Hopp til innhold Hopp til meny G til skesiden

Foretaket

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har primært ansvar for oppføring av nybygg, gjennomføring av større ombyggingsprosjekter, og forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen.


Forord: Et viktig år for arbeidet mot arbeidskriminalitet


Les mer

Kampen mot arbeidskriminalitet og «sosial dumping» er ikke nytt for AFK eiendom FKF. Men nytt av året er vedtaket i fylkestinget om nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser, som setter det viktige løpende arbeidet ytterligere på dagsorden.

I 2018 vedtok fylkestinget en ny anskaffelsesstrategi. Den inneholder blant annet nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser til bekjempelse av arbeidskriminalitet og «sosial dumping». Foretaket er ferdig med å implementere de nye bestemmelsene i kontraktsmaler og har startet det viktige arbeidet med å føre kontroll. Dette har vi i foretaket ikke vært like opptatt av tidligere. Nå høyner vi ambisjonsnivået.

Rekruttering av nye medarbeidere er også et viktig tiltak for å sikre en seriøs bransje. Foretaket ble i 2015/2016 en lærebedrift og inngikk dette året sine første lærekontrakter i byggdrifterfaget. Vi forventer at det neste år blir tatt fagbrev i byggdrifterfaget av minst en av våre lærlinger. I 2018 inngikk vi vår første kontrakt med en kvinnelig lærling – noe som fortjener oppmerksomhet i et mannsdominert yrke.

I hovedsak har vi oppnådd vårt mål om leveranse på kvalitet, tid og kostnad. Markedssituasjonen i entreprisemarkedet er for tiden slik at vi for ofte må avlyse konkurranser på grunn av pris. Dette forsinker oss noe og skaper merarbeid for våre ansatte. Det har medført at vi i 2018 har hatt noen kostnadsoverskridelser når det gjelder budsjett, men ingen store og betydningsfulle overskridelser. De største ferdigstilte prosjekter i 2018 har vært inneklimaprosjektet på Bjertnes videregående skole, som bl.a. har fått et nytt ventilasjonsanlegg og moderne solavskjerming, ombyggingsarbeidene på Sørumsand videregående skole, som har gitt bygningsmessig fornyelse og 250 nye elevplasser, og rehabilitering av glasstaket på Vestby videregående skole som endte med å bli en full ombygging av taket og en bedre teknisk løsning enn tidligere.

Foretakets arbeid med FDV (forvaltning, drift og vedlikehold), klima og miljø har gått etter planen. Våre kvantifiserbare mål i kr per kvadratmeter (m2), kilowattime (kWh) per m2, vannforbruk og CO₂-utslipp er i hovedsak oppnådd. 2018 hadde en snørik vinter. Det medførte ekstraordinær snørydding av tak, som igjen bidro til høyere driftskostnader enn målsatt. Videre hadde vi høyere energikostnader enn budsjettert, men takket være vår sikringsstrategi, med forhåndskjøpte energikontrakter og sikringsfond mot fluktuasjon i energipriser, har foretaket hatt kontroll på kostnadene.

Foretaket har i 2018 hatt et mål om null skader med fravær på våre byggeplasser. Vi har gleden av å melde at vi har klart dette målet og kommer til å fortsette å ha fokus på godt forebyggende HMS-arbeid i årene som kommer. Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, og det har ikke vært saker til behandling i vårt arbeidsmiljøutvalg. Årets medarbeiderundersøkelse viste et godt resultat, selv om resultatet var lavere enn for tilsvarende undersøkelse i 2016. Sykefraværet endte på 4,38 % for 2018. Vi ønsker oss et enda lavere sykefravær for neste år, selv om fraværet er innenfor foretakets mål og lavere enn for 2017.

Alt i alt er vi fornøyd med vårt arbeid i 2018. Jeg vil takke alle medarbeidere og samarbeidspartnere for innsatsen. Vi har sammen skapt gode resultater, og alle har bidratt.

2018 har vært et år hvor mye har «falt på plass» hva gjelder sammenslåingen til Viken fylkeskommune. 2019 blir foretakets siste driftsår før det blir innlemmet i en sammenslått eiendomsvirksomhet. Det blir spennende for oss alle med ny organisering og nye kollegaer. Vi har mye erfaring og kompetanse å bidra med i den nye eiendomsenheten.

God lesing!


Lukk artikkel

Hendelser i 2018


Les mer

Klimavennlig eiendomsforvaltning, klimavennlig eiendomsutvikling og fornyet kamp mot arbeidslivskriminalitet og «sosial dumping».

19. mars 2018 vedtok fylkestinget en ny anskaffelsesstrategi, med blant annet nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser til bekjempelse av arbeidskriminalitet og «sosial dumping». De skjerpede bestemmelsene ble etter vedtaket implementert i foretakets kontraktsmaler, og arbeidet med å føre kontroll er i år satt i et bedre system enn tidligere. AFK eiendom FKF deltar i et koordinert kontrollsamarbeid med innkjøpsstaben i fylkeskommunen. Rutinekontroller gjennomføres etter et forutbestemt system, og foretaket har inngått avtale med et konsulentselskap for bistand og kvalitetskontroll, både av egne rutiner og av kontrollgjennomføring.

I løpet av 2018 ferdigstilte vi mange små og noen store byggeprosjekter.

André Strand, AFK eiendom FKF.
Bjertnes videregående skole.
André Strand, AFK eiendom FKF.

Bjertnes videregående skole fremstår i en ny og moderne drakt. Rehabiliteringen har bestått av to

prosjekter, et inneklimaprosjekt og et rehabiliteringsprosjekt, med gradvis ferdigstillelse fra forsommeren til september.

Ventilasjonsanlegget er skiftet ut, og det er samtidig gjennomført flere energiøkonomiske tiltak, som blant annet overgang til biofyring og bruk av vannbåren varme til oppvarming. Innvendig har alle flater blitt pusset opp. Bygget har fått ny himling og nye gulv, og dører og vinduer er skiftet ut. Utvendig har gammel isolasjon blitt skiftet ut, bygget har fått ny fasadekledning og en ny og moderne solavskjerming.

André Strand, AFK eiendom FKF.
Sørumsand videregående skole.
André Strand, AFK eiendom FKF.

Sørumsand videregående skole er fornyet og utvidet. Endringene og oppgraderingen har gitt skolen 250

nye elevplasser. Skolen har også fått en ny elevkantine, nye administrasjonslokaler og et nytt auditorium.

Prosjektet har hatt fokus på gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon, himlinger og sprinklerhoder ble i hovedsak gjenbrukt. Dette er foretakets første rehabiliteringsprosjekt hvor gjenbruk av materialer er gjennomført i stor skala.

Vestby videregående skole fikk et nytt tak over atriet mellom bygningene.

Det gamle glasstaket over atriet var modent for rehabilitering og hadde mange driftsrelaterte problemer. Foretaket og skolen ønsket en annen løsning og fikk tegnet et nytt flatt tak med vinduer på sidene. Det nye taket er ca. 350 m2 og gir rikelig med dagslys til atriet under og god akustikk. I tillegg er det montert et moderne lysstyringssystem, slik at atriet kan brukes til skolens ulike arrangementer, som for eksempel skolerevyer.

Hans Petter Smeby.
Bjørkelangen tannklinikk.
Hans Petter Smeby.

Bjørkelangen tannklinikk er åpnet i Helsehuset til Aurskog-Høland kommune og har fire behandlingsrom.

Nesodden tannklinikk har vært gjenstand for omfattende oppgraderingstiltak. Klinikken har fått nytt gulvbelegg, ny himling og belysning. Veggene er malt, og resepsjonen er bygd om til en åpen løsning.


Lukk artikkel

Foretaket


Les mer

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har primært ansvar for oppføring av nybygg, gjennomføring av større ombyggingsprosjekter, forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Om organisasjonen

AFK eiendom FKF ble opprettet som Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak (vedtak i fylkestinget 16.12.10, sak 107/10) 01.01.11.

Foretaket eies 100 % av Akershus fylkeskommune og organiseres i henhold til Kommunelovens kapittel 11.

Selskapets styre

Einar Holstad                          Styrets leder 

Marit Ektvedt Kjær                 Styrets nestleder

Kjersti Folvik                           Styremedlem

Lars Hauk Ringvold               Styremedlem

Bendik Strand Skaslien          Varamedlem

Jan Erik Holmberg                 Ansattes representant*

Espen Halvorsen                   Vara for ansattes representant**

 

* Dag Anmarkrud fra 01.01.19. ** Eivind Tøraasen fra 01.01.19.

 

Selskapets revisor

Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr. 980 756 351

Daglig leder / administrerende direktør

Kenneth Johnsen

Foretakets organisasjon

AFK eiendom FKF har to fagavdelinger. Eiendomsavdelingen utøver eierrollen gjennom sitt ansvar for fylkeskommunens eiendommer, og prosjektavdelingen har ansvaret for å gjennomføre fylkeskommunens investeringsprosjekter – primært innen videregående opplæring og tannhelse.  

Forenklet organisasjonskart over AFK eiendom FKF.
Forenklet organisasjonskart over AFK eiendom FKF.

Lukk artikkel

Ansatte og arbeidsmiljø


Les mer

Det er avholdt fire møter i arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial eller arbeids-/miljømessig karakter.

Foretaket har et velferdsutvalg som er sammensatt slik at hele organisasjonen er representert.

Foretaket har avtale med Oslo Bedriftshelsetjeneste AS om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. 31 ansatte takket ja til helseundersøkelse i 2018.

AFK eiendom FKF er en IA-bedrift.

Sykefraværet viste en nedgang i forhold til 2017 (4,38 % mot 5,8 % i 2017) og ligger innenfor foretakets mål om et sykefravær under 4,75 %. Fylkeskommunens overordnede mål innenfor IA-perioden (2014-2018) er 5 %. Det er ingen indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert.

Foretaket har et mål om null ulykker og uønskede hendelser. Det er ikke innrapportert tilfeller av ulykker/skader på egne ansatte i 2018.

Medarbeiderundersøkelsen

Foretaket deltok i medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2018 i regi av fylkeskommunen sentralt. Undersøkelsen er en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og gjennomføres hvert annet år. Svarprosenten ved undersøkelsen var på 93 %. Svarprosenten vurderes som meget god, og gir et godt uttrykk for medarbeidernes tilfredshet på de områder undesøkelsen dekker.

Ett av foretakets mål er høy medarbeidertilfredshet. Dette søkes oppnådd ved å etterstrebe et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø, kombinert med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver. Årets medarbeiderundersøkelse viser noe svakere resultater enn tidligere år, noe som knyttes opp mot generelt høyere arbeidspress og innføring av ny arbeidsplassløsning i foretaket.

Figur 2: Sykefravær

AFK eiendom FKF.
Diagrammet viser sykefraværet for de tre siste årene.

 

Sykefraværet har vært lavere enn i 2017, og ligger totalt for året på 4,38 % (5,80 % i 2017). Fylkeskommunens overordnede mål innenfor IA-perioden (2014-2018) er 5 %. Det er ingen indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert.

Foretaket har et mål om null ulykker og uønskede hendelser. Det er ikke innrapportert tilfeller av ulykker/skader på egne ansatte i 2018.

Figur 3: Fordeling av ansatte i foretaket

AFK eiendom FKF.
Diagrammet viser fordeling av ansatte i foretaket per 31.12.18.

 

Figur 4: Kjønnsfordeling i foretaket  

 

AFK eiendom FKF.
Diagrammet viser fordeling av kjønn i foretaket per 31.12.18.

Lukk artikkel

Nøkkeltall og anleggs­oversikt


Les mer

Figur 5: Areal

 

Areal
AFK eiendom FKF har 461 500 AFK eiendom FKF har 461 500 m² med bygningsmasse.

 

Figur 6: Bokførte verdier

Bokførte verdier.
Alle tall i figur 6 er i mill. kr. AFK eiendom FKF hadde 5,525 milliarder kr i bokførte verdier per 31.12.18.

 

Figur 7: Antall bygg

AFK eiendom FKF.
AFK eiendom FKF hadde 258 bygg i sin portefølje per 31.12.18.

 

Figur 6: Anleggsoversikt


Lukk artikkel