1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bærekraftrapport 2018

Bærekraftrapport 2018 for Akershus fylkeskommune ble lagt fram for fylkestinget 25. november. Den gir oversikt over bærekraftresultater og status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Nye elementer i Akershus fylkeskommunes bærekraftrapport 2018 er en gjennomgang av arealbruksendringer og luft- og støyforurensing i fylket. Det er gjort beregninger av klimaeffekt som følge av endringene i arealbruk. Arealkapittelet vil på sikt kunne utvikles til et fullverdig arealregnskap for Viken fylke.

-Vi har gjort et pionerarbeid i Akershus fylkeskommune på bærekraftrapportering og klimaregnskap. Kollektivtrafikken har fra 2007 økt med 80 prosent.  Selv om biltrafikken totalt har økt med 11 prosent i samme periode, ser vi en nedadgående tendens i biltrafikken fra 2017. Det er en gledelig utvikling i Akershus som i stor grad er en bilbasert fylke. Det viser at fylkestingets politikk har virket, sier Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø.

Bærekraftrapportering ble første gang gjennomført i 2017, i første omgang med fokus på fylkeskommunens klimaregnskap, det vil si klimagassutslipp knyttet til drift, investeringer samt Ruters kollektivtransport i Akershus. Dessuten ga rapporten en oversikt over fylkeskommunens klimainnsats som samfunnsutvikler. Fra i fjor rapporteres i tillegg på miljøindikatorer, økonomiske og sosiale indikatorer, som er de tre pilarene for tradisjonell bærekraftrapportering. 

Bærekraftresultater i korte trekk

Rapporten viser utviklingen av fylkeskommunale klimagassutslipp fra 2016 til 2018. Fylkeskommunens utslipp økte siste år med ca. 2 600 tonn CO2-ekvivalenter, en økning på 5 prosent. Fra 2016 er det imidlertid en nedgang på litt under 7 800 tonn CO2-ekvivalenter. Fylkeskommunens utslipp var 58 200 tonn CO2e, hvor utslipp fra kollektivtransport og investeringer utgjorde henholdsvis 32 300 og 12 600 tonn. Utslipp fra investeringer økte med 3 400 tonn, og fra kollektivtransport med 2 200 tonn CO2e. Også i år er norsk faktor for el-miks brukt ved beregning av klimagassutslipp fra elektrisitet.

Ruter hadde også i 2018 en sterk trafikkvekst med 4,9 prosent, mot 5,3 prosent i 2017. Antall passasjerer i Akershus økte betydelig mer enn befolkningsøkningen. Samtidig var det nedgang i biltrafikken. Elbilandelen i Akershus var i 2018 på 11,5 prosent, en økning på 8,4 prosent fra 2017. Også siste år hadde Akershus flest elbiler i Norge, nesten 20 prosent av alle norske elbiler. 

Om lag 42 prosent av Ruters energibruk til kollektivtransporten i Akershus var fornybar. Klimagassutslippene fra buss økte med 3 400 tonn på grunn av økt kollektivtilbud, hvor noen av de ekstra bussene brukte fossilt drivstoff. Det er grunn til å anta at det økte kollektivtilbud bidro til redusert bilbruk i 2018, og dermed bidro til lavere klimagassutslipp fra transport. Utslipp fra buss vil for øvrig bli betydelig redusert fra 2019, ved oppstart av nye busskontrakter på Romerike. Ruters utslipp fra båt i Akershus ble redusert med ca. 1 200 tonn CO2e fra 2017 til 2018.

Energibruken i de fylkeskommunale skolebyggene er redusert med hele 27 prosent fra 2007 til 2018.

-Bærekraftrapporten og klimaregnskapet skaper en bro fra statistikk og fakta til det politiske arbeidet med å utforme klimatiltak. Politikere trenger en retning fra faglig hold for utforming av klimapolitikken, sier Jan Sandal (A), som en utfordring til neste års rapporteringsarbeid. 

Bærekraftrapport 2018

Bærekraftrapporten omfatter fylkeskommunen som organisasjon og tjenesteleverandør, inkludert nøkkelinformasjon om de to fylkeskommunale foretakene og Ruters virksomhet i Akershus. Den redegjør for fylkeskommunens klimaregnskap 2018 som er basert på relevante deler av investerings- og driftsregnskapet, og vedlagt bærekraftrapporten. Klimaregnskapet omfatter således fylkesadministrasjonen, skoledrift og tannhelse, Akershus eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF, dessuten Ruters aktivitet i Akershus.

Videre sammenstiller den bærekraftindikatorer for fylkeskommunen som en tredelt rapportering. Bærekraftrapporten sammenstiller mye klimarelatert informasjon, dels nasjonal og regional utslippsstatistikk, dels oppnådde resultater knyttet til fylkeskommunal virksomhet.

Akershus var i 2017 den første fylkeskommunen i Norge som la fram en bærekraftrapport.

-Jeg vil takke administrasjonen for et godt arbeid, dette er et viktig kunnskapsgrunnlag for utforming av de riktige klimatiltakene. Så er jeg glad for at dette gode arbeidet i Akershus med klima og bærekraftrapportering videreføres i Viken fylkeskommune, og sier Øyvind Solum (MDG).

Her kan du se presentasjon av bærekraftrapporten og fylkestingets behandling av rapporten i opptak på web-TV.

 Rapporten

 Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune 2018

Les flere artikler

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune 2018.

Bærekraftrapport 2018

25.11.2019

Les hele artikkelen

Kart Viken fylkeskommune

Viken - den nye fylkeskommunen

15.01.2018

Les hele artikkelen

Søk tilskudd til ditt prosjekt

Søk tilskudd til ditt prosjekt

14.10.2015

Les hele artikkelen

Politisk møtekalender

Politisk møteplan

19.01.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet