1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Befolkningsutvikling i Viken

Befolkningen i Viken vokser.

Viken har 1 227 305 innbyggere

I januar 2019 var folketallet i Viken på 1 227 305. De meste folkerike kommunene var Bærum (126 841), Fredrikstad (81 772) og Drammen (68 933).  De minste kommunene var Rømskog (673), Flå (1052), Aremark (1357) og Rollag (1357). Kommunesammenslåinger i januar 2020 fører til større folketall bl.a. i Drammen og Asker. 

Befolkningen i Viken økte fra 1 213 730 til 1 227 305 i løpet av 2018. Dette er en vekst på 1,1 prosent (13 576 personer). Innenlands flytting var viktigste årsak til vekst (7 368 personer), fulgt av nettoinnvandring (3 384 personer) og fødselsoverskudd (2 729 personer).

Målt i antall personer økte folkemengden mest i Ullensaker, Skedsmo, Lørenskog og Bærum. 10 kommuner hadde nedgang i folketallet i 2018. 

Kommunene med sterkest prosentvis vekst i folkemengden i 2018 var Ullensaker (4,3 prosent), Lørenskog (3,6 prosent), Nannestad (3,2 prosent) og Skedsmo (3,1 prosent).  Aremark hadde sterkest nedgang (-3,1 prosent).

87 prosent av befolkningen i Viken bor i tettbygde strøk. Høyest andel finner vi i Lørenskog (98,8) og Bærum (98,7). 

Befolkningsutvikling 2003-2019

I perioden 2003 til 2019 økte befolkningen i Viken med 22,6 prosent (226 333 personer). Sterkest vekst finner vi i kommunene Ullensaker (66, 7 prosent), Sørum (45,3 prosent og Ås (42,9 prosent)  7 kommuner har hatt befolkningsnedgang i perioden (Nore og Uvdal, Nes (Buskerud), Hol, Aremark, Sigdal, Rollag og Ål).

I starten av denne perioden økte nettoinnvandringen kraftig. Dette skyldes utvidelsen av EU og påfølgende arbeidsinnvandring. Nettoinnvandringen toppet seg på rekordhøye 10 507 personer i 2011, og sank deretter jevnt frem mot 2017. I 2018 var det en svak økning i nettoinnvandringen. Siden 2015 har innenlands nettoflytting vært viktigste årsak til befolkningsveksten i Viken og årsaken ligger hovedsakelig i sterk vekst i innenlands flytting til Akershus. Tall for første halvår tyder på at nettoinnvandringen øker, men innenlands flytting ser ut til å bli viktigste vekstkomponent også i 2019. Fødselsoverskuddet har vært ganske stabilt, men med synkende trend.

Du finner flere tabeller om folketallet i kommuner, historisk utvikling, aldersfordeling m.m. i vår statistikk- og tabellbank
 

Hvem flytter til og fra Viken?

Viken har stort flytteoverskudd blant barn under skolealder og voksene i 30-årene, men negativ flyttebalanse blant personer i aldersgruppen 18-22 år. Det er et veldig strot volumpå både innflytting og utflytting. For personer over 50 år er nettoflyttingen helt marginal..  

Den innenlandske nettoflyttingen til Viken var på nesten 7 400 i 2018. Dette skyldes i hovedsak fra Oslo (over 6000), men regionen har positiv flyttebalanse med flertallet av landets fylker. Unntakene er Vestfold (-500) og Hedmark (-100), mens flyttebalansen med Oppland, Telemark og Agderfylkene ligger nær null.[1]

Innenlands flytting og innvandring handler ikke om innvandrere og ikke-innvandrere, men om hvor personene bodde før flyttingen. 73 prosent av den innenlandske nettoflyttingen til Viken i 2016-2018 kom blant personer med innvandrerbakgrunn.

[1] SSB/Panda

Om sentralitetsindeksen

Når vi ser på hvilke kommuner som hadde vekst eller befolkningsnedgang er mønsteret i stor grad sammenfallende med SSBs sentralitetsindeks[1]. Sentralitetsindeksen deler landets kommuner inn i seks sentralitetsnivåer basert på:

  • Antall arbeidsplasser de som bor i den enkelte grunnkrets kan nå med bil i løpet av 90 minutter.
  • Hvor mange ulike typer servicefunksjoner (varer og tjenester) de som bor i den enkelte grunnkrets kan nå med bil i løpet av 90 minutter.

Det er en generell tendens til befolkningsvekst i sentrale strøk og befolkningsnedgang i mindre sentrale strøk i Norge. Syv av de ti Viken-kommunene med befolkningsnedgang i 2018 har sentralitetsnivå 5 eller 6, mens alle ti kommunene med sterkest befolkningsvekst har sentralitetsnivå 1-3.

Det er stor grad av sammenheng mellom kommunestørrelse, sentralitet og befolkningsnedgang. Av de 14 kommunene med folketall under 4 500 innbyggere hadde 9 kommuner befolkningsnedgang. Mønsteret er likevel ikke helt entydig. Av de seks Viken-kommunene som er klassifisert som de mest sentrale i landet (sentralitetsnivå 1: Drammen, Svelvik, Asker, Bærum, Lørenskog og Skedsmo), var det kun Lørenskog og Skedsmo som hadde en befolkningsvekst over gjennomsnittet for nye Viken.

 

[1] Høydahl, E (2017), Ny sentralitetsindeks for kommunene, SSB notat 2017/40

 
Les også:
Viktig kunnskap om Viken - Viken2020.no
Sterk befolkningsvekst i Viken - artikkel og fagnotat av mars 2019

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet