1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Status og utvikling for miljø og samferdsel i Akershus

Fossilt brensel er snart utfaset i Akershus, og det har vært noe nedgang i klimagassutslippet i fylket. Kollektivandelen øker, men biltrafikken inn mot Oslo er stabil. Dette er blant tallene som kommer frem i et nytt statistikkhefte om miljø og samferdsel i Akershus.

Statistikkheftet Akershusstatistikk 3/2018 gir informasjon om status og utvikling over tid på en rekke miljø- og samferdselsområder av betydning for akershussamfunnet. I heftet finner du tall og fakta om klima, energi, veitrafikk, kollektivtransport, pendling, luft- og støyforurensning og vann/avløp/avfall.

Heftet er en oppdatering av et tidligere hefte fra 2016. Målgruppen er først og fremst administrasjon og politikere i akershuskommuner og i fylket, men kan også være nyttig for andre med interesse for temaet.

Klima og energi

I Akershus har det vært en liten nedgang på 2,3 prosent klimagassutslipp fra 2009 til 2016. Akershussamfunnet er også på god vei til å nå målsetningen om fossilfri oppvarming av boliger og bygninger innen 2020. 

Akershus fylkeskommune/SSB
Salg av lett fyringsolje og fyringsparafin i 1000 liter i Akershus, år 2009 - 2016

Reduksjonen av klimagasser i Akershus etter 2009 skyldes i hovedsak en rask reduksjon i utfasing av fyringsolje- og fyringsparafin i boliger og bygninger. Reduksjonen har vært større i CO2-ekvivalenter enn økningen fra utslipp av tunge kjøretøy og dieseldrevne motorredskaper. Utslipp fra dieseldrevne motorredskaper har siden 2009 økt med 39,4 prosent.

Akershus fylkeskommune/SSB
Fordeling av fylkesfordelte utslipp etter kilder, 2016

Totalt står ulike petroleumsprodukter for nesten halvparten av energiforbruket i Akershus. Energi (varme/kjøling) produsert fra fjernvarme står for en liten andel av forbruket, men produksjon og forbruk er økende og fjernvarme i Akershus blir i dag produsert ved 14 ulike anlegg. Energibærere er blant annet solenergi, biomasse, og varme fra hav og avløpsvann.

Pendling, vei- og kollektivtrafikk

Akershus og Oslo er en felles arbeids-, bolig- og serviceregion. Akershus har et underskudd på arbeidsplasser i forhold til bosatte, i Oslo er det motsatt. 

I Akershus pendlet om lag 41 prosent av de sysselsatte i 2016 ut av fylket. En ny trend er en økende innpendling til Akershus fra Oslo.

Dette, sammen med en sterk befolkningsvekst, bidrar både til økende veitrafikk og en økning i antall kollektivreiser. Imidlertid har Ruters markedsandel for kollektivreiser endret seg lite de fire siste årene. I 2017 lå andelen i Akershus på 23 prosent, i Oslo på 50 prosent.

 

Ruter og Statens vegvesen.
Markeds- og trafikkutvikling i Akershus 2000-2017. År 2007 = 100. Indeks. Merknad: I 2012 endret NSB beregningsmetoden for trafikktall/antall passasjerer. Passasjerindeksen er på grunn av endringene ikke direkte sammenlignbar med tidligere år, noe som også gir en liten «feilkilde» i indeksen. Den mye beregningsmetoden gir systematisk noe høyere tall for togpassasjerer.

Veitrafikken har økt i to hovedkorridorer mellom Oslo og Akershus (E6 nord og E18), samt på Akershus ytre fylkesgrenser. Samtidig har antallet registeringer i bomringene i Oslo og Bærum vist en liten nedgang.

Lokal luftforurensning og støy

Økt biltrafikk medfører også økt lokal luftforurensning. I løpet av 2017 har luftforurensningen ved våre fire målestasjoner i Akershus for svevestøv og nitrogendioksid tidvis vært over grenseverdiene, men ikke ofte nok til at det har utløst en tiltaksplikt for fylkeskommunen etter forurensningsforskriften. Når det gjelder de anbefalte målene for luftkvalitet (helsemyndighetenes luftkvalitetskriterier) har verdiene i lengre perioder vært over anbefalingene.

Luftkvalitet.no
Døgnmiddel PM10 for de 4 målestasjonene i Akershus gjennom året 2017. Merknad: Rød strek indikerer grenseverdien for tiltak, mens blå strek indikerer luftkvalitetskriteriet.

Forurensningsforskriften har også grenseverdier for støy. I Akershus faller et svært stort areal rundt hovedflyplassen på Gardermoen innenfor støysonene med restriksjoner for arealplanlegging og framtidig utbygging.

Vann, avløp og renovasjon

Innen VAR-sektoren er det store utfordringer med å nå flere nasjonale mål og forpliktelser. Det er krav om at minst 50 prosent av husholdningsavfallet skal ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2020. Både i Akershus og for hele landet ligger andelen i dag på 38-39 prosent.

Vi har god drikkevannskvalitet, men store utfordringer med både et gammelt og svært langt ledningsnett for både drikkevann og avløp. Når det gjelder vannforsyningen har kun 9 kommuner i Akershus en lekkasje i ledningsnettet under det nasjonale målet om maks 25 prosent lekkasje. I noen kommuner forsvinner opp mot halvparten av vannet i ledningsnettet på vei fra produksjon til forbruker.

 

Les flere artikler

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Folketilvekst (antall personer), 2018, fylker

Sterk befolkningsvekst i Viken

15.03.2019

Les hele artikkelen

Befolkningen i Akershus har vokst med 1,6 prosent fra 2018 til 2019.

Sterk befolkningsvekst i Akershus

01.03.2019

Les hele artikkelen

Skjermdump som viser skjema av statistikk

Ny og oppdatert statistikk om Akershus

16.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet