1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres

Investeringer i videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan 2019-2022.

Fylkestinget vedtok 17. desember årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 til 2022.

Dette er det siste årsbudsjettet og økonomiplan som behandles av fylkestinget i Akershus, før Viken fylkeskommune blir etablert 1. januar 2020.

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har en budsjettramme på 8,8 milliarder kr i 2019. Investeringene i perioden er på 9,35 milliarder kr, hvorav 2,8 milliarder kr er investeringer finansiert av bompenger og belønningsmidler fra staten.

Akershus har en sterk befolkningsvekst. Dette gir behov for økte midler til drift og investeringer i videregående skoler, kollektivtrafikk og tannklinikker. Det kompenseres for elevtallsvekst, lærlingtilskuddet økes med 12,5 mill. kr, kollektivtransporten styrkes med 40 mill. kr og det er også en satsing på kultur.

- Akershus fylkeskommune har styring på økonomien og leverer gode resultater. De videregående skolene er på Norgestoppen når det gjelder resultater, det er sterk vekst i kollektivtrafikken og vi holder tritt med vedlikeholdet på fylkesveiene, sier fylkesordfører Anette Solli.

Elevtallsvekst og yrkesfagløft

Det er behov for 1 100 flere elevplasser i Akershus i årene 2019-2022. Befolkningsprognoser viser at det er behov for 2 700 nye elevplasser i Akershus fram mot 2030.

Utbyggingen av de videregående skolene for å møte elevtallsveksten er kostnadsberegnet til 5 milliarder kr for de kommende fire år. I perioden 2019-2021 legges det opp til investeringer på 3,9 milliarder kr til nye skolebygg og eksisterende skoler rehabiliteres for 129 mill. kr.

Fag- og yrkesopplæringen styrkes med 12,5 mill. kr. som følge av høyere tilskuddssatser til lærebedrifter og flere lærlinger. Til sammen bevilges 284 millioner kroner til fag- og yrkesopplæring. Budsjettet for voksenopplæring økes med over 14 mill. kr fra 2019 som følge av økning i voksne som gjennomfører videregående opplæring.

Samferdsel

Det investeres på samferdselsområdet for 4,3 milliarder kr i 4 års-perioden. Av dette utgjør investeringer i Fornebubanen, ny sentrumstunnel og sikringsanlegg på T-bane 1,4 milliarder kr. I tillegg investeres det 845 mill. kr i gang- og sykkelveier, og over 1,3 milliarder kr i investeringer på fylkesveiene i Akershus. Det investerer også i flere innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil, og bedring av framkommelighet for kollektivtrafikken.

Driftsbudsjettet for samferdsel er på 2,4 milliarder kr årlig til fylkesveier og kollektivtransporten i Akershus. Av dette går 458 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveiene i 2019.

Det satses videre på å videreutvikle kollektivtilbudet for å nå målsettingen om å ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange. Ruter arbeider også for fossilfri kollektivtrafikk. Fylkestinget vil at Osloregionen skal bli verdens første hovedstadsregion hvor all transport er utslippsfri innen 2030. Det settes derfor av 1 mill. kr årlig for å lage en strategi samt koordinere arbeidet mellom Ruter, Oslo kommune, nye Viken fylkeskommune og næringslivet i regionen for å nå dette målet.

Fylkestinget ønsker at det skal bli lettere for barnefamilier å reise kollektivt og ber om at det legges frem en sak om hvordan familierabatten på Ruters kollektivbilletter kan utvides og gjelde alle dager, ikke bare i helger og på offentlige helligdager slik den gjøre i dag.

Klimabudsjett

Akershus fylkeskommune legger for første gang fram et klimabudsjett basert på Regional plan for klima og energi i Akershus. I klimabudsjettet presenters konkrete tiltak og aktiteter for å oppnå reduksjon I klimautslipp.  Det settes av ytterlige 14 millioner i 2019 for å kunne realisere enda flere tiltak i tiltaksplanen i klimabudsjettet. Samlet er det derfor til disposisjon ca. 71 millioner kroner til klima- og miljøfondet til klimatiltak. I tillegg kommer bidrag fra statlige ordninger, og finansiering av tiltak over fylkeskommunens drifts- og invisteringsbudsjett. 

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har en budsjettramme på 8,8 milliarder kr i 2019.
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har en budsjettramme på 8,8 milliarder kr i 2019. Foto: Marius Vannum, Akershus fylkeskommune

Kultursatsing

Det avsettes 78 mill. kr til kunst- og kulturformål i 2019. Midlene er i hovedsak disponert med 13,5 mill. kr til drift av Den kulturelle skolesekken, 16,8 mill. kr til drift av fylkesbiblioteket og 4,1 mill. kr til drift av Mediefabrikken, 3,1 mill. kr til Den kulturelle spaserstokken og 40,5 mill. kr i drifts- og aktivitetstilskudd til regionale kunst- og kulturaktører.

Satsingen på talentutvikling innen kunst og kultur fortsetter. Follopiloten, DanseFot og UngTEKST er regionale talentutviklingsprogram innen dans, musikk og teater. Sammen med Mediefabrikken på filmområdet utgjør dette 10,7 mill. kr årlig i hele planperioden.

Næringsutvikling

21,4 mill. kr går til til næringsutvikling i 2019. Midlene fordeles til entreprenørskap, innovasjon, internasjonal profilering og reiseliv. Innsatsen utløser betydelige bidrag fra regionale samarbeidspartnere. I tillegg fordeles totalt 32 mill. kr gjennom Regionalt Forskningsfond Hovedstaden og statlige regionale utviklingsmidler. Drøyt 10 mill. kr blir årlig bevilget til Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus, som består av prosjekter innenfor innsatsområdene til Regional plan for innovasjon og nyskaping.

Befolkningsvekst betyr flere tannpasienter

Tannhelsetjenesten i Akershus er en av de tjenestene i fylkeskommunen som har størst kontakt med befolkningen, og i overkant av 156 000 innbyggere mottar tannhelsetjenester.

 235,9 mill. kr går til drift av tannhelsetjenesten i 2019, og 168,7 mill. kr til investeringer i fireårsperioden.

Veksten i Akershus innebærer vekst i antall personer som tannhelsetjenesten skal ha under tilsyn. Det fører til behov for å utvide klinikkapasiteten, og budsjettforslagets rammer skal sikre at behovene befolkningsveksten skaper innfris. Det er behov for nye tannklinikker i Eidsvoll, Strømmen, Sørumsand, Fornebu og Nannestad i perioden.

Opposisjonens forslag

Arbeiderpartiet foreslo blant annet mer penger til innfartsparkering og ladestasjoner for elbil, økning i tilskuddet til frivilligheten, styrke den universelle utformingen av kollektivholdeplasser.  Arbeiderpartiet ønsket en egen ungdomsutredning for å styrke kulturtilbudet og helsetilbudet til ungdom. Det ble vedtatt at dette forslaget skal oversendes til i Viken fylkeskommune. Forslaget om å utlyse en konkurranse for gode løsninger for trygg og effektiv sykkelparkering ble vedtatt.

SV ber om at det fremmes en sak for fylkestinget som viser kostnader knyttet til fritt skolevalg kontra et prinsipp om nærskole i Akershus. SV ber også om at det settes i gang et prosjekt for å forsere utrullingen av nullutslippstaxier i fylket.

MDG ønsket en regional strategi for gjenbruk, reparasjon og deleordninger, og en sak om støtteordning til fjerning av båtvrak. MDGs forslag om at Akershus skal gå foran for å skape et bievennlig fylke ble vedtatt.

Her kan du se behandling av saken i opptak på web-TV.

Kontakt:

  • Fylkesordfører Anette Solli (H), tlf. 901 88 965
  • Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (Krf) tlf. 932 49 752
  • Vibeke Limi (FrP), 928 31 282
  • Solveig Schytz, (V), tlf. 416 26 822
  • Morten Vollset, (Sp), tlf. 990 24 567
  • Tonje Brenna, (Ap) tlf. 975 96 690
  • Øyvind Solum (MDG), tlf. 909 95 595
  • Gjermund Skar (SV), tlf. 922 17 700

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet