1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus

Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler og festivaltiltak i fylket.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere til utviklingen av festivaler i Akershus. Festivaltiltakene skal bidra til at Akershus når målene i Kulturplan for Akershus 2016-2023, med særlig vekt på satsingsområdene knyttet til et inkluderende kulturliv og kulturnæringer. Det kan søkes om både generelle festivaltilskudd og spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival. Det er avsatt 1 mill. kr til ordningen.

Hvem kan søke

Både kommuner og andre offentlige og private aktører kan søke. I de tilfeller der et aksjeselskap står bak søknaden stilles krav til at selskapet har en ideell formålsparagraf.   

Tildelingskriterier

Det kan søkes om både generelle festivaltilskudd og om støtte til spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival. Det vil legges vekt på festivalenes kunstnerisk kvalitet, og Akershus fylkeskommune imøteser gjerne tverrestetiske satsinger. Videre er fylkeskommunen opptatt av å stimulere til innovative tiltak, regionale samarbeid og publikumsutvikling. 

Det gis kun ettårig støtte. Det gis ikke tilskudd til festivaltiltak som er fullført på søknadstidspunktet.

I prioritering av søknadene vil Akershus fylkeskommune særlig prioritere nisjefestivaler, og festivaltiltak som gjennom sin tematikk eller arbeidsmetode utforsker og har fokus på involvering, deltakelse og medvirkning. Nisjefestivalene må ha en betydelig egenart i regional sammenheng, enten i form av kunstnerisk profil eller formidlingsmetoder.

Øvrige kriterier:

  1. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle.
  2. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av festivalen og/eller det spesifikke tiltaket det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan.
  3. Akershus fylkeskommune kan omsøkes inntil femti prosent av de totale kostnadene.
  4. Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.
  5. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte må ha en tydelig regional profil, og må kunne sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde.  

Se også retningslinjer for ordningen (pdf).

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til festivaler og festivaltiltak - digitalt skjema

Søknad om tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus (.docx)

Søknaden sendes post@afk.no eller til Akershus fylkeskommune Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Merk søknaden "Søknad om støtte til gjennomføring av festivaler og festivaltiltak i Akershus".

Vedlegg til søknad

Søknaden må vedlegges:

  1. Utfyllende budsjett 
  2. Utfyllende prosjektbeskrivelse

Søknadsfrist

15. februar

Behandling og prioritering av søknader

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp, og bli gjenstand for en helhetlig vurdering. Søkeren vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Søker kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune på e-post post@afk.no eller til Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo.

Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket.

Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jamfør forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 1. juni året etter tildelingen. Søker må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapportskjema - tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus (.docx)

Rapport sendes post@afk.no eller Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo.

Merk forsendelsen med "Saksnummer fra vedtaket – Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus"

Synliggjøring

Tilskuddsmottakere skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt tilskudd fra Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet, slik det framkommer her: www.akershus.no/presse

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet