1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Forutsigbar finansiering av økt kollektivtrafikk

Et samlet Akershusting, bestående av Akershusbenken på Stortinget, ordførere i Akershus og fylkesutvalget, diskuterte i dag behovet for forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken.

Tema for Akershusting 23. april 2012 var samferdselspolitiske utfordringer i hovedstadsregionen, finansiering av kollektivtrafikk og Nasjonal transportplan.

Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen, direktør i Statens vegvesen Lars Aksnes og fylkesrådmann Harald Horne skal hode innlegg om kollektiv og veitransport i hovedstadsregionen. Debatt om finansiering og samarbeidsutforinger ble ledet av Aslak Bonde.

Et samlet Akershusting sluttet seg til følgende deklarasjon:

Forutsigbar finansiering av økt kollektivtrafikk

Urbaniseringen og befolkningsveksten i årene fremover vil bety en formidabel økning av transportomfanget, spesielt i Osloregionen. Dette gjør det nødvendig med et nasjonalt løft for kollektivtransporten, noe som bare kan oppnås gjennom felles satsing og koordinert virkemiddelbruk fra staten, fylkeskommunene og kommunene. 

I løpet av de neste 20 årene får vi 350.000 flere innbyggere i hovedstadsområdet. Ruter, Oslo og Akershus kollektivselskap, har ansvaret for det regionale og lokale kollektivtilbudet, som utgjør 90 prosent av antall kollektivreiser i regionen. NSB ivaretar de resterende 10 prosent. En helt nødvendig kapasitetsøkning i kollektivtrafikken i Osloregionen må derfor også tas i Ruter-systemet. Til det kreves det betydelige økte ressurser. Staten må bidra til langsiktig og forutsigbar finansiering av drift og investering for kollektivløsninger i langt større grad enn i dag.

Kommunesektoren må bidra med gjensidig forpliktende og samordnet areal- og transportplanlegging for å støtte opp under kollektivtransporten.

Staten må finansiere kollektivtrafikk både gjennom forsert utbygging av jernbanen og bidra til andre baneløsninger til sentrale kollektivknutepunkter. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må sikres langsiktige og forutsigbare finansieringsløsninger, både til investeringer og drift, enten ved økte overføringer fra staten, eller ved at staten delfinansierer investeringer og drift gjennom tilskudd basert på avtalte mål for kollektivtransporten. Prosjektfinansiering av større prosjekter innenfor samferdsel er nødvendig både ut fra hensynet til økonomi og forutsigbarhet.

Kommunesektoren er innstilt på aktivt samarbeid med statlige myndigheter for å komme fram til løsninger og virkemiddelbruk.

Om Akershustinget

Akershustinget har som mål å drøfte viktige samfunnsspørsmål, utfordringer og muligheter for vårt fylke og i fellesskap fremme fylkets interesser. Målsettingen er å styrke den politiske dialogen mellom folkevalgte på ulike forvaltningsnivå (stat, fylke og kommuner) om utvalgte politiske tema.

Les flere artikler

Transportplan og regionreform på årets Akershusting

13.04.2016

Les hele artikkelen

Ordførerne Lisbeth Hammer Krog, Åge Tovan, Ann Kristin Linnestad og fylkesordfører Anette Solli debatterer kommunereform på Akershustinget.

Kommunereform til debatt

28.01.2015

Les hele artikkelen

Fylkesordfører Anette Solli innledet på Akershustinget 3. februar.

Hvordan få raskere planprosesser?

04.02.2014

Les hele artikkelen

Akershustinget om boligpolitikk

04.02.2013

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet