1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Akershus

Akershus fylkeskommune vil gjennom denne ordningen gi støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune har opprettet en  stimuleringsordning for at aktører i kulturlivet i Akershus skal kunne utvikle arbeid med internasjonale virkemidler og nettverk.

Forutsetningen er at søker har etablert, eller skal etablere, samarbeid med andre internasjonale kulturvirksomheter, med sikte på å nå opp i konkurransen om tilskudd fra internasjonale finansieringsordninger. Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler.

Ordningen skal først og fremst gi aktører i kulturlivet i Akershus mulighet til å utvikle prosjekter i internasjonale partnerskap, og gjennomføre søknadsprosesser til ovennevnte ordninger. I denne fasen er det naturlig at midler også avsettes til nettverksarbeid og reisestøtte.

Det er satt av 200.000 kr til ordningen i 2019.

Hvem kan søke

Både kommuner, offentlige og private aktører kan søke. I de tilfeller der et aksjeselskap står bak søknaden stilles krav til at selskapet har en ideell formålsparagraf.   

Se hvem som er tildelt stimuleringsmidler i 2019.

Tildelingskriterier

 • Det stilles krav om en egenfinansiering på minimum 50 prosent, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge.
 • Det må vises til et budsjett og aktivitetsplanen der egeninnsats settes inn.
 • Det kan maksimalt tildeles kr. 100 000 til forprosjekter knyttet til partnersøk, prosjektutvikling, og søknadsskriving til Kreativt Europa-programmet.
 • Det kan maksimalt tildeles kr. 50 000 til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til EU-programmet Erasmus+, samt prosjekter innen EØS-ordningen og Nordiske støtteordninger.

Øvrige kriterier:

 1. Tiltak og prosjekter som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle.
 2. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan.
 3. Det forutsettes at vertskommunen eller vertsinstitusjon støtter opp om og prioriterer tiltaket der det ytes fylkeskommunal støtte.

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknaden sendes inn via digitalt søknadskjema.

Innlogging via MinID eller ved å registrere e-post.

Søknaden må vedlegges (lastes opp som vedlegg i søknadsskjema):

 1. Utfyllende budsjett
 2. Utfyllende prosjektbeskrivelse med aktivitetsplan

Søknadsfrist

1. mars

Behandling og prioritering av søknader

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp, og bli gjenstand for en helhetlig vurdering. Søkeren vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Søker kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune på e-post post@afk.no eller til Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket.

Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jamfør forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 1. juni året etter tildelingen. Søker må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapport sendes post@afk.no eller Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo.

Synliggjøring

Mottakere av stimuleringsmidler skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt midler fra Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet, slik det framkommer her: www.akershus.no/presse

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet