1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til prosjekt i Den kulturelle skolesekken – myldremidler

Intensjonen med DKS-myldremidler er å stimulere til samarbeidsprosjekter innenfor kunstproduksjon og formidling i Den kulturelle skolesekken i kommunene.

Om ordningen

Formålet med Tilskudd til prosjekt i Den kulturelle skolesekken – myldremidler er å stimulere til samarbeidsprosjekter innenfor kunstproduksjon og formidling i Den kulturelle skolesekken i kommunene. DKS-myldremidlene er knyttet til satsingsområder i kulturplan for Akershus 2016-2023.

Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftig samarbeid lokalt og regionalt. Synergi og samhandling i kommuner om Den kulturelle skolesekken er nyttig ressursbruk og bidrar til å styrke kvalitet på formidling og bredde i kompetanse.

Akershus fylkeskommune ønsker å sikre at kulturfeltet tar mangfoldsperspektivet som en naturlig del av sin virksomhet. Fylkeskommunen skal bidra til økt kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling om barn og unge som deltakere i kunst- og kulturlivet.

Alle barn og unge i Akershus skal ha tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet og ha mulighet til selv å utrykke seg kreativt. Den kulturelle skolesekken i Akershus skal være en arena for et kulturelt mangfold i sjanger, estetikk, uttrykk og innhold. Ordningen DKS-myldremidler kan bidra til økt kompetanse og inspirasjon omkring tematikken kulturelt mangfold.

I 2019 er rammen for fylkeskommunale myldremidler til Den kulturelle skolesekken 500.000 kroner. Midlene for 2019 er nå fordelt og det er ikke lenger mulig å søke på ordningen.

Hvem kan søke

Ansvarlig for Den kulturelle skolesekken i kommuner i Akershus må stå som formell søker.

Tildelingskriterier

Akershus fylkeskommunes tildelingskriterier for ordningen Tilskudd til prosjekt i Den kulturelle skolesekken – myldremidler i 2019

 • Søknaden må være et samarbeid mellom kommunale ansvarsområder og /eller mellom kommuner i Akershus.
 • Prosjekter som søker DKS-myldremidler må forankres i mål og prinsipper for Den kulturelle skolesekken (se under).
 • Søknader som bidrar til økt kompetanse og inspirasjon omkring tematikken «kulturelt mangfold» blir prioritert.
 • Prosjekter som mottar DKS-myldremidler må igangsettes i 2019.

Krav til budsjett

 • Akershus fylkeskommune medfinansierer inntil 50 % andel av reelt budsjett.
 • DKS-myldremidler dekker kostnader knyttet til profesjonalisering av tilbudet, som honorar til profesjonelle kunstnere og utøvere og annen kvalitetssikring.
 • Kommunens egenandel dekker lokal tilrettelegging, elevtransport, forberedelse og forankring. Lønn til kommunale stillinger kan ikke medregnes som egenandel.
 • Størrelse på beløp og tidsfaser på utbetaling er fleksibelt og vil avhenge av beløpets størrelse og prosjektets egenart.

Nasjonale føringer

Ordningen DKS-myldremidler forholder seg til nasjonale hovedføringer for Den kulturelle skolesekken:

 • Elevene skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet innenfor visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, film og kulturarv.
 • Prosjektet skal være kulturopplevelse og kunstformidling som kommer i tillegg til regulær opplæring.
 • Prosjektet skal være for elever i grunnskolen med gjennomføring i skoletiden.
 • Prosjektet skal ha lokal forankring og eierskap.
 • Prosjektet skal bestrebe kulturelt mangfold og bredde
 • Prosjektet skal være samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå.

Se utfyllende informasjon om krav til søknadRetningslinjer for DKS-myldremidler i Akershus fylkeskommune (pdf)

Informasjon om søknad

Midlene for 2019 er nå fordelt og det er ikke mulig å søke på ordningen.

Søknadsfrist: Årlig søknadsfrist er 20. februar.

Vedlegg til søknad

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Bakgrunnsdokumentasjon
 • Gjennomføringsplan

Dokumentene sendes inn som vedlegg sammen med søknaden. Om dette ikke er mulig, ettersend dokumentene til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo.

Husk å merke forsendelsen med din organisasjons navn og Tilskudd til prosjekt i Den kulturelle skolesekken – myldremidler.

Behandling av søknad

Søknadene vil bli behandlet etter hvert som de kommer inn. Søkerkommune vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Det er ikke klagerett på vedtaket.

Kommunen kan be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Last ned: Rapporteringsskjema - Tilskudd til prosjekt i Den kulturelle skolesekken – myldremidler (.docx)

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet. Frist for rapportering er senest 3 måneder etter gjennomført prosjekt.

Send rapporteringsskjema på e-post til post@afk.no eller som post til: Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum 0107 Oslo

Prosjektet dokumenteres med utfylt rapporteringsskjema, bekreftet regnskap, bilag og eventuelt foto. Akershus fylkeskommune og Akershus og Østfold Fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra Akershus fylkeskommune, f.eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm.  Ta kontakt om retningslinjer for bruk av grafisk designprofil for Akershus fylkeskommune.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet