1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg innenfor bl.a. saksområdene personal og likestilling, lønn, data og organisasjonssaker.

Saker og protokoller fra administrasjonsutvalgets møter

Medlemmer 2015 - 2019

 • Anette Solli (H) - Leder
 • Arne-Rune Gjelsvik (Frp)
 • Solveig Schytz (V)
 • Morten Vollset (Sp)
 • Lars Salvesen (KrF)
 • Tonje Brenna (Ap)
 • Øyvind Solum (MDG)
 • Gjermund Skaar (SV)
 • Thorbjørn Alvim - Utdanningsforbundet
 • Ine-Lill Gabrielsen - Utdanningsforbundet
 • Bente Gårdeng - Fagforbundet
 • Jonill Engesæter- Delta
 • Morten Trudeng- Akademikerne

 

[-]

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter lov om eldreråd ha et eget eldreråd.

Eldrerådet skal behandle alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket. 

Eldrerådet engasjerer seg i fylkeskommunale fagområder som tannhelse, samferdsel, kultur og folkehelse. Andre viktige tema og innsatsområder er levekår, universell utforming, tettstedsutvikling, regionale planer og strategier.

Eldrerådet 2015 - 2019

 • Turid Jenssen, leder (fagforbundet)
 • Jan Bye Iversen, nestleder (Forsvarets seniorforbund)
 • Hilde Aanerud (Pensjonistforbundet)
 • Kari Aalerud, Ap

Møter og saksdokumenter

Se møteplan, saksdokumenter og protokoller for eldrerådets møter

Aktuelle dokumenter

Akershus eldreråds årsrapport 2016

Akershus eldreråds handlingsprogram 2015 – 2019

[-]

Fylkeselevrådet er Akershus fylkeskommunes organ for at ungdomsmedvirkning. Fylkeselevrådet skal sikre at ungdom får medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, være et fellesorgan for elevrådene i Akershus og bidra til å styrke ungdoms samfunnsengasjement.  

Fylkeselevrådet har minst seks plenumsmøter i året. Her er alle de videregående skolene i Akershus er representert med ett medlem, mens skoler med over 900 elevplasser har en ekstra representant. I tillegg er det seks medlemmer som representerer lærlingene.

Ved starten av hvert skoleår velges et styre på syv medlemmer. Styret møtes minst en gang mellom hvert plenumsmøte.   

Les om fylkeselevrådet 2018-2019

Vedtekter og handlingsplan

Vedtektene til fylkeselevrådet (Sist endret 19.11.2018).

Handlingsplan for Akershus fylkeselevråd 2018-2019 

Møter og saker

Se møteplan, saksdokumenter og referater fra møtene i fylkeselevrådet

Kontakt

Ragnhild Enstad, Rådgiver
E-post: Ragnhild.Irja.Enstad@afk.no
Telefon: 22 05 54 29

Eller kontakt fylkeselevrådet: fylkeselevradet@afk.no

Følg fylkeselevrådet på Facebook

Relaterte tema

[-]

Fylkesvalgstyret har ansvar for tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene.

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister (senest 1. juni i valgåret).

Medlemmer 2015-2019

Medlemmene av fylkesvalgstyret er likelydende med medlemmene i fylkesutvalget.

Medlemmer for valg 2019

I kommune- og fylkestingsvalget i 2019 skal man stemme i hht de nye kommune- og fylkesinndelingene. Fylkesvalgstyret vil for dette valget derfor utgjøres av medlemmene i fellesnemnda for Viken fylkeskommune. 

Saksdokumenter og protokoller

Sakskart og protokoller fra fylkesvalgstyrets møter

[-]

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel. Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".

Utvalgets viktigste oppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av fylkeskommunens handlingsplan for trafikksikkerhet.
 • Påse at det drives et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, opplæring og holdningsskapende arbeid.
 • Arrangere trafikksikkerhetsseminar for kommunene annethvert år.
 • Uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning.

I tillegg skal utvalget:

 • Motivere kommunene til å rullere sine kommunale trafikksikkerhetsplaner, samt å la lag og organisasjoner ta et ansvar for lokale trafikksikkerhetstiltak.
 • Fordele tilskuddsmidler som utvalget rår over.

Saksdokumenter og protokoller

Se saksdokumenter og protokoller fra utvalgets møter.

Medlemmer 2015-2019

Utvalget består av fem politiske representanter med personlige varamedlemmer som velges av hovedutvalg for samferdsel for den fylkeskommunale valgperioden. I tillegg kan samarbeidspartnere for trafikksikkerhetsarbeidet delta som konsultative medlemmer uten stemmerett, men med møte-, tale- og forslagsrett. FTU oppnevner selv konsultative medlemmer, her er både Statens vegvesen, trygg Trafikk og Politiet representert.

Politisk valgte medlemmer

Personlige varamedlemmer                           

Ketil Nordengen (H) Trine-Lise Østlund Blime (H)
Knut Tønnes Steenersen (FrP) Finn Terje Tønnesen (FrP)
Njål Vikdal (V) Lars Salvesen (KrF)
Vilde Lofthus Rooth (Ap) Johannes Dalen Giske (Ap)
Kristin Antun (MDG) Nikki Schei (MDG)

Konsultative medlemmer

 • Ole Christian Bere, Oslo politidistrikt enhet vest
 • Kai Voldengen, Utrykningspolitiet distrikt øst
 • Bjørn Eng, Statens vegvesen
 • Rita Johannesen, Statens vegvesen
 • Kristin Tandberg, Statens vegvesen
 • Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk
 • Nina Hanssen, Akershus fylkeskommune
 • Olav Tunold, Akershus fylkeskommune
 • Lise Fauskanger Ådlandsvik, Akershus fylkeskommune

Sekretær FTU

Statens vegvesen er sekretariat for utvalget og har ansvar for forberedelse av sakene. Sekretariatet oversender sine saksfremlegg til fylkesrådmannen for eventuelle merknader og godkjenning før de fremmes for Trafikksikkerhetsutvalget.

Sekretær:

 • Kristin Tandberg, Statens vegvesen, rådgiver Statens vegvesen, vegavdeling Akershus, tlf 411 47 327, e-post: kristin.tandberg@vegvesen.no

Kontaktpersoner Akershus fylkeskommune

[-]

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.

Saksliste og protokoll for klagenemnda publiseres ikke på nett, da mange av sakene vil være unntatt offentlighet. Les mer om innsyn i dokumenter her.

Møtedatoer for klagenemnda

Medlemmer 2015-2019

 • Ida Ohme Pedersen (FrP) leder
 • Ingvild Tautra Vevatne (V)
 • Jan Sandal (Ap)
 • Rannveig K. Andresen (SV)

[-]

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg som skal forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på fylkestingets vegne.

Som tilsynsorgan skal kontrollutvalget påse:

 • At årsregnskapene blir revidert på en betryggende måte
 • At virksomheten årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon ved at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • At det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger
 • At det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesse i selskaper med mer

Kontrollutvalget er valgt av, og rapporterer til fylkestinget. Utvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum.

Kontrollutvalget 2015 - 2019

 

Faste medlemmer:

 • Terje Granerud (Ap), leder
 • Halstein Flesland (H), nestleder
 • Hulda Tronstad (V)
 • Ingunn Ulfsten (KrF)
 • Kjersti Marie Stensrud (SV)

Varamedlemmer:

 • Heidi Finstad (Ap)
 • Steinar Ørum (H)
 • Øystein Smidt (V)
 • Liv Wegeland Sørbye (KrF)
 • Gabriel Kielland (MDG)

 

Saker og protokoller

Se saker og protokoller fra møtene i kontrollutvalget

Rapporter

Rapporter vedrørende forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre rapporter

Kontrollutvalgsekretariat

Ønsker du kontakt med sekretariatet, kontakt:

Hans-Olaf Lunder, leder, tlf. 22 05 52 86, mobil 982 04 870.

Sekretariatet jobber både for kontrollutvalgene i Østfold og Akershus fylkeskommuner.

[-]

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige utvalgt. Utvalget treffer ikke realitetsvedtak.

Koordineringsutvalget består av 8 medlemmer med varamedlemmer, som velges av fylkestinget. Utvalget ledes av fylkesordføreren.

Koordineringsutvalget holder regelmessige møter etter innkalling fra leder. Fylkesrådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, jf. kommuneloven §23 nr 3.

Se også:

 

Medlemmer 2015-2019

 • Anette Solli (H) - leder
 • Gunnar Melgaard (H)
 • Vibeke Limi (Frp)
 • Solveig Schytz (V)
 • Morten Vollset (Sp)
 • Lars Salvesen (Krf)
 • Tonje Brenna (Ap)
 • Torunn Skottevik (Ap)
 • Øyvind Solum (MDG)
 • Gjermund Skaar (SV)

 

[-]

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.

Rådets oppgaver

 • Være rådgivende ovenfor fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner
 • Drøfte saker av betydning for funksjonshemmede
 • Informere kommuner, fylkeskommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten m.m.
 • Bidra til og ta initiativ til samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommunen og statlige etater i saker av interesse for mennesker med funksjonsnedsettelse

Medlemmer 2015 - 2019

 • Finn Terje Tønnessen (Frp) leder
 • Eline Stokstad Oserud (Sp) nestleder
 • Torunn Skottevik (Ap)
 • Ann-Karin Pettersen (SAFO)
 • Svein Gulbrandsen (Fylkesmannen)
 • Berit Paulsrud (NAV)
 • Jan Petter Myrvold (FFO)
 • Solveig Langrud Sletten (FFO) 

Les mer om rådets arbeid

Politiske saksdokumenter og protokoller

[-]

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

Sakspapirer og protokoller fra yrkesopplæringsnemndas møter

 Medlemmer 2015 - 2019

 • Siri Baastad (NHO), leder
 • Ivar Romundstad (LO), nestleder
 • Lise Hagen Rebbestad (H)
 • Jens-Petter Hagen (Ap)
 • Torbjørn Ness (LO)
 • Jonill Engesæther (YS)
 • Ann-Christin Holtet (Virke)
 • Arne-Rune Gjelsvik (KS)
 • Marit Fulland Danielsen (Utdanningsforbundet)
 • Hans-Markus Jensvold Kverneng (Elevorganisasjonen)

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet