1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres

Investeringer i videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan 2018-2021.

Fylkestinget vedtok 18. desember årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 til 2021.

Økonomiplanen har en budsjettramme på 8,3 milliarder kr i 2018. Investeringene i perioden er på 6,9 milliarder kr, hvorav 2,3 milliarder kr er investeringer finansiert av bompenger. Akershus har en sterk befolkningsvekst. Dette gir behov for økte midler til drift og investeringer i videregående skoler, kollektivtrafikk og tannklinikker. Driftsbudsjettet reduseres noe, men gir rom for blant annet å kompensere for elevtallsvekst, øke lærlingtilskuddet, øke tilbudet i kollektivtransporten og en satsing på kultur.

- Akershus fylkeskommune har styring på økonomien og leverer gode resultater. De videregående skolene er på Norgestoppen når det gjelder resultater, det er sterk vekst i kollektivtrafikken og vi holder tritt med vedlikeholdet på fylkesveiene, sier fylkesordfører Anette Solli. Solli trekker fram kulturplanen som et viktig dokument for kulturtilbudet. Budsjettet har et satsing på barn og talentutvikling innen kultur, sier Anette Solli.

Elevtallsvekst og yrkesfagløft

Det er behov for 4 700 flere elevplasser i Akershus fram mot 2030, og allerede i 2021 vil det være behov for 1 300 nye elevplasser. Utbyggingene av de videregående skolene for å møte elevtallsveksten er kostnadsberegnet til 5 milliarder kr. I perioden 2018-2021 foreslås investeringer på 2,4 milliarder kroner til nye skolebygg og eksisterende skoler rehabiliteres for 250 millioner kroner.

Fag- og yrkesopplæringen styrkes med 25 mill. kr. som følge av høyere tilskuddssatser til lærebedrifter og flere lærlinger. Til sammen bevilges 264 millioner kroner til fag- og yrkesopplæring.

Det bevilges 4,2 milliarder kroner til videregående opplæring i 2018. Driftsbudsjettet reduseres med totalt 9 millioner kroner i 2018, som hovedsakelig fordeles på alle de 34 videregående skolene. Det settes av 5 millioner i 2018, deretter 7,5 millioner kroner i året resten av perioden til en satsing på digitalisering i de videregående skolene i Akershus.

Fylkesveier

Det foreslås en ramme til drift og vedlikehold av fylkesveier på 448 mill. kr i 2018. Fylkeskommunen har over flere år prioritert å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, og ligger fremst på landsbasis i dette arbeidet. For 2018 vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med om lag 30 millioner kroner. Etterslepet er hovedsakelig knyttet til dekkelegging, som er det området fylkeskommunen har satset mest på de senere år. Asfaltering av gang- og sykkelveier vil fortsatt prioriteres. Det er satt av 813 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2018-21.

Kollektivtransport

Kollektivtransporttilbudet ble utvidet i hele Akershus i oktober 2017 som en følge av økt økonomisk handlingsrom for Ruter, og denne satsingen videreføres i 2018. Det er et samlet tilskudd til Ruter på 1,3 milliarder kroner. Det gir Ruter rom for å videreutvikle og øke kollektivtilbudet i Akershus i 2018 med det vedtatte tilskuddsnivået. Tiltak på drifts- og investeringsbudsjettet bidrar til økt antall innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil, samt tiltak for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken på veinettet. 

Kultursatsing på barn og unge – og nytt dansekompani i Akershus

164,5 millioner kroner går til kultur, frivillighet og folkehelse i 2018. Av dette er det avsatt 68 millioner kroner til kunst og kulturformål, og 34,4 til Kulturminnevern. Tilskuddet til frivillige organisasjoner er på 29 millioner kroner, i tillegg til 2 millioner kroner i tilskuddsordning til lokale samfunnshus som brukes av frivillige organisasjoner.

Det bevilges 17,5 millioner kroner for perioden 2018-21 til etablering av et nytt fast dansekompani med utspring i Akershus. Midlene skal gå til etablering av et profesjonelt danseteater for produksjon og formidling av nyskapende og utfordrende scenekunst av høy kvalitet. Det er initiativtaker Guro Nagelhus Schia som skal stå for dannelse av det nye Dansekompaniet.

Forslaget om bevilgningen til dansekompaniet ble fremmet av Høyre, FrP, Venstre, KrF og Senterpartiet, og ble vedtatt i fylkestinget.

- For å realisere vår kulturplans målsetninger om talentutvikling, publikumsutvikling og kulturnæring, samt å bygge videre på DanseFOT, ønsker vi å gi støtte til etableringen av et fast dansekompani med utspring i Akershus, sier fylkesordfører Anette Solli.

Talentsatsningene Follopiloten, DanseFOT og Mediefabrikken styrkes hver med kr 500.000. Akershus Teater styrkes med 500.000 fra 2019.

Næringsutvikling

Det foreslås 21 mill. kr til næringsutvikling i 2018. Midlene fordeles til entreprenørskap, innovasjon, internasjonal profilering og reiseliv. I tillegg fordeles totalt 35 millioner kroner gjennom Regionalt Forskningsfond Hovedstaden og statlige regionale utviklingsmidler. Drøyt 12 millioner kroner blir årlig bevilget til regionalt og internasjonalt samarbeid.

Befolkningsvekst betyr flere tannpasienter

Totalt 227 millioner kroner går til tannhelse i 2017, og 152 millioner kroner til investeringer i tannklinikker i fireårsperioden.

Veksten i Akershus innebærer vekst i antall personer som tannhelsetjenesten skal ha under tilsyn. Det er behov for nye tannklinikker i Eidsvollområdet, Nannestad, Bjørkelangen, Strømmen, Asker og Fornebu, samt en oppgradering av Nesodden tannklinikk.

Opposisjonens forslag

Arbeiderpartiet og SV foreslo blant annet at kuttene i driftsbudsjettet for utdanning tilbakeføres i sin helhet. Ap ønsket også et styrket støtteapparat rundt elevene, og SV foreslo et mål om 1 helsesøster per 400 elev. Ap og SV foreslo videre å innføre et felles ungdomskort for kollektivtransport for Oslo og Akershus til 250 kroner. Ap foreslo også økte bevilgninger til sykkelparkering.

MDG ønsket en vurdering av mulighetene for at deler av Oppegård/Ski kan inkluderes i Ruters Sone 1. De ønsket også etablering av tilskuddsordninger for innstallering av solcelle og ladepunkter for elbil, og økt vintervedlikehold av sykkelveier.

Kontakt:

  • Fylkesordfører Anette Solli (H), tlf. 901 88 965
  • Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (Krf) tlf. 932 49 752
  • Vibeke Limi (FrP), 928 31 282
  • Solveig Schytz, (V), tlf. 416 26 822
  • Morten Vollset, (Sp), tlf. 990 24 567
  • Tonje Brenna, (Ap) tlf. 975 96 690
  • Øyvind Solum (MDG), tlf. 909 95 595
  • Gjermund Skar (SV), tlf. 922 17 700

Les flere artikler

Konstituering av første fylkesting for Viken skjer i den ærverdige festsalen i Urbygningen ved NMBU.

Konstituering av Viken fylkesting 17. oktober

10.10.2019

Les hele artikkelen

Mandater i Viken fylkesting

Her er de folkevalgte i Viken

16.09.2019

Les hele artikkelen

VALG: 58 prosent av de stemmeberettigede har brukt stemmeretten til fylkestingsvalget i Viken.

Valgresultatet i Viken

10.09.2019

Les hele artikkelen

Web-TV fellesnemnda

Fellesnemnda for Viken

28.08.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet