1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Bygger for framtid og samlokalisering

Akershus fylke har flest elever i den videregående skolen i hele landet. Med framtidens skolestruktur skal det bli plass til enda flere elever og flere lokaler til fritidstilbud. Fylkestinget vedtok 11. februar saker om utbygging av videregående skoler.

Akershus fylkeskommune er eier av de videregående skolene i fylket. Med stor framtidig vekst i befolkningen, blir det behov for enda flere elevplasser. Fram mot 2030 har fylkeskommunen lagt en plan for hvordan man skal møte befolkningsveksten. Framtidsplanen innebærer ikke bare flere klasserom og elevpulter, men en samlokalisering av en rekke funksjoner som skal komme blant annet lokalbefolkning, kultur, idrettslag og elever til gode.

– Vi tenker langsiktig og planlegger for en videregående opplæring med høy kvalitet som møter fremtidens kompetansebehov. Vi har nå lagt en god plan for å møte behovet for flere elevplasser. Skolene spiler en viktig rolle i lokalmiljøet, og vi ønsker å løfte frem skolen som en viktig arena i lokalsamfunnet, sier fylkesordfører Anette Solli.

I løpet av en 25-års periode (2014-2030) skal man etablere 4000 nye elevplasser. Utbyggingen av skoler og flerbrukshaller skal bidra til by- og tettstedsutvikling sett i perspektiv i en større regionsutvikling. Med en økt tilgjengelighet av bruksarenaer skal det bidra i et folkehelse- og kulturperspektiv, hvor skolens rolle i lokalsamfunnet skal vektlegges. Noen av grunnpilarene for utviklingen vil være et nært samarbeid med kommunene, ved sambruk av arealer.

– Samlokalisering er en vinn-vinn situasjon. Alle parter får mer, fordi man er to som spleiser – kommunen og fylkeskommunen. Det er god samfunnsøkonomi å lage anlegg som alle kan bruke. Det er et tilskudd til nærmiljøet, og legger til rette for en helt annen aktivitet. Slike prosjekter kan være med på å skape mer levende samfunn, forteller prosjektdirektør for skolestruktur i Akershus fylkeskommune, Ingunn Øglænd Nordvold. 

Ny skole i Ski

Framtidens skolestruktur vil omfatte store deler av fylket. Det planlegges en ny videregående skole rett ved rådhuset i Ski sentrum, hvor Drømtorp videregående skole også vil bli innplassert.

– I et godt samarbeid mellom Ski kommune og Akershus fylkeskommune, ønsker man å samlokalisere folkebibliotek, kulturskolen og flerbrukshall i samme bygg. Ved sambruk av lokalene, vil det skape store fordeler. Skoleanlegget vil være en arena for opplæring, kunst og kultur, frivillighet i vid forstand, for innbyggere i Ski og Follo, sier fylkesordfører Anette Solli.

LMR Arkitektur
Det planlegges en helt ny videregående skole midt i Ski sentrum. LMR Arkitektur

Skolen er planlagt for 1100 elevplasser og ca. 150 ansatte, med opplæringstilbud innenfor studieforberedende, yrkesfaglige utdanningsprogram, og tilrettelagt opplæring. Eksisterende elevplasser ved Drømtorp videregående skole integreres i den nye skolen, samt avdeling for Musikk, dans og drama som flyttes fra Ski videregående skole. Reguleringsarbeid pågår nå, og ferdig regulert tomt forventes høsten 2019. Programmering av skolen, som er planlagt foreløpig til 24 500 kvadratmeter, er gjennomført og er under kvalitetssikring. Byggeprogram legges frem for fylkestinget i 2019, og arbeidet med kvalitetssikring og kontrahering av rådgivere starter. Det er planlagt at skolen skal stå ferdig i 2023.

 

Akershus fylkeskommune
I Follo vil man gjøre endringer ved Ås vgs, og en ny skole i Ski sentrum.

– Videregående skoler er en viktig aktør i nærmiljøene. Skolebygg har en utvidet rolle i samfunnsstrukturen. De samler mange elever og er en stor arbeidsplass. Samtidig som skolene skal romme mange flere funksjoner. Det er viktig å samarbeide med kommunene om hvilke elementer man bør legge inn i et skoleanlegg, sier Nordvold. Ved å plassere en videregående skole i Ski sentrum vil det bidra til vitalisering av sentrumsområdene. I 2023 skal den nye videregående skolen i Ski ha 1100 elevplasser. Reguleringsarbeid pågår nå for fullt. Ferdig regulert tomt forventes høsten 2019.

Byggeprogram for Ås videregående skole vedtatt

Ved Ås videregående skole vil man øke elevkapasiteten fra 1150 elevplasser til 1500, som skal stå klart til skolestart i 2022. Byggeprogrammet for Ås vgs ble vedtatt i fylkestinget mandag 11. februar. Utbyggingen av 3. etasje i bygg F skal stå klart til skolestart allerede i 2019, og ble vedtatt høsten 2018. Utbyggingen er under gjennomføring, og har en ramme på 80 millioner kroner. Under fase to vil man ha en ytterlig ombygging, utbygging, samt forbedre inneklima. Rammen ligger på 420 millioner kroner. Det ble vedtatt å rive bygg A, grunnet byggets tilstand, og erstattes med et større nybygg. Også i Ås ønsker man å samlokalisere.

LMR Arkitektur
Ved Ås vgs ønsker man å øke med 400 elevplasser. Foto: LMR Arkitektur

– Det planlegges et samarbeid med Ås kommune om en idrettshall. Kommunen har allerede vedtatt å bevilge penger, og fylkestinget vedtok utbygging av skolen og samarbeidet med kommunen om flerbrukshall i møtet 11. februar , sier prosjektdirektør for skolestruktur i Akershus fylkeskommune, Ingunn Øglænd Nordvold.

Flerbrukshallen er utviklet i samarbeid mellom fylkeskommunen, Ås kommune og idretten, og anbefales gjennomføres innenfor en ramme på 150 millioner kroner. Dette er inkludert forventede spillemidler på ca 15 millioner kroner.

Utbygging av Bleiker videregående skole

I Asker og Bærum er det 13 videregående skoler, hvor man planlegger utbygging av tre videregående skoler, og en helt nyopprettet videregående skole på Fornebu. I Asker ønsker man å fordoble elevkapasiteten ved Bleiker videregående skole med 900 elevplasser i 2022. Byggeprogrammet for Bleiker vgs ble vedtatt i fylkestinget mandag 11. februar. Skolen skal gjennomgå en ut- og ombygging.

Planen er at man skal flytte idrettsfag fra Asker til Bleiker videregående skole. I tillegg vil Medier og kommunikasjon flyttes fra Nesbru vgs, til skolen. Bleiker vil da få et nybygg, ny etasje i eksiterende bygg, omfattende ombygging, og inneklimatiltak. Prosjektet har en anbefalt kostnadsramme på 410 millioner kroner. Akershus fylkeskommune har et samarbeid med Asker kommune om infrastruktur, parkering, og utvikling av Risenga-området. Fylkestinget vedtok også å inngå samarbeid med Asker kommune om å bygge flerbrukshall, og formannskapet i Asker har vedtatt samarbeidet 22. januar.

Lerche Arkitekter
I Asker ønsker man å fordoble elevkapasiteten ved Bleiker videregående skole. Foto: Lerche Arkitekter

Yrkes- og kulturarena på Rud

I Bærum er det Eikeli og Rud videregående skole som skal bygges ut. Ved førstnevnte videregående skole har man planlagt en økning i elevkapasiteten til 750, fra dagens 450 elever. Utbyggingen vil skje i 2021, med en kostnadsramme på 310 millioner kroner, inkludert en flerbrukshall. Flerbrukshallen bygges I samarbeid og spleiselag med Bærum kommune. Byggeprogrammet for Eikeli vgs ble vedtatt i fylkestinget mandag 11. februar.

Lerche Arkitekter
Ved Eikeli videregående skole har man planlagt en økning i elevkapasiteten til 750, fra dagens 450 elever. Foto: Lerche Arkitekter

Rud videregående skole skal bli Bærum kommunes nye «yrkes- og kulturarena». Fylkestinget har vedtatt at skolen skal bygges ut fra dagens 750 til 1300 elevplasser, med en ferdigstillelse i 2022-2023. Programmering av skolen er gjennomført og kvalitetssikret. Byggeprogram vil legges frem denne våren.

Skolen skal ha et bredt tilbud innen yrkesfag og studieforberedende utdanningsløp, som idrettsfag, musikk, dans og drama. Mange av dagens bygg skal rives, og hovedbygget skal trolig rehabiliteres. Idrettsfag i Bærum skal lokaliseres til Rud, hvor man samarbeider tett med Bærum kommune om idrettsanlegg på Rudsletta.

– Bærum kommunes idrettsanlegg ligger rett ved Rud videregående skole, og Akershus fylkeskommune er allerede en stor leietaker der i forbindelse med idrett på dagtid. Bærum kommune har vedtatt at det skal bygges en svømmehall, og kommunen er i ferd med å utvikle et komplett, fantastisk idrettsanlegg, sier prosjektdirektør for skolestruktur i Akershus fylkeskommune, Ingunn Øglænd Nordvold.

Akershus fylkeskommune
Ved Rud vgser det planer om en komplisert om- og utbygging. Foto: LMR arkitektur

Det er vedtatt at man skal bygge en ny videregående skole på Fornebu. Skolen skal ha ca. 1200 elevplasser, hvor Stabekk videregående skole integreres inn. Planen er at man skal ferdigstille skolen i 2024-2025. Kommunedelplan 3 har vært til høring, og forventes behandlet i mars 2019.

Utbygging på Romerike

Jessheim videregående skole har vært gjennom en stor transformasjon de siste årene, og plass til flere elever vil komme 2023. I 2017 hadde elev-plassene økt til 1500, og man planlegger en ny økning til 1800 elev-plasser i 2023. Arbeidet med et eventuelt byggetrinn 2 vurderes nå i en politisk sak. Man håper på en politisk avklaring våren 2019.

Akershus fylkeskommunr
Jessheim vgs har vært gjennom store forandringer de siste årene.

 

På Nedre Romerike ønsker man en betydelig utbygging på tre videregående skoler. Sørumsand videregående skole fikk 200 nye elevplasser i 2018, etter å ha hatt en elevkapasitet på 550 elever i 2014. Lørenskog videregående skole økte elevkapasiteten til 900 plasser i 2017 med et nytt nybygg. Det er planlagt å utvide dette ytterligere til ca. 1250-1300 elevplasser. Nå pågår arbeidet med å regulere tomten, men det er fremdeles ikke fastsatt hvilket år dette skal stå ferdig.

 

Akershus fylkeskommune
Lørenskog videregående skole økte elevkapasiteten til 900 plasser i 2017 med et nytt nybygg.

Ved Skedsmo videregående skole har man ønske om å tillegge 300 nye elevplasser. Tomt er ferdig regulert, men her har man heller ikke fastsatt hvilket år det skal utbygges. Programmering av utbyggingen er ferdigstilt.

Under fylkestinget 11. februar rettet fylkesordføreren en takk til alle i administrasjonen som har bidratt til skolestruktur-prosjektet.

– Tusen takk for en utrolig jobb som dere har gjort med skolestruktur-sakene. Man har klart å se langt nok frem, og har hatt et godt samarbeid med kommunene. I flere av disse prosjektene har vi fra vår side kunne se viktigheten av å gjøre litt mer, for å utløse veldig mye mer for innbyggerne i kommune. Det er et kjempearbeid som har blitt gjort, avslutter Anette Solli. 

PS. I dag driver Akershus fylkeskommune 34 videregående skoler. Fra og med 1. januar 2020, vil Viken fylkeskommune bestå av 58 videregående skoler.

Les flere artikler

Utkast til byvekstavtale er klar for videre politisk behandling. Fra venstre: Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Lars Jacob Hiim, statssekretær i  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anders B. Werp, statssekretær i  Samferdselsdepartementet, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

Oslo og Akershus får byvekstavtale

26.06.2019

Les hele artikkelen

Under seminaret ble det guidet vandring langs Hovinbekken fra Tennisdammen på Hasle og ned til Ensjø. Deltagerne fikk se mange gode eksempler på hvordan selv små vannspeil kan berike et område.

Delte kunnskap om gode løsninger for overvannshåndtering

07.06.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet