større brukerundersøkelse i regi av fylkeskommunen.

 Tiltak som foretaket har iverksatt for å oppnå høy brukertilfredshet, er:

 • etterlevelse av fylkeskommunens verdier: profesjonalitet, respekt og åpenhet,
 • godt informasjonsarbeid internt, i forvaltning og i byggeprosjekter,
 • godt inneklima,
 • godt vedlikehold,
 • rask respons på forespørsler og
 • utvikling av kompetanse og kvalitet.

Lukk artikkel