1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Næring, sysselsetting og kompetanse

Antall arbeidsplasser har økt jevnlig

I tabellbanken finner du flere fakta om sysselsetting etter region, kommune, næring, kjønn, alder, fagfelt osv. I tillegg finner du info om kompetanse.

Denne tabellen gir informasjon om antall sysselsatte personer etter bosted og arbeidssted i alle kommuner i Viken - og Oslo. I tabellen finner du også informasjon om hvilke næringer de sysselsatte hører til. Næringsgrupper baseres på en standard fra SSB - SN2007. Det er stor variasjon i næringsstrukturen i de ulike delene i Viken. Sammenlighet med landsgjennomsnittet finner vi for eks. mer telekommunikasjon, transportvirksomhet og teknisk tjenesteyting enn gjennomsnittet for andre norske fylker. 21,2 prosent av arbeidsplassene i Viken var i 2018 tilknyttet helse-og sosialtjenester. 17,1 prosent arbeidet i varehandelen og om lag 7,6 prosent i industrien.

Det har vært vekst i arbeidsstyrken og sysselsettingen i Viken i 15-årsperioden 2003-2018. I perioden 2008-2018 har det likevel vært redusert sysselsetting i Hallingdal og Kongsbergregionen, og svak utvikling i Nedre Glomma, Mosseregionen og Ringerike.

Det er nylig blitt publisert tre rapporter om Viken. Disse er et bredt kunnskapsgrunnlag om samfunnsutvikling, og gir mye informasjon om sysselsetting, verdiskapning, produktivitet, klynge- og nettverksmiljøer og innovasjonssentra. 

 

Telemarksforsking har på oppdrag for fylkeskommuner utarbeidet regionale analyser - for Akershus, Østfold og Buskerud. I tillegg har flere delregioner og kommuner bestilt sine egne analyser - som Mosseregionen, Nedre Glomma, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Lørenskog.

Analysene gir en beskrivelse av utviklingen i fylker, delregioner og kommuner - totalt med hensyn til bl.a. arbeidsplasser, befolkning, pendling, samlet næringsutvikling, utdanning - og har scenarier for framtidig attraktivitet. 

Rapportene gis ut digitalt som regionale analyser.

Analyser vurderer flyttemønstre i befolkningen og arbeidsplassveksten i næringslivet. Dette brukes som underlag for å si noe om de ulike kommunenes attraktivitet for bosetting og ulike typer næringsliv.  

 

 

 

[-]

I Viken er det stor variasjon i befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå. De store lokale forskjellene har sin historiske bakgrunn i ulike delregionale læringskulturer og tradisjoner, og representerer en vedvarende utfordring for utdanningssystemet og betingelsene for livslang læring i det nye fylket. Denne tabellen i statistikkbanken viser andel personer (over 16 år) i kommuner i Viken som har ulike utdanninger som sin høyeste utdanning. Den siste kolonnen viser summen av både kort og lang universitets- og høyskoleutdanning - og dette varierer mye fra kommune til kommune, og er høyest i Bærum (53,1 prosent).

Mer informasjon om disse forholdene finner du i "Vi i Viken" - Kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid.

Akershus fylkeskommune har i 2018 gitt ut et statistikkhefte 4/2018 som heter "Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov (PDF: 9.4 MB). Heftet presenterer tall som kan si noe om hvordan overgangen mellom videregående utdanning til høyere utdanning har utviklet seg i perioden 2015-2018. I tillegg ses det på hvordan overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsliv foregår i den norske hovedstadsregionen. Her er utdanningsinstitusjonenes egne kandidatundersøkelse en viktig kilde. Denne artikkelen forklarer mer hva heftet inneholder. 

[-]

NHO utarbeider årlig en Kommune NM. Kommune NM rangerer kommuner og regioner etter 19 indikatorer som gjenspeiler grunnlag for lokal attraktivitet og vekstkraft for næringslivet. Indikatorene dekker bl.a. sysselsatte, uførepensjonister, befolkningsvekst, utdanningsnivå, innbyggernes aldersfordeling, innpendling/utpendling, innbyggernes bruttoinntekter, og kommuneøkonomi.

I Kommune NM for 2019 blir Viken rangert som fylke nr. 3, etter Oslo og Rogaland. 

 

[-]

Oslo lufthavn Gardermoen er den største arbeidsplassen i Viken. Til tross for stor passasjervekst i lufttrafikken, er det like mange direkte sysselsatt på Oslo lufthavn i 2014 som i 2001. Lufthavnen skaper i dag imidlertid indirekte sysselsetting for mer enn 10 000 personer, mange flere enn i 2001. Se  rapport om ringvirkninger av Oslo Lufthavn (pdf) .

 

[-]

Samfunnsøkonomisk Analyse har vurdert de direkte og indirekte sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus, og har også vurdert virksomhetens effekter på innovasjon og nyskaping lokalt og regionalt. Utredningsarbeidet ble utført i perioden oktober 2015 – februar 2016.

De samlede sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus er på i overkant av 11 750. I tillegg til de 6 850 som arbeider på sykehusområdet i Lørenskog, sysselsetter Ahus indirekte ytterligere 4 900 personer. Hver ansatte på Ahus sysselsetter dermed i tillegg 0,71 personer. De fleste av disse arbeider innen privat tjenesteyting, offentlig tjenesteyting og helsetjenester, samt i varehandelen.

Ahus henter arbeidskraften fra store deler av det sentrale østlandsområdet – de 6 850 ansatte på Ahus er bosatt i 75 norske og 7 svenske kommuner. 27,5 % de ansatte er bosatt i Oslo, 19,8 % er bosatt i Lørenskog og 13,3 % er bosatt i Skedsmo.

Studien om Ahus komplementerer en tilsvarende studie av ringvirkningene av Oslo lufthavn Gardermoen, som Akershus fylkeskommune fikk utført i 2014. De direkte og indirekte sysselsettingsmessige ringvirkningene av Gardermoen og Ahus - de største arbeidsgiverne på henholdsvis Øvre og Nedre Romerike - tilsvarer til sammen 30 % av alle arbeidsplassene på Romerike.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet