1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til publikumsutvikling

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til konkrete prosjekter / tiltak innen publikumsutvikling hos kulturinstitusjoner i Akershus.

Om ordningen

Publikumstiltak er et av de viktigste verktøyene for å bidra til å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv. Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å styrke kompetansen innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene.

Det er i tillegg etablert et ungdomspanel for fylket. Intensjonen er å gi tilskuddsmottakere mulighet til å komme i kontakt med målgruppen og prøve ut sine tanker om innhold, markedsføring eller kommunikasjon.

Tilskuddsordningen følger opp satsingen i Kulturplan for Akershus 2016-2023. Det er satt av 700.000 kr til ordningen i 2018.

Hvem kan søke?

Institusjoner/organisasjoner med kunst- og kulturformål og aktivitet, kan søke om midler fra tilskuddsordningen. Søkere må ha tilhørighet i Akershus og tilby kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet og profesjonalitet.

Tildelingskriterier

Med bakgrunn i satsingsområdene i Kulturplan for Akershus 2016-2023 er det besluttet at midlene for perioden skal gis til prosjekter/ tiltak rettet mot målgruppen unge, nærmere bestemt unge mellom 16 og 30 år. Denne gruppen er ikke en homogen gruppe og søker må definere hvem i denne gruppen de direkte ønsker å jobbe med.

For de utlyste midlene er følgende kriterier gjeldene for prosjektet/tiltaket:

 • Det springer ut fra og er en integrert del av en klart definert langsiktig publikumsstrategi, forankret i virksomhetens formål.
 • Det er satt tydelige og evaluerbare mål som det evalueres i henhold til.
 • Det henvender seg til unge mellom 16 og 30 år.
 • Det forholder seg til klart definerte publikumssegmenter eller målgrupper.
 • Det er målgruppeinvolverende i ulike faser av prosjektutviklingen.
 • Det er integrert i organisasjonen og ikke kun forankret i en markeds- eller formidlingsavdeling/funksjon.
 • Det er ønskelig at prosjektet / tiltaket involverer eksterne samarbeidspartnere.

I tillegg stilles det krav til at:

 1. Søkerne må bidra med 50 prosent egenfinansiering. Dette kan også være i form av ressursavsetning.
 2. Tilskuddsmottakere stiller seg til disposisjon for å dele sine erfaringer på kommende nettverkssamlinger.
 3. Tilskuddsmottakere stiller seg til disposisjon for å ta i bruk ungdomspanelet som etableres for fylket som verktøy i utviklingen av eget tiltak.

Se også utfyllende retningslinjer for ordningen (pdf)

Slik søker du

Last ned søknadsskjema (.docx)

Søknaden sendes til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum 0107 Oslo. Forsendelsen merkes "Søknad til publikumsutvikling"

Krav til søknad

 1. Søker skal beskrive hvilken målgruppe den ønsker å nå innenfor den nevnte aldersgruppe
 2. Søker skal beskrive hva målet med prosjektet er – å få flere publikummere i gruppen, å få flere til å delta aktivt i administrasjon, kommunikasjon eller i programmering. Eventuelt andre målbare kriterier
 3. Søker må beskrive hvordan måloppnåelse skal evalueres.
 4. Søker skal beskrive hvordan prosjektet er organisert. Søker må i den sammenheng beskrive hvorvidt søker er alene om prosjektet eller om prosjektet inngår i et samarbeid – i så fall med hvem eller hvilken virksomhet? Hvem har hovedansvaret?
 5. Søker skal dokumentere hvordan målgruppen skal involveres i selve utformingen av prosjektet.

Utfyllende prosjektbeskrivelse og regnskap legges ved som vedlegg.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Søker vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Søker kan klage på vedtaket til tilskudd til publikumsutvikling, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er tre uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Krav til rapportering

Søker skal dokumentere at tilskuddet er benyttet til formålet det er tildelt til. Søker skal sende inn en rapport etter gjennomført tiltak. Rapporteringsfrist er 15. desember året etter tildelingen.

Last ned rapportskjema (.docx)

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune Postboks 1200, Sentrum 0107 Oslo. Forsendelsen merkes med saksnummer fra tildelingsbrevet.

Det skal i evt. ekstern informasjon framgå at prosjektet er delfinansiert av Akershus fylkeskommune. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned fra www.akershus.no/presse

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet