1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til fredete bygninger - statlig

Tilskuddsmidler til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven.

Om ordningen

Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om statlig tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet, eller under fredning, i medhold av kulturminneloven.

På bakgrunn av søknadene Akershus fylkeskommune mottar, melder vi inn et behov til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler deretter tilskudd til fylkene. Dette vil sannsynligvis skje i februar 2020. Erfaringsmessig får vi mindre penger til fordeling enn eiernes samlede søknadsbeløp.

Hvem kan søke

Privatpersoner, stiftelser, styret i forening/organisasjon/sameie, kirkesogn, sogneråd, frivillige organisasjoner e.l. kan søke.

Tildelingskriterier

Hovedkriteriet for tildeling av tilskudd er at midlene skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som en følge av at det må utvises antikvariske hensyn ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av fredete bygninger, i samsvar med fredningsformålet.

Midlene skal ikke dekke ordinært vedlikehold, innvendig standardheving og modernisering, moderne tekniske installasjoner, eller endringer i forbindelse med tilrettelegging for annen bruk.

Det kan gis noe støtte til profesjonell planlegging og oppfølging av større istandsettingstiltak. Istandsettingsarbeider som vil bli prioritert er:

  • Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall
  • Midlertidig sikring
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det er få av

Tilskudd fra kulturminnemyndighetene er et tilskudd til eierens utgifter. Det forutsettes at eier/tiltakshaver har en egenfinansiering eller annen egeninnsats av et visst omfang.

Tiltak skal være godkjent av Akershus fylkeskommune som kulturminnemyndighet før de igangsettes. Du må sende egen søknad for tiltak som krever dispensasjon for fredning.

Se utfyllende opplysninger i dokumentet Informasjon om tilskudd til fredete bygninger - statlig.

Informasjon om søknad

Søknaden sendes på e-post til post@afk.no

eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Merk søknaden med saksnummer 2018/17099 Tilskudd til fredete bygninger - statlig

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember 

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet når Riksantikvaren har fordelt tilskudd til fylkene, noe som sannsynligvis skjer i februar 2020. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Riksantikvaren, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med revisjonsbekreftet regnskap. Akershus fylkeskommune kan kreve særattestasjon fra revisor på prosjektregnskap og eventuelt timelister knyttet til tiltaket. Dette kravet vil i så fall fremgå av tilskuddsbrevet.

Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap og sluttrapport for arbeidene. Rapporten skal beskrive hvordan arbeidene er gjennomført og gi opplysninger om utgifter og hvordan tilskuddet er brukt. Arbeidet skal dokumenteres med bilder tatt fra før, under og etter de utførte tiltakene. Materialbruk, verktøybruk og metoder skal beskrives. Utarbeidelse av sluttrapporten skal inngå i din kontrakt med utførende håndverker/firma, og skal foreligge før sluttutbetaling.

Dersom arbeidene går over flere år, skal du sende inn statusrapport og regnskap hvert år innen 15. januar.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.  Likeledes har Riksantikvaren og Riksrevisjonen adgang til å føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Vil du vite mer?

Les mer om istandsetting av fredete bygninger på våre kulturminnesider. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet