Hopp til innhold Hopp til meny G til skesiden

Regnskap


Styret. Fra venstre: Kjersti Folvik, Einar Holstad, Marit Kjær, Lars Hauk Ringvold og Dag Anmarkrud.
Styret. Fra venstre: Kjersti Folvik, Einar Holstad, Marit Kjær, Lars Hauk Ringvold og Dag Anmarkrud. Foto: Morten Brun.

Styrets beretning


Les mer

Virksomhetens art   

AFK eiendom FKF har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Videre har foretaket den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer, samt kjøp og salg av fast eiendom.

Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde god arealutnyttelse.

Styrets aktiviteter   

Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 47 saker, hvorav 25 er lagt frem for styret til beslutning.   

Styret har i 2018 sammen med administrasjonen fokusert på foretakets kjernevirksomhet, så som gjennomføring av byggeprosjekter, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Viktige målsettinger for foretaket er riktige prioriteringer av drifts- og vedlikeholdsarbeidene og gjennomføring av byggeprosjekter til avtalt tid, kvalitet og kostnad. Foretaket har, etter fylkestingets vedtak av ny anskaffelsesstrategi med blant annet nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser til bekjempelse mot arbeidskriminalitet og «sosial dumping», implementert dette i sitt avtaleverk og startet det viktige arbeidet med å føre kontroll.

Styret har gjennomført befaring på Hvam videregående skole, hvor rektor presenterte skolens mangfoldige historie frem til i dag og styret fikk en omvisning på skolens område, samt en omvisning på Gamle Hvam museum.

Det er avholdt kontaktmøter (eiermøter) med fylkesutvalget 7. mai og 12. november.

Tabell: Rettvisende oversikt i kr.

Rettvisende oversikt 2016 2017 2018
Sum driftsinntekter -819 893 902 -928 885 062 -917 579 290
Sum driftsutgifter 857 180 183 1 001 077 151 976 625 023
Brutto driftsresultat 37 286 281 72 192 088 59 045 734
Netto driftsresultat -10 146 248 2 359 470 8 877 023
Sum bruk av avsetninger 0 -4 100 000 -3 430 575
Overføring investeringsregnskapet 1 151 600 104 500 0
Årsresultat 10 146 248 1 740 530 -5 446 447
Eiendeler 5 745 250 954 5 767 176 200 5 750 592 014
Egenkapital -3 397 538 854 -3 366 531 777 -3 375 302 073
Gjeld 2 347 712 100 2 400 644 423 -2 375 289 940
Egenkapitalprosent 59 % 58 % 59 %

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2018 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten.  

Styret er fornøyd med at foretakets arbeid med FDV, herunder klima og miljø, har gått etter planen, gjennom at mål i kr per m2, kWh per m2, vannforbruk og CO₂-utslipp i hovedsak ble nådd. Sett fra et porteføljeperspektiv nådde foretaket målene om leveranse på tid, kvalitet og kostnad for byggeprosjektene. Driftskostnadene ble høyere enn målsatt, som følge av ekstraordinær snørydding av tak og høyere energikostnader enn budsjettert. Foretaket har fokus på godt forebyggende HMS-arbeid. Således er styret fornøyd med at foretaket har klart målet om null skader med fravær på byggeplasser.

Opplysninger om arbeidsmiljø  

Ledere, mellomledere, verneombud og AMU-medlemmer har gjennomført grunnopplæring i Arbeidsmiljøloven og forskrifter. Det er avholdt fire møter i arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Sykefraværet i 2018 var 4,38 %. Årets medarbeiderundersøkelse viste et godt resultat, selv om resultatet var noe svakere enn tilsvarende undersøkelse i 2016. Foretaket har et mål om null ulykker og uønskede hendelser, og styret er fornøyd med at foretaket ikke har ulykker/skader på egne ansatte i 2018.

Foretaket har i 2018 erfart press i markedet for kvalifisert arbeidskraft, spesielt innen prosjektledelse.

Fordelingen mellom kvinner og menn er 22/78

Det er vedtektsfestet at fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. Foretaket har innarbeidet lik praksis for behandling av kjønnene.

Ytre miljø          

Driften i AFK eiendom FKF innebærer liten belastning på det ytre miljø, utover det å bygge, drifte og vedlikeholde bygg for videregående opplæring og tannhelse. Foretaket jobber kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggprosjekter med lavt energiforbruk og gode løsninger for klima og miljø.  Videre jobber foretaket planmessig med tiltak for å redusere energibruk og belastning på det ytre miljø, i tråd med gjeldende klima- og energiplan i Akershus og overordnede nasjonale mål.   

Forutsetninger for fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Dekning av regnskapsmessig merforbruk

Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for 2018.

Årets resultat, regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet kr 5 446 447,82 foreslås inndekket som følger:

Kr 5 242 776,79 fra Disposisjonsfond energiutjevning

Kr    193 671,03 fra Disposisjonsfond skoler

Årets resultat, udekket i investeringsregnskapet kr 122 300, foreslås ført opp til dekning gjennom bruk av Disposisjonsfond skoler i 2019.

 

Styrets signaturer

Lukk artikkel
Nesodden tannklinikk.
Nesodden tannklinikk. Foto: Hans Petter Smeby.

Årsregnskap


Les mer

 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

NOTE

REGNSKAP
2018

REVIDERT BUDSJETT 2018

OPPRINNELIG BUDSJETT 2018

REGNSKAP
2017

DRIFTSINNTEKTER:

Andre salgs- og leieinntekter

12A

-170 213,24

-2 500 000,00

-2 500 000,00

-158 226,24

Overføring med krav til motytelse

12A

-822 492 312,92

-708 839 076,00

-708 839 076,00

-836 364 633,35

Overføringer uten krav til motytelse

12A

-94 916 763,45

0,00

0,00

-92 362 202,86

Sum driftsinntekter

12A

-917 579 289,61

-711 339 076,00

-711 339 076,00

-928 885 062,45

DRIFTSUTGIFTER:

Lønnsutgifter

 

29 344 736,89

43 949 500,00

43 949 500,00

29 774 579,46

Sosiale utgifter

 

9 782 038,89

0,00

0,00

9 974 557,48

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod.

 

234 249 009,17

127 617 500,00

127 617 500,00

228 196 666,12

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteprod.

12A

424 578 671,87

417 381 201,00

417 381 201,00

440 837 276,10

Overføringer

12A

54 615 819,51

-56 909 125,00

-56 909 125,00

59 988 270,41

Avskrivninger

8,13

224 054 746,84

235 000 000,00

235 000 000,00

232 305 801,33

Sum driftsutgifter

 

976 625 023,17

767 039 076,00

767 039 076,00

1 001 077 150,90

Brutto driftsresultat

 

59 045 733,56

55 700 000,00

55 700 000,00

72 192 088,45

FINANSINNTEKTER:

Renteinntekter og utbytte

 

-1 787 972,82

-1 500 000,00

-1 500 000,00

-1 711 186,18

Gevinst finansielle instrumenter

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Mottatte avdrag på utlån

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum eksterne finansinntekter

 

-1 787 972,82

-1 500 000,00

-1 500 000,00

-1 711 186,18

FINANSUTGIFTER:

Renteutgifter og låneomkostninger

 

42 674 008,92

46 000 000,00

46 000 000,00

46 584 369,03

Tap finansielle instrumenter

 

 

0,00

 

 

Avdrag på lån

8, 13

133 000 000,00

133 000 000,00

133 000 000,00

117 600 000,00

Utlån

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum eksterne finansutgifter

 

175 674 008,92

179 000 000,00

179 000 000,00

164 184 369,03

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

 

173 886 036,10

177 500 000,00

177 500 000,00

162 473 182,85

Motpost avskrivninger

8, 13

-224 054 746,84

-235 000 000,00

-235 000 000,00

-232 305 801,33

Netto driftsresultat

 

8 877 022,82

-1 800 000,00

-1 800 000,00

2 359 469,97

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

NOTE

REGNSKAP
2018

REVIDERT BUDSJETT 2018

OPPRINNELIG BUDSJETT 2018

REGNSKAP
2017

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER:

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

6

-1 740 530,40

-1 740 530,40

0,00

-10 146 248,37

Bruk av disposisjonsfond

5,6,7

-1 690 045,00

-1 690 045,00

0,00

-4 204 500,00

Bruk av bundne driftsfond

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum bruk av avsetninger

 

-3 430 575,40

-3 430 575,40

0,00

-14 350 748,37

Overført til investeringsregnskapet

5,6,7

0,00

1 122 300,00

0,00

104 500,00

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Avsetninger til disposisjonsfond

6,7

0,00

2 308 275,40

0,00

10 146 248,00

Avsetninger til bundne driftsfond

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum avsetninger

 

0,00

3 430 575,40

0,00

10 250 748,00

Regnskapsmessig mindreforbruk

 

0,00

0,00

0,00

1 740 530,40

Regnskapsmessig merforbruk

 

-5 446 447,42

0,00

0,00

0,00

 

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

NOTE

REGNSKAP
2018

REVIDERT BUDSJETT 2018

OPPRINNELIG BUDSJETT 2018

REGNSKAP
2017

INNTEKTER:

Salg av driftsmidler og fast eiendom

12B

-41 525,00

0,00

0,00

-9 802 120,00

Andre salgsinntekter

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Overføringer med krav til motytelse

12B

-46 470 681,24

-45 200 000,00

-70 800 000,00

-35 933 541,18

Statlige overføringer

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Andre overføringer

12B

-95 140 958,49

-63 250 000,00

-62 800 000,00

-36 158 256,64

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

 

0,00

0,00

0,00

-5 252,73

Sum inntekter

 

-141 653 164,73

-108 450 000,00

-133 600 000,00

-81 899 170,55

UTGIFTER:

Lønnsutgifter

12B

5 298 510,00

0,00

0,00

3 988 650,00

Sosiale utgifter

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod.

12B

189 154 448,53

243 596 500,00

291 200 000,00

147 932 646,23

Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.

12B

1 000 039,27

0,00

0,00

1 008 466,34

Overføringer

12B

45 250 726,54

0,00

0,00

45 668 593,91

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Fordelte utgifter

12B

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum utgifter

 

240 703 724,34

243 596 500,00

291 200 000,00

198 598 356,48

Inntekter fratrukket utgifter

 

99 050 559,61

135 146 500,00

157 600 000,00

116 699 185,93

FINANSTRANSAKSJONER:

Avdragsutgifter

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Utlån

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Kjøp av aksjer og andeler

5, 8

122 300,00

0,00

0,00

104 500,00

Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)

 

0,00

0,00

0,00

9 476 748,07

Avsetninger til ubundne investeringsfond

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Avsetninger til bundne investeringsfond

6

1 126 289,00

0,00

0,00

0,00

Sum finanstransaksjoner

 

1 248 589,00

0,00

0,00

9 581 248,07

Finansieringsbehov

 

100 299 148,61

135 146 500,00

157 600 000,00

126 280 434,00

 

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

NOTE

REGNSKAP
2018

REVIDERT BUDSJETT 2018

OPPRINNELIG BUDSJETT 2018

REGNSKAP
2017

DEKKET SLIK:

Bruk av lån

8

-100 176 848,61

-135 146 500,00

-157 600 000,00

-118 237 720,00

Mottatte avdrag på utlån

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Salg av aksjer og andeler

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Bruk av tidligere års udisponert (regnskapsm. mindreforbr.)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Overføring fra driftsregnskapet

5, 6

0,00

0,00

0,00

-104 500,00

Bruk av disposisjonsfond

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Bruk av ubundne investeringsfond

6

0,00

0,00

0,00

-3 040 000,00

Bruk av bundne investeringsfond

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet

6

0,00

0,00

0,00

-4 898 214,00

Sum finansiering

 

-100 176 848,61

-135 146 500,00

-157 600 000,00

-126 280 434,00

Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Udekket (regnskapsmessig merforbruk)

 

-122 300,00

0,00

0,00

0,00

 

REGNSKAPSSKJEMA 2 A - INVESTERINGSREGNSKAPET

REGNSKAP
2018

REVIDERT BUDSJETT 2018

OPPRINNELIG BUDSJETT 2018

REGNSKAP
2017

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler

240 703 724,34

243 596 500,00

291 200 000,00

198 598 356,48

Utlån og forskutteringer

0,00

0,00

0,00

0,00

Kjøp av aksjer og andeler

122 300,00

0,00

0,00

104 500,00

Avdrag på lån

0,00

0,00

0,00

0,00

Dekning av tidligere års udekket

0,00

0,00

0,00

9 476 748,07

Avsetninger

1 126 289,00

0,00

0,00

0,00

Årets finansieringsbehov

241 952 313,34

243 596 500,00

291 200 000,00

208 179 604,55

FINANSIERT SLIK:

Bruk av lånemidler

-100 176 848,61

-135 146 500,00

-157 600 000,00

-118 237 720,00

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-41 525,00

0,00

0,00

-9 802 120,00

Tilskudd til investeringer

-95 140 958,49

-63 250 000,00

-62 800 000,00

-36 158 256,64

Kompensasjon for merverdiavgift

-45 250 726,54

-45 200 000,00

-70 800 000,00

-35 933 541,18

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-1 219 954,70

0,00

0,00

0,00

Andre inntekter

0,00

0,00

0,00

-5 252,73

Sum ekstern finansiering

-241 830 013,34

-243 596 500,00

-291 200 000,00

-200 136 890,55

Overført fra driftsregnskapet

0,00

0,00

0,00

-104 500,00

Bruk av tidligere års udisponert

0,00

0,00

0,00

0,00

Bruk av avsetninger

0,00

0,00

0,00

-7 938 214,00

Sum finansiering

-241 830 013,34

-243 596 500,00

-291 200 000,00

-208 179 604,55

Udekket / Udisponert

122 300,00

0,00

0,00

0,00

 

ØKONOMISK OVERSIKT -
BALANSE PR. 31.12.2018

NOTE

SALDO 31.12.2018

SALDO 31.12.2017

Anleggsmidler

 

5 590 446 159,35

5 602 629 492,77

Faste eiendommer og anlegg

13

5 525 006 862,35

5 548 200 529,77

Utstyr, maskiner og transportmidler

13

336 144,00

392 168,00

Utlån

 

0,00

0,00

Aksjer og andeler

5

1 378 400,00

1 256 100,00

Pensjonsmidler

2

63 724 753,00

52 780 695,00

Omløpsmidler

 

160 145 854,20

164 546 707,61

Kortsiktige fordringer

15

69 827 922,80

52 970 085,46

Premieavvik

2

539 447,00

557 566,00

Aksjer og andeler

 

0,00

0,00

Sertifikater

 

0,00

0,00

Obligasjoner

 

0,00

0,00

Kasse/bank/post

 

89 778 484,40

111 019 056,15

Sum eiendeler

 

5 750 592 013,55

5 767 176 200,38

Egenkapital

 

-3 375 302 073,26

-3 366 531 777,11

Disposisjonsfond

6

-41 954 993,83

-43 645 038,83

Bundne driftsfond

 

0,00

0,00

Ubundne invest.fond

 

0,00

0,00

Bundne invest.fond

6

-1 126 289,00

0,00

Regnskapsmessig mindreforbruk

 

0,00

-1 740 530,40

Regnskapsmessig merforbruk

 

5 446 447,42

0,00

Udisponert i investeringsregnskapet

 

0,00

0,00

Udekket i investeringsregnskapet

8, 12B

122 300,00

0,00

Kapitalkonto

8

-3 337 789 537,85

-3 321 146 207,88

Endring i regnskapsprinsipp drift

 

0,00

0,00

Endring i regnskapsprinsipp investering

 

0,00

0,00

Langsiktig gjeld

 

-2 287 626 864,02

-2 281 483 876,02

Ihendehaverobligasjonslån

 

0,00

0,00

Pensjonsforpliktelse

2

-70 010 963,00

-66 014 475,00

Sertifikatlån

 

0,00

0,00

Andre lån

4,14

-2 217 615 901,02

-2 215 469 401,02

Kortsiktig gjeld

 

-87 663 076,27

-119 160 547,25

Kassekreditt

 

0,00

0,00

Annen kortsiktig gjeld

16

-82 727 992,27

-115 071 397,25

Premieavvik

2

-4 935 084,00

-4 089 150,00

Sum EK og gjeld

 

-5 750 592 013,55

-5 767 176 200,38

ØKONOMISK OVERSIKT -
BALANSE PR. 31.12.2018

NOTE

SALDO 31.12.2018

SALDO 31.12.2017

MEMORIAKONTO

Memoriakonto

 

0,00

0,00

Ubrukte lånemidler

 

34 970 242,52

591,13

Andre memoriakonti

 

0,00

2 292 942,13

Motkonto for memoriakontiene

 

-34 970 242,52

-2 293 533,26

 

Styrets signaturer

Lukk artikkel
Asker videregående skole.
Asker videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

Forskriftsbestemte noter


Les mer

FRA BALANSEN:

 

KAPITTEL

SALDO IB

SALDO UB

ENDRING

Omløpsmidler

5.1

164 546 707,61

160 145 854,20

-4 400 853,41

Kortsiktig gjeld

5.3

-119 160 547,25

-87 663 076,27

31 497 470,98

Endring arbeidskapital balansen

 

 

 

27 096 617,57

FRA DRIFT OG INVESTERING:

ANSKAFFELSE AV MIDLER

ART/KONTO

SUM

Inntekter driftsdel

(600-670,700-780,800-895)

-917 579 289,61

Inntekter investeringsdel

(600-670,700-780,800-895)

-141 653 164,73

Innbetaling ved eksterne finansieringstransaksjoner

900-929

-101 964 821,43

Sum anskaffelse

 

-1 161 197 275,77

ANVENDELSE AV MIDLER

ART/KONTO

SUM

Utgifter driftsdel

(010-285,300-480) -690

752 570 276,33

Utgifter investeringsdel

(010-285,300-480) -690

240 703 724,34

Utbetaling ved eksterne finansieringstransaksjoner

500-529

175 796 308,92

Sum anvendelse

 

1 169 070 309,59

ANSKAFFELSE - ANVENDELSE

 

7 873 033,82

 

KAPITTEL

SALDO IB

SALDO UB

ENDRING

Endring mem.konti ubrukte lånemidler

5.91

591,13

34 970 242,52

34 969 651,39

Endring arbeidskapital bevilgningsregnskap

 

 

 

-27 096 617,57

Avstemming mellom regnskapsdelene

 

 

 

0,00

Ansatte i AFK eiendom FKF er medlemmer av Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK). 

ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD AFPK

2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi

5 122 163,00

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

2 478 281,00

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

-2 678 644,00

Administrasjonskostnader

-556 269,00

Netto pensjonkostnad,inkl. adm. (§13-1 nr c og §13-3 nr a)

4 921 800,00

Årets pensjonspremie til betaling

4 244 295,00

Årets premieavvik

-1 233 774,00

 

BALANSE 31.12.18

PENSJONSPOSTER

ARBEIDS-GIVERAVGIFT

Brutto påløpt forpliktelse (§13-1 nr a og e og §13-2 nr c)

69 234 140

 

Pensjonsmidler (§13-1 nr a og e og §13-2 nr d)

63 724 753

 

Netto pensjonforpliktelse

5 509 387

776 824

Akkumulert premieavvik 31.12.17

-3 095 165

-436 418

Årets premieavvik til utgift (§13-1 nr d og §13-4 nr a evnt b)

-1 233 774

-173 962

Premieavvik tidligere år til utgift (§13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e)

476 498

67 186

Akkumulert premieavvik 31.12.18

-3 852 441

-543 194

 

ESTIMATAVVIK

PENSJONSMIDLER

PENSJONS-FORPLIKTELSER

NETTO

Estimert 31.12.

52 780 696

-64 379 102

-11 598 406

Ny beregning 01.01.

-58 004 733

62 280 346

4 275 613

Årets estimatavvik (01.01.)  (§13-3 nr c og d)

-5 224 037

-2 098 756

-7 322 793

 

ØKONOMISKE BEREGNINGSFORUTSETNINGER
BASERT PÅ RUNDSKRIV FRA KRD

31.12.2018

Diskonteringsrente

4,00 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,50 %

Forventet lønnsvekst

2,97 %

Forventet G-regulering

2,97 %

 

Premieavvik er differansen mellom netto pensjonskostnad som aktuaren beregner og innbetalt premie. Premieavvik oppstått fra og med 2014 blir fordelt (amortisert) over 7 år (2011-2013: 10 år, tidligere: 15 år).

AFK eiendom FKF har ikke stilt garantier overfor noen parter.

FORDRINGER OG GJELD

01.01.2018

ENDRING

31.12.2018

AFK eiendom FKF - fordringer

43 158 554

14 808 623

57 967 177

AFK eiendom FKF - kortsiktig gjeld *:

-21 455 066

12 777 438

-8 677 628

AFK eiendom FKF - langsiktig gjeld

-2 215 469 401

-2 146 500

-2 217 615 901

Sum gjeld

-2 236 924 467

10 630 938

-2 226 293 529

*: Avvik i mellomværende mellom Akershus fylkeskommune (AFK) og AFK eiendom FKF på 5442 kroner skyldes tre fakturaer som er bokført i AFK, men ikke i EA i 2018.

KJERNEKAPITALINNSKUDD I AKERSHUS INTERKOMMUNALE PENSJONSKASSE (AIPK)

INSKUDD ÅR

BELØP

2015

86 600

2016

1 065 000

2017

104 500

2018

122 300

Samlet innskudd pr. 31.12.2018

1 378 400

 

SALDO 31.12.2017

SALDO 31.12.2018

ENDRING

FRA BALANSEN:

Disposisjonsfond

43 645 038,83

41 954 993,83

-1 690 045,00

Bundne investeringsfond

0,00

1 126 289,00

1 126 289,00

Ubundne investeringsfond

0,00

0,00

0,00

Bundne driftsfond

0,00

0,00

0,00

SUM ENDRING I BALANSEN

43 645 038,83

43 081 282,83

-563 756,00

 

 

 

 

 

2017

2018

 

FRA DRIFTSREGNSKAPET:

 

 

Bruk av disposisjonsfond

-4 204 500,00

-1 690 045,00

Avsetning til disposisjonsfond

10 146 248,00

0,00

Bruk av bundne drifts fond

0,00

0,00

Avsetning bundne driftsfond

0,00

0,00

SUM DRIFTSREGNSKAP

5 941 748,00

-1 690 045,00

FRA INVESTERINGSREGNSKAPET:

 

 

Bruk av disposisjonsfond

0,00

0,00

Bruk av ubundne investeringsfond

-3 040 000,00

0,00

Avsetning til ubundne investeringsfond

0,00

0,00

Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet

-4 898 214,00

0,00

Bruk av bundne investerings fond

0,00

0,00

Avsetning bundne investeringsfond

0,00

1 126 289,00

SUM INVESTERINGSREGNSKAP

-7 938 214,00

1 126 289,00

ENDRING FRA DRIFT/INVESTERING

-1 996 466,00

-563 756,00

 

 

REGNSKAP 2018

STRØKET

REGULERT  BUDSJETT

OPPRINNELIG BUDSJETT

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET

Budsjetterte overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet

0,00

1 122 300,00

1 122 300,00

0,00

104 500,00

Avsetninger til frie driftsfond

0,00

2 308 275,00

2 308 275,00

0,00

10 146 248,00

Inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk driftsregnskap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTERINGSREGNSKAPET

Avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

FORELØPIG REGNSKAP

STRØKET

ENDELIG REGNSKAP

 

 

Netto Driftsresultat

  -8 877 022,82

0,00

  -8 877 022,82

 

 

Bruk av asetninger/tidligere år mindreforbruk

   3 430 575,40

0,00

   3 430 575,40

 

 

Overføring til investeringsregnskapet

  -1 122 300,00

   1 122 300,00

0,00

 

 

Avsetning til disposisjonsfond

  -2 308 275,40

   2 308 275,40

0,00

 

 

Dekning av tidligere års merforbruk

0,00

0,00

0,00

 

 

Årets regnskapsmessige mer/mindreforbruk

  -8 877 022,82

0,00

  -5 446 447,42

 

 

 

DEBETPOSTERINGER I ÅRET:

KREDITPOSTERINGER I ÅRET:

01.01.2018 Balanse (kapital)

 

 

3 321 146 207,88

Salg av fast eiendom og anlegg

0,00

Aktivering av fast eiendom og anlegg

205 609 364,64

Tilbakeførte midlertidige aktiveringer 2017

197 164 240,57

Endelig aktivering av fast eiendom og anlegg 2017

      192 359 931,35

Avskriving av fast eiendom og anlegg

223 998 722,84

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

0,00

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler

0,00

Utlån

0,00

Avdrag på utlån

0,00

Kjøp av aksjer og andeler

0,00

Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler

0,00

Kapitalinnskudd i AFPK

122 300,00

Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler

56 024,00

Oppskrivning av aksjer og andeler

0,00

Bruk av midler fra eksterne lån

100 176 848,61

Avdrag på eksterne lån

133 000 000,00

Salg av aksjer og andeler

0,00

Endring pensjonsforpliktelser

6 089 019,00

Endring pensjonsforpliktelser

0,00

Endring pensjonsmidler

 

Endring skyldig arb.g.avg av netto pensjonsforpliktelse

0,00

Endring skyldig arb.g.avg av netto pensjonsforpliktelse

858 551,00

31.12.2018 Balanse (Kapital)

3 337 789 537,85

 

 

 

3 859 185 373,87

 

3 859 185 373,87


Lukk artikkel
Bjertnes videregående skole.
Bjertnes videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

Øvrige noter


Les mer

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

AFK eiendom FKF følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk.  Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer står oppført som omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk.  Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

MVA-plikt og mva-kompensasjon

AFK eiendom FKF følger reglene i lov om merverdiavgift for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige virksomhet følges reglene i lov om kompensasjon av merverdiavgift.

 

OVERFØRINGER MELLOM VIRKSOMHETER

EGEN FYLKESKOMMUNE

INNTEKTER

Overføringer med krav til motytelse (inkl. fordelte utgifter)

-822 492 312,92

Overføringer uten krav til motytelse

-94 916 763,45

UTGIFTER

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenestproduksjon

234 249 009,17

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenestproduksjon

424 578 671,87

Overføring for renter

42 674 008,92

Overføring for avdrag

133 000 000,00

Det er for finansieringen av AFK eiendom FKF lagt til grunn modell for kostnadsdekkende husleie. Modellen omfatter kapitalkostnader, samt utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) over byggenes økonomiske levetid på 40 år, og skal sikre en langsiktig og robust  finansiering og synliggjøre eierkostnader. Kapitalutgiftene utgjør den vesentligste delen av husleien.            

Det ligger i begrepet kostnadsdekkende leie at leieinntektene for utleier over tid skal generere et nullresultat, dersom en ser bort fra bidraget som er nødvendig for å forrente kapitalen. Beste praksis innen eiendomsforvaltning forutsetter et langsiktig og livssyklusbasert perspektiv på FDV. Profilen på ressursbruken vil bli bestemt av når det ut fra en slik livssyklusbetraktning er mest optimalt å tidfeste/realisere den enkelte aktivitet.         

For en portefølje av eiendommer i den størrelsesorden AFK eiendom FKF forvalter, forventes det samsvar mellom estimerte FDV-kostnader og regnskapsmessige FDV-kostnader over tid. Hensikten er å gjøre foretaket i stand til langsiktig og forutsigbar planlegging av vedlikehold og drift av eiendommene.                    

På grunn av naturlige svingninger i aktivitetsnivå vil det således kunne oppstå positive og negative resultater i det enkelte regnskapsår, men dette vil jevne seg utover over tid.      

Langsiktig og livssyklusbasert perspektiv på FDV vil utfra et overordnet perspektiv være et viktig bidrag til at fylkeskommunens eiendommer oppnår lengre levetider, lavere rehabiliteringskostnader og en høyere økonomisk realverdi, og - på lang sikt - lavere samlede livssykluskostnader.                       

Særregnskapet 2018 for AFK eiendom FKF viser merforbruk i forhold til budsjett for driften av formålsbyggene innen videregående opplæring og tannhelse.  I tråd med den vedtatte modellen for kostnadsdekkende husleie forutsettes at inndekning av merforbruket skjer mot frie midler overført til fond i tidligere driftsår med mindreforbruk.

 

TRANSAKSJONER

KR

Husleieinntekter, festeavgifter

-170 213,24

Andre salgs- og leieinntekter

-170 213,24

Kostnadsdekkende husleie - FDV og kapital

-765 748 201,00

Refusjoner fra staten - sykepenger/fødselspengerefusjoner/andre

-518 887,00

Lærlingetilskudd

-349 310,41

Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet

-52 812 678,27

Refusjon fra andre - fylkeskommuner/private

-2 063 949,74

Salg til AFK (konserninterne transaksjoner)

-999 286,50

Andre inntekter

0,00

Overføring med krav til motytelse

-822 492 312,92

Overføringer fra AFK

-94 916 763,45

Overføringer uten krav til motytelse

-94 916 763,45

Sum driftsinntekter

-917 579 289,61

Kapitalbidrag (tilbakeføring til AFK) m.m.

420 708 741,00

Kjøp fra fylkeskommuner og andre

84 375,00

Kjøp av AFK (ekskl. kapitalbidrag) / Husleie AFK

3 785 555,87

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

424 578 671,87

Momskompensasjon drift

52 812 678,27

Tap på fordringer, lån, garantier

3 141,24

Overføring til AFK - Andel effektivisering

1 800 000,00

Overføringer

54 615 819,51

 

TRANSAKSJONER

KR

Salg av driftsmidler og fast eiendom

                    -41 525,00

Salg av driftsmidler og fast eiendom

                    -41 525,00

Refusjon fra foretak i egen komm., fører særregnsk.

                    -88 665,70

Kompensasjon for merverdiavgift

             -45 250 726,54

Refusjon fra staten (Enova)

                  -926 289,00

Refusjoner fra andre (private)

                  -205 000,00

Overføringer med krav til motytelse

             -46 470 681,24

Andre overføringer fra AFK (egenkapitalmidler)

             -95 140 958,49

Renteinntekter

0,00

Andre overføringer (Overføringer uten krav til motytelse)

             -95 140 958,49

Sum inntekter

           -141 653 164,73

Lønnsutgifter (Kalkulatoriske kostnader) 

                5 298 510,00

Kjøp av tjenestersom inngår i tjenesteproduksjon (med kontrakt og WBS)

            189 154 448,53

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteproduksjon (kjøp fra AFK)

                1 000 039,27

Overføringer (mva kompensasjon/overføring til AFK) 

              45 250 726,54

Sum utgifter

            240 703 724,34

Inntekter fratrukket utgifter

              99 050 559,61

AFK eiendom FKF følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens § 8.

AFK eiendom FKF har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

GRUPPE ANLEGGSMIDLER

AVSKR. PLAN

EIENDELER

Gruppe 2

10 år

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar, utstyr, verktøy og transportmidler o.lign.

Gruppe 3

20 år

Bussanlegg

Gruppe 4

40 år

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, tannklinikker, veier og ledn.nett o.lign.

Gruppe 6

Avskrives ikke

Tomter

TEKST

GRUPPE 4

SKOLER

TANNKLINIKKER

BOLIGER

SUM

Bokførte verdier 01.01.2018

5 452 064 948

11 842 342

316 801

5 464 224 091

Tilganger 2018

201 421 329

4 188 036

0

205 609 365

Korreksjon 1 - Midlertidige posteringer 2017

-7 996 212

3 138 022,65

0

-4 858 189

Korreksjon 2 - Feilføring 2017 anlegg

-2 156 412

2 156 412

0

0

SUM IB og tilganger + korreksjoner

5 643 333 654

21 324 811

316 801

5 664 975 267

Ordinære avskrivninger 2018

-222 739 141

-1 233 182

-26 400

-223 998 723

Bokførte verdier 31.12.2018

           5 420 594 513

20 091 630

290 401

5 440 976 544

 

TEKST

GRUPPE 2

GRUPPE 3

GRUPPE 6

GRUPPE
2 / 3 / 4 / 6

MASKINER MV

SAMFERDSEL

TOMTER

SUM

Bokførte verdier 01.01.2018

392 168

0

83 976 439

5 548 592 698

Tilganger 2018

0

0

0

205 609 365

Korreksjon 1 - Midlertidige posteringer 2017

0

0

53 880

-4 804 309

Korreksjon 2 - Feilføring 2017 anlegg

0

0

0

0

SUM IB og tilganger + korreksjoner

392 168

0

84 030 319

5 749 397 754

Ordinære avskrivninger 2018

-56 024

0

0

-224 054 747

Bokførte verdier 31.12.2018

336 144

0

84 030 319

5 525 343 007

TEKST

01.01.2018 (IB)

AVDRAG 2018

LÅNEOPPTAK 2018

31.12.2018 (UB)

Langsiktig gjeld til AFK

-2 215 469 401

133 000 000

-135 146 500

-2 217 615 901

 

 

KRAV TIL MINSTEAVDRAG GJELD

AVDRAG

REGNSKAP 2018

Betalt avdrag

133 000 000

Beregnet minste lovlige avdrag

89 461 682

Differanse

40 697 937

 

 

 

 SALDO 31.12.2018

 SALDO 31.12.2017

Kundefordr. kommuner/f.kommuner

498 169,00

3 141,24

Kundefordr. private bedrifter

6 711,00

-81 882,00

Kundefordr. private personer

45 054,00

12 000,00

Fordringer ansatte (negativ netto)

8 901,08

 

Kundefordringer lønn (NAV)

31 266,00

97 436,00

Kundefordringer feriepenger (NAV)

44 145,00

66 505,00

Interim periodisering fordring

11 226 500,13

9 714 331,14

Kundefordringer Afk

900 449,79

464 615,50

Mellomværende m/Afk (fordring)

57 066 726,80

42 693 938,58

Sum kortsiktige fordringer

69 827 922,80

52 970 085,46

 

 

 SALDO 31.12.2018

 SALDO 31.12.2017

Leverandørgjeld

-56 218 221,20

-79 060 148,82

Gjeld til ansatte (interimskonto lønn)

0,00

-14 371,19

Skyldig skatt (Balanse)

-1 462 716,00

-1 564 708,00

Arbeidsgiveravgift skyldig (Balanse)

-898 941,34

-933 164,00

Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger (Balanse)

-504 519,68

-502 485,81

Fagforeningstrekk

0,00

-18 207,38

Feriepenger årets

-3 548 829,48

-3 534 402,46

Oppgjør Akershus ik. pensjonskasse

0,00

-3 769,70

Feriepenger neste år

0,00

0,00

Interim periodisering gjeld

-11 725 914,94

-9 807 760,53

Gjeld til sperret skattetrekkskonto (interim)

 

-13 304,00

Mottatt refusjon sykep., hjelpekonto

-3 647,00

-62 452,00

Hjelpekonto ELKOMM uten kontering

-2 322 061,04

-2 081 965,04

Hjelpekonto ELKOMM, oppgavepliktig og a

1 802 953,07

1 562 857,07

Hjelpekonto ELKOMM diverse

519 107,97

519 107,97

Mellomværende m/Afk (gjeld)

-8 365 202,63

-19 556 623,36

Sum annen kortsiktig gjeld

-82 727 992,27

-115 071 397,25

 

FUNKSJON

2018

KVINNER

MENN

Ledelse/stab

9

4

5

Prosjektledelse

8

6

2

Eiendomsadministrasjon

7

2

5

Teknisk drift

30

0

30

Lærlinger

4

1

3

Sum årsverk

58

13

45

100,00 %

22,41 %

77,59 %

For øvrig informasjon om virksomheten vises det til foretakets årsrapport. 

 

TYPE GODTGJØRELSE

SPESIFIKASJON

2018

Godtgjørelse til adm.direktør/daglig leder

Lønn inkl. åremålstillegg 

1 418 640

Revisjonshonorar

Årsoppgjørsrevisjon 2017

74 375

 

 

 


Lukk artikkel
Bjertnes videregående skole
Bjertnes videregående skole Foto: Hans Petter Smeby.

Vedtekter


Les mer

AFK eiendom FKF, org.nr. 996 331 202 MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting 16.12.2010, sak nr. 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107, kap. 11 § 61-75.

Vedtatt av fylkestinget i Akershus den 16.12.2010. Med endringer vedtatt av fylkestinget i Akershus 16.12.2013, sak 120/13 og endringer vedtatt 13.06.2016, sak 69/16.

§ 1 Foretakets navn
Foretakets navn er AFK eiendom FKF

§ 2 Foretakets kontor
Foretaket har forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Foretakets formål
AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon.

Foretaket har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom.

Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse.

§ 4 Foretakets styre
Foretakets styre består av 5 medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget og ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. Valgperioden er to år, men slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. I 2014 velges derfor to av medlemmene for et år. Leder og nestleder velges for et år.

Fylkestinget velger ett felles varamedlem til styret med funksjonstid to år.

§ 5 Valgkomité
Fylkestinget velger valgkomite med to medlemmer. Tjenestetiden er to år. Fylkestinget beslutter også hvilket medlem som skal være komiteens leder.
Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til fylkestinget om valg av styremedlemmer og godtgjøring til styret.

§ 6 Arbeidsgiverpolitikk
De til enhver tid gjeldende retningslinjer for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket.

§ 7 Styrets fullmakter
Styrets fullmakter er underlagt de begrensninger og utvidelser som til enhver tid følger av Akershus fylkeskommunens delegasjonsreglement. Styret har ikke fullmakt til å ta opp lån. 

§ 8 Overskudd og underskudd
Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes.


Lukk artikkel