1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Akershus fylkeskommune gir tilskudd til utvikling og samarbeid for å gjennomføre regionale tiltak som følger opp den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus.

Om ordningen

Fylkeskommunal støtte til oppfølging av «Aktivitetsløftet» – regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus.

Formålet med støtteordningen er å:

 • følge opp visjonen «aktiv i Akershus hele livet» og målene i «Aktivitetsløftet»
 • bidra til å fremme utvikling og samarbeid for å gjennomføre tiltak i planens handlingsprogram
 • oppnå større mangfold av regionale aktiviteter, og flere regionale områder og anlegg

Tiltakene som støttes skal komme befolkningen i Akershus til gode. Alle tiltak skal vurderes i forhold til deltagelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tiltak skal være forankret i «Aktivitetsløftets» handlingsprogram for 2019-2022, vedtatt av fylkestinget i Akershus 17. desember 2018.

Hvem kan søke

 • Kommuner og interkommunale samarbeid i Akershus
 • Organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus
 • Spillemiddelberettigede i Akershus i henhold til Kulturdepartementets krav til spillemiddelbestemmelsene
 • Forskningsmiljøer og kunnskapsformidlere med fokus på Akershus

Tildelingskriterier

Støtte kan gis til regionale tiltak som bidrar til å oppfylle ordningens kriterier for måloppnåelse og som inngår i politisk vedtatt 4-årig handlingsprogram for oppfølging av «Aktivitetsløftet», gjeldende fra og med det aktuelle søknadsåret.

Dette er tiltak som:

 • tematisk følger opp strategier og bidrar til framtidsbildene for de 5 prioriterte utviklings-områdene A – E i delprogram 1 i den regionale planen og planens handlingsprogram:
  1. Innovative og kreative - i møte med framtiden
  2. Aktive og inkluderende – hele livet
  3. Aktive forflytninger – på sykkel og til fots
  4. Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner
  5. Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettstederbidrar til fysisk aktivitet, idrett og/eller friluftsliv
 • omfatter regionale geografiske områder og anlegg
 • bidrar til utvikling av kunnskapsgrunnlag og kompetanse
 • har varighet fra 1 til maksimalt 4 år
 • primært har behov for inntil 50 % støtte i forhold til totale kostnader
 • har en total kostnadsramme på mellom 50 000 og 500 000 kroner per år.

Fylkestinget ønsker å styrke oppfølging av Aktivitetsløftet og har økt rammen for tilskuddsordningen i 2019 til regionale satsingsområder øremerket:

 • Innsats rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Turskilt som synliggjør fylkets mange turområder

Den økte innsats rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne kan for eksempel være kartlegging i kommunene av tilgjengelighet i friluftslivsområder, eller andre konkrete tilretteleggingstiltak i friluftsliv. Det forutsettes at kartleggingstiltak dokumenteres i www.norgeskart.no.

Skilting og merking av turruter har vist seg å nå svært mange, og fører til økt bruk av turområder. Turskiltprosjektet som egen tilskuddsordning er avsluttet, men fylkeskommunen ønsker å videreføre støtte til mindre skilt- og merketiltak i 2019 som et regionalt satsingsområde, med en maksimal søknadssum på 30 000 kr. En forutsetning for tilsagn er at den nasjonale skiltmalen i Merkehåndboka følges, og at turruten registreres i www.rettikartet.no.

Vi gjør oppmerksom på at større regionale prosjekter, som viser til en helhetlig sti- og løypeplan kan søke i henhold til de øvrige retningslinjene for ordningen. I tillegg oppfordrer vi til at det søkes om spillemidler til tilrettelegging, skilting og merking av turruter.

Frivillige organisasjoner kan innenfor rammen av Aktivitetsløftet og Frivillighet i Akershus - perspektiver og utfordringer også søke om støtte med formål å:

 • utvikle rollen som samfunnsutviklere
 • involvere og mobilisere frivillige utenfor det etablerte foreningslivet

Slik søker du

Søknadsskjema

Gå til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Årlig søknadsfrist er 1. februar.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, eventuelt Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med regnskap for tiltaket. Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap og bilag.

Last ned rapporteringsskjema

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Rapporteringsskjema sendes innen 1. februar året etter tilsagnet er gitt.

Skjema sendes til post@afk.no, eventuelt til Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo.

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, f. eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm. Du finner logo og regler for bruk på denne siden

Vil du vite mer?

Se fullstendige retningslinjer for tilskuddsordningen.

Les «Aktivitetsløftet» - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 i fullversjon, kortversjon og gjeldende handlingsprogram.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet