Bymiljøavtalen ble fremforhandlet av staten v/Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune den 25. januar i år. Avtalen er nå ferdigbehandlet i de respektive politiske organene.

I bymiljøavtalen går det frem at prosjektene finansieres av statlige midler - som er riksveimidler, jernbanemidler, statlig tilskudd til store kollektivinfrastrukturprosjekt (50/50-ordningen), programområdemidler, belønningsmidler og statlig kjøp av persontransport. Videre skal prosjektene finansieres ved bompenger gjennom Oslopakke 3 som er en del av bymiljøavtalen, lokale midler, grunneierbidrag og billettinntekter fra kollektivtransport.

Avtaleperioden er 2017-2023, og avtalen skal - sammen med en byutviklingsavtale - revideres etter at Stortinget har behandlet NTP 2018-2029 og revidert Oslopakke 3.

Fornebubanen ligger inne i bymiljøavtalen som et 50/50-prosjekt, der den statlige andelen er beregnet til 5,6 milliarder kroner. Lokale myndigheter varsler om at de senere ønsker å forhandle om statlig 50 prosent tilskudd til ny T-banetunnel, nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen og baneløsning for nedre Romerike. I  Nasjonal transportplan for perioden 2018-2023 er det  avsatt midler til både Fornebubanen og Ny Metrotunnel. I tillegg er det gitt positive signaler om både kollektivløsning for Nedre Romerike og nytt sikrings- og signalanlegg på T-banen.

Sikre riktig arealutnyttelse

Bymiljøavtalen legger til grunn at Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som ble vedtatt i desember 2015, skal være førende for den kommunale arealplanleggingen og –forvaltningen. Det skal arbeides videre med sikte på en byutviklingsavtale.

Avtalen legger opp til høy arealutnyttelse ved eksisterende og nye kollektivtrasèer, samt å utvikle et sammenhengende nett for gående og syklende med god adkomst til kollektivsystemet. Det skal også planlegges for og gjennomføres knutepunktutvikling.

Den samlede effekten av bymiljøavtalen skal fortløpende måles og dokumenteres gjennom trafikkutviklingen, klimagassutslipp og indikatorer for arealbruk og parkering.