1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Felles satsning på kollektivtransport for alle

Fylkestinget vedtok i november en strategi med sju satsningsområder som skal bidra til et mer systematisk og målrettet arbeid med universell utforming av kollektivtransporten som Akershus fylkeskommune har ansvar for.

I mange år har det vært gjort et arbeid med universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten i Akershus. Informasjon, betalingsløsninger, transportmidler og holdeplasser har vært prioritert. Til tross for at kollektivtransporten i økende grad er tilgjengelig viser det seg at mennesker med funksjonsnedsettelse bruker kollektivtransport i mindre grad enn andre.

Akershus fylkeskommune har derfor sammen med Ruter AS, Statens vegvesen og Akershus kollektivterminaler FKF utarbeidet en felles strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten. Strategien ble vedtatt av fylkestinget i Akershus 19 november.

Last ned: Strategi for tilgjengelighet i kollektivtransporten i Akershus

Sju satsningsområder

Strategien legger grunnlag for en mer helhetlig og systematisk innsats for å nå målet om mobilitet for alle, uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser. For å oppnå dette må aktørene koordinerer arbeidet med universell utforming og prioritere tiltak som bidrar til sammenhengende reisekjeder. I strategien er det sju satsningsområder som peker ut retning for fylkeskommunes videre arbeid. Satsningsområdene er:

  • Samhandling
  • Brukermedvirkning
  • Kompetanse
  • Holdningsarbeid
  • Informasjon
  • Teknologi
  • Fysiske omgivelser

Under hvert satsningsområde er det egne mål, ansvarsfordeling og forslag til strategier for å nå målene. Strategien har ikke har en egen handlingsplan, men konkrete tiltak skal legges inn i det årlige handlingsprogrammet for samferdsel.

I kollektivtransporten er også andre aktører, som NSB, Sporveien, Bane NOR og kommunene i Akershus sentrale. Disse aktørene har ikke vært med i strategiarbeidet, da det har vært avgrenset til kun å gjelde fylkeskommunens kollektivansvar. I den konkrete oppfølgingen av strategien vil det være nødvendig å trekke inn, og samarbeide med, aktører også utenfor fylkeskommunens direkte ansvarsområde.

Bakgrunn og prosess

Fylkestinget vedtok i 2017 at Akershus fylkeskommune skulle utarbeide en strategi for å øke tilgjengelighet til kollektivtransporten for mennesker med nedsatt funksjonsevne og at arbeidet skal skje i samråd med fylkeskommunale råd og aktuelle organisasjoner for å sikre en god brukermedvirkning

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra AFK, Ruter, SVV og AKT med ansvar for å utarbeide forslag til strategi. Det har vært arrangert to arbeidsverksteder med formål om kunnskapsheving, dialog og medvirkning. Verkstedene har bidratt til å identifisere behov i arbeidet og utforme strategiens satsingsområder. Det første arbeidsverkstedet var hovedsakelig for kollektivaktørene i fylkeskommunen, mens det andre hadde deltakere fra de fylkeskommunale rådene, representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ved Blindeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og SAFO), samt Ruter, SVV og AKT. 

Akershus fylkeskommune inviterte tidliger i år til en bred høring og samtlige kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold, brukerorganisasjoner og buss- og togselskap ble invitert til å komme med innspill.

Definisjon

Det finnes en rekke definisjoner på universell utforming. Kjernen i dem er å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. På denne måten kan flest mulig delta aktivt i samfunnet.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell utforming slik: "Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det".

Les flere artikler

Rita Henriksen, ulykkesundersøker ved Statens vegvesen, har sett nærmere på hvorfor det er flere ulykker med syklister rundt lastebil enn buss. Her sammen med rådgiver mobilitetsenheten, Olav Tunold.

Ønsker blindsonene synlig

22.03.2019

Les hele artikkelen

- Fylkestinget i Akershus har over flere år bevilget store midler for å bygge ut et godt kollektivtilbud i fylket. Det er derfor svært gledelig at Ruter lykkes så godt med dette, sa fylkesordfører Anette Solli på Ruters pressekonferanse 12. mars. Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, presenterte tallene for kollektivtrafikken i 2018.

Fortsatt vekst i kollektivtrafikken

12.03.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (t.h.) åpnet nye pauserom for sjåføreren på Oslo Bussterminal, sammen med Jafar Altememy administrerende direktør i AKT

Bussjåførene får nye pauserom

06.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet