1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til kulturminnevern - fylkeskommunalt

Det er mulig å søke om fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger, anlegg og miljøer i Akershus. Kulturminner i privat eie vil bli prioritert.

Om ordningen

Det er mulig å søke om fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger, anlegg og miljøer i Akershus. Kulturminner i privat eie vil bli prioritert.

Dette er en fylkeskommunal ordning og må ikke forveksles med de statlige midlene som fylkeskommunen deler ut til fredete bygninger. Samlet sum til fordeling er i underkant av kr 800 000,-

Hvem kan søke

Målgruppen er eiere av bevaringsverdige kulturminner. Det er ikke et krav at kulturminnet er underlagt et formelt vern, men kulturminner som er omtalt i kommunens kulturminneplan vil bli prioritert.

Bygninger og anlegg i privat eie vil bli prioritert. Kun unntaksvis vil det bli gitt tilskudd til kulturminner i kommunal eie, men dette kan vurderes dersom kommunen har avtale med et lokalt lag eller forening om istandsetting og bruk (f.eks. et historielag).

Det gis ikke tilskudd til fredete bygninger og anlegg fra disse midlene.

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier gjelder:

 1. Det må søkes om tilskudd før arbeidene igangsettes. Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er utført.
 2. Tilskuddet skal dekke merkostnader knyttet til istandsetting/vedlikehold av bevaringsverdige kulturminner. Vanlig vedlikehold, standardheving, renovering og modernisering skal ikke innvilges tilskudd.
 3. Tilskudd gis under forutsetning av at istandsettingen skjer etter antikvariske prinsipper. Det vil blant annet si reparasjon av bygningsdeler framfor utskifting, dersom enkeltdeler må byttes ut skal det gjøres bruk av samme typer materialer og utførelse som det opprinnelige.
 4. Kulturminner som er omtalt i kommunens kulturminneplan vil bli prioritert (dersom en slik plan er utarbeidet).
 5. Istandsetting prioriteres framfor tilbakeføringer.
 6. Det gis ikke tilskudd til bygninger som flyttes før istandsetting.
 7. Tilskuddet skal gå til å dekke faktiske kostnader (kjøp av varer og tjenester). Verdien av dugnad og egne materialer/maskiner regnes ikke som faktiske kostnader.

Se også Retningslinjer for tilskudd til kulturminnevern - fylkeskommunalt.

Slik søker du

Søknadsskjema

Vedlegg til søknad

Følgende skal vedlegges for at søknaden skal kunne behandles:

 • Eiers navn og adresse (hvis annen enn søker)
 • Dersom det søkes på vegne av andre må fullmakt vedlegges (f.eks. ved samarbeid mellom historielag og privat eier eller kommune)
 • Fotografier som viser hele kulturminnet, og eventuelt miljøet det ligger i, og behovet for istandsetting.
 • Kostnadsoverslag (fra håndverker med erfaring fra istandsetting av kulturminner)
 • Tidsplan for gjennomføring

Søknadsfrist

15. desember hvert år

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. 

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet. Du dokumenterer tiltaket med kopi av fakturaer/kvitteringer og fotografier som viser det ferdige resultatet. 

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn relevant dokumentasjon.

Rapportskjema sendes på e-post til post@afk.no.

Eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Rapportering må skje innen 15. november året etter tildeling. Dersom fylkeskommunen ikke mottar rapportering innen fristen kan tilskuddet falle bort.

Vil du vite mer?

I 2017 ble 20 av søknadene delvis innvilget. Ingen fikk hele søknadssummen innvilget. 6 av søknadene ble avslått. Avslagene ble blant annet gitt med begrunnelse i at kulturminnet i stor grad var endret eller at det skulle flyttes før istandsetting, noe som faller utenfor tildelingskriteriene. Ved tidligere tildelinger har det blitt gitt tilskudd i størrelsesorden 5 000,- til 100 000,- kr.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet