1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkeskommunens historie

Dagens fylkeskommune fikk sin form så sent som i 1976. Men denne formen ble til på grunnlag av en historisk utvikling gjennom flere hundre år.

Vikingtid: Fylker for forsvar

I vikingtida var Norge delt inn i fylker og skipreider, mindre områder som skulle stille et skip med mannskap til forsvar av landet.

Dansketid: Len og amt

I dansketida ble fylkene først til len, med en lensherre som øverste embedsmann. I 1662 ble det bestemt at len skulle erstattes med det tyske ordet amt. Amtene måtte ta utgifter til en del samfunnsinteresser.

1837: Formannskapslovene og Amtstinget

Norges løsrivelse fra Danmark og Grunnloven i 1814 førte til større åpenhet for lokalt folkestyre i Norge. Men det tok mange år og utredninger før Stortinget omsider samlet seg om Formannskapslovene av 1837. De ga bestemmelser om amtskommunen og etablerte en folkevalgt representasjon: Amtstinget.

Et viktig ansvar for amtsformannskapet var å kontrollere bruken av amtets penger - den skatten amtet krevde inn av landkommunene. For øvrig var ikke amtsformannskapet oppgaver klart lovregulert, men det tok seg av viktige fellesoppgaver som veier og sykehus. Politi- og fengselsvesen, jernbaneutbygging og lokalt skolevesen på grunnskolenivå var også med på amtets budsjetter. Senere kom noen skoler på videregående nivå.

1918: Fra amt til fylke

I 1918 ble betegnelsene amt og amtsting forandret til fylke og fylkesting.

1961: Egne lover

I 1961 vedtok Stortinget en egen lov om fylkeskommuner.

1964: Fylkesordføreren ble leder for fylkestinget

Herredsstyrene, og fra da av også bystyrene, fikk velge representanter til fylkestinget i forhold til kommunens innbyggertall. Men fremdeles var det kommunene, ikke folket, som valgte representanter til fylkestinget. Fylkesordføreren ble leder for fylkestingsmøtene.

1976: Fylkeskommunen fikk en helt ny plass i det lokale selvstyret

På denne tiden vokste det fram ønsker og visjoner om å styrke lokaldemokratiet. Fylket hadde vært styrt av embedsmenn i mange hundre år, og selv om demokratiet nå var gjennomført både på kommune- og fylkesplan var det fortsatt en statlig embedsmann, fylkesmannen, som satt på toppen som leder av administrasjonen. I forbindelse med valget i 1976 ble det gjennomført tre vesentlige endringer:

  • Fylkesmannen ble skilt ut med egen administrasjon, og det ble opprettet en stilling for en fylkesrådmann som skulle lede fylkeskommunens administrasjon.
  • Fylkestinget ble valgt ved direkte valg, samtidig med kommunevalget.
  • Fylkesskatten ble opprettet, dvs. direkte skattlegging til fylkeskommunen.

Hensikten var å styrke den politiske styringen av fylkeskommunen og samtidig skille ut den statlige delen av fylkesadministrasjonen, bl.a. kontrolloppgavene.

2002: Helsereformen 1

Sykehusene, psykiatri og habiliteringstilbud ble flyttet fra fylkeskommunen til staten.

2004: Helsereform 2 og nye oppgaver

Fylkeskommunens ansvar innen barnevern, familievern og rusomsorg ble overført til staten.

Samtidig med de to helsereformene fikk fylkeskommunen nye ansvarsområder. Den viktigste endringen var at fylkeskommunen i større grad skulle være en "ledende regional utviklingsaktør". Det betyr først og fremst at fylkeskommunen skal sitte i førersetet for samfunnsutviklingen i fylket, og søke samarbeid og partnerskap med kommuner og andre instanser for å fremme en positiv utvikling i fylket. Men det betyr også mulighet for å søke samarbeid ut over fylkesgrensene og landegrensene. Østlandssamarbeidet er et eksempel på det. Her samarbeider åtte fylker om felles interesser.

2010: Forvaltningsreformen

Fra 1.1.2010 ble det gjennomført en forvaltningsreform, som hadde som mål å styrke det regionale nivået. Fylkeskommunene ble tilført en rekke nye oppgaver, bl.a. ble store deler av det tidligere riksveinettet overført til fylkeskommunen som fylkesveier.

I tillegg fikk fylkeskommunen nye oppgaver innen folkehelsearbeid, næringsutvikling, fagskoler og friluftsliv-, fisk- og viltforvaltning. Fylkeskommunen ble også regional vannmyndighet.

2015-2020: Regionreformen

Stortinget vedtok i 2015 å gjennomføre en regionreform. I 2017 vedtok Stortinget at antallet fylker skal reduseres fra 19 til 11 innen 01.01.2020. I vedtaket ble det også bestemt at Akershus, Buskerud og Østfold skal slås sammen til Viken fylkeskommune.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet