1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Befolkningsutvikling

Befolkningen i Akershus vokser, og fylkeskommunen fører statistikk om befolkningsutvikling innenfor en rekke tema.

Akershus har 621 800 innbyggere

Den siste tellingen av folketallet (pr. SSB 20.11.2018) viset at Akershus har 621 800 innbyggere pr. 3. kvartal 2018. Folketilveksten det tredje kvartalet i år var større enn i samme tid i 2017 og 2016.

I januar 2018 var folketallet på 614 000 og dette var en økning på 9 647 personer fra 1. januar 2017. Befolkningsveksten i 2017 ble på 1,6 prosent. 

Blant kommunene i Akershus økte befolkningen i 2017 mest i antall i Bærum, Lørenskog og  Ullensaker. Disse tre kommuner fanget opp 43 prosent av befolkningsøkningen i fylket. Nannestad, Ullensaker og Ås kommuner hadde den største prosentvise veksten på over 4 prosent. Befolkningsveksten i Akershus er betydelig høyere enn i andre fylker. Pressemeldingen fra februar 2018 gir oversikt over flere detaljer og årsaker til veksten som skjedde i 2017.

Generelt kan vi si dette om Akershus (alle lenker går til statistikk- og tabellbanken):

Du finner flere tabeller om folketallet i kommuner, historisk utvikling, aldersfordeling m.m. i vår statistikk- og tabellbank.

I tillegg finner du mer informasjon om befolkningsutvikling i statistikkhefter som fylkeskommunen publiserer. 

Folketilvekst kommer i tettstedene

Figuren under viser at tettstedsbefolkningen i Akershus fra 2005 til 2015 økte med mer enn 81 000. Figuren viser i tillegg at i de fire årene fra 1. jan. 2013 til 1. jan. 2017 økte tettstedsbefolkningen i Akershus med mer enn 36 000. Folketilveksten i kommunesentrene utenfor bybåndet (blått) angir omtrentlig folketilveksten som har kommet til i de prioriterte byene og tettstedene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Utenfor kommunesentrene (grønt) er folketilveksten i øvrige tettsteder spredt på et 40-talls hovedsakelig mindre tettsteder i Akershus.

Figur: Folketilvekst i ulike tettsteder i Akershus

Figuren viser ikke folketilveksten utenom tettstedene i Akershus. I begge periodene var folketilveksten utenfor tettstedene i Akershus imidlertid helt marginal. Fra 2005 til 2015 sank folketallet utenfor tettstedene i Akershus med 529 innbyggere. Fra 2013 til 2017 økte folketallet utenfor tettstedene i Akershus med ca. 100 per år, + 404 for hele fireårsperioden. Så godt som all folketilvekst i Akershus de siste fire årene har altså kommet i tettsteder.

Befolkningsprognoser for Akershus 2018-2035

Vi har i nobember 2018 publisert en nyhet om den nye befolkningsprognosen som Akershus fylkeskommune har utarbeidet - for 17 år framover. Befolkningen i Akershus vil vokse med om lag 25 prosent fram til 2035. Den sterkeste befolkningsveksten er ventet på Øvre Romerike, mens Follo er forventet å vokse minst blant delregionene i fylket. Nyheten presenterer tre ulike scenario for samlet folketilvekst. Nettoflyttingen til Akershus er det som skiller scenarioene fra hverandre.

De detaljerte tallene er presentert i et eget statistikkhefte, og i tre ulike tabellene i statistikkbanken. Den første tabellen gir oversikt over den årlige utviklingen i aldersgrupper og ett-årig alder og den andre viser antatt fødselsoverskudd. Den tredje viser antatt nettoflytting etter alder i prognoseperioden.

SSBs fremskrivning av befolkningstallet i Akershus til 2040

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en framskriving av befolkningsutviklingen i Akershus frem til 2040. SSB lager ni framskrivingsalternativer med ulike forutsetninger. Bak disse forutsetningene ligger det kunnskap om blant annet den historiske utviklingen i levealder, fruktbarhet og flyttemønster i Norge. Tallene for fem av alternativene er presentert i vår statistikk og tabellbank. 

 Det mest brukte alternativet eller hovedalternativet fra SSB heter MMMM «middels nasjonal vekst». Alternativet forutsetter middels nivå på fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. 

Befolkningsframskrivingen fra SSB for Akershus er også presentert i vårt Akershusstatistikk 5/2018 Befolkningsprognoser for Akershus 2018-2035. 

Se også SSBs egne nettsider.

Usikkerhet

Det knytter seg betydelig usikkerhet til befolkningsprognoser og framskrivingen. Det er størst usikkerhet knyttet til utviklingen i innvandringstallene.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet