1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Befolkningsutvikling

Befolkningen i Akershus vokser, og fylkeskommunen fører statistikk om befolkningsutvikling innenfor en rekke tema.

Akershus har 614 000 innbyggere

Befolkningen i Akershus økte med 9 647 personer i 2017, og befolkningsveksten ble på 1,6 prosent. 

Blant kommunene i Akershus økte befolkningen i 2017 mest i antall i Bærum, Lørenskog og  Ullensaker. Disse tre kommuner fanget opp 43 prosent av befolkningsøkningen i fylket. Nannestad, Ullensaker og Ås kommuner hadde den største prosentvise veksten på over 4 prosent. Befolkningsveksten i Akershus er betydelig høyere enn i andre fylker, men likevel litt lavere enn fylkeskommunens befolkningsprognose fra 2016. Pressemeldingen fra februar 2018 gir oversikt over flere detaljer og årsaker til veksten.

Generelt kan vi si dette om Akershus (alle lenker går til statistikk- og tabellbanken):

Du finner flere tabeller om folketallet i kommuner, historisk utvikling, aldersfordeling m.m. i vår statistikk- og tabellbank.

I tillegg finner du mer informasjon om befolkningsutvikling i statistikkhefter som fylkeskommunen publiserer. 

Folketilvekst kommer i tettstedene

Figuren under viser at tettstedsbefolkningen i Akershus fra 2005 til 2015 økte med mer enn 81 000. Figuren viser i tillegg at i de fire årene fra 1. jan. 2013 til 1. jan. 2017 økte tettstedsbefolkningen i Akershus med mer enn 36 000. Folketilveksten i kommunesentrene utenfor bybåndet (blått) angir omtrentlig folketilveksten som har kommet til i de prioriterte byene og tettstedene i RP-ATP (Regional Plan for areal og transport i Oslo og Akershus). Utenfor kommunesentrene (grønt) er folketilveksten i øvrige tettsteder spredt på et 40-talls hovedsakelig mindre tettsteder i Akershus.

Figur: Folketilvekst i ulike tettsteder i Akershus

Figuren viser ikke folketilveksten utenom tettstedene i Akershus. I begge periodene var folketilveksten utenfor tettstedene i Akershus imidlertid helt marginal. Fra 2005 til 2015 sank folketallet utenfor tettstedene i Akershus med 529 innbyggere. Fra 2013 til 2017 økte folketallet utenfor tettstedene i Akershus med ca. 100 per år, + 404 for hele fireårsperioden. Så godt som all folketilvekst i Akershus de siste fire årene har altså kommet i tettsteder.

Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031

Akershus fylkeskommune ga høsten 2016 ut befolkningsprognoser som forutsetter fortsatt høy innflytting til fylket. Forutsetningen om høy innflytting bygger på forventninger om rekordhøy boligbygging i fylket.

Prognosen er presentert i statistikkheftet Akershusstatistikk 3/2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031 (pdf). Statistikkheftet presenterer og sammenligner SSBs framskrivinger fra juni 2014 og våre prognoser. Heftet tar for seg både metode og resultater.

Resultat

Prognosens hovedalternativ viser at folketallet i Akershus kan bli nær 769 000 ved årsskiftet 2030/2031. Dette er 174 000 flere personer enn i 2016 og utgjør en vekst på 29,3 prosent.

Prognosene gir ulik vekst i fylkets delregioner. Veksten er antatt å bli størst på Øvre Romerike (35,1 prosent) og Nedre Romerike (33,5 prosent). Veksten i Follo og Asker og Bærum er forventet å bli opp mot 10 prosentpoeng lavere enn på Romerike (henholdsvis 26,4 og 24,3 prosent).

Sammenlignet med prognosen fra 2014 får vi en noe sterkere vekst i perioden 2016-2031 enn tidligere forventet (veksten har økt med 1,4 prosentpoeng). Endringen er størst for Nedre Romerike (opp 4,4 prosentpoeng).

Heftet gir også en oversikt over resultatet av SSBs framskriving samt redegjør for forutsetninger og metoder knyttet til disse framskrivingene. Prognosene fra Akershus fylkeskommune har generelt høyere forventet befolkningsvekst enn framskrivingene fra SSB.

Tall på kommunenivå (etter 1-årig alder og kjønn) er tilgjengelig i vår statistikkbank.

I statistikkbanken kan man også finne fødselsoverskudd og flytting etter alder i prognoseperioden.

SSBs fremskrivning av befolkningstallet i Akershus til 2040

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en framskriving av befolkningsutviklingen i Akershus frem til 2040. SSB lager ni framskrivingsalternativer med ulike forutsetninger. Bak disse forutsetningene ligger det kunnskap om blant annet den historiske utviklingen i levealder, fruktbarhet og flyttemønster i Norge. Tallene for fem av alternativene er presentert i vår statistikk og tabellbank.

 Det mest brukte alternativet eller hovedalternativet fra SSB 2014 heter MMMM «middels nasjonal vekst», og dette gir 704 019 innbyggere til Akershus i årsskiftet 2029/2030. Alternativet forutsetter middels nivå på fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. 

Det knytter seg betydelig usikkerhet til befolkningsframskrivingen. Det er størst usikkerhet knyttet til utviklingen i innvandringstallene.

Befolkningsframskrivingen fra SSB for Akershus er også presentert i vårt Akershusstatistikk 3/2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031.

Se også SSBs egne nettsider.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet