1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Innvandrere i Viken

Den sterke befolkningsøkningen vi har hatt siden 2003 skyldes stor innvandring. Fra toppåret 2011 har nettoinnvandringen falt hvert år til bunnåret 2017. Antall innvandrere i Viken, inkludert norskfødte med to utenlandsfødte foreldre, var (pr. 1.1.2019) 246 477, dvs. 20,1 prosent av befolkningen. I hele landet er andelen 14,4 prosent.

Antall og andel

I statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) skilles det mellom innvandrere (født i utlandet) og norskfødte med innvandrerbakgrunn. Det var pr. 1.1.2019, 194 405 bosatte innvandrere i Viken. De utgjør en andel av befolkningen på 15,8 prosent. Antall norskfødte (med to utenlandsfødte foreldre) er 52 072, og utgjør 4,2 prosent av befolkningen. 

De tre kommunene i Viken som har høyest andel personer med innvandrerbakgrunn er Lørenskog (30,3 prosent), Drammen (29,4 prosent), og Skedsmo (28,4 prosent). Lavest andel har kommunene Aremark (5,5 prosent) og Hvaler (6,4 prosent).

Vikens befolkning har landbakgrunn fra 187 land (inkludert Norge som fødeland). Av befolkningen med innvandrerbakgrunn er det i Viken flest fra Polen, Sverige, Irak, Litauen og Pakistan. I Norge samlet er det flest fra Polen, Pakistan, Sverige, Somalia og Irak. I denne lenken finner du oversikt over innvandrere og norskfødte etter landbakgrunn for delregioner og kommuner i Viken. Ved å endre utvalg for "landbakgrunn" i tabellen vises alle landbakgrunner, ned til minimum 3 personer.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør en stor andel av de som flytter til kommuner i Viken fra Oslo eller andre steder i landet. Viken har et stort flytteoverskudd blant barn under skolealder og voksne i 30-årene, men negativ flyttebalanse blant personer i aldersgruppen 18 – 22 år.

Andelen personer med innvandrerbakgrunn endres gjennom innvandring, innenlands flytting og fødselsoverskudd. Hvordan disse tre vekstkomponentene utvikler seg i kommunene, både blant personer med innvandrerbakgbrunn og øvrig befolkning, vil påvirke hvordan andelen personer med innvandrebakgrunn utvikler seg over tid. Kommunene som har hatt størst vekst i andel personer med innvandrerbakgrunn fra 2003 til 2019 er Ullensaker og Lørenskog (18,8 prosentpoeng), Nannestad (18,3 prosentpoeng) og Hemsedal (18,0 prosentpoeng). Andel personer med innvandrerbakgrunn har økt minst i Aremark (2,5 prosentpoeng), Hvaler (3,8 prosentpoeng) og Marker (4,8 prosentpoeng).

 

Viken fylkeskommune
Endring i andel personer med innvandrerbakgrunn 2003-2019

Litt om begreper

Statistisk sentralbyrå (SSB) har statistikk på befolkningen også etter landbakgrunn (fødeland). Personer med innvandrerbakgrunn omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere er personer som er bosatt i Norge men født i utlandet, og som i tillegg har to utenlandsfødte foreldre. Norskfødte er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre. Dette er uavhengig av (og endres ikke) om personen har eller på et senere tidspunkt blir norsk statsborger. Personer som er født i Norge med to innvandrerforeldre blir som en hovedregel registrert med samme landbakgrunn som sin mor.

Fra 1990 er det registrert innvandringsgrunn for alle ikke-nordiske statsborgere som har flyttet til Norge. Innvandringsgrunner kan være:

  • utdanning inkl. aupair
  • arbeidsinnvandring fra EU utenfor Norden, eller tredjeland (andre land enn Norden og EU)
  • flyktninger og deres familieinnvandrede
  • andre familieinnvandrede.

 Her er lenke til en temaside om innvandring i SSB.

Utvikling framover

I perioden 2003 til 2011 økte innvandringen til Viken kraftig. Det meste av denne veksten var arbeidsinnvandring fra EU. Nettoinnvandringen til Viken har siden toppåret 2011 (10 507 personer) falt jevnlig til 3 384 pr 1.1.2019. For både Viken og landet ellers nådde nettoinnvandringen i 2017 det laveste nivå på 20 år. For 2018 og 2019 har det kun vært en marginal økning. Det er særlig arbeidsinnvandringen som er redusert.

I den siste befolkningsprognosen 2018 fra SSB vil hovedalternativet (MMMM) gi en befolkningsvekst på 14,4 prosent (eller 176 000 personer) fram mot år 2035. Det forutsettes bl.a. en nedgang i innvandringen fra Øst-Europa. Samlet forventes en generell nedgang i nettoinnvandringen fram mot 2023, men at den deretter stabiliserer seg på et lavere nivå enn dagens nivå. 

Akershus fylkeskommunes egen befolkningsprognose fra høsten 2018 antyder at innvandringen forutsettes å være lav eller moderat framover, men likevel en høyere netto innenlands flytting og nettoinnvandring enn tallene fra SSB. For mer informasjon se Akershusstatistikk 5/2018 - Befolkningsprognoser for Akershus 2018-2035 og Analysenotat 1/2019 fra Akershus fylkeskommune.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet