1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2019

Regionalt innovasjonsprogram er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i hovedstadsregionen.

Om programmet

Regionalt innovasjonsprogram er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles virkemiddel for innovasjon- og næringsutvikling i Hovedstadsregionen. Programmet skal bidra til:

 • Styrking av innovasjonssystemet i Oslo og Akershus
 • Å bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen
 • Økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og offentlige institusjoner (herunder kommuner) i regionen
 • Tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser i hovedstadsregionen

Det er utarbeidet egne retningslinjer for programmet. Aktuelle søkere til programmet oppfordres til å lese retningslinjene før det søkes, da disse bestemmer på hvilket grunnlag støtte kan gis (tildelingskriterier og krav til søknaden).

Det kan søkes om midler til prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo og Akershus, gitt i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

Innsatsområdene er:

 • Klynge- og nettverksutvikling: Styrket kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger og næringsnettverk, samt at internasjonalisering er sentralt i alle klynge- og nettverksinitiativ
 • Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter i et internasjonalt marked
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Utvikling av flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet, fra behovsidentifisering, via utvikling og til kommersialisering av produkter og tjenester
 • Tidligfase finansiering: Bedret tilgang på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase 
 • Kommersialisering av forskningsresultater: Utvikling av bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter og at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter.

Tildelingskriterier

Prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo og Akershus vil bli prioritert. Disse er skissert innledningsvis.

Det kan søkes støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt. Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode.

Støtten fra programmet skal ha utløsende effekt, det vil si at støtten skal medvirke i vesentlig grad til oppstart/gjennomføring av prosjektet. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

Prosjektene vil videre bli vurdert etter følgende tildelingskriterier:

 • Det er ønskelig med prosjekter som bidrar til bærekraftig og grønn næringsutvikling
 • Prosjekter som går på tvers av innsatsområdene og bidrar til å løse utfordringer innen flere av disse prioriteres.
 • Prosjektets målsettinger, aktiviteter og resultater bidrar tydelig til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene beskrevet i regional plan for Innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus.
 • Samarbeidsprosjekter mellom aktører i offentlig-, privat og FoU sektor prioriteres.
 • Prosjektet har klar regional relevans og samfunnseffekt.
 • Prosjektet har tydelig forankring hos søker og samarbeidspartnere. Det skal gis oversikt over deltakere og samarbeidspartnere i prosjektet, angitt med antall og navn.
 • Prosjektet må ha en budsjett og finansieringsplan, med minimum 50 % annen finansiering (egeninnsats eller egenandel).
 • Prosjektet har en definert prosjektperiode med dato for oppstart og avslutning, med fremdriftsplan og tidsfrister for de skisserte aktivitetene.
 • Prosjekt fremstår som gjennomførbart innenfor den angitte prosjektperioden.
 • Prosjektet har tydelig overføringsverdi, og det er synliggjort hvordan erfaringer fra prosjektet kan deles med andre.
 • Ved eventuell kjøp av tjenester og innhenting av konsulentbistand gjelder lov om offentlige anskaffelser.
 • Oslo kommune ønsker å sikre større grad av mangfold på startupscenen og oppfordrer således prosjekter som bidrar til dette til å søke.

Les mer i retningslinjene for ordningen.

Internasjonalt samarbeid

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune oppfordrer søkere til å vurdere muligheten for internasjonalt samarbeid og ekstern finansiering som ligger i EU-programmer som Horisont 2020 og INTERREG, samt andre regionale og nasjonale virkemidler, som for eksempel Regionale forskingsfond Hovedstaden.

Hvem kan søke

 • Organiserte bedriftsnettverk/klynger
 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer/selskaper i samarbeid med bedrifter eller kommuner i regionen
 • Kommuner og regionråd
 • Næringslivsorganisasjoner

Programmet vektlegger samarbeid mellom to eller flere av de nevnte aktørgruppene. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Oslo og/eller Akershus, men samarbeid med eksterne aktører er mulig. Større bedrifter kan inngå i prosjektene.

Hvor mye kan det søkes om?

I hovedsak dekkes det ikke mer enn inntil kr 700 000 per prosjekt per år.

Det kan søkes om maks inntil 50 prosent av prosjektets finansiering fra Regionalt innovasjonsprogram. Minimum 50 prosent av de samlede kostnadene må være dekket av annen finansiering og/eller egeninnsats. Dette må tydelig fremgå av budsjettet.

Les mer om krav til hva søknaden skal inneholde i retningslinjene.

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Støtte fra regionalt innovasjonsprogram gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket og bestemmelsene om det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte- og rapporteres til ESA - i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Les mer om krav til søker når det gjelder dette i retningslinjene.

Hva støttes ikke?

Merk at programmet ikke gir direkte støtte til investeringer og utvikling av enkeltbedrifter eller etablerere. Det henvises her til Innovasjon Norge som har søkbare ordninger for denne type formål.

Det er beskrevet nærmere i retningslinjene for programmet hvilke tiltak og aktiviteter som ikke kan støttes av programmet.

Slik søker du

Alle søknader til programmet skal leveres elektronisk i nettstedet regionalforvaltning.no.

Programmet er søkbart fra 23. oktober 2018. Frist for elektronisk innlevering av søknaden er 25. november 2018 kl. 23.59.

Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for hvordan man bruker søkemodulen.

Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden. (dette gjelder ikke rapportering for tidligere prosjekter som ønskes videreført).

Det arrangeres et dialogmøte for potensielle søkere til programmet onsdag 31. oktober kl. 14-16 der man har anledning til å stille spørsmål rundt søknadsprosessen, prosjektorganisering eller regionalforvaltning.no. Møtet blir avholdt i fylkestingsalen hos Akershus fylkeskommune. Påmelding er ikke nødvendig.

Behandling av søknaden

Søknadene som kommer inn til innovasjonsprogrammet blir vurdert og prioritert av programsekretariatet i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. De blir også diskutert med relevante fagavdelinger i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, samt med andre regionale virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Les mer om behandlingen i retningslinjene.

Tildeling av midler fra Regionalt innovasjonsprogram besluttes i Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune og Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune. Det tas forbehold om politisk behandling, årlige budsjettvedtak i Oslo kommune og Fylkestinget for Akershus, samt statsbudsjettet.

Klageadgang

Søker har mulighet til å klage på vedtaket som fattes, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt beskjed om vedtaket. Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er også omfattet av offentlighetsloven.

Kontakt og mer informasjon

Akershus fylkeskommune:
Tore Østgård, Tore.Ostgard@afk.no, tlf.: 22 05 56 31/ 970 36 354

Oslo kommune:
Morten Fraas, Morten.Fraas@byr.oslo.kommune.no,Tlf.:984 03 080

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet