Hopp til innhold Hopp til meny G til skesiden

Målstyring og resultater

I 2018 har AFK eiendom FKF kommet i mål med arbeidet med å implementere fylkestingets vedtak om ny eierstrategi for foretaket 2016-2019.


Eier­strategi og rapport­ering


Les mer

Styringslinjen for AFK eiendom FKF går fra fylkestinget til foretakets styre.

Eierstrategi for foretaket godkjennes av fylkestinget (sak: 21/16 Eierstrategier 2016-2019 – foretak). Eierstrategien utdyper formålet med foretaket, slik det er definert i vedtektene, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til foretaket og foretakets styre. Eierstrategien uttrykker mål, tiltak og prioriteringer som Akershus fylkeskommune har til foretaket.

Hovedmålsettingene for perioden 2016-2019, er:

 • å bygge fylkeskommunens formålsbygg i henhold til avtalt kvalitet, fremdrift og kostnad,
 • å forestå profesjonell eiendomsforvaltning av fylkeskommunens formålsbygg,
 • å forestå verdibevarende drift og vedlikehold av fylkeskommunens formålsbygg, og
 • å bidra til at fylkeskommunen er et foregangsfylke innen klima og miljø.

Eierstrategien er implementert i foretakets strategidokument for samme periode, vedtatt av foretakets styre 19.01.17 (styresak 05/17). 

Rapportering på vedtatte målindikatorer inngår som fast del av løpende tertialrapportering og rapportering samlet for året, i henhold til eierstrategien: «Foretakets ordinære årsrapport skal omfatte rapportering på de mål, krav og forventinger som eierstrategien definerer».

Vi har i hovedsak oppnådd våre mål om leveranse på tid, kvalitet og kostnad. For noen prosjekter ble det levert sluttrapporter med mindre avvik på kostnad, men samlet sett og i et porteføljeperspektiv ble det levert tilbake midler til oppdragsgiver som langt overstiger overskridelsene.

Driftskostnadene ble høyere enn målsatt. 2018 bød på en snørik vinter som medførte ekstraordinær snørydding av tak. Kald vinter og høye energipriser resulterte også i høyere energikostnader enn budsjettert.

For årets medarbeiderundersøkelse rapporteres det også et avvik, da resultatet ble noe svakere enn i 2016.

Tabell 1: Rapportering på vedtatte målindikatorer 2018

Kritiske suksessfaktorer Målindikatorer Mål Måloppnåelse 31.12.17

GOD HMS / SHA 

Uønskede hendelser og skader

Null ulykker og hendelser

Ingen avvik

Sosial dumping

Ingen avvik fra foretakets
kontraktskrav

Ingen avvik

KVALITET I HENHOLD TIL BESTILLING

Omforent budsjett og
fremdriftsplan

Null avvik mht. bestilling
på kvalitet  

Ingen avvik

LEVERE PÅ TID OG KOST 

Prosjektkostnad per m²

Null avvik mht. bestilling
på tid

Ingen avvik

 

Null avvik mht. bestilling
på kost

Avvik

EFFEKTIV DRIFT, VEDLIKEHOLD
OG UTVIKLING  

Kostnad per m² FDV: Forvaltning

15 kr/m2

F:13,86 kr/m2

Kostnad per m² FDV:Drift 

43 kr/m2

D: 46,77 kr/m2

Kostnad per m² FDV: Vedlikehold 

125-150 kr/m2

V: 137,89 kr/m2

KLIMA, MILJØ OG ENERGI

 

 

KWH/m²

130 kWh/m2

128 kWh/m2

CO2-utslipp

678 tonn CO2-ekv.

614 tonn CO2-ekv.

Vannforbruk

105.000 m3, 236 l/m2, 26 liter
(elev x skoledager) 

104 961 m3, 231 l/m2,
25 liter

FORNØYDE BRUKERE

 

Brukertilfredshet

Sentral brukerundersøkelse
ikke gjennomført

Rapportering avventes

Omdømme og omgivelser

Null negative omdømmesaker
for foretaket og AFK

Ingen avvik

FORNØYDE ANSATTE

 

Medarbeiderundersøkelse

På en skala fra 4,5-5,0 

3,9

Sykefravær

4,75 %

4,38 %

Tabellen viser vedtatte målindikatorer som rapporteres på gjennom hele året.

Definisjon måloppnåelse

Ingen avvik

Tiltak mot avvik 

Avvik

 


Lukk artikkel

Eiendoms­forvaltning


Les mer

AFK eiendom FKF ivaretar fylkeskommunens eierrolle og forestår en enhetlig forvaltning av fylkeskommunens eiendommer.

Forvaltningen av skoleeiendommene er inndelt i to geografiske regioner. I 2018 ble forvaltningen styrket med en egen forvalter for tannklinikkene.

Foretaket har utarbeidet avtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av den enkelte eiendom. Avtalene stiller eiendommene til brukers disposisjon, såfremt eiendommene benyttes i tråd med fylkeskommunens formål. Foretaket har også ansvar for kjøp og salg av eiendommer, samt forhandling og inngåelse av nye leieavtaler på vegne av fylkeskommunen.

Eiendommene

Eiendommene benyttes hovedsakelig til eget bruk. Arealer som ikke benyttes av fylkeskommunen, er utleid, bortfestet eller ubebygd.

Figur 7: Forvaltningskostnader kr/m2 

Forvaltningskostnader
Diagrammet viser forvaltningskostnad per m² som foretaket har hatt de siste fire årene, ekskl. mva.


I 2018 brukte foretaket 6,0 mill. kr ekskl. mva. til forvaltning. Det er tilnærmet det samme som i 2017. Dette er noe høyere enn i 2015 og 2016. Det skyldes i hovedsak en justering av kommunale avgifter for eiendommene. Fordelt på de videregående skolenes totale areal, gir dette en forvaltningskostnad på 13,86 kr ekskl. mva. per m2.

Innleie av eiendom

Foretaket er ansvarlig for forhandling og inngåelse av leieavtaler til fylkeskommunens eget bruk, f. eks. arealer til undervisning og tannhelse.

01.01.17 overtok foretaket ansvar for oppfølging av alle leieavtaler. Det innebærer blant annet at all fakturering og betaling for leie er et forhold mellom utleier og foretaket. Foretaket benytter FDV-systemet Plania som verktøy for avtaleoppfølging.

Foretaket har fremforhandlet og reforhandlet flere leieavtaler i 2018. Dette gjelder blant annet lokaler til Veiledningssenteret Romerike, nye undervisningspaviljonger ved Asker videregående skole, Strømmen videregående skole og Skedsmo videregående skole, samt utvidet undervisningspaviljong ved Ås videregående skole.

I 2018 har foretaket hatt ansvar for å innrede en ny tannklinikk i Bjørkelangen i samhandling med Aurskog-Høland kommune. Klinikken har fire behandlingsrom og ligger i Helsehuset til kommunen. Helsehuset rommer blant annet helsestasjon, sykehjem, legevakt og fylkeskommunens tannklinikk. Slike samlokaliseringer er samfunnsøkonomisk nyttig, og vi ser ikke bort fra at det kan blir bygd tilsvarende klinikker basert på samme modell i andre kommuner.

I Asker er foretaket i gang med å bygge en ny tannklinikk rett ved togstasjonen i Asker sentrum. Når klinikken ferdigstilles senhøsten 2019, vil den være den største tannklinikken som fylkeskommunen leier, med ti behandlingsrom, hvorav ett rom blir et spesialrom for omfattende tannbehandling.


Lukk artikkel

Eiendomsdrift


Les mer

Foretakets eiendomsdrift ledes av eiendomsavdelingens drift- og vedlikeholdssjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressursgruppe. De to geografiske regionene er delt inn i fire områder. Hvert område ledes av en områdeleder, som også har driftsansvar for egen skole.


Figur 8: Driftskostnader kr/m²

AFK eiendom FKF.
Diagrammet viser driftskostnad per m² som foretaket har hatt de siste fire årene, ekskl. mva.

 

Foretaket brukte 20,1 mill. kr ekskl. mva. på drift i 2018. Dette er 3,1 % høyere enn i 2017, noe som i hovedsak skyldes kostnader knyttet til fjerning av snø fra tak på grunn av en særdeles snørik vinter. Fordelt på de videregående skolenes totale areal gir dette en driftskostnad på 46,77 kr ekskl. mva. per m2.

Skader på eiendommene

Ett bygg (bygg 4) på Skedsmo videregående skole er totalskadd som følge av brann. Brannen startet utvendig og spredte seg til takkonstruksjonen og inn i bygningen. Det er registret flere branntilløp, men skadene har i alle tilfeller vært begrenset til mindre røykskader. Det begrensede skadeomfanget skyldes i mange tilfeller foretakets systematiske arbeid med brannsikkerhet, investeringer i bygningsmassen og prioritering av ettersyn og vedlikehold. Eiendommene har i tillegg vært utsatt for noen mindre hendelser, innbrudd og hærverk. Foretaket politianmelder alle typer innbrudd og hærverk på bygningsmassen.

Energibruk

I løpet av året har foretaket gjennomført en rekke energieffektiviserende tiltak på eksisterende bygningsmasse, som:

 • utskifting til energieffektiv belysning (LED),
 • etablering av lysstyringssystem,
 • etterisolering av fasader,
 • utskifting av vinduer,
 • utskifting til energieffektive vifter i ventilasjonsanlegg,
 • etablering/utskifting av SD-anlegg,
 • innregulering av varmeanlegg og
 • kursing av driftspersonell.

For å opprettholde lav energibruk og redusere energibruken ytterligere kreves god daglig drift og gjennomføring av energieffektiviserende tiltak. Driftsoperatørene i foretaket har hatt fokus på dette i årevis og benytter et webbasert energioppfølgingssystem, Entro Optima, for raskt å kunne avdekke uregelmessigheter i energibruken for det enkelte bygg. 

I 2018 var den totale energibruken i skolebyggene 56 560 500 kWh. Den spesifikke energibruken var 128 kWh per m2. Tallene er temperaturkorrigert.

Figur 9: Temperaturkorrigert energibruk i skolebygg 2015-2018

AFK eiendom FKF.
Grafen viser energibruken for skolebygg i 2015-2018, måned for måned.

 

Figur 10: Spesifikk energibruk per kWh/m2 

AFK eiendom FKF.
Diagrammet viser en nedgang i spesifikk energibruk.

Den spesifikke energibruken er redusert med 2,0 prosent i 2017 i forhold til 2016 (138,7 kWh/m2) og 5,4 prosent sammenlignet med 2015 (143,7 kWh/m2). Tallene er temperaturkorrigert.

Prissikringskontrakter for kjøp av elektrisk kraft

AFK eiendom FKF har en avtale med Fjordkraft AS om porteføljeforvaltning av elektrisk kraft, deriblant prissikring. Bruk av finansielle prissikringskontrakter bidrar til mer forutsigbare kraftkostnader for foretaket. Inngåtte prissikringskontrakter for 2018 resulterte i en besparelse på 4 995 223 kr ekskl. mva. sammenlignet med spotpris.

Klimagassutslipp fra bygningsmassen

 

Tabell 2: Beregningsresultat, klimagassutslipp fra energibruk i 2018

Type

Antall tonn CO₂-ekvivalent

Elektrisitet 264 tonn
Fjernvarme 243 tonn
Bioenergi 49 tonn
Fyringsolje 59 tonn
Totalt 614 tonn

I beregningene er det benyttet samme utslippsfaktorer som i Akershus fylkeskommunes klimagassregnskap for 2017.

Totalutslippet på 614 tonn CO₂-ekvivalent er en reduksjon på 17 % sammenlignet med beregnet utslipp fra energibruk i 2017 og en reduksjon på 22 % sammenlignet med 2015.

I tidligere års rapporteringer har bioenergi blitt regnet som «klimanøytralt» (nullutslipp). I fylkets klimaregnskap for 2017 ble dette endret. Foretakets beregninger for årene 2015-2017 har blitt korrigert med utslipp også fra bioenergi, slik at beregningsresultatene for de ulike årene er sammenlignbare.

Figur 11: Utslipp av CO₂-ekvivalenter [tonn]

Diagrammet viser en sammenhengende nedgang i utslipp av CO?-ekv.
Diagrammet viser en sammenhengende nedgang i utslipp av CO2-ekv.

 

Vannforbruk

I 2018 var totalt vannforbruk for eide skoler og Jessheim videregående skole 104 961 kubikkmeter. Fordelt på brutto areal tilsvarer dette 231 liter per m2 per år.

For å kunne sammenligne vannforbruket i foretakets skoler med nøkkeltall for vannforbruk i skolebygg, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i forholdet mellom forbruk og antall elever fremfor forbruk og antall m2.

 • Gjennomsnitt, eide skoler: 25 liter / (elev x skoledag)
 • Gjennomsnitt, eide skoler uten internat: 19 liter / (elev x skoledag)
 • Gjennomsnitt, eide skoler med internat: 172 liter / (elev x skoledag)

I 2018 har det totale vannforbruket økt med 4,1 % sammenlignet med 2017, noe som hovedsakelig skyldes en økning i elevtallet.  

Figur 12: Vannforbruk (m3)

Figur 12: Vannforbruk (m3

AFK eiendom FKF.
Diagrammet viser vannforbruket de siste tre årene

 

Radon

I 2014 startet foretaket med å kartlegge forekomster av radon ved den enkelte eiendom. Arbeidene har vært tidkrevende, og i 2018 mottok vi sluttrapporten fra Sweco Norge AS. Alle eiendommer er nå innenfor myndighetenes grenseverdier for radon.

Legionella

I 2011 ble det gjennomført et prosjekt for tilstandsvurdering og kartlegging på alle legionellautsatte innretninger ved eide skoler og tannklinikker med tilhørende risikovurdering. Prosjektet identifiserte nødvendige risikoreduserende tiltak i form av ombygging og tilpasning av anlegg. Prosjektet ble gjennomført av foretakets rammeavtaleleverandør for VVS, med hjelp fra firmaet Kiwa NorKjemi AS, som har dette som spesialfelt. Tilstandsvurderingen viste at legionellafaren kunne reduseres eller elimineres i mange bygg ved å gjennomføre konkrete VVS-tekniske tiltak. Med rapporten som utgangspunkt ble forhold som var avdekket i tilstandsvurderingen utbedret. I ettertid har Kiwa gjennomført årlige revisjoner av risikovurderingene, samt analysert vannprøver fra alle skoler to ganger i året.

I 2016 ble det gjennomført en kjemisk rens av røranlegget på Rud videregående skole, og det ble installert et klordioksidanlegg for å hindre legionellasmitte. I desember 2018 ble det allikevel gjort funn av legionella pneumophilia serotype 1 i vannprøver. De aktuelle dusjene ble stengt umiddelbart, og det ble gjennomført forskjellige tiltak i samarbeid med Kiwa. Vi har i tillegg hatt tett dialog med Folkehelsekontoret i Bærum kommune. Saken følges opp videre i 2019.

El-sikkerhet

AFK eiendom FKF utfører, i henhold til Internkontrollforskriften, kontroll av alle elektriske anlegg hvert femte år. I 2018 ble denne kontrollen utført av Lysteknikk AS, og avvikene etter kontrollen har blitt gitt en prioritering etter alvorlighetsgrad. Alle avvik med prioritet «haster» er blitt utbedret for å forhindre unødige driftsforstyrrelser i størst mulig grad.

Brannsikkerhet

Foretaket har som mål å unngå branntilløp og minimere skader ved brann. I 2018 har fokus vært på planlegging og utredning av større tiltak på eiendommene, samt lukking av mindre avvik. Hvis vi ser bort fra brannen på Skedsmo videregående skole, er antall branntilløp noe redusert i 2018, sammenlignet med 2017.

Lokalt brannvesen har gjennomført totalt fem ordinære tilsyn og ett byggesakstilsyn i 2018. De ordinære tilsynene har ikke avdekket avvik, men byggesakstilsynet påviste flere avvik og mangler i prosjektering og utførelsen av bygningsmassen.


Lukk artikkel

Vedlikehold


Les mer

Vedlikehold har som formål å opprettholde realverdien av fylkeskommunens eiendommer. Med samsvar mellom estimerte FDV-kostnader og regnskapsmessige FDV-kostnader over tid kan foretaket foreta langsiktig og forutsigbar planlegging av vedlikehold og drift av eiendommene. Den registrerte tilstandsgraden har dannet grunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i 2018. Foretaket brukte 59,3 mill. kr til vedlikehold i 2018, fordelt på om lag 180 tiltak. Det er 6,0 % lavere enn i 2017. Fordelt på det totale arealet til de videregående skolene gir dette en vedlikeholdskostnad på 137,89 kr per m2, som er et vedlikeholdsnivå innenfor målsettingen på 125-150 kr per m2.

Figur 13: Vedlikeholdskostnader kr/m²

AFK eiendom FKF.
Diagrammet viser vedlikeholdskostnad per m² som foretaket har hatt de siste fire årene, ekskl. mva.


Målindikator FDV

Foretaket har besluttet følgende målindikatorer for FDV med tilhørende verdier for 2018:

Tabell 3: Målindikatorer FDV

Kritiske suksessfaktorer Målindikatorer Mål for 2018 Måloppnåelse 31.12.2018
Effektiv drift, vedlikehold og utvikling Kostnad pr. m2 FDV: Forvaltning  15 kr/m2 F: 13,86 kr/m²
Kostnad pr. m2 FDV: Drift  43 kr/m2 F: 13,86 kr/m²
Kostnad pr. m2 FDV: Vedlikehold   125-150 kr/m2 V: 137,89 kr/m²
Klima, miljø og energi kWh/ m2  130 kWh/m2 128 kWh/m²
CO2-utslipp  678 tonn CO2-ekv. 614 tonn CO₂-ekv.
Vannforbruk  105 000 m³ 104 961 m³, 231 l/m²
25 liter (elev x skoledager)

Etter årsregnskapet for 2016 og 2017 har foretaket fått et bedre grunnlag for å definere årlige mål, slik at foretaket i fremtiden kan foreta benchmarking internt i foretaket og sammenligne resultatene med andre aktører. For å kunne ivareta dette målet er det flere faktorer som vil være avgjørende, f. eks. standardisering av tiltak og arbeidsprosesser, økt satsing på fagkompetanse og spisskompetanse, og kontinuitet i vedlikeholdsplanleggingen.


Lukk artikkel

Investering


Les mer


AFK eiendom FKF har ansvar for gjennomføring av fylkeskommunens byggeprosjekter på bestilling fra fylkesadministrasjonen. Primært kommer bestillingene fra avdeling for videregående opplæring og tannhelsetjenesten, men også fra avdeling for samferdsel.  

Foretakets prosjektledere har byggherreansvaret og styrer gjennomføringen av investerings- og vedlikeholdsprosjektene.

Sett fra et porteføljeperspektiv nådde foretaket sine mål om leveranse på tid, kvalitet og kostnad for byggeprosjektene. Foretaket har hatt et særlig fokus på godt forebyggende HMS-arbeid. Foretaket har klart målet om null skader med fravær på byggeplasser.

Tabell 4: Fremdrift skolestrukturprosjekter

AFK eiendom FKF.
Fremdrift skolestruktur. Tabellen viser gjeldende fremdriftsplan for skolestrukturprosjektene, samt større investerings- og vedlikeholdsprosjekter.


Investerings­porteføljen

I 2018 fikk foretaket totalt 37 bestillinger på utredninger/byggeprogram, kostnadsoverslag og gjennomføring av bygningsmessige tiltak.

Ved inngangen til 2018 bestod porteføljen av 69 prosjekter med en ramme på ca. 1,3 milliarder kr. Ved utgangen av året besto porteføljen av 57 prosjekter med en ramme på ca. 1,2 milliarder kr.

Tabell 5: Investeringsporteføljen

Prosjektnr. Prosjektnavn Kost.ramme
25123 Eikeli vgs - utvidelse/ombygging 269,7
33506 Lillestrøm vgs - nybygg auditorium, bibliotek, teorirom 160,4
17493/17494 Roald Amundsen vgs - arealutvidelse og inneklima 145,2
33291 Lørenskog vgs - nytt tilbygg 123,3
34725 Bjertnes vgs - inneklima 122,4
35173/35174
35175
Strømmen vgs - inneklima, fellesarealer og brannsikkerhet 117,9
07206 Bussanlegg Kjul 101,0
29165 Asker vgs - inneklima 100,1
15457 Ås vgs - påbygg bygg F 78,9
31182 Bjørkelangen vgs - inneklima 67,4
36771 Jessheim vgs - IRP* og byggeprogram 42,3
31646 Sørumsand vgs - ombygging for utvidelse med inntil 250 elevplasser 36,9
27247 Nesbru vgs - ombygging 30,5
35177 Strømmen vgs - rehabilitering bygg B 22,8
81731 Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler  21,0
81801 Asker sentrum tannklinikk - nye lokaler  20,0
12503 Vestby vgs - utbedring glasstak 11,1
15452 Ås vgs - inneklima - forprosjekt 10,4
13006 Ny vgs i Ski sentrum 10,2
38767 Hvam vgs - EPC 10,2
27246 Nesbru vgs - utbedring ventilasjon bygg A-B og C 10,0
1511,7

Alle tall er i mill. kr inkl. mva. *: IRP (investerings og rehabiliteringsplan).


Større prosjekter overtatt i 2018

Jessheim videregående skole – parkanlegget
Parken er en del av Jessheim videregående skole, som ble ferdig ett år etter åpningen av den nye skolebygningen. Arealet er på om lag 48 000 m2 og rommer blant annet en park hvor elevene kan spille basket, frisbee, klatre i buldrevegg og spille sandvolleyball, og en eng for fri utfoldelse. Det er også etablert flere benker hvor elevene kan spise, slappe av og være sammen.

Nytt utomhusområde utenfor Jessheim videregående skole.
Nytt utomhusområde utenfor Jessheim videregående skole. Foto: André Strand, AFK eiendom FKF.


Bjertnes videregående skole – inneklima
Skolen har får nytt ventilasjonssystem, nye fasadeplater på den eldre bygningsdelen og ny og moderne solavskjerming. I tillegg er det gjennomført en rekke energiøkonomiske tiltak som vil redusere energibehovet på skolen.

Ny fasade på Bjertnes videregående skole.
Ny fasade på Bjertnes videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

 
Vestby videregående skole – utbedring glasstak
Glasstaket er skiftet ut i hovedbygget. Glasstaket er om lag 350 m2 og sikrer rikelig med dagslys til fellesarealene under, god akustikk og et godt inneklima. I tillegg er det anlagt et moderne lysstyringssystem, som elevene kan bruke til revyer og andre arrangementer i kantinen.

Nytt tak med glass på sidene på Vestby videregående skole.
Nytt tak med glass på sidene på Vestby videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.


Sørumsand videregående skole – ombygging
Prosjektet er en del av fylkeskommunens prosjekt: «Fremtidens skolestruktur mot 2030». Allerede fra starten har prosjektet vært opptatt av høyest mulig grad av gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon og himling – selv sprinklerhodene, er i all hovedsak gjenbrukt. Prosjektet har gitt skolen en ny kantine, et nytt auditorium, og elevkapasiteten er utvidet med 250 nye elevplasser. Administrasjonsdelen er bygget om, og det er gjennomført mindre ombyggingsarbeider i biblioteket.

Nytt auditorium på Sørumsand videregående skole.
Nytt auditorium på Sørumsand videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.


Bjørkelangen tannklinikk
Det er etablert en ny tannklinikk på Bjørkelangen, i leide lokaler i Aurskog-Hølands Helsehus. Klinikken ligger i andre etasje og har fire behandlingsrom.

Ny tannklinikk med fire behandlingsrom er flyttet til kommunens Helsehus, 
sentralt i Bjørkelangen.
Ny tannklinikk med fire behandlingsrom er flyttet til kommunens Helsehus, sentralt i Bjørkelangen. Foto: Hans Petter Smeby.


Nesodden tannklinikk
Tannklinikken har gjennomgått omfattende oppgraderingstiltak. Klinikken har fått nytt gulvbelegg, ny himling og belysning, og vegger har blitt malt. Resepsjonen har blitt bygd om til en åpen resepsjonsløsning, og det er ny dentalinnredning på alle fire behandlingsrom.

Oppgradert tannklinikk i Nesodden.
Oppgradert tannklinikk i Nesodden. Foto: Hans Petter Smeby.


Prosjekter under regulering

Foretaket har hatt ansvaret for detaljregulering av flere av fylkeskommunens eiendommer i 2018:

 • Lørenskog videregående skole: Detaljregulering pågår.
 • Rud videregående skole: Detaljregulering vedtatt.
 • Ny videregående skole i Ski sentrum: Detaljregulering pågår.
 • Ny videregående skole på Fornebu: Dialog med kommunen pågår.

Prosjekter over 10 mill. i planleggingsfasen

Eikeli videregående skole – utvidelse
Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2017. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og blir fylkeskommunens første plusshus. Planlagt ferdigstilt høsten 2021.

Bjørkelangen videregående skole – inneklima
Prosjektet ble fullfinansiert i desember 2018. Bearbeiding av konkurransegrunnlaget har pågått høsten 2018. Planlagt ferdigstilt sommeren 2020.

Ås videregående skole – inneklima og utvidelse
Forprosjekt for inneklimatiltak er ferdigstilt og er samkjørt med skolestrukturprosjektet. Programmering ble ferdigstilt høsten 2018.

Rud videregående skole – ny yrkesarena
Programmering startet høsten 2017 og ble ferdigstilt vinteren 2018. 

Bleiker videregående skole – utvidelse
Programmering startet høsten 2017 og ble ferdigstilt høsten 2018.

Ny videregående skole i Ski sentrum
Programmering startet høsten 2017 og er planlagt ferdigstilt våren 2019.


Prosjekter over 10 mill. i utførelsesfasen

Asker videregående skole – inneklima
Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt høsten 2019.

 Ås videregående skole – påbygg bygg F
Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt sommeren 2019.

Asker tannklinikk
Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt høsten 2019.

Kjul bussanlegg
Byggearbeider pågår og forventes ferdigstilt sommeren 2019.

Illustrasjon: Slik kan fremtidig bussanlegg på Kjul se ut når det er ferdig sommeren 2019.
Illustrasjon: Slik kan fremtidig bussanlegg på Kjul se ut når det er ferdig sommeren 2019. Rettigheter: Arkitektene Astrup & Hellern AS.


Omsetning i prosjektportefølje

AFK eiendom FKF har en økende prosjektportefølje, blant annet som følge av at flere skolestrukturprosjekter har kommet til gjennomføringsfasen. Foretaket rapporterer omsetning per måned.

Figur 14: Omsetning for investeringsprosjekter per måned

AFK eiendom FKF.
Grafen viser omsetning for investeringsprosjekter per måned.


Målindikator, kostnadstall og benchmark

AFK eiendom FKF har som mål å gjennomføre byggeprosjekter med null avvik med hensyn til tid, kostnad og kvalitet. I 2018 er det ikke rapportert om større avvik.

Kostnadstall
Av større prosjekter i 2018 overtok foretaket et ombyggingsprosjekt på Sørumsand videregående skole og et inneklimaprosjekt på Bjertnes videregående skole. Det har pågått og pågår reklamasjons- og tilleggsarbeider inn i 2019 i begge prosjektene. Foretaket har derfor ikke de endelige kostnadstallene for prosjektene. Nytt tilbygg på Lørenskog videregående skole ble overtatt i 2017. Også her pågår reklamasjonsarbeid, og det foreligger derfor heller ikke her endelige kostnadstall.

Benchmark
Foretaket utfører benchmark for alle typer prosjekter. Det er utfordrende å skulle gjøre relevante sammenligninger siden prosjekter varierer i innhold, omfang, forutsetninger og kvalitet. Eldre prosjekter er også bygget etter andre forskriftskrav enn nyere prosjekter, og markedssituasjonen ved kontrahering påvirker kostnadsnivået mye.

Vi har etablert benchmarktall for mindre tilbyggsprosjekter, som er gjennomført av foretaket, på videregående skoler. Tallene er basert på følgende prosjekter: Ås videregående skole – nybygg med auditorium (2010), Rud videregående skole – nybygg byggfag (2012), Nesbru videregående skole – nybygg byggfag (2012) og Ski videregående skole – tilbygg med auditorium og kantine (2016). Gjennomsnittlige byggekostnader for disse prosjektene er 35 100 kr per m2 i 2017. Foretaket vil oppdatere benchmarktall for 2018 når prosjektene ved Sørumsand, Bjertnes og Lørenskog videregående skoler er regnskapsmessig avsluttet.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

I alle byggeprosjekter som AFK eiendom FKF gjennomfører, har prosjektleder ansvar for å organisere SHA-arbeidet og inngå avtaler som ivaretar forpliktelser i henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) og sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). Alle hendelser i byggeprosjektene blir rapportert fortløpende.

Foretaket har et sterkt fokus på å unngå at byggeprosjekter påfører skade på det ytre miljø og at de som utfører arbeider for foretaket blir påført skade. I 2018 har det ikke vært alvorlig personskade med fravær i foretakets byggeprosjekter.

Tabell 6: Innrapporterte hendelser i byggeprosjektene

År RUH (rapport om uønsket hendelser/farlig situasjon) Skader på ytre miljø Personskade u. fravær Personskade med fravær Sosialt ansvar (avvik på lønns- og arbeidsforhold)
2018 62 2 4 0 0
2017 61 2 6 1 1
Tabellen gir en oversikt over innrapporterte hendelser i byggeprosjektene (SHA) i 2017 og 2018.

 

Samfunnsansvar

Alle byggekontrakter som foretaket inngår har kontraktsbestemmelser som sørger for at foretaket ivaretar sitt samfunnsansvar som offentlig byggherre. Dette er bestemmelser som regulerer forhold som: skatter, avgifter, lønns- og arbeidsvilkår, forhold til lærlinger, faglært arbeidskraft og sosialt ansvar.

Nye bestemmelser ble vedtatt i FT-sak 23/18 «Ny anskaffelsesstrategi og seriøsitetskrav». Seriøsitetsbestemmelsene inneholder blant annet endrede og økte krav til:

 • faste ansettelser,
 • tarifflønn,
 • bruk av faglærte håndverkere,
 • lærlinger og
 • antall ledd underleverandører.
Byggeplass: Ås videregående skole.
Byggeplass: Ås videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby.

Lukk artikkel