1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Støtter midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster

Fylkestinget i Akershus har 24.10 vedtatt å støtte Oslos arbeid med å få utarbeidet en forskrift om midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster (beredskapstakster) på dager med fare for høy luftforurensing.

Oslo kommune ønsker å innføre midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster (beredskapstakster) på dager med fare for høy lokal luftforurensing. Høy luftforurensing kan utløse og forverre sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet hos dem som bor og ferdes i byen. Oslo har brutt lovpålagte grenseverdier for NO₂-konsentrasjoner hvert år siden disse trådte i kraft i 2010, og det er utslipp fra veitrafikk i form av eksos, særlig fra tungtransport og dieseldrevne person- og varebiler, som er hovedårsaken til dette.

Bruk av beredskapstakster innebærer endringer av takstsystemet i bomringen rundt Oslo,  og bomringen administreres av Fjellinjen AS, som er et selskap eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Innføring av beredskapstakster krever dermed vedtak i Akershus fylkeskommune i tillegg til Oslo kommune. Det er Samferdselsdepartementet som med hjemmel i § 27 andre ledd i vegloven, har myndighet til å  fastsette beredskapstakster i en forskrift, og dagens vedtak i fylkestinget innebærer at Akershus vil støtte en søknad fra Oslo kommune om at departementet setter i gang arbeid i forhold til dette.

 I fylkestingets vedtak er det lagt til grunn at:

  • Beredskapstakstene skal kunne iverksettes når det er fare for timemiddel NO2 på over 200 μg/m³ i større områder, og det samtidig er varslet en inversjonsperiode.
  • Bruk av beredskapstaksten skal iverksettes fra midnatt og gjelde døgnkontinuerlig – dvs. fra kl. 00:00 til 24:00.
  • Beredskapstakstene skal innebære en femdobling av de regulære bompengetakstene.
  • Det gis ikke unntak fra beredskapstaksten ut over de som allerede gjelder for i bomringen. Gjeldende fritak og rabattordninger videreføres, herunder for brukere med HC-kort.
  • Det skal utredes hvordan økt kapasitetsbehov i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan dekkes på dager der beredskapstakstene gjelder, og hvordan man kan få til en ordning med gratis kollektivtrafikk disse dagene.

Bruken av beredskapstakster forutsetter godt samspill med informasjonstiltak, da effekten kun nås dersom en større andel av befolkningen lar være å kjøre bil på de aktuelle dager med beredskapstakster. Gode og tidlige informasjonstiltak vil derfor være viktig.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet