1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til utvikling av attraktive byer og tettsteder

Akershus fylkeskommune gir støtte til plan- og utviklingsprosesser i kommunene for å skape inspirasjon og økt kompetanse om utvikling av attraktive og menneskevennlige byer og tettsteder.

Om ordningen

Mennesker i fokus

Når vi konsentrerer befolkningsveksten til prioriterte knutepunkt gir det grunnlag for levende byer og tettsteder med handels-, service- og kollektivtilbud. Dette bidrar til at flere kan gå og sykle i hverdagen. Hensiktsmessig arealutnyttelse og gode varierte bomiljø med gangavstand mellom funksjonene appellerer til en bredt sammensatt befolkning.

Kvalitet og innhold i sentrumsutviklingen

Et mål i Regional plan for areal og transport er at byer og tettsteder i Akershus utvikles med kvalitet og godt innhold. Økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling bør sees i sammenheng.

Veksten i Akershus gir utfordringer, men også muligheter til å utvikle og forme byer og tettsteder i en ny og bærekraftig retning. Dagens utbygging i tettstedene vil kunne utgjøre fremtidens bykjerner. Fylkeskommunen ønsker å bidra til at kommunene får økt fokus på kvalitet i utviklingsarbeidet.

Målet med støtteordningen

Målet er å oppnå attraktive og livskraftige byer og tettsteder med hovedfokus på gode sentrumsområder. Sentrum bør innby til opphold på tvers av generasjoner og kulturer samt i større grad tilrettelegges for sykling og gange.

Fylkesrådmannen ønsker at tverrfaglige satsingsområder skal prioriteres. Eksempler er planprosesser der næring- og byutvikling ses i sammenheng og stedsutviklingsprosesser med fokus på særpreg, identitet, kulturminner og lokal tilpassing ivaretas.

Forankring i regionale planer

By- og tettstedssatsingen er forankret i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP O/A) og «Handlingsprogram 2015 – 2018» som ble vedtatt i 2015.

Kan støtte utvalgte utviklingsprosesser

Kompetansehevende tiltak, arkitektkonkurranser, parallelloppdrag, utredninger og/eller kommunale planprosesser som bidrar til oppfølging av RP-ATP. I dette inngår arbeid med langsiktig grønn grense.

Økonomisk ramme

Det er for tiden satt av en ramme på inntil 1 500 000 kroner i Akershus fylkeskommunes årsbudsjett til denne støtteordningen. 

Hvem kan søke

Alle kommunene i Akershus kan søke om midler etter denne ordningen. Kommuner med utpekte regionbyer i RP-ATP har ekstra fokus og blir prioritert. Kommuner kan også samarbeide om søknad. Det gis anledning til å søke om inntil 300.000 kroner pr. kommune pr. år.

Tildelingskriterier

Regional forankring og samfunnsnytte

Planprosesser må ha forankring i RP-ATP hvorav disse er mest relevant:

 • Arealstrategi A1: Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser til prioriterte vekstområder.
 • Arealstrategi A2: Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet.
 • Retningslinje R7: Kvalitetskrav til arealutvikling.
 • Retningslinje R8: Langsiktig grønn grense.
 • Handlingsprogram H1: Felles areal- og transportplanlegging i bybåndet.
 • Handlingsprogram H3: Revisjon av kommuneplanenes arealdeler.

Ivaretakelse av regionale satsinger som barn og unges interesser i planlegging, universell utforming, mangfold, næringsutvikling, sykkelsatsing, kulturmiljø og identitet bør ha fokus.

Resultat- og samfunnseffekten bør være størst mulig samt overføringsverdien slik at erfaringer kan deles med andre kommuner i lignende situasjoner.

Kommunal forankring

 • Prosjektet må være knyttet til kommunens planer, strategier og øvrige prosjekter.
 • Planprosesser bør ha ambisjoner utover minimumskravet til ordinære planprosesser etter plan- og bygningsloven.
 • Tiltakene bør sikre bred involvering og medvirkning i planprosesser. Rapporten fra utredningen/planprosess bør ha god pedagogisk form.
 • Tverrfaglighet og tverrsektorielt arbeid bør tilstrebes.

Fra vei til bygate

Pågående arealutvikling i kommunene, i tråd med den regionale areal- og transportplanen, gir et stort behov for ombygging og oppgradering av fylkesveinettet til bygater. Det er svært kostbart og fylkeskommunen har ikke økonomiske rammer til å løse alle de prosjektene som er under planlegging. Det derfor nødvendig å legge opp til at bygging av bygater i stor grad finansieres med lokale midler. I 2019 vil fylkeskommunen i vurdering av søknader til denne tilskuddsordningen ha særlig fokus på plan- og utviklingsprosesser av vei- og gatenett, herunder fylkesveier, i kommunenes prioriterte vekstområder. Fylkeskommunen ønsker å bidra til å forenkle planlegging og gjennomføring av bygater og inviterer kommunene til å søke om midler til planleggingsprosesser som:

 • planlegge lokal finansiering av bygater eller vei
 • legge et områdeperspektiv til grunn for planlegging og finansiering av vei- og gatenett
 • ta utgangspunkt i universelle kvalitetskriterier for bygater og offentlig rom

 I de tilfellene prosjektene involverer fylkeskommunale veier ønsker fylkeskommunen å delta aktivt i prosessen, slik at nødvendig myndighet og kompetanse er med å drive prosjektet frem. I inneværende år inviterer vi også til to seminar om utbyggingsavtaler.

Øvrige tiltak som kan støttes

 • Temporære byrom og midlertidighet i byrom.
 • Barnetråkk, folketråkk og sykkeltråkk.
 • Kortreist friluftsliv.
 • Kartlegging av kulturminner i sentrum.

Noe støttes ikke

 • Faste drifts- og administrasjonskostnader i virksomheten.
 • Investeringer i fysiske installasjoner (bygninger, veier, torg etc.).
 • Tiltak som er fullført på søknadstidspunktet.

Søknad, vedlegg og frister

Søknaden sendes på e-post til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum,  0107 Oslo

Vedlegg til søknad

Prosjektskisse, budsjett og framdriftsplan må legges ved søknaden før den kan behandles.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. jan. 20 mai. og 20. sept.

Vilkår og betingelser

 • Fylkesrådmannen kan gi tilskudd på inntil 50 % av kostnadene i prosjektsøknaden. Minimum 25 prosent av de samlede kostnadene for prosjektet det søkes om, må være dekket av egeninnsats. Dette må tydelig fremgå av budsjettet.
 • Større forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplanen meldes så snart som mulig til Akershus fylkeskommune. Begrunnelse og oppdatert plan må samtidig framlegges. Fylkesrådmannen skal godkjenne endringen.
 • Ved eventuell innhenting av konsulentbistand gjelder lov om offentlige anskaffelser.
 • Akershus fylkeskommune kan i områder av særlig regional interesse gå i dialog med kommunen om justering av søknadens innhold.
 • Prosjekteier skal føre regnskapet slik at Akershus fylkeskommune kan sammenligne det med kostnadsoverslaget og finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden.
 • For igangsatte prosjektet som trenger ekstra tid er det mulig å søke om 1 års forlengelse av tilsagnet.

Sluttrapportering

Dersom ikke annet er avtalt skal kommunen sende sluttrapport med regnskap for prosjektet til Akershus fylkeskommune innen to måneder etter prosjektavslutning. Prosjektregnskapet skal godkjennes av kommunens økonomiansvarlige.

 • Dersom kostnadene i prosjektet blir mindre enn budsjettert kan fylkeskommunen redusere tilskuddet.
 • Akershus fylkeskommune ev. fylkesrevisjonen har rett til innsyn i regnskap og ev. annen dokumentasjon.
 • Tilskudd utbetales ved tilfredsstillende rapportering. Fylkesrådmannen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom prosjekteier ikke nytter tilskuddet i samsvar med forutsetningene.

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet