1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Videregående opplæring og kollektivtrafikk prioriteres

Videregående opplæring og kollektivtrafikk prioriteres i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan. Fylkesrådmannen i Akershus la 25. oktober fram forslag til årsbudsjett for 2013 og økonomiplan fram til og med 2016.

Forslaget til økonomiplan har en budsjettramme på ca 6,8 mrd. kr i 2013. Investeringene i perioden 2013-2016 er på 1,8 mrd. kr. Investeringer er prioritert både innenfor utdanning og fylkesveier.

Mer til kollektivtrafikk

Det foreslås en realvekst på 50 mill. kr i Ruters driftstilskudd for å finansiere en forventet vekst på 5 prosent i kollektivtrafikken i 2013. Deler av realveksten går også til å finansiere økte skoleskyssutgifter og økte utgifter knyttet til ny forskrift om setebelter i skolebuss. I tillegg økes bruken av Oslopakke 3-midler i 2013 med 14 mill. kr til drift av kollektivtrafikk.

Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for fylkesveger innebærer at dagens standard på fylkesvegnettet opprettholdes på tilsvarende nivå.

Forslag til samferdselsplan for Akershus 2013-16 er lagt til grunn for investeringsbudsjettet for fylkesveier. Foreslått finansiering fra fylkeskommunens budsjett er på 757 mill. kr i perioden. I tillegg kommer bruk av bompengemidler fra Oslopakke 3 på 850 mill. kr, slik at samlet investering i fylkesveiene er 1,6 mrd. kr i perioden. Kolsåsbanen fullfinansieres med 1 123 mill. kr og det er avsatt 63 mill. kr til planlegging av kollektivbetjening av Fornebu. Dette finansieres av bompenger.

Elevtallsvekst og rehabilitering av skolebygg

Innen utdanning prioriteresoppfølging av investerings- og rehabiliteringsplanene for skolebyggene. Samlet for perioden er investeringene innen utdanning på 968 mill. kr. Jessheim videregående skole er tatt ut av investeringsporteføljen da fylkestinget har vedtatt at dette skal gjennomføres som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Dette reduserer det samlede investeringsnivået.

Akershus fylkeskommune må utvide kapasiteten med om lag 250 nye elevplasser til skoleåret 2013-14. Det er behov for om lag 700 nye elevplasser i hele ØP-perioden. For å møte elevtallsveksten økes bevilgningen til de videregående skolene fra 2012 med 9,2 mill. kr i 2013, økende til 53,9 mill. kr i 2016. Bevilgning til styrket ledelse i de videregående skolene trappes opp til 15 mill. kr fra 2013, og ytterligere til 22 mill. kroner i 2014.

Satsing mot frafall bl.a. gjennom prosjektet Ny GIV og kompetanseutvikling av skoleledere og lærere er viktige satsingsområder i 4- årsperioden.

Plan, næring og miljø

Det foreslås 31,2 mill. kr til tiltak knyttet til plan, næring og miljø. Innenfor næring og nyskaping er det fra 2013 lagt inn midler til styrking av Ås-miljøet og kompetansemiljøene i Vestområdet. Prosjektet By- og tettstedsutvikling er også styrket. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har etablert et plansekretariat som skal utarbeide en felles plan for areal og transport for Oslo og Akershus til våren 2014. Et satsingsområde er tidlig innfasing av elektromobilitet og fossilfrie drivstoff. En regional hydrogenstrategi vil bli presentert våren 2013.

Kultur, folkehelse og frivillighet

Det foreslås avsatt 127,4 mill. kr til kultur, folkehelse og frivillighet i 2013. Dette er en realøkning på 4 mill. kr i 2013, økende til 10 mill. kr i slutten av ØP-perioden. I 2013 går 0,2 mill. kr av realveksten til realisering av handlingsprogrammet til Kunstpolitisk plan. I tillegg styrkes arbeidet med kulturproduksjon og formidling i regi av kultur.akershus med 0,5 mill. kr. I henhold til styringssignaler gitt av fylkestinget i juni 2012 prioriteres et løft for det helsefremmende arbeidet. Fylkeskommunale midler til idrett- og friluftslivsformål økes reelt med 1,6 mill. kr i 2013. I tillegg økes bevilgningen til kulturminner i 2013 reelt med 0,8 mill. kr. Tilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes på samme reelle nivå som i 2012.

Befolkningsvekst betyr flere tannpasienter

Behovet for tannhelsetjenester øker i takt med befolkningsveksten. I 2013 disponerer tannhelsetjenesten en netto driftsutgiftsramme på 190 mill. kr. Det er en realøkning med 4,2 mill. kr fra 2012, eller 2,3 prosent.

Økende lånegjeld

Akershus fylkeskommune har et høyt investeringsnivå i 4-årsperioden. Følgen av dette er en økning av lånegjelden med 22 prosent fra 2012 til 2016, fra 2,4 mrd. kr til 3 mrd. kr. Dette gir fylkeskommunen betydelig økte renter og avdrag. Disse utgiftene øker med 69 mill. kr fra 2012 til 2016. Det er imidlertid også prioritert å ha høyere egenkapitalfinansiering av investeringer. 40 prosent av investeringsutgiftene i perioden finansieres med egenkapital.

Årsbudsjett og økonomiplan skal behandles i fylkesutvalget 26. november og vedtas i fylkestinget 17. desember.

Kontakt:

Tron Bamrud, fylkesrådmann, 91 80 73 39

Knut Thiblin, økonomisjef, 95 99 83 10

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet