1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

UngMusikk ekspanderer

Talentutviklingsprogrammet som tidligere var kjent som Follopiloten er nå i sterk vekst, noe som betyr at enda flere musikkelever og -pedagoger får mulighet til å involveres.

UngMusikk (UM) startet under navnet Follopiloten i 2011, og har utviklet seg i så positiv retning at kulturminister Trine Skei Grande i september 2019 sa at: -Kulturskolen i Ås legger malen for talentutvikling og et kulturtilbud til barn og unge.

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Alexander Krohg Plur (hovedansvarlig for UngMusikk og virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune), Kari Solheim (leder UngMusikk) og Bjørg Bjøntegaard (Norges musikkhøgskole)

UngMusikk er en modell hvor kommunene, fylkeskommunen og en utdanningsinstitusjon på nasjonalt nivå inngår en forpliktende avtale med formål om å sørge for en helhetlig opplæring og utdanning i musikk.

Suksessen brer om seg

–Akershus fylkeskommune er svært fornøyd med det grundige og innovative arbeidet som gjøres i UM, sier spesialrådgiver i seksjon for kultur, Øivind Nordal. 

–Dette er et godt eksempel på hvordan samarbeid og nettverk kan løfte og berike de involverte. Alle kommunene som deltar i UM har et politisk vedtak bak seg, og dette gir prosjektet en sterk legitimitet.

Alexander Krohg Plur, daværende kulturskolerektor i Ås, og Eirik Birkeland, daværende rektor ved Norges musikkhøgskole, dro i gang Follopilot-prosjektet i 2011. Siden da er modellen utviklet og utvidet jevnt og trutt. Fra høsten 2019 har Bærum, Asker og Nittedal kommet med i UM, og fra 1.1.20 kommer Lillestrøm, Ullensaker og Lørenskog også med.

Moss, fredrikstad, Sarpsborg og Kongsberg er inne som pilotkommuner fra høsten 2019.

–Det er viktig for oss at det er så stor interesse fra kommunene når vi nå går inn i Viken. Da kan vi bygge UngMusikk videre i en enda større sammenheng, sier Plur.

–Er det noen grense for denne ekspansjonen?

–Taket er økonomien. Hvis også Viken fylkeskommune ønsker å satse, kan UM utvides videre, men vi må samtidig passe på å ha god nok kontakt med brukerne. Det er opprettet delregioner i UM for å kunne være tett på; Follo, Romerike og Vestregionen. Østfold og Buskerud har foreløpig status som piloter. 

Hvis Viken fylkeskommune ønsker å satse, kan UngMusikk utvides videre, men vi må også passe på å ha god nok kontakt med brukerne.

–Alexander Krohg Plur, virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune

Bjørg Bjøntegaard er Norges musikkhøgskole (NMH) sin kontaktperson inn mot UM.

–Vi vil gjerne at UM skal bli større. For NMH er naturlig nok studentene ved høgskolen hovedfokus, men det er kjempeviktig for oss å styrke breddetenkingen i arbeidet med å finne talentene. 

Enkel modell for samarbeid på alle nivåer

Noe av suksessen bak UngMusikk er at organiseringsmodellene som benyttes er enkle og innbefatter respekt for alle på alle nivåer; både kulturskoleelever, elever i videregående skole, NMH-studenter, lokale musikklærere og NMH-lærere. Man møtes på forskjellige nivåer og samarbeider, inspirerer hverandre og utveksler kunnskap og erfaringer – med godt utbytte for alle.

–I mange sammenhenger er det rett og slett snakk om å åpne dørene og ha en JA-holdning, sier Plur. 

Samarbeidsformen sikrer spredning av kompetanse og tettere samhandling institusjonene imellom. Dette øker muligheten for å lykkes med prosjektene, og gir ordningen et bredere nedslagsfelt. 

Det er en erkjennelse av at man har hver sin spisskompetanse. Man arbeider på ulike steder og med ulike oppgaver, og alle har noe å lære av hverandre.

 

–Alexander Krohg Plur

–Denne samarbeidsformen gir inspirasjon alle veier, på tvers av alder og kompetanse, sier leder for UM, Kari Solheim. 

Les mer: Vetle Rødbotten: –Det er også et viktig sosialt aspekt ved UngMusikk

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Vetle Rødbotten er en av mange musikkskoleelever i regionen som har nydt godt av follomodellen.

Kvalitet i hele løpet

Begrunnelsen for å satse på UM er å gjøre kvaliteten på norsk musikkundervisning enda bedre i alle ledd, og å bygge de trappetrinnene som mangler.

–Vi ønsker å gjøre overgangen mellom de ulike utdanningstrinnene så sømløs som mulig. Å lage gode modeller på det lokale plan er også med på å styrke rekrutteringen oppover, mener Kari Solheim.

–Vi har for eksempel Kolben Ung Filharmoni med elever som er fra 8 til 12 år gamle. De starter enkelt, og så ser man hva det blir av det. Her spiller elever fra Frogn, Vestby og Oppegård, sier Bjøntegaard.

–Et annet eksempel er at vi nå nettopp har hatt et samarbeid med avsluttende konsert med Forsvarets Stabsmusikkorps. Da inviterte vi inn elever på mange ulike nivåer, de yngste var 11 år. Dette representerer litt av det samme; man gir mulighet for at de yngste kan få være med og spille med de profesjonelle, sier Solheim.

UngMusikk-elever sammen med Forsvarets Stabsmusikkorps i Ås kulturhus 7. november 2019.
UngMusikk-elever sammen med Forsvarets Stabsmusikkorps i Ås kulturhus 7. november 2019. Foto: Bonsak Hammeraas, Ås Avis

Løft innen direksjon

Gjennom UngMusikk prøver man også å ta tak i områder som tidligere ikke har vært løftet frem.

–Vi jobber blant annet mye med å få opp interessen for å dirigere, sier Plur.

–Der har vi nå etablert dirigentopplæring fra tidlig alder i kulturskolen. I starten er det mye lek, og elevene får smakebiter på direksjon og prøver seg i ulike settinger, i håp om at de med talent og vilje går videre i faget. Og selv om elevene ikke nødvendigvis ender opp med å bli dirigenter, har denne erfaringen også mye å si i utøverrollen.

–Her har professor Ole Kristian Ruud fra NMH stått i spissen for å få i gang et løp som starter i kulturskolen og som bygges videre mot et eventuelt inntak til NMH, sier Bjøntegaard.

–Det utarbeides nå fagplaner for utdanning innen direksjon, slik at løpet skal være strukturert. Veldig spennende!

Foto: Bonsak Hammeraas
UngMusikk-elever sammen med Forsvarets Stabsmusikkorps i Ås kulturhus 7. november 2019. Foto: Bonsak Hammeraas, Ås Avis

Norges musikkhøgskole som faglig spydspiss

NMH-delen er en svært viktig del av UM, og når kulturskolene og de videregående skolene ønsker å komme inn i prosjektet er de ofte veldig opptatt av hva NMH kan tilby.

–NMH-kontakten starten for mange, og så ser de etter hvert at UM også favner mye mer enn dette, sier Kari Solheim. 

Alle fagseksjonsledere ved NMH prioriterer og har en god forståelse av UM, og stiller med positive holdninger.

Follomodellen krever engasjerte personer på lokalt nivå.

 

– Bjørg Bjøntegaard, Norges musikkhøgskole

Noen av elevene fra Follo har kommet inn på NMHs talentprogram TUP, og mange av disse har utdannet seg videre ved NMH og er nå musikere.

–Det er veldig gøy! Vi har jo holdt på i mange år, så det er spennende å kjenne igjen de som startet hos oss tidlig, sier Alexander Krohg Plur.

Det jobbes i disse dager med en ny talentstrategi ved NMH, hvor UngMusikk-modellen er sentral i operasjonaliseringen. Her går ikke talentsatsingen nødvendigvis bare på å plukke ut enkeltelever, men å plukke fra bredden.

–NMH er en tung og tradisjonsrik institusjon, men man ønsker også å tenke nytt, sier Bjøntegaard.

Fylkeskommunen en viktig støttespiller

Alexander Krohg Plur ønsker å løfte frem Akershus fylkeskommunes positive påvirkning på utviklingen av UM.

–En viktig årsak til at UM har kunnet utvikle seg så bra, er Akershus fylkeskommunes fokus på talentutvikling. Kulturplan for Akershus 2016–2023, hvor talentutvikling er ett av fire hovedsatsingsområder, har virkelig betydd noe for oss.

En viktig årsak til at dette prosjektet har kunnet utvikle seg så bra, er Akershus fylkeskommunes fokus på talentutvikling. 

 

–Alexander Krohg Plur

–Fylkeskommunen stiller med økonomi og er i tillegg en veldig god samarbeidspartner. De forlanger at folkehøgskolene og alle deres videregående skoler som har linjer innen musikk, dans og drama skal være med. Da faller en viktig brikke på plass, og man får knyttet sammen viktige tråder.

–Noen av de videregående skolene kaster seg på og synes dette er helt fantastisk. Utfordringen er at disse skolene har stramme fagplaner som legger noen begrensninger på fleksibiliteten. Det har vi stor respekt for.

Akershus fylkeskommune er også med i styringsgruppen for UM.

–Fylkeskommunen opptrer med stor bevissthet rundt arbeid med rekrutteringen inn til UM. De har tillit til at midlene forvaltes på en god måte, samtidig som de fremdeles er engasjerte i det som skjer. Det er en dynamikk mellom hva fylke og kommune bevilger, så når fylket er med, er det også lettere for kommunene å bli med. 

–Fylkeskommunen er også pådriver for kulturnæringsarbeidet i UM, og er bevisste på at man bør la elevene komme tidlig i kontakt med bransjen, sier Plur. 

Viken – hva nå?

UngMusikk har ti definerte innsatsområder, og med nytt geografisk og politisk landskap håper Plur at det skal åpne seg muligheter for å jobbe enda mer med alle de ti. 

Bjøntegaard, Plur og Solheim ser først og fremst på Viken som en stor mulighet – jo større man er, dess mer kan man få til.

–Norsk kulturskoleråd er nå i prosess med å organisere seg på samme måte som UM, fordi de ser at det fungerer så godt. Da blir det et felles organisasjonsmønster som kanskje gir enda bedre muligheter til å samarbeide, og med flere aktører, sier Plur.

–Hvis UM utvides til alle i hele Viken, blir elevtallet ca. 60 % høyere enn det er nå. Det betyr også at vi trenger noe mer ressurser fra fylkeskommunen for å opprettholde samme nivå på tilbudet til alle, sier Bjøntegaard.

–Det er jo alltid spennende: Hvilke ønsker har det nye regimet? spør Plur.

 

Dette er UngMusikk/Follomodellen

• Follomodellen er en arbeidsmetodikk utviklet gjennom et pilotprosjekt i samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og sju kulturskoler i Folloregionen. Kulturskolen i Ås er sekretariat for ordningen.

• I 2014 inngikk seks kommuner i Follo (Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås) en fireårig samarbeidsavtale om etablering og drift av utviklingsprosjektet. Fra høsten 2017 kom også Enebakk kommune med i prosjektet. 

• I 2017 gikk pilotprosjektet over i en ny fase, og er nå et fast tiltak som blir støttet av Akershus fylkeskommune. Samtidig ble samarbeidet utvidet til å bli en aktivitet som omfatter hele Akershus, med hovedfokus på Follo-kommunene.

• Fra 1.8.2020 vil UM bestå av 13 Akershus-kommuner. Follo folkehøgskole, Romerike folkehøgskole og fire videregående skoler med musikklinjer er allerede med i samarbeidet.

• UngMusikk er organisert i fireårs avtaleperioder, de nåværende går ut i 2022. Dette følges opp av evaluering og nye avtaler.

• Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Kongsberg er med som piloter fra denne høsten. 

• Prosjektet har ti innsatsområder, som samlet tar seg av de ulike utfordringene knyttet til den helhetlige musikkopplæringen og utdanningen av musikere og musikkpedagoger i Norge.

• Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer i Akershus fylke.

• Målsettingen er at alle elever skal få undervisning tilpasset ønsker og behov.

• Ønsket er at alle elever i kulturskoler, på folkehøgskoler og på musikk-dans-drama-linjer i videregående skole får delta på små og store konserter og ulike seminarer, for eksempel lokale konserter eller konserter sammen med studenter fra Norges musikkhøgskole.

• Musikkelever får gjennom UngMusikk anledning til å knytte bånd med elever fra andre institusjoner og kan samtidig la seg inspirere til å fortsette sin utvikling på eget instrument.

Les flere artikler

Kulturhack, Ås 2019

Fordeling av tilskudd til publikumsutvikling

12.12.2019

Les hele artikkelen

Alexander Krohg Plur (hovedansvarlig for UngMusikk og virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune), Kari Solheim (leder UngMusikk) og Bjørg Bjøntegaard (Norges Musikkhøgskole)

UngMusikk ekspanderer

02.12.2019

Les hele artikkelen

Vetle Rødbotten

Drømmer om Berlinfilharmonien

02.12.2019

Les hele artikkelen

Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus

Utstilling i Lørenskog Hus: «Folkemusikk og nasjonalisme»

07.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet