1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

Akershus fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å legge godt til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen, med formål å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid. Mange steder i fylket er det imidlertid behov for bedre møtearenaer i nærmiljøene.

Tilskuddet gis som medfinansiering/støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus og/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

Akershus fylkeskommune bevilger 2 millioner kroner årlig til tilskuddsordningen. I 2019 er total sum til utdeling ca. 3,38 mill.kr. Det søkes direkte til fylkeskommunen.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner kan søke.

Tildelingskriterier

Følgende formål faller inn under ordningen:

 1. Lokale samfunnshus og kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpen for allmenn bruk.
 2. Forsamlingshus/anlegg som eies og drives av frivilligheten, eller der hvor søker er en frivillig organisasjon og kan vise til en langsiktig leieavtale med eier av forsamlingshus/anlegg.
 3. Eksisterende lokaler.
 4. Restaurering, reparasjoner og ombygging.
 5. Lokaler som normalt ikke er definert som kunst- og kulturrelaterte.

Dette faller ikke inn under ordningen:

 1. Idrettsanlegg og bygg i den tilknytning.
 2. Nybygg.
 3. Prosjekter som er gjennomført på søknadstidspunktet.

Maksimum tildelingsbeløp pr. søknad/bygg/hus/prosjekt er 500.000 kroner. Tilskuddet dekker maksimalt 50 prosent av kostnadene.

Les mer i retningslinjene for ordningen.

Slik søker du

Gå til elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 30. april.

Vedlegg i søknad

I søknadsskjema gis en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Følgende informasjon skal lastes opp som vedlegg:

 1. Vedtekter for organisasjonen som søker
 2. Dokumentasjon for hvem som eier lokalet, og eventuell langsiktig leieavtale dersom søker ikke er eier.
 3. Opplysninger om hva lokalet brukes til, og hvem som er brukere.
 4. Utfyllende prosjektbeskrivelse.
  • Opplysninger om prosjekt og behovsgrunnlag. Hva er formålet med prosjektet? Hva er det som skal bygges?
  • Vis hvordan bygget er i dag, og hvordan det skal bli.
  • Kart med bygget inntegnet.
 5. Beskrivelse av om lokalet er universelt utformet, og hvilke tiltak som planlegges for å gjøre det mer tilgjengelig.
 6. Rapport fra akustikkmåling. Det må innhentes romakustisk kompetanse, og gjøres akustikkmåling i lokalet.
 7. Detaljert kostnadsoverslag/prosjektbudsjett.
 8. Kortfattet plan for drift og vedlikehold. Det skal gå fram hvem som har ansvar for å finansiere vedlikeholdet.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet, normalt innen september.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune på e-post post@afk.no, eller til Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Tilskuddsordningen er etablert i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Utbetaling

Når arbeidene har kommet godt i gang, og utgiftene har begynt å løpe, kan du be om å få utbetalt inntil 80 prosent av tilsagnet (delutbetaling). 20 prosent holdes igjen til fylkeskommunen har mottatt regnskapsrapport og anmodning om sluttutbetaling.

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 2 år etter tildelingen (dato på tilsagnsbrevet). Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap fra regnskapsfører/ styrets leder. Legg gjerne ved foto dersom det er hensiktsmessig.

Lenke til rapporteringsskjema (kommer).

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves tilbake – helt eller delvis.

I aktuelle sammenhenger skal det kanskje informeres om støtten fra fylkeskommunen, f.eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm. Du kan laste ned vår grafiske profil her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet