1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Videregående opplæring, fylkesveier og kultur prioriteres

Videregående opplæring, fylkesveier og kultur prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan fram til og med 2020. Fylkestinget vedtok 19. desember årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 til 2020.

Budsjettet for 2016 har en ramme på 8,1 milliarder kroner. Investeringene i perioden 2017-2020 er på nesten 5,7 milliarder kroner, inklusive ca. 2 milliarder kroner finansiert av bompenger.

Akershus har en sterk befolkningsvekst. Dette gir behov for økte midler til drift og investeringer i videregående skoler, kollektivtrafikk og tannklinikker.

Elevtallsvekst og yrkesfagløft

Det er behov for 4 500 flere elevplasser i Akershus fram mot 2030. Dette vil gi et økt investeringsbehov i videregående skoler anslått til 4,3 milliarder kr. I perioden 2017-2020 investeres 1,2 milliarder kroner i nye skolebygg, og eksisterende skoler rehabiliteres for 274 mill. kr.

Fylkestinget vedtok at dagens elev- og lærlingeombud skal utvides med ytterligere en stilling som mobbeombud. Det settes også av 500 000 kroner til samarbeidsprosjekter mellom vitensenteret i Vitenparken på Ås og de videregående skolene i fylket.

Andelen elever som fullfører og består opplæringen i Akershus ligger på topp i Norge. Målet er å ytterlige øke denne andelen, særlig innen fag- og yrkesopplæringen. Yrkesfagløftet følges opp med en realvekst på 2 millioner kroner, i tillegg til økning på over 13 millioner kroner i tilskudd til lærebedrifter.

Fylkesrådmannens opprinnelige forslag om å kutte 12 millioner kroner på de videregående skolene fra 2018 gjennomføres foreløpig ikke. 3 millioner kroner videreføres til å sikre en bred fagprofil til distriktsskolene.

Mer til innfartsparkering, fylkesveier og gang- og sykkelveier

Det vedtatte budsjettet reduserer vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Akershus i 2017. Fylkestinget vedtok en økning på totalt 40 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesveier i forhold til fylkesrådmannens forslag. Det betyr totalt 485 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesveier i 2017. Satsingen på gang- og sykkelveier fortsetter. I perioden 2017-2020 er det vedtatt over 700 millioner kroner til gang- og sykkelveier. I tillegg vedtok fylkestinget en økning på 40 millioner kroner til bygging av innfartsparkeringsplasser.

Miljøvennlige transportløsninger i viktig i et fylke i vekst. Det totale tilskuddet til Ruter er på 1321 millioner kroner. Dette gir Ruter muligheten til å videreføre dagens tilbud i Akershus, og å videreutvikle kollektivtilbudet og følge opp satsingen om at transportvekst skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Totale investeringer i samferdsel er på 2,7 milliarder kroner i fireårsperioden.

Kultursatsing på barn og unge

155,4 millioner kroner går til kultur, frivillighet og folkehelse i 2017. Fylkestinget økte bevilgningene med 4,5 millioner kroner til å styrke satsingen på talentutvikling for barn og unge. Fylkestinget vektlegger at amatører og profesjonelle aktører i større grad kobles i musikk, teater og dans. Tilskudd til frivillige organisasjoner i Akershus økes med 1,5 millioner kroner. Støtten til Grinimuseet videreføres også med 1 million kroner årlig, i tillegg til at Akershus Teater får en ekstrabevilgning på 0,5 millioner kroner i 2017 som et bidrag til ambulerende spillested.

Befolkningsvekst betyr flere tannpasienter

Totalt 221 mill. kr går til tannhelse i 2017. Tannhelsetjenesten får årlig 2 millioner kroner i kompensasjon for flere pasienter. Det gjennomføres også utvidelser og flyttinger av tannklinikker for å øke behandlingskapasiteten i takt med befolkningsveksten.

Det settes av 34,5 mill. kr i 2017 til næringsutvikling, innovasjon, miljøtiltak regional planlegging og internasjonalt arbeid. Miljøfondet styrkes dessuten med 41,5 mill. kr i den kommende 4 års perioden.

Opposisjonens forslag

Opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti hadde alternative budsjettforslag. Ap foreslo blant annet felles ungdomskort for Oslo og Akershus til 250 kroner, ekstra midler til sykkelparkering, mer midler til grønn innovasjon og en styrking av støtteapparatet rundt elevene i videregående opplæring.

MDG foreslo blant annet at Oslo og Akershus i løpet av fireårsperioden skal ha èn takstsone og tilskudd til grønn tettstedsutvikling.

SV foreslo blant annet å stimulere til flere nullutslippstaxier, redusert pris på ungdomskort, økte midler til sykkelparkering, bedre mattilbud til elever i videregående opplæring og flere helsesøstre i videregående skoler.

Blant opposisjonens forslag ble pilotprosjekt for selvdrevne busser, prosjekt for flere nullutslippsdrosjer og sak om styrking av bestillingstransport vedtatt.

Kontakt:

  • Fylkesordfører Anette Solli (H), tlf. 901 88 965
  • Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (Krf) tlf. 932 49 752
  • Vibeke Limi (FrP), 928 31 282
  • Solveig Schytz, (V), tlf. 416 26 822
  • Morten Vollset, (Sp), tlf. 990 24 567
  • Tonje Brenna, (Ap) tlf. 975 96 690
  • Øyvind Solum (MDG), tlf. 909 95 595
  • Gjermund Skar (SV), tlf. 922 17 700

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet