1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Næring, sysselsetting og kompetanse

Antall arbeidsplasser har økt jevnlig i Akershus

Det har vært sterk vekst i antall arbeidsplasser både i Oslo og Akershus gjennom hele 2000-tallet. Det begrensede arealet og de stadig dyrere arealressursene i Oslo gjør imidlertid at en økende andel av de nye arbeidsplassene i hovedstadsregionen har kommet i Akershus. 

Per 1.1.2017 hadde Akershus ca. 270 000 arbeidsplasser. Tabellen viser antall arbeidsplasser (sysselsatte personer) etter bosted og antall arbeidsplasser etter arbeidssted or året 2017. Tallene dekker årene 2008-2017. Arbeidsplassene er vist i sk. hovednæringer fra SSB (7 stk.) Ta en titt også tallene under fanen som heter "sektor". Der finner du tall for antallet sysselsatte fordelt mellom privat, kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning.

Næringsgrupper baseres på en standard fra SSB - SN2007. Følgende tabell over 17 næringsgrupper i årene 2008-2017 viser at den største enkeltnæringen i 2007 er helse- og sosialtjenester i Asker/Bærum og Nedre Romerike. I Follo er varehandelen den største enkeltnæringen, og i Øvre Romerike er den største enkeltnæringen transport og lagring. Tabellen viser også situasjonen i nabofylkene Oslo, Østfold og Buskerud - og dette endes via og "endre utvalg" under fanen region.

I tabellbanken finner du flere fakta om sysselsetting etter region, kommune, næring, kjønn, alder, fagfelt osv. I tillegg finner du info om kompetanse.

Akershus fylkeskommune har i 2017 deltatt i et såkalt OECD Territorial Review. OECD publiserte sin rapport våren 2018. Rapporten gir fyldig informasjon om den regionale utviklingen i utviklingsaksen Oslo-Gøteborg-Malmø/København, og sammenligner bl.a. næringslivet i Akershus med nabofylker i Vest-Skandinavia.

Telemarksforsking har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en analyse av Akershus og dette inngår i en serie med årlige analyser av kommuner, regioner og fylker i Norge.

Analysene gir en beskrivelse av utviklingen i kommuner og delregioner, og Akershus totalt med hensyn til bl.a. arbeidsplasser, befolkning, pendling, samlet næringsutvikling, utdanning - og har scenarier for framtidig attraktivitet. 

Den nyeste rapporten 2018 er ennå ikke publisert som pdf-fil, men det er gitt ut en ny digital rapport om regional analyse 2018. Akershus fortsette å vokse rakst i 2017, både når det gjelder folketall og arbeidsplasser. Drivkreftene for vekst har imidlertid blitt forskjellig fra tidligere år. Arbeidsplassveksten har vært svakere enn forventet i 2017, mens nettoinnflyttingen har blitt høyere enn forventet. Akershus har nå positiv bostedsattraktivitet mens næringsattraktiviteten har blitt negativ. Det er motsatt av hva som har vært tilfelle i de foregående årene.

Analysen vurderer flyttemønstre i befolkningen og arbeidsplassveksten i næringslivet. Dette brukes som underlag for å si noe om de ulike kommunenes attraktivitet for bosetting og ulike typer næringsliv. Analyser viser at Akershus er et attraktivt fylke å bo i. Akershus er et fylke med høyest befolkningsvekst i Norge. Det skyldes at det er stor netto innflytting til Akershus fra andre fylker. 

Høy arbeidsplassvekst men utfordringer for verdiskapningen

Fra år 2000 til år 2016 har arbeidsplassutviklingen i privat sektor i Akershus vært 15,8% høyere enn landsgjennomsnittet, mens arbeidsplassutviklingen i offentlig sektor også har vært solid, 7,1% høyere enn landsgjennomsnittet. De siste årene har næringslivet i Akershus vist enkelte svakhetstegn med hensyn til verdiskaping og produktivitet, og næringslivet i Akershus sin andel av landets verdiskaping sank i 2015. Dette skyldes at det har forsvunnet arbeidsplasser i høyproduktive bransjer, så som i oljerelatert tjenesteyting mens det har kommet til nye arbeidsplasser i mindre produktive næringer.

I analysen 2018 (som publiseres snart) scoret Akershus på fjerdeplass blant fylkene på noe som heter næringslivsindeks, som settes sammen av arbeidsplassvekst, produktivitet, lønnsomhet, nyetableringstakt og næringslivets størrelse. Dette er en nedgang fra året før, da Akershus plasserte seg på en andreplass. Den prosentvise veksten i verdiskapningen i Akershus i 2017 var negativ på 1,5 prosent, og dette var nest dårligst blant fylker i Norge.  

Hvor går veien videre?

En av drivkreftene til den høye innflyttingen er at antall arbeidsplasser har økt raskere enn ellers i landet og at Akershus har en gunstig, sentral beliggenhet. Dette betyr at det er en sammenheng mellom nettoflyttingen og arbeidsplassveksten. Akershus er svært godt integrert i landets største funksjonelle arbeidsmarked og dette bidrar positivt til nettoflyttingen. 

Telemarksforsking har laget scenarier for befolkningsutviklingen og arbeidsplassutviklingen i Akershus fram mot 2030. Alle scenariene viser en høyere befolkningsvekst i Akershus enn SSBs middelframskrivning. Dette er i god overenstemmelse med hva Akershus fylkeskommunes egne befolkningsprognoser også tilsier.

Alle tidligere analyser er tilgjengelig

[-]

Om lag 38 prosent av befolkningen over 16 år hadde universitets- eller høyskoleutdanning pr 1.1.2017. Andeler varierer for kommuner.  Dette tallet er summen av både kort og lang universitets- og høyskoleutdanning.

Akershus fylkeskommune har i 2018 gitt ut et statistikkhefte 4/2018 som heter "Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov (PDF: 9.4 MB). Heftet presenterer nye tall som kan si noe om hvordan overgangen mellom videregående utdanning til høyere utdanning har utviklet seg i perioden 2015-2018. I tillegg ses det på hvordan overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsliv foregår i den norske hovedstadsregionen. Her er utdanningsinstitusjonenes egne kandidatundersøkelse en viktig kilde. Denne artikkelen forklarer mer hva heftet inneholder. 

[-]

Oslo lufthavn Gardermoen er den største arbeidsplassen i Akershus. Til tross for stor passasjervekst i lufttrafikken, er det like mange direkte sysselsatt på Oslo lufthavn i 2014 som i 2001. Lufthavnen skaper i dag imidlertid indirekte sysselsetting for mer enn 10 000 personer, mange flere enn i 2001. Se  rapport om ringvirkninger av Oslo Lufthavn (pdf) .

 

[-]

Samfunnsøkonomisk Analyse har vurdert de direkte og indirekte sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus, og har også vurdert virksomhetens effekter på innovasjon og nyskaping lokalt og regionalt. Utredningsarbeidet ble utført i perioden oktober 2015 – februar 2016.

De samlede sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus er på i overkant av 11 750. I tillegg til de 6 850 som arbeider på sykehusområdet i Lørenskog, sysselsetter Ahus indirekte ytterligere 4 900 personer. Hver ansatte på Ahus sysselsetter dermed i tillegg 0,71 personer. De fleste av disse arbeider innen privat tjenesteyting, offentlig tjenesteyting og helsetjenester, samt i varehandelen.

Ahus henter arbeidskraften fra store deler av det sentrale østlandsområdet – de 6 850 ansatte på Ahus er bosatt i 75 norske og 7 svenske kommuner. 27,5 % de ansatte er bosatt i Oslo, 19,8 % er bosatt i Lørenskog og 13,3 % er bosatt i Skedsmo.

Studien om Ahus komplementerer en tilsvarende studie av ringvirkningene av Oslo lufthavn Gardermoen, som Akershus fylkeskommune fikk utført i 2014. De direkte og indirekte sysselsettingsmessige ringvirkningene av Gardermoen og Ahus - de største arbeidsgiverne på henholdsvis Øvre og Nedre Romerike - tilsvarer til sammen 30 % av alle arbeidsplassene på Romerike.

[-]

NHO utarbeider årlig en Kommune NM. Kommune NM rangerer kommuner og regioner etter 19 indikatorer som gjenspeiler grunnlag for lokal attraktivitet og vekstkraft for næringslivet. Indikatorene dekker bl.a. sysselsatte, uførepensjonister, befolkningsvekst, utdanningsnivå, innbyggernes aldersfordeling, innpendling/utpendling, innbyggernes bruttoinntekter, og kommuneøkonomi.

I Kommune NM for 2018 blir Viken rangert som fylke nr. 2, etter Oslo. 10 av kommunene i Akershus befinner seg blant de 10 % av kommunene med best skår (av 422 kommuner totalt). Fire Akershuskommuner er inne blant topp 10: Bærum rangeres som nr. 3, Ullensaker som nr. 6, Ås som nr. 7 og Asker som nr. 10.

I denne rangeringen har kommunene i Akershus ligget relativt stabilt fra 2012-2017, sammenlignet med hvordan utviklingen har vært for kommunene i mange andre fylker. Fra 2012 til 2017 har Nannestad, Lørenskog og Vestby forbedret sin posisjon mest. Aurskog-Høland, Hurdal og Frogn har fått en noe svekket posisjon fra 2012 til 2017 i NHOs Kommune NM.

NHO - rapporter og nettsider

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet