1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Støtter forslag om flere oppgaver til nye fylkeskommuner

Akershus-politikerne støtter forslaget om at de nye fylkeskommunen bør ta over flere oppgaver fra staten. Det vil styrke demokratiet, desentralisere makt og gi mer effektiv og bedre bruk av virkemidler, sier de i en høringsuttalelse.

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalget la i februar fram forslag til nye oppgaver for fylkeskommuner, overført fra staten. Utvalget har lagt den nye fylkesstrukturen – hvor landet deles inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020 – til grunn.

Ekspertutvalget mener blant annet at fylkeskommunene bør overta oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. Akershus fylkeskommune støtter disse forslagene. Det vil gi mer helhetlige løsninger tilpasset regionene, mindre byråkrati og mer demokratisk styring, mener Akershus-politikerne i sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport.

-Vi sender nå et tydelig signal til regjeringen og Stortinget. Vi er positive til å overta oppgavene ekspertutvalget foreslår, og vi forventer en helhetlig behandling av forslagene, sier fylkesordfører Anette Solli, som også leder fellesnemnda i Viken fylkeskommune.

Klar for flere oppgaver

Viken fylkeskommune vil ha 1,15 millioner innbygger. Fra 2020 vil det være 49 kommuner i Viken, mange av disse store og kraftfulle. Viken fylkeskommune vil få sterkeste fagmiljøer, og vil kunne fremme fagutvikling så vel som samfunnsutvikling. Som kompetanseaktør blir Viken sterk, og godt rustet til å ta på seg flere oppgaver, påpeker høringsuttalelsen.

-På vegne av kommende Viken fylkeskommune er vi positive og klare til å ta på oss det utvidede ansvaret som nye oppgaver vil medføre og ønsker å være en konstruktiv og aktiv medspiller for statlige myndigheter i å løse viktige samfunnsutfordringer i regionen fremover, heter det i høringsuttalelsen.

Ekspertutvalgets anbefaling om å overføre kjøp av togtjenester til fylkeskommunene støttes. Det vil legge til rette for sømløs kollektivtransport i fylkene. Dette er nødvendig for å lykkes med å få flere til å reise kollektivt, slik at null-vekstmålet for personbiltransport nås. Et samlet ansvar for  kollektivtransport vil kunne gi både samordningsgevinster og mer brukervennlige løsninger.

Høringsuttalelsen foreslår også at det bør utredes ytterligere overføring av oppgaver, særlig på områder som er knyttet tett opp til oppgaver som allerede er foreslått overført eller som fylkeskommunene allerede har, samt oppgaver som er i henhold til de prinsipper ekspertutvalget har lagt til grunn. Høringsuttalelsen understreker betydningen av utfordringene i hovedstadsregionen og nødvendigheten av et videre samarbeid med Oslo kommune om gode løsninger. Det understrekes også at oppgaver innen internasjonalt regionalt samarbeid bør styrkes.

Akershus-politikerne ber regjeringen behandler forslagene fra ekspertutvalget med en helhetlig tilnærming, og at regjeringen gir Stortinget mulighet til en tilsvarende samlet vurdering, oppfordrer høringsuttalelsen.

Ekspertutvalgets rapport er sendt på høring, med høringsfrist 9. mai. Deretter skal regjeringen legge fram til Stortingsbehandling forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene. Akershus fylkeskommunes høringsuttalelse ble vedtatt av fylkesutvalget 16. april.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet