1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren

Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

Om ordningen

Nordre Øyeren – mulighetenes arena er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen, Museene i Akershus og Akershus fylkeskommune. Som del av prosjektet er det etablert en egen tilskuddsordning. Formålet med ordningen er å bidra til:

 • økt verdiskaping, fortrinnsvis innenfor de fire kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen, tuftet på kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet særlig til Nordre Øyeren naturreservat
 • å gjøre området mer tilgjengelig og bedre kjent blant publikum.

Med verdiskapingstiltak mener vi tiltak som kan bidra til økonomisk, sosial, kulturell og/eller miljømessig verdiskaping.

Tilskuddsordningen er et spleiselag mellom prosjektet og Riksantikvaren gjennom Riksantikvarens verdiskapingsmidler. Ordningen ble vedtatt opprettet av fylkestinget sommeren 2018 i fylkestingssak 75/18.

Per 28.11.2018 er det bevilget kr 1 300 000 kr til ordningen.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende, næringsorganisasjoner og privatpersoner kan søke.

Dette gjelder fortrinnsvis innenfor de fire kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen. Der det bygger oppunder den felles historien i kjerneområdet kan tiltak også innenfor de tilgrensende nabokommunene vurderes.

Tildelingskriterier

Under følger en oversikt over hvilke typer tiltak som kan motta støtte fra tilskuddsordningen. For alle tiltak gjelder følgende krav:

 • Det må søkes om tilskudd før arbeidet igangsettes. Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er igangsatt eller utført.
 • Det forutsettes at søker bidrar gjennom egeninnsats og/eller egenfinansiering.
 • Tiltak som kan sannsynliggjøre at de kan legge til rette for verdiskaping vil bli prioritert.
 • Kostnadsoverslag skal vedlegges søknaden.

Istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Det kan søkes om penger til istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer og -landskap som kan bidra til å fortelle om historien knyttet til fløting og sagbruksdrift i området. Det kan også søkes om tilskudd til landbruksbygninger og bygninger knyttet til skogdrift og fritidskultur langs Glomma/Øyeren som kan bidra til ytterligere verdiskaping innenfor området. I tillegg til de generelle kravene, gjelder også følgende krav for tiltak under dette punktet:

 • Tilskudd gis under forutsetning av at istandsettingen skjer etter antikvariske prinsipper. Det vil blant annet si reparasjon av bygningsdeler framfor utskifting, dersom enkeltdeler må byttes ut skal det gjøres bruk av samme typer materialer og utførelse som det opprinnelige.
 • Istandsetting prioriteres framfor tilbakeføringer, men der det er hensiktsmessig for å fortelle historien kan også tilbakeføringer gis tilskudd.
 • Tilskuddet skal gå til å dekke faktiske kostnader (kjøp av varer og tjenester). Verdien av dugnad og egne materialer/maskiner regnes ikke som faktiske kostnader.
 • Kostnadsoverslag fra håndverker med erfaring fra istandsetting etter antikvariske prinsipper skal vedlegges søknaden.

Infrastruktur

Det kan søkes om tilskudd til friluftslivstiltak som stier for vandring og sykling. Dette kan også innebære enkle tiltak for oppgradering av allerede eksisterende turveier som bruer, klopper, kavler, trapper og annet. Det kan også søkes om tilskudd til f.eks. rasteplasser, fugletårn, benker, vanntilgang, gapahuker og enkle toalettfasiliteter. 

Overnatting og bespisning 

Tilskudd til etablering eller oppgradering av småskala overnatting og bespisning. Det kan gis tilskudd til istandsetting, oppgradering og innkjøp av materiell. 

Formidling, produkter og arrangementer

Det kan søkes om penger til arrangementer, produkter, skilting, brosjyrer, m.m. som bidrar til å formidle verdiene som ligger i området og gjøre det mer kjent. 

Les mer i retningslinjer for tilskuddsordningen.

Slik søker du

Gå til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: løpende

Følgende skal vedlegges for at søknaden skal kunne behandles:

 • Dersom det søkes på vegne av andre må fullmakt vedlegges (f.eks. ved samarbeid mellom historielag og privat eier eller kommune)
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Fotografier som viser hele kulturminnet/tiltaket, og eventuelt miljøet det ligger i
 • Kostnadsoverslag for tiltaket (Ved istandsetting av kulturminner skal dette være fra håndverker med erfaring fra denne typen istandsetting)
 • Tidsplan for gjennomføring

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet løpende. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. 

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet. Du dokumenterer tiltaket med kopi av fakturaer/kvitteringer og fotografier som viser det ferdige resultatet.

Rapporteringsskjema

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn relevant dokumentasjon.

Rapport sendes på e-post til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum 0107 Oslo. Merk forsendelsen med saksnummeret fra tilsagnsbrevet om tilskudd.

Rapportering må skje innen et år etter at du mottok tilsagnet. Dersom fylkeskommunen ikke mottar rapportering innen fristen kan tilskuddet falle bort.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet