1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Folkehelse - oversiktsarbeid

Her finner du informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse i Akershus. Du finner også lenker til relevante statistikkbanker.

Oversikt over helsetilstand

Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hva som i kommunen eller fylket kan ha negativ eller positiv påvirkning på helsen. Nedenunder har vi samlet noen fakta fra i hovedsak våre statistikkhefter. Faktaoppsummeringen gir en kortfattet status om helsetilstanden i Akershus.

I hver av bolkene har vi kildereferanser til videre fordypning.

Fakta:

 • Folketall i Akershus pr 1.1.2018 er 614 022.
 • Både i andel av befolkningen og i antall har Akershus flest barn og unge i landet i alderen 6 - 19 år.
 • Årlig befolkningsvekst i fylket har ligget mellom 1,1 – 1,9 prosent hvert år i perioden 2000 – 2017. Øvre Romerike har av delregionene hatt den sterkeste veksten i perioden, med en vekst nær 3 prosent flere år. Akershus har de siste årene hatt høyest befolkningsvekst i landet.
 • I Akershus fylkeskommunes prognose vil det i år 2035 (scenario middels vekst) bo 770 728 personer i fylket. I SSBs hovedalternativ (MMMM) vil det i 2035 bo 722 679 personer i fylket.
 • Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Akershus pr. 1.1.2018 er 20,5 prosent, andelen i hele landet er 14,1.
 • Akershus har flest innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn fra 1) Polen, 2) Pakistan og 3) Sverige. Andelen med innvandrerbakgrunn er høyest i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen.

Finn flere tall og fakta:

[-]

Fakta:

 • Akershus har landets høyeste medianinntekt etter skatt for alle husholdninger.

 • Andelen uføretrygdede, og helt arbeidsledige er lavere enn gjennomsnittet for hele landet.

 • Utdanningsnivået i Akershus er høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Andel elever som fullfører og består videregående opplæring er høyere i Akershus enn gjennomsnittet for fylkene i Norge, for både yrkesfaglig og studieforberedende program.

 • Akershus har landets laveste andel barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

 • Med en nasjonal median for husholdningsinntekt er det høyest andel barnefamilier med lavinntekt i Hurdal (12,8 %) og i Aurskog-Høland (12,1 %), med en kommunal median i Skedsmo (9,3 %), men uansett hvilken type median som brukes er andelen barnefamilier med vedvarende lavinntekt i disse kommunene tilnærmet lik for hele landet med samme median.

 • Inntektsulikheten mellom ulike barnefamiliehusholdninger er tydeligst i Asker og Bærum, mellom de barnefamilier som har lavest (P10) og høyest inntekt (P90). Størst inntektslikhet mellom husholdningene finner vi på Øvre Romerike.

Finn flere tall og fakta i:

[-]

Fakta:

 • Svevestøv (PM10 og PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og ozon (O3) er de luftforurensende komponentene som i størst grad bidrar til helseplager og sykdom i Norge og andre industrialisere land (FHI, 2017). Luftkvaliteten måles ved fire målestasjoner i Akershus. For både timesmiddel NO2 og døgnmiddel PM10 ble det i løpet av 2017 målt tidvise overskridelser av både kriteriene for luftkvalitet og grenseverdiene for tiltak, men ikke ofte nok til at det utløste krav om tiltak (Akershusstatistikk 3/2018).

 • Om lag 23 prosent av befolkningen i Akershus (140 000 personer) antas å være utsatt for et helsefarlig støynivå (55 dBA eller mer) utenfor sin bolig (Norgeshelsa.no, FHI 2018). Det er færre enn landsgjennomsnittet (28 prosent). Det gjelder i hovedsak støy fra europaveier og enkelte fylkesveier.
   
 • 91 prosent av husstandene i Akershus er tilknyttet enten private eller kommunale vannverk som er rapporteringspliktige eller godkjente av Mattilsynet (SSB).

 • Ikke planlagte avbrudd i vannforsyningen er en indikasjon på at det forekommer driftsproblemer på vannledningsnettet, med økt risiko for at forurenset vann blir tilført ledningene ved rørbrudd eller når overtrykket i vannledningen forsvinner. Det er et nasjonalt mål at «ikke-planlagte avbrudd» på vannledningsnettet skal være mindre enn 30 minutter i snitt pr. år. De siste 3 år har kun Nes overskredet dette kravet.

 • Svært store mengder drikkevann forsvinner fra ledningsnettet ved lekkasjer. Gjennomsnittet for fylket er 26 prosent. Det er bedre enn landsgjennomsnittet på 31 prosent, men i noen av akershuskommunene (Oppegård, Nannestad, Hurdal og Eidsvoll) forsvinner nesten halvparten av vannet i ledningsnettet på vei fra produksjon til forbruker (SSB).

 • I 2017 var 90,8 prosent av husstandene i Akershus tilknyttet kommunal avløpstjeneste, men kun 70,9 prosent var tilknyttet et renseanlegg som oppfylte rensekravene (SSB).
 • Radon er en radioaktiv bakkenær edelgass, som er giftig og kan framkalle lungekreft. I Akershus har særlig noen områder i Nittedal, Nannestad, Hurdal og Eidsvoll høy sannsynlighet for at det kan være et bakkenært radonproblem (ngu.no).

Finn flere tall og fakta:

[-]

Fakta:

 • SSBs levekårsundersøkelse viser at de fleste skader er fritidsulykker, og skyldes oftest fall. I Akershus var andelen skader knyttet til fritid 6 prosent, hjem 3 prosent og trafikk 1 prosent av alle selvrapporterte skader.
 • I 2017 ble 10 personer drept og 445 personer skadd i veitrafikkulykker i Akershus.
 • Det har over tid vært en betydelig nedgang i antall drepte i vegtrafikkulykker, til om lag en femtedel av hva det var i begynnelsen av 1970-årene. I Akershus fra 67 personer i 1970 til 10 personer i 2017.
 • Det er store kjønnsforskjeller i antall drepte og skadde i trafikken. Omtrent dobbelt så mange menn som kvinner blir årlig skadd i trafikken i Norge. Særlig kritisk er det for de minst erfarne sjåførene 18 – 19 år, som er den aldersgruppen med flest drepte og hardt skadde i trafikken, enten som bilførere eller bilpassasjerer.

Finn flere tall og fakta:

[-]

Fakta:

Fysisk aktivitet:

 • SSBs levekårsundersøkelse viser at andelen som trener, samt tiden de bruker og intensiteten i treningen har økt jevnt siden 1997. Høyest andel som trener finner vi i den yngste aldersgruppen, men andelen som trener har økt mest blant de middelaldrende og i særdeleshet blant de aller eldste (67 år og eldre).
 • Ungdataundersøkelsen viser at 85 prosent av ungdomsskoleelever trener minst en gang i uka i Akershus. Det er høyest i landet, sammen med Trøndelag, Sogn og Fjordane. Oppegård, Ski, Frogn, Gjerdrum, Asker og Bærum er kommunene i Akershus med høyest andel ungdomsskoleelever som trener minst en gang i uka.

Alkohol:

 • Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, og er i tillegg årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv (www.fhi.no).
 • Levekårsundersøkelsen viser at menn i Akershus og Oslo drikker betydelig oftere (en eller flere ganger i uka) enn menn i andre fylker (47 prosent mot 38 for hele landet). Kvinner i Akershus drikker omtrent like hyppig som snittet for hele landet (27 mot 26 prosent en eller flere ganger i uka) (SSB, statistikkbanktabell 11277).
 • Ungdata viser at 13 prosent av ungdomsskoleelevene i Akershus, har vært beruset på alkohol. Det er omtrent som landsgjennomsnittet (12 prosent). 81,4 prosent av VG3-elevene i Akershus har vært tydelig beruset på alkohol en eller flere ganger (og andelen er høyest i Asker og Bærum). I Norge sett under ett gjelder dette 76,5 prosent av elevene.

Røyk/snus:

 • Andelen kvinner som røyker daglig er høyere i Akershus enn i Norge samlet sett (18 mot 12 prosent). Andelen menn som røyker er lavere i Akershus enn Norge samlet sett (8 mot 13 prosent). Andelen som snuser i Akershus ligger lik landsgjennomsnittet (13 prosent for menn og 6 prosent for kvinner).
 • Ungdata viser at andelen ungdom som røyker eller bruker snus i Akershus er tilnærmet landsgjennomsnittet. For gutter øker andelen som røyker daglig eller ukentlig fra ca. 2 prosent på ungdomsskolen til 8 prosent på videregående. For jenter fra ca. 1 prosent på ungdomsskolen til 4 prosent på videregående. Andelen som bruker snus daglig eller ukentlig øker fra 1 prosent for både gutter og jenter i 8. trinn til 24 og 18 prosent på VG3 for henholdsvis gutter og jenter. Andelen ungdommer i alderen 13 -19 år som aldri har røykt eller brukt snus, er høyere på Romerike enn i Asker og Bærum.

Cannabis:

 • 3 prosent av ungdomsskoleelevene i Akershus, tilsvarende landsgjennomsnittet, har prøvd hasj eller marihuana en eller flere ganger. Andelen er høyest i Oslo med 7 prosent. Andelen som har prøvd hasj eller marihuana en eller flere ganger øker raskt fram mot VG3. I Akershus har nærmere 25 prosent av begge kjønn prøvd dette en eller flere ganger, mot 18 prosent i hele landet. Andelen som har prøvd hasj eller marihuana en eller flere ganger på VG3 er høyere for gutter enn for jenter, og høyere i Asker og Bærum enn på Romerike.

Finn flere tall og fakta:

[-]

Fakta:

 • Forventet levealder i Akershus ved fødsel er 84,3 år for kvinner og 80,5 år for menn. Forventet levealder i Akershus er blant landets høyeste, og er omtrent ett år lengre for begge kjønn, enn i Oslo, Østfold og Buskerud (SSB, statistikkbanktabell 05797).
 • Akershus har, sammen med Møre og Romsdal, landets laveste antall døde før 75 års alder, per 100 000 innbygger.
 • Andel 18-åringer med god tannhelse (få hull i tennene) er høyere i Akershus enn for hele landet og litt bedre enn for andre fylker i Øst-Norge (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland). I akershuskommunene er det høyest andel 18-åringer uten karieserfaring i Bærum og Oppegård, i underkant av 36 prosent mot ca 20 prosent i Eidsvoll, Nes og Ås.
 • I 2017 brukte 28,6 prosent av akershusinnbyggere over 80 år hjemmetjenester, mens 12,0 prosent bodde på sykehjem. Tilsvarende tall for Norge samlet sett er 33,1 og 12,9 prosent (SSB, statistikkbanktabell 12209).

 Finn flere tall og fakta:

[-]

Statistikk- og tabellbank for Akershus

Akershus fylkeskommunes statistikk- og tabellbank inneholder en rekke datasett relevante for alle som vil vite mer om folkehelse. Temaene dekker bl.a. befolkningsutvikling, innteksutvikling, utdanning og sysselsetting, klimagassutslipp på kommunenivå. Noen datasett på levevaner og helse har data på landsdelsnivå.

Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler og statistikkbank

Helsedirektoratet

Miljødirektoratet

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet