1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Videregående opplæring i Akershus er fortsatt i god utvikling

Fylkestinget behandlet 17. desember tilstandsrapport for videregående opplæring 2017-18. Rapporten viser at Akershus helhetlige satsing har gitt resultater, med flere ungdommer som fullfører og består.

Tilstandsrapporten for skoleåret 2017-2018 viser at videregående opplæring i Akershus er i god utvikling. Stadig flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring, og fylkeskommunen er fortsatt ledende på nasjonalt nivå når det gjelder fullført og bestått. Andelen elever som fullfører og består har økt fra 86,5 prosent i 2016-17 til 86,7 prosent i skoleåret 2017-18.

Elev- og lærlingundersøkelsen viser at akershusskolen har en positiv utvikling innen læringsmiljø.

– Det går bra i akershusskolen. Vår helhetlige satsing har gitt resultater, og stadig flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Vi må takke alle lærerne der ute, som står på hver eneste dag. Det er de som sørger for de gode skole-resultatene her i Akershus. Nå ønsker vi et enda tettere samarbeid med grunnskolene når vi går inn i Viken, sier Arne-Rune Gjelsvik, Leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

Elev- og Lærlingundersøkelsen viser at Akershus har en positiv utvikling innen læringsmiljø. Dette er en svært viktig indikator som viser at vi evner å balansere forventninger og støtte i elevenes og lærlingenes læringsarbeid.

Les mer om statistikken:

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2017-2018

Solid utvikling innen videregående opplæring tar utgangspunkt i få og tydelige mål som gir retning for opplæring innen skole og bedrift i Akershus: ­

- Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift.  ­

- Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer. ­

- Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

Denne tilstandsrapporten er bygget opp rundt disse strategiske målene. Første del av rapporten presenterer de ulike områdene innen videregående opplæring for fylkeskommunen som helhet. Andre del av rapporten presenterer resultater for den enkelte videregående skole.

Et grunnlag for kvalitetsutvikling

I følge opplæringsloven skal fylkeskommunen hvert år utarbeide en tilstandsrapport om gjennomføring, resultater og læringsmiljø i den videregående opplæringen i fylket. Tilstandsrapporten utarbeides av fylkesadministrasjonen på bakgrunn av data fra elev- og lærlingeundersøkelsen og Skoleporten. Rapporten behandles av fylkestinget som ansvarlig skoleeier hver høst.

Tilstandsrapporten er med og danner grunnlaget for plan for videregående opplæring, denne skal gi retning for videre kvalitetsutvikling av videregående opplæring i Akershus, mens tilstandsrapporten oppsummerer forrige skoleår. Dermed danner økonomiplanen, tilstandsrapporten og plan for videregående opplæring skoleeier et godt grunnlag for helhetlig kvalitetsutvikling.

Mål og måloppnåelse

Resultatkrav

Måloppnåelse

Andelen elever som fullfører og består er økt fra 86,5 prosent i 2017 til 87,0 prosent.

86,7 prosent av elevene fullførte og besto skoleåret 2017-18.

Andelen elever på studieforberedende som fullfører og består er økt fra 86,4 prosent i 2017 til 88,0 prosent.

89,1 prosent av elevene på de studieforberedende utdannings- programmene fullførte og besto skoleåret 2017-18

Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører  og består er økt fra 83,6 prosent i 2017 til 84,0 prosent.

83,9 prosent av elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fullførte og besto skoleåret 2017-18

Andelen elever som fullfører og består Vg3 påbygg er økt fra 66,7 prosent i 2017 til 71,0 prosent.

68,8 prosent av elevene på Vg3 påbygging til generell studie- kompetanse fullførte og besto skoleåret 2017-18.

Færre elever, lærlinger og lærekandidater rapporterer i elev- og  lærlingundersøkelsene at de blir mobbet.

Andel elever på Vg1 som rapporterer at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere har økt fra 3,5 til 3,9 prosent i 2017-18. Andelen lærlinger som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, har gått opp fra 3,2 prosent i 2016-17, til 4,0 prosent i 2017-18.

Flere elever rapporterer i elevundersøkelsen at de opplever en  positiv relasjon til lærer og medelever.

Det er like mange som rapporterer at de har en positiv relasjon til lærere og medelever i 2017-18 som i 2016-17.

Radikalisering eller voldelig ekstremisme aksepteres ikke ved de videregående skolene.

Det er ingen rapporter om voldelig ekstremisme og radikalisering ved videregående skoler i Akershus. Skolene arbeider aktivt og systematisk med forebyggende tiltak for å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

 Andel som tegner lærekontrakt av elever fra Vg2 yrkesfag (ikke  medregnet MK) øker fra 32 prosent i 2015 til 40 prosent.

41 prosent av elever fra Vg2 yrkesfag 2016-17 har tegnet lærekontrakt høsten 2017.

Andel søkere til læreplass som formidles har økt fra 75 prosent  i 2016 til 77 prosent i 2017.

89,8 prosent av søkerne med ungdomsrett var formidlet til læreplass per. 1. okt 2017.

Andel lærlinger som består fag-/svenneprøve har økt fra 94 prosent  i 2016 til 95 prosent.

Foreløpige tall viser at 90,6 prosent av lærlingene besto fag-/ svenneprøven i 2017.

Flere elever opplever relevans i opplæringen.

På en skala fra 1 til 5, er snittet 3,6 i elevundersøkelsen på at elevene opplever relevans i opplæringen i 2017-18. Det er samme snittet som tidligere år.

Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater opplever å få god faglig oppfølging øker fra 3,9 (snitt 2014-15) til 4,0.

Lærlinger som opplever å få god faglig veiledning har gått opp fra 3,8 2016-17 til 3,9 i 2017-18. Hvis alle skulle rapportere om god oppfølging, skulle skåren vært 5.

 Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater er godt forberedt til læretiden øker fra 3,6 (snitt 2014-15) til 3,8.

 

Lærlinger som opplever at de er godt forberedt til læretiden er 3,6 både i 2016-17 og 2017-18.

 

Resultatet i elevundersøkelsen om vurdering for læring skal øke fra 3,4 (snitt høsten 2014) til 4,0.

 

I elevundersøkelsen er snittet for indikatoren vurdering for læring 3,5 i 2017-18.

 

 

Fakta: Videregående opplæring i Akershus

Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier på videregående nivå. Fylkeskommunen har ansvar for 34 videregående skoler. 12 av disse er i Asker og Bærum, 7 i Follo og 15 på Romerike. Skoleåret 2017-18 hadde fylkeskommunen om lag 22 000 elever.

Ved de videregående skolene var det 3147 pedagogisk ansatte og 809 ansatte i andre stillinger, totalt 3956 ansatte.

Skolenes regulerte budsjett for 2017 var på 3 472,9 mill. kr, regnskapet viser at det ble brukt 3 460,4 mill. kr som gir et forbruk på 99,6 prosent.

Akershus fylkeskommune samarbeider med 575 selvstendige bedrifter og 1480 medlemsbedrifter i 66 opplæringskontor fordelt på 92 lærefag. Tilskuddene til lærebedriftene var for 2017 på 219,2 mill. kr. Regulert budsjett var på 206,8 mill. kr som gav et merforbruk på 106 prosent. Merforbruket skyldes i hovedsak økte tilskuddssatser og økt aktivitet som følge av flere lærlinger. Ved utgangen av 2017 hadde vi ansvar for 2972 lærlinger i bedrift i Akershus.

Akershus fylkeskommune eier to folkehøgskoler, Romerike folkehøgskole og Follo folkehøgskole. De har 105 elever hver.

Her kan du se behandling av saken i opptak på web-TV.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet