1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til Program for folkehelsearbeid i kommunene

«Program for folkehelse» i Akershus skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid, med barn og unge (0-24 år) som primærmålgruppe.

Om ordningen

«Program for folkehelse» i Akershus skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid, med barn og unge (0-24 år) som primærmålgruppe.

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Tilskuddsordningen skal bidra til:

  • Utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og rusforebyggende arbeid i kommunene.
  • Å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.
  • Samarbeid med andre kommuner i regionen, frivillighet og/eller kunnskapssentrene, høgskoler og næringsliv.

Se også utfyllende beskrivelse av programmets formål i prosjektbeskrivelsen.

Staten har bevilget totalt 36 000 000 kroner over en periode på til sammen 6 år til Akershus fylkeskommune. Dette beløpet skal i sin helhet gå til tiltaksutvikling i kommunene. I tillegg har fylkeskommunen avsatt egne midler, totalt 3 800 000 kroner. Disse midlene skal blant annet brukes til å inkludere alle våre kommuner i program for folkehelse på sikt.

Det kan søkes og innvilges midler for en periode på 3 til 5 år. Innvilgelse av tilskuddsmidler gjøres med forbehold om videreføring i statsbudsjettet.

Se hvem som mottok midler i 2018.

Hvem kan søke

Alle kommuner i Akershus.

Enkeltaktører har ikke anledning til å søke. Frivillige lag og organisasjoner kan motta midler til lokale tiltak under forutsetning av at kommunen står som tiltakseier.

Tildelingskriterier

Kommunen kan søke midler til økonomisk og faglig støtte til utvikling av nye tiltak eller ny bruk av eksisterende tiltak innenfor formålet til programmet.

For utforming av søknad er det viktig å lese «Prosjektbeskrivelse for program for folkehelse i Akershus» da dette fungerer som et grunnlagsdokument for ordningen.

Tildelingskriteriene som ligger til grunn for utlysningen er listet opp i prosjektbeskrivelsens pkt. 3. 

Merk: I den grad tiltaket enda ikke er ferdig utformet trengs ikke punkt 1a i søknadsskjemaet å fylles ut før søknad sendes inn.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Bevilgningen skal ikke gå til å finansiere eksisterende tilbud eller stillinger for målgruppen

Informasjon om søknad

Last ned søknadsskjema (.docx)

Søknad sendes på e-post til post@afk.no

Eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Søknaden må inneholde følgende vedlegg for å kunne bli behandlet:

  • Utfylt søknadsskjema
  • Utfyllende budsjett
  • Dokumentasjon på politisk forankring av deltakelse i program for folkehelse i egen kommune. Merk at dette etter avtale med prosjektleder kan ettersendes.

Søknadsfrist

Frist for å søke er 01.03.2019.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp og samarbeidsorganets råd skal ligge til grunn for utvelgelse av kommuner og tiltak. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet, senest 1. juni.

Du kan klage på vedtaket. Klageinstans er Klagenemda i Akershus fylkeskommune og klagen sendes til Akershus fylkeskommune; e-post: post@afk.no, evt. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med revisjonsbekreftet regnskap. Avvik vil avdekkes gjennom årlig rapportering, samt fylkeskommunens kontinuerlige oppfølging av prosjektene.

Dersom rapporteringsfristen ikke overholdes, eller midlene er benyttet til andre formål enn hva det ble gitt støtte til, kan Akershus fylkeskommune kreve pengene tilbake. Akershus fylkeskommune eller fylkesrevisjonen har rett til innsyn i regnskap og dokumentasjon som viser hva midlene er benyttet til.

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@afk.no

Eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Rapporteringsfrist er 1. mars året etter tilskuddsmidlene ble tildelt og hvert av årene det er innvilget midler til. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12. året tilskuddet ble tildelt.

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, f. eks på hjemmesider, brosjyrer, postere mm. Du kan laste ned vår grafiske profil her. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet