1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Vedtekter for AFK eiendom FKF

Vedtatt av fylkestinget i Akershus den 16.12.2010. Med endringer vedtatt av fylkestinget i Akershus 16.12.2013, sak 120/13 og endringer vedtatt 13.06.2016, sak 69/16.

§ 1 Foretakets navn

Foretakets navn er AFK eiendom FKF.

 § 2 Foretakets kontor

Foretaket har forretningskontor i Oslo kommune.

 § 3 Foretakets formål

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon.

Foretaket har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom.

Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse. 

§ 4 Foretakets styre

Foretakets styre består av 5 medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget og ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. Valgperioden er to år, men slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. I 2014 velges derfor to av medlemmene for et år. Leder og nestleder velges for et år.

Fylkestinget velger ett felles varamedlem til styret med funksjonstid to år.

§ 5 Valgkomité

Fylkestinget velger valgkomite med to medlemmer. Tjenestetiden er to år. Fylkestinget beslutter også hvilket medlem som skal være komiteens leder. Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til fylkestinget om valg av styremedlemmer og godtgjøring til styret. 

§ 6 Arbeidsgiverpolitikk

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. 

§ 7 Styrets fullmakter

Styrets fullmakter er underlagt de begrensninger og utvidelser som til enhver tid følger av Akershus fylkeskommunens delegasjonsreglement. Styret har ikke fullmakt til å ta opp lån. 

§ 8 Overskudd og underskudd

Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet