1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Høring av konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune ber om uttalelser til konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike. Frist for høringssvar er 21. desember 2017.

Bakgrunn

Akershus fylkeskommune ga i januar 2016 Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for kollektivbetjening på Nedre Romerike. Utgangspunktet for prosjektet er behovet for å styrke kollektivtilbudet på Nedre Romerike (Lørenskog – Ahus – Lillestrøm – Kjeller), både internt i denne delen av bybåndet og mot Oslo og regionen for øvrig. Området har arealer med potensial for utvikling til bolig- og næringsformål, og potensialet vil forsterkes ytterligere med et forbedret kollektivtilbud.

Om utredningen

Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening for området som er definert som «særlig innsatsområde for økt by og næringsutvikling på Nedre Romerike» i regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. KVUen vurdere tiltak og kollektivløsninger både frem mot 2030 og videre mot 2060. Ruter har gjennomført utredningen i samarbeid med de statlige transportetatene og berørte kommuner.

Infrastrukturtiltak for kollektivløsninger i dette området er et prioritert tiltak i porteføljen i revidert avtale om Oslopakke 3 («baneløsninger Nedre Romerike»). I revidert avtale om Oslopakke 3 legges det opp til en oppstart av byggingen av prosjekter i tidsrommet 2023-2027.

Parallelt med høringen er KVUen underlagt en ekstern kvalitetssikring (KS1). Rapporten fra kvalitetssikringen er ferdigstilt. Konseptvalgutredningen vil bli politisk behandlet i Akershus fylkeskommune våren 2018.

Høringsdokumenter

Vedlegg til utredningen

Hvem kan uttale seg?

Konseptvalgutredningen er sendt på høring til berørte kommuner; Skedsmo, Oslo, Rælingen og Lørenskog.  I tillegg kan øvrige interessenter til saken kan uttale seg.

Høringssvar

Høringssvar kan lastes opp eller legges inn via elektronisk høringskjema.

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2017/9306.

Fristen for å komme med innspill til høringen er utsatt til 21. desember 2017.

Videre behandling

På bakgrunn av KVUen, høringsinnspillene, og kvalitetssikringen skal Akershus fylkesting fatte om vedtak om hvilket konsept som skal legges til grunn for den videre planleggingen (utarbeidelse av forprosjekt).

Les flere artikler

Bli med på Friluftslivets uke 2-10. september!

Planprogram og hovedutfordringer for Vannregion Glomma 2022-2027

07.05.2019

Les hele artikkelen

Arbeidsplass

Høring: Hvordan kan medvirkningsorganer organiseres i Viken?

02.04.2019

Les hele artikkelen

Mikkelrud er usedvanlig godt ivaretatt og er et unikt eksempel på en tradisjonell skogfinneplass med bygninger, tilhørende landbruksarealer og karakteristisk plassering i landskapet.

Varsel om oppstart av fredningssak for skogfinneplassen Mikkelrud

04.02.2019

Les hele artikkelen

Hvordan sikre en kollektivtransport som er tilgjengelig for alle?

Forslag til strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten

21.06.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet