1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Bompengefritak for lette elektriske varebiler

Fylkestinget går inn for å innføre fritak for bompenger for lette elektriske varebiler fra 1. mars 2020. Fylkestinget ga også i møtet 17. juni sin tilslutning til prioriteringene i handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2020 - 2023.

Elektriske varebiler i takstgruppe 1 (dvs. kjøretøy i kjøretøygruppe 315 og drivstoffkode 5 med tillatt totalvekt til og med 3500 kg) skal fra 1. mars 2020 ikke betale i Osloringen, Indre Ring og Bygrensesnittet (dvs. bomstasjonene på bygrensene mot hhv Bærum, Follo og Romerike).

0 kr takst for lette elektriske varebiler skal gjelde i minimum 3 år. Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå, tilsvarende som for lette elektriske biler, heter det i fylkestinget vedtak.

Mens andelen elektriske personbiler har steget raskt i Oslo og Akershus er andelen elektriske lette varebiler fremdeles svært lavt, kun om lag 2,3 prosent ved utgangen av 2018. For å stimulere flere elektriske kjøretøy også for varebiler, innføres fritak for bompengebetaling for lette elektriske varebiler.

Oslos bystyre vil behandle forslaget i sitt møte onsdag 19. juni.

Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2020-2023

Fylkestinget ga sin tilslutning til prioriteringene i handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2020 – 2023. 

Handlingsprogrammet for perioden har en samlet økonomisk ramme for tiltak på 28,9 mrd. kr i, hvorav 16,1 mrd. kr er bompenger.  Samlet ramme for lokale fylkesveitiltak/programområder vil i 2020 være 779 mill. kr, hvorav bompenger utgjør 209 mill. kr. Tilskudd til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikken i Akershus utgjør 539 mill. kr pr. år, hvorav bompenger utgjør 427 mill. kr og belønningsmidler 112 mill. kr.

-Uten Oslopakke 3 har vi ikke kunnet gjennomføre store vei- og kollektivutbygginger som har vært helt vesentlige for framkommelighet, bedre miljø og at flere velger kollektivtransport. Nå skal vi bygge Fornebubanen, ny E-18 vest, ny løsning for Rv. 4 i Nittedal og kollektivløsninger for Nedre Romerike, sier fylkesordfører Anette Solli.  

Prioriteringer i Akershus

For Akershus omfatter de viktigste prioriteringene i det foreslåtte handlingsprogrammet for Oslopakke 3:

 • Til store riksvegtiltak er det prioritert midler til ferdigstilling av E16 Sandvika–Wøyen, og midler til videre planlegging av prosjektet Rv 4 Kjul –Rotnes og Lysaker kollektivterminal.
 • Til øvrige riksvegtiltak er det i handlingsprogramperioden foreslått 2516 mill. kr, hvorav 1591 mill. kr til tiltak i bymiljøavtalen og 925 mill. kr til programområdetiltak. Dette omfatter gang/sykkel- og kollektivfremkommelighetstiltak, samt mindre utbedringer, trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak og planlegging.
 • Det er prioritert midler til Fornebubanen i henhold til planlagt fremdrift.
 • Rammen fra Oslopakke 3 til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikk i Akershus er i forslaget til handlingsprogram 539 mill. kr pr. år, hvorav bompenger utgjør 427 mill. kr og belønningsmidler 112 mill. kr. Totalt er det dermed satt av 2156 mill. kr. for handlingsprogramperioden, noe som representerer en videreføring av dagens nivå.
 • Forslaget til ramme for lokale fylkesveitiltak i Akershus er på 2445 mill. kr for hele handlingsprogramperioden, og av dette er 1083 mill. kr bompenger. I forhold til forrige handlingsprogram representerer dette en reduksjon i bevilgning av bompenger samlet for perioden på ca. 350 mill. kr. Det legges til grunn at dette bl.a. håndteres gjennom bruk av ubenyttede bompengebevilgninger fra tidligere år. Midlene til fylkesveitiltak går både til større strekningsvise prosjekter og programområdetiltak som kollektivfelt, knutepunktsutvikling og gang- og sykkelveier. Den nærmere prioriteringen av midlene foretas av Akershus fylkeskommune i handlingsprogram for samferdsel 2020-23.

Her kan du se fylkestingets behandling av saken i opptak

 

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Staten. Den lokale avtalen som ligger til grunn for samarbeidet er sist revidert i 2016. Oslopakke 3 inngår i bymiljøavtalen for Oslo og Akershus.

Hovedmålene i Oslopakke 3 er:

 • Sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper i hovedstadsregionen, herunder:
  • Redusere rushtidsforsinkelsene, med prioritering av nærings- og kollektivtrafikk.
  • Øke fremkommeligheten for gående og syklende.
 • Veksten i persontransport i Oslo og Akershus skal tas med kollektivtransport, gåing og sykling.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet