1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

750 000 innbyggere i Akershus i 2040?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert en ny befolkningsframskriving for kommunene. Framskrivingen viser at befolkningsveksten i landet fram mot 2040 forventes å bli sterkest i Akershus og Oslo.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå publisert en ny befolkningsframskriving for kommunene fram til 2040. Det er stor usikkerhet om befolkningsframskrivinger. SSB har derfor utarbeidet mange ulike alternativer, som viser en framskriving av folketallet ved ulike kombinasjoner av lav (L), middels (M) eller høy (H) framtidig:

 • fruktbarhet
 • dødelighet
 • innenlandske flyttinger og
 • inn- og utvandringer.

Det alternativet for framtidig utvikling som SSB mener er mest realistisk kalles hovedalternativet (MMMM). I dette alternativet som baserer seg på dagens trender framskrives befolkningen i Norge fra i dag 5,3 millioner til 6 millioner innbyggere litt før år 2040.

Trender og forutsetninger

Hovedalternativet baserer seg på de siste års nasjonale trender. I dette trendbildet har fruktbarheten gått betydelig ned, og forventes å holde seg lav i noen år til før den øker noe, men samtidig forventes en markert økning i antall døde tross økt levealder, pga at de store kullene fra etterkrigsgenerasjonen kommer inn i de eldste aldersgruppene.

De siste årene har innvandringen gått tydelig ned, og den forventes å bli på et lavt nivå framover, særlig på grunn av lavere innvandring fra Øst-Europa. Når det gjelder innenlands flytting har flyttingen først og fremst skjedd til de sentrale strøk av landet, mens mange distrikts-kommuner har fått en nedgang i folketallet.

I SSBs hovedalternativ (MMMM) legges derfor disse forutsetningene til grunn:

 • Nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 17 000 og 20 000.
 • Fruktbarheten fortsetter ned til like under 1,6 barn per kvinne på kort sikt, før den stiger gradvis mot et langsiktig nivå på 1,76 barn per kvinne.
 • Levealderen øker med over syv år for menn og seks år for kvinner fram mot 2060.
 • Det innenlandske flyttemønsteret fortsetter slik det har vært de siste ti årene.

Kraftig vekst i Oslo og Akershus i SSBs hovedalternativ

Akershus har de siste årene vært det fylket i landet med den sterkeste befolkningsveksten. SSB forutsetter at det framover mot 2040 også vil bli slik. Årsaken har først og fremst vært en sterk nettoinnflytting fra andre nabofylker (særlig fra Oslo). Per 1.1.2018 var det 614026 personer bosatt i Akershus. I SSBs hovedalternativ (MMMM) framskrives befolkningen i Akershus i 2040 til 748800 personer, dvs. 134774 flere enn i dag. Det tilsvarer en befolkningsvekst på 22 prosent. For Oslo og Akershus til sammen framskrives befolkningen til 1564300 personer i 2040, dvs. med 276805 nye innbyggere.

I befolkningsframskrivingens hovedalternativ er det Ås som får den største veksten fram mot 2040 på hele 69 prosent, dvs. en vekst fra om lag 20000 i dag til 34000 i 2040. I antall personer vil befolkningen øke mer i Bærum, Ullensaker, og Lørenskog. For Frogn kommune viser framskrivingens hovedalternativ en befolkningsnedgang på 4 prosent.

SSB legger vekt på at befolkningsframskrivingene må brukes aktivt. Framskrivingene er ikke justert skjønnsmessig etter kjennskap til næringsutbygging eller nye samferdselsprosjekter. Tallene må derfor justeres etter kunnskap om lokale forhold.

Tabell: SSBs befolkningsframskriving per 2018 for akershuskommunene fram mot 2040. Kilde: SSB, bearbeidet av Akershus fylkeskommune

Kommune

Folketall per 1.1.2018

Folketall 2040, hoved- alternativet (MMMM)

Vekst i antall

Vekst i prosent

Bærum

125 454

143 700

18 246

14,54

Asker

60 926

68 400

7 474

12,27

Bærum og Asker

186 380

212 100

25 720

13,80

Vestby

17 486

22 900

5 414

30,96

Ski

30 880

34 500

3 620

11,72

Ås

20 084

34 000

13 916

69,29

Frogn

15 735

15 100

- 635

-4,04

Nesodden

19 287

21 900

2 613

13,55

Oppegård

27 178

29 800

2 622

9,65

Enebakk

10 945

11 400

455

4,16

Follo

141 595

169 600

28 005

19,78

Aurskog-Høland

16 390

19 700

3 310

20,20

Sørum

17 980

25 300

7 320

40,71

Fet

11 663

14 400

2 737

23,47

Rælingen

17 874

22 200

4 326

24,20

Lørenskog

38 670

52 800

14 130

36,54

Skedsmo

54 178

65 900

11 722

21,64

Nittedal

23 545

28 100

4 555

19,35

Nedre Romerike

180 300

228 400

48 100

26,68

Gjerdrum

6 704

8 000

1 296

19,33

Ullensaker

36 576

53 000

16 424

44,90

Nes

21 681

26 200

4 519

20,84

Eidsvoll

24 647

31 000

6 353

25,78

Nannestad

13 240

17 400

4 160

31,42

Hurdal

2 903

3 100

197

6,79

Øvre Romerike

105 751

138 700

32 949

31,16

Akershus

614 026

748 800

134 774

21,95

Oslo kommune

673 469

815 500

142 031

21,09

Oslo og Akershus

1 287 495

1 564 300

276 805

21,52

Er SSBs befolkningsframskrivinger realistiske for Akershus?

SSB selv poengterer at de ikke tar høyde for lokale forhold når de lager en framskriving, og at det kan være behov for annet grunnlagsmateriale for offentlig planlegging. For Akershus har nettoflytting vært avgjørende for befolkningsveksten i en årrekke – og hvordan ser dette ut i SSBs nyeste framskriving?

I grafen under har vi hentet ut tall for fødte og døde, og sammen med tall for befolkningsutviklingen har vi funnet hva slags nettoflytting inkludert innvandring Akershus må få for at befolkningsutviklingen skal følge SSBs framskrivinger. Grafen viser historisk utvikling fra 2003-2017 og hovedalternativet og alternativene høy og lav nasjonal vekst for perioden 2018-2034. Grafen viser at for at hovedalternativet til SSB skal slå til for Akershus må nettoflyttingen til Akershus falle fram mot 2023 før den stabiliserer seg rundt nivået vi hadde i 2005.

Kilde: SSB
Figur: Nettoinnflytting inkludert innvandring til/fra Akershus.

Flyttetallene for første kvartal 2018 viser ingen tegn til at nettoflyttingen til Akershus blir lavere i 2018 enn i 2019. Det er vanskelig å estimere flytting framover i tid, men det er en rekke forhold som peker mot fortsatt høy innflytting til Akershus, i hvert fall på kortere sikt (høy boligbygging og utbygging av infrastruktur).

Les flere artikler

Utkast til byvekstavtale er klar for videre politisk behandling. Fra venstre: Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Lars Jacob Hiim, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anders B. Werp, statssekretær i Samferdselsdepartementet, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

Oslo og Akershus får byvekstavtale

26.06.2019

Les hele artikkelen

Under seminaret ble det guidet vandring langs Hovinbekken fra Tennisdammen på Hasle og ned til Ensjø. Deltagerne fikk se mange gode eksempler på hvordan selv små vannspeil kan berike et område.

Delte kunnskap om gode løsninger for overvannshåndtering

07.06.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet