1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til kulturarenaer

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer.

Spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Arenaene skal fungere som kulturelle møtesteder for alle. Lokaler for øving og produksjon er berettiget til støtte på lik linje med saler for formidling.

Om ordningen

Tilskuddet er en del av spillemidlene fra Norsk tipping og blir fordelt fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene gjennom "Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg". Kulturdepartementet har overordnede retningslinjer, og hvert fylke har egne detaljerte retningslinjer, som bygger på de overordnede retningslinjene. Akershus sine nye retningslinjer som omtales her, gjelder fra tildelingsåret 2017, altså for alle søknader som forberedes fra sommeren 2016.

Fordelingen til fylkene behandles av Kongen i Statsråd hvert år på forsommeren. Totalbeløpet på landsbasis blir delt mellom fylkeskommunene etter folketall (60 prosent av totalbeløpet), areal (5 prosent av totalbeløpet) og en lik fordeling til alle fylkeskommunene tilsvarende 35 prosent av totalbeløpet.

Hvem kan søke

 1. Offentlige organer:
  • Kommuner og kommunale foretak
  • Fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak
  • Interkommunale selskaper
 2. Frivillige organisasjoner:
  • Lag og foreninger
  • Stiftelser
  • Samvirkeforetak (SA) (tidligere AL), Samvirkelag og andre selskap med begrenset ansvar (BA)
 3. Aksjeselskap og andre selskapsformer i henhold til lovgivningen, som for eksempel DA og ANS.
 4. Andre selskaper med langsiktig leieavtale (minimum 20 år) med offentlige instanser som garanterer driften av kulturarenaene i minst 20 år.

Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til:

 • Flerfunksjonshus med f.eks. utstillingslokaler, bibliotek og kultursal
 • Spesialiserte kulturbygg
 • Kultursal
 • Arenaer som viser profesjonell kultur og kunst for barn og unge, for eksempel gymsaler som brukes i forbindelse med Den kulturelle skolesekken (DKS). Kun kostnader til tiltak som går direkte på å høyne kvaliteten på kunst- og kulturformidling skal tas med i prosjektbudsjettet, ikke kostnader til generelle bygningsmessige elementer
 • Bibliotek
 • Teater/scenekunstlokale
 • Visnings- og formidlingslokale for visuell kunst
 • Tilrettelegging for formidling av kunst og kultur i museumsbygg
 • Lokale verksteder for øving/produksjon av kultur
 • Lokale arenaer som f.eks. samfunnshus/ grendehus/ forsamlingshus/ ungdomshus som inneholder kulturaktiviteter (f.eks. dans, teater, musikk, kunstformidling). Her må behovskartleggingen dokumentere at kulturaktiviteter utgjør en vesentlig del av driften

Midlene kan benyttes til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av kulturbygg.

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. Nedre grense for total, godkjent kostnadsramme er 120 000 kroner. Minste tilskuddssum er da 40 000 kroner. Øvre grense for tilskudd til en kulturarena er 5 000 000 kroner.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist

Søknaden skal fremmes gjennom basen www.anleggsregisteret.no, og sendes automatisk til den kommunen der arenaen ligger/skal ligge.

Den enkelte kommune fastsetter frist for innsending til sin kommune. Det bør påregnes minst to måneders behandlingstid i kommunen. Ta kontakt med kommunen ved oppstart av søknadsarbeidet for veiledning, og for å få tildelt anleggsnummer (som er påkrevd for å få sendt inn søknaden).

Det bør beregnes flere måneder til arbeidet med søknaden og innhenting av nødvendig informasjon.

Vedlegg til søknad

Det er omfattende krav til vedlegg for denne ordningen. Du må beregne god tid, minst 8-10 uker, til å framskaffe alle vedlegg. Du bør også gå igjennom retningslinjer for ordning før du søker.

Kort beskrivelse av vedleggene følger her:

 1. Opplysninger om søker, firmaattest, og vedtekter for organisasjonen/selskapet.
 2. Opplysninger om prosjekt og behovsgrunnlag.
 3. Dokumentasjon av bygget/prosjektet med tegninger.
 4. For lokaler som skal brukes til musikkformål skal det legges ved dokumentasjon på at det er brukt akustisk kompetanse som ligger til grunn for vurderinger og valg av løsninger. For rehabilitering skal det legges ved dokumentasjon på at det er gjort akustiske målinger i lokalet. Norsk Standard «NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» skal ligge til grunn for dette arbeidet.
 5. Detaljert prosjektbudsjett/kostnadsoverslag for prosjektet. Bruk skjema som du finner på www.idrettsanlegg.no.
 6. Det skal settes av midler til kunst, usikkerhet og reserve.
 7. Plan for drift og vedlikehold med opplysninger om driftsansvar og hvordan kulturarenaen skal administreres. Plan for bruk med opplysninger om brukstid, brukergrupper og driftsbudsjett.
 8. Finansieringsplan – dokumentasjon på alle poster.
 9. Grunnbokutskrift eller festeavtale/ leieavtale for minimum 20 år fram i tid.

Søknadsfrist

Kommunene setter egne frister, men den er senest 20. januar. Kontakt kommunen før du starter arbeidet med planene for kulturarenaen.

NB! Mange kommuner kan ha vesentlig tidligere frist enn 20. januar. Noen kommuner har frist så tidlig som i oktober.

Behandling av søknaden

Søknaden behandles først av den kommunen hvor kulturarenaen ligger/ skal ligge. Kommunen oversender så søknaden til Akershus fylkeskommune, som behandler alle søknadene og fordeler midlene.

Spillemidlene til kulturarenaer fordeles vanligvis i september, i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Søkere får brev med svar på søknaden i etterkant av denne behandlingen.

Klage og innsyn

Du kan klage på vedtaket til Kulturdepartementet, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket. Les mer om dette i retningslinjene.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Tilskuddsordningen er etablert i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Rapportering

For de prosjektene som får tildeling, skal det sendes inn regnskap før de siste midlene blir utbetalt. Skjema for regnskapssammendrag skal brukes. Regnskapssammendrag og anmodning om sluttutbetaling sendes kommunen. Les mer i retningslinjene for ordning, samt i tilsagnsbrev.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, f. eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm. Du kan laste ned vår grafiske profil her.

Vil du vite mer?

Oversikt over hvilke kulturarenaer som har mottatt støtte i perioden 2006-2015 (pdf).

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet