1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til klimatiltak i Akershus

Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av klimatiltak i fylket. Klimatiltakene skal bidra til at Akershus når sitt ambisiøse klimamål om 55 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av klimatiltak i fylket. Klimatiltakene skal bidra til at Akershus når mål om 55 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 1991-utslippet.

Miljøfondet i Akershus ble etablert av fylkestinget i 2009 for bruk i fylkeskommunens arbeid med konkrete klimatiltak. Målet med fondet er å bidra til gjennomføring av tiltak og samarbeidsprosjekt for å redusere utslipp av klimagasser i Akershus. Det er i denne utlysningen avsatt 8 millioner kroner til klimatiltak.

Innsatsområder

Tilskudd til klimatiltak gis innenfor følgende tiltaksområder:

 • Kunnskap og kompetanse
  • Kampanjer i sosiale medier og offentlige informasjonskanaler om bærekraftig bruk, delingskultur og reduksjon av klimagasser.
 • Transport
  • Etablere lademuligheter på parkeringsplasser og hurtigladere i områder med svakt utbygd infrastruktur
  • Tilrettelegging for lading i borettslag og sameier. Fylkeskommunen bidrar til finansiering av støtteordning til dette formålet som kommunen iverksetter.
 • Avfall og avløp
  • Bruk av biogass i transport
  • Bruk av biorest som vekstmedium som erstatning for torv eller kunstgjødsel
 • Stasjonær energi
  • Ta i bruk EPC-kontrakter i offentlige bygg
  • Rådgiving for energiomlegging og valg av lokale fornybare energikilder i private husholdninger
 • Indirekte klimagassutslipp
  • Utarbeide retningslinjer og veiledning om klima- og miljøhensyn i områdeutvikling og byggeprosjekter. Dette kan inkludere for eksempel rådgivning om klimavennlige bygg eller områder.

Du kan ikke få tilskudd til

 • Driftskostnader
 • Tiltak som er fullført på søknadstidspunktet
 • Private søknader som ikke er i samarbeid med kommunen

Hvem kan søke

Kommuner i Akershus (og interkommunale selskaper) som ønsker å gjennomføre tiltak eller samarbeidsprosjekter innenfor satsingsområdene nevnt over kan søke om tilskudd. Private aktører som tilbyr ladepunkter for hurtigladning av el-biler kan søke om tilskudd fra denne ordningen.  

Tildelingskriterier

Det er viktig at søkerne kan beskrive forventet og oppnådd klimaeffekt av tiltaket. Dette er i tråd med tildelingskriteriet om klimaeffekt per krone innsats fra Akershus fylkeskommune.

Følgende tildelingskriterier vil gjelde for vurderinger av tiltak innenfor alle tiltaksområdene:

 • Det vil bli gitt prioritet til tiltak som kan dokumentere at de gir størst klimaeffekt per krone innsats fra Akershus fylkeskommune. Dette sikrer et overordnet hensyn til kostnadseffektivitet i fylkeskommunens klimaarbeid
 • Det må dokumenteres at støtte fra Miljøfondet vil være tiltaksutsløsende i kommunene for å sikre at det er et reelt behov for offentlig støtte til klimatiltaket og at det ikke overlapper med statlige støtteordninger
 • Miljøfondet kan finansiere inntil 50 % av kostnadene og maksimalt 500.000 NOK til prosjektene.
 • Det vil bli lagt vekt på spredning av de tiltaksområdene i kombinasjon med en optimal geografisk spredning.

Oppfyllelse av de ulike kriteriene må kunne dokumenteres av søkeren.

Oppstart av prosjektet før fylkeskommunal bevilgning eventuelt gis, skjer på søkerens eget ansvar.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde en kortfattet beskrivelse av prosjektet/tiltaket med redegjørelse av tiltaksutløsende effekt (behov for offentlig støtte) og klimaeffekt av tiltaket, vise hovedpunkt i budsjett og finansieringsplan.

Prosjektplan og fullstendig budsjett legges ved søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsskjema med vedlegg sendes til Akershus fylkeskommune per e-post: post@afk.no, eller per post til

Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum,
0107 Oslo.

Merk søknaden med saksnummer 2018/6643 - Tilskudd til klimatiltak.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01. november.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til tilskudd til klimatiltak, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Tilskuddsordningen er etablert i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Støtten følger regelverket i for bagatellmessig støtte for private aktører. Støtte til kommunene er ikke omfattet av EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Private aktører plikter selv å påse at totalt mottatt offentlig støtte er innenfor reglene for bagatellmessig støtte i henhold til EØS-avtalen.

Akershus fylkeskommune rapporterer om støtteordningen til Nærings- og Fiskeridepartementet på fastsatt skjema fra ESA, dette i samsvar med regler for rapportering av offentlig støtte til EFTAs overvåkningsorgan og WTO.

Rapportering

Støttebeløp vil bli utbetalt når tilskuddsmottaker har sendt inn regnskap som kan dokumentere at tiltaket er iverksatt ihht. søknaden.

Frist for innlevering av regnskap for utbetaling av midler er den 01.10.2019. (For tilskudd mottatt i 2017 er fristen 01.12.2018).  Tilskuddsmottaker må rapportere på gjennomføring av tiltaket med beregnet klimaeffekt og evaluering av tiltaket innen 01.12.2019.

Dersom prosjektet ikke blir gjennomført i samsvar med forutsetningene for tilskuddet, kan fylkeskommunen trekke tilbake tilsagn om støtte eventuelt kreve tilbake utbetalte midler.

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@afk.no eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Merk forsendelsen: Tilskudd til klimatiltak -referansenummeret fra vedtaksbrev.

Det skal i eventuell ekstern informasjon framgå at prosjektet er delfinansiert av Akershus fylkeskommune. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned fra denne siden.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet