1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkeskommunens ansvarsområder

Videregående opplæring

Akershus fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring for unge mellom 16 og 19 år. Vi har omkring 20 000 elever og 2 200 lærlinger.  Fylkeskommunen har også ansvar for 3 veiledningssentre lokalisert i Asker/Bærum, Follo og Romerike. I sentrene inngår blant annet pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), Karrieretjenesten, servicesentrene for voksenopplæring. I tillegg driver vi to folkehøgskoler og grunnskole for elever i sosiale og medisinske institusjoner.

Les mer om ansvarsområdet opplæring

Tannhelse

Fylkeskommunen tilbyr gratis tannbehandling til alle under 18 år. Det samme gjelder personer med psykisk utviklingshemming, beboere i alders- og sykehjem og enkelte brukere av hjemmesykepleien. Fylkeskommunen har en rekke tannklinikker i hele Akershus.

Les mer om ansvarsområdet tannhelse

Planlegging

Fylkeskommunen er en aktiv regional utviklingsaktør. Gjennom utviklingen av en overordnet planstategi og regionale planer for ulike områder etablerer man retningslinjer for både egne og kommunenes planer og strategier, og sikrer at disse følger opp statlige planer og strategier. Fylkeskommunen tilbyr også råd og støtte til utarbeidelse av kommunale planer.

Les mer om ansvarsområdet planlegging

Næringsutvikling

Fylkeskommunen bidrar til økt verdiskaping næringslivet. Det skjer bl.a. gjennom tiltak for innovasjon og nyskapning, utvikling av samspillet mellom næringsliv og forskning, næringsliv og utdanning samt tiltak for regionalt samarbeid om næringsutvikling.

Les mer om ansvarsområdet næringsutvikling

Kulturminnevern

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å ta vare på kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Akershus.

Les mer om ansvarsområdet kulturminnevern

Kultur

Gjennom planarbeid, samarbeid og støtte til kommuner, organisasjoner og institusjoner driver fylkeskommunen aktiv regional utvikling av kulturfeltet. Vi er også en stor formidler av kultur, blant annet gjennom  blant annet gjennom den kulturelle skolesekken) og fylkesbiblioteket.

Les mer om ansvarsområdet kultur

Samferdsel

Fylkeskommunen har ansvar for overordnet samferdselsplanlegging i Akershus, sett i forhold til både miljø, areal og befolkningsmønstre. En av kjerneoppgavene er å tilby kollektivtransport med buss og båt til befolkningen i Akershus. Arbeidet utføres av Ruter, som eies av fylkeskommunen sammen med Oslo kommune. Fylkeskommunen er også ansvarlig for fylkesveinettet i Akershus. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for utdeling av transportløyver, transport for funksjonshemmede (TT-kort) og skoleskyss til elever i videregående skole.

Les mer om ansvarsområdet samferdsel.

Folkehelse og frivillighet

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å fremme god folkehelse i Akershus. Dette gjøres bl.a. gjennom partnerskap og informasjonsutveksling med fylkets kommuner og gjennom tilskudd og støtteordninger. I tillegg ønsker fylkeskommunen å tenke folkehelse i alt vi gjør, på alle felt og ansvarsområder. Fylkeskommunen samarbeider med og støtter en rekke frivillige organisasjoner på ulike felt, og har særlige ansvarsoppgaver innen idrett og friluftsliv.


Les mer om ansvarsområdet folkehelse og frivillighet.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet