1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Trafikksikkerhet

Sikkerhet i trafikken er et av fylkeskommunens hovedmål. Planene og tiltakene er basert på null-visjonen, og har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Trafikksikkerhetsarbeidet ivaretas gjennom Hovedutvalget for samferdsel og Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er et rådgivende organ som rapporterer til Hovedutvalget.

Fylkeskommunen har vedtatt en Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022. Planen er basert på 0-visjonen, og har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde. Handlingsplanen skisserer mål og tiltak som må iverksettes for å nå visjonen.

Statens vegvesen, Region øst gjennomfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet på vegne av Akershus fylkeskommune. De bistår også fylkeskommunen i planlegging, saksbehandling og utredninger. I det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet er Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Politiet og kommunene viktige samarbeidspartnere.

I tillegg arbeider fylkeskommunen på en rekke andre felt for å styrke trafikksikkerheten i fylket bl.a. areal- og transportplaner, investeringer i trygge veier, gang- og sykkelveier, prioritering av tilretteleggingen rundt skolene, generelle krav til trafikksikkerhetsarbeidet hos kollektivselskapet Ruter, spesielle krav til sikring av barn i skolebuss mv.

Nasjonal transportplan 2014-2023 og Nasjonal tiltaksplan på veg 2018-2021 bygger på «En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren» (null-visjonen). Fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid er forankret i denne visjonen.

Nullvisjon

Figuren under viser en kurve for utviklingen fram til 2030. Den tar utgangspunkt i at Akershus tar sin forholdsmessige andel av reduksjonen i drepte og hardt skadde, med sikte på å nå det nasjonale målet om at det maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker i Norge i 2024.

Kurve for utvikling av trafikkulykker i Akershus 2004?2024

[-]

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2022-2019 omhandler i hovedsak mål for trafikksikkerhetsarbeidet og ulike myke tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Denne handlingsplanen er et supplement til de mer fysiske investeringstiltakene vedtatt av fylkestinget som del av samferdselsplan for Akershus.

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022 er fylkeskommunen sin trafikksikkerhetsplan, og er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk og på vegne av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus. Planen bygger på nasjonale og regionale føringer og planer.

Som veieier for 1828 km fylkesveg har fylkeskommunen et stort trafikksikkerhetsansvar.
Dette ansvaret er forankret i vegloven § 1 og vegtrafikkloven § 40a. Bevilgningene til investeringer, drift og vedlikehold på fylkesvegnettet er forankret i Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022, mens trafikksikkerhetsplanen viser helheten i trafikksikkerhetsarbeidet og ivaretar særlig de holdningsskapende trafikksikkerhetstiltakene.

FTU har et særlig ansvarlig for oppfølging av fylkeskommunens handlingsplan for trafikksikkerhet, og denne oppgaven innebærer å medvirke til at det drives et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i fylket, en samordning av innsatsen og økonomisk støtte til ulike trafikksikkerhetstiltak. Utvalget består av fem politiske representanter samt konsultative medlemmer fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet.
Planen er basert på de mål og satsingsområder som Akershus fylkeskommune har vedtatt for trafikksikkerhetsarbeidet, samt nasjonale føringer i Meld. St. 33 Nasjonal transportplan inklusive Barnas Transportplan, Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021, og Meld. St. 40 Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering. Handlingsplanen er Akershus fylkeskommune sin oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021, og konkretiserer de
tiltakene som fylkeskommunene har fått ansvar for der.

Utfordringene for Akershus, målt gjennom ulykkesstatistikk, vedtatte strategier innenfor transportområdet og grunnleggende demografiske endringer, er grunnlaget for definering av de tiltakene som satses på i handlingsplanperioden. Formålet med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke tiltak som vil bli gjennomført i perioden. Tiltakene i planen skisserer hvordan ulike aktører gjennom felles innsats skal nå målene som er satt innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Hver
aktør har selv det primære ansvaret for gjennomføring og oppfølging av trafikksikkerhetstiltakene.

Det pekes særlig på behovet for å trappe opp innsatsen mot møte- og utforkjøringsulykker, ruspåvirkede og fartsrelaterte ulykker, og ulykker som rammer fotgjengere og syklister. I tillegg pekes det på et behov for økt samordning av trafikksikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer, blant annet innenfor helseområdet, trafikkopplæringen i skolen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommuner og
kommuner.

[-]

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet, og for kollektivtrafikken i fylket, inkludert skoleskyss. I tillegg har fylkeskommunen i følge vegtrafikkloven et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har en rolle som regional utviklingsaktør. Regional utviklingsaktør innebærer å se sammenhengen mellom ulike sektorer, skape sammen-henger mellom ulike aktører og utvikle strategier. Dette for å fremme ønsket samfunnsutvikling i egen region. Fylkeskommunene har også et lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegnettet i fylket. Statens vegvesen besitter stor veg- og trafikkfaglig kompetanse, og forvalter de fylkeskommunale vegene, ca. 1810 km, på vegne av fylkeskommunen. I tillegg har Statens vegvesen i samarbeid med andre aktører, ansvar for informasjon og opplæring for å bedre atferden hos trafikantene, samt førerprøver og kontroll av kjøretøy og verneutstyr.

Kommunene

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, skole- og barnehageeier, gjennom sitt ansvar i forbindelse med arealplanlegging, samt som arbeidsgiver og transportkjøper. Kommunen har også et ansvar gjennom Folkehelseloven, der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt. 

Politiet

Politiets ansvar er i første rekke kontroll og overvåking av trafikken. Politiets særorgan for trafikk er utrykningspolitiet (UP). Overvåking på spesielt ulykkesbelastede strekninger prioriteres. Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er viktige områder for å redusere antall drepte og hardt skadde. I tillegg er politiet aktive i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet.

Trygg trafikk

Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikk-sikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge, i tillegg til å være pådriver og kunnskapsformidler for trafikksikkerhet.

Helsevesenet

Leger, psykologer og optikere har et ansvar for at kravene til helse er oppfylt av de som har førerkort. Fylkesmannen og Helsetilsynet har ansvaret for forvaltningen av førerkortforskriftens helsekrav og tilsyn med helselovgivningen.

Frivillige og interesseorganisasjoner

Frivillige og interesseorganisasjoner gjør også en viktig innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Idrettslag og næringslivet er også eksempler på aktører som også bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet på ulike områder.

[-]

Etter forvaltningsreformen fra 1. januar 2010 er fylkeskommunene de største vegeierne i landet. Akershus fylkeskommune tok over ansvaret for 691 km tidligere riksveger i 2010, og har i dag totalt 1828 km fylkesveg.

Fylkesvegnettet består i det alt vesentlige av tofeltsveger uten fysisk skille i midten. Det er stor variasjon i standard, teknisk- og sikkerhetsmessig på eksisterende fylkesvegnett. Store deler av vegnettet i Akershus har høy trafikkbelastning og betjener all type trafikk, både lokal- og mer gjennomgangspreget og arbeidsrelatert.  

Figuren nedenfor viser drepte og skadde (dvs lettere skadde inkludert) fordelt på vegkategori for perioden 2008-2017.

Trafikkulykker i Akershus 2008?2017 fordelt på vegeier

Ulykkesstatistikken viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er ulik for ulike aldersgrupper. Grafen nedenfor viser drepte og hardt skadde fordelt på uhellstyper i Akershus (2008-2017).

oppover (y): Antall uhell
bortover (x): Trafikkskaddes alder

[-]

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel. Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".

Utvalgets viktigste oppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av fylkeskommunens handlingsplan for trafikksikkerhet.
 • Påse at det drives et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, opplæring og holdningsskapende arbeid.
 • Arrangere trafikksikkerhetsseminar for kommunene annethvert år.
 • Uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning.

I tillegg skal utvalget:

 • Motivere kommunene til å rullere sine kommunale trafikksikkerhetsplaner, samt å la lag og organisasjoner ta et ansvar for lokale trafikksikkerhetstiltak.
 • Fordele tilskuddsmidler som utvalget rår over.

Saksdokumenter og protokoller

Se saksdokumenter og protokoller fra utvalgets møter.

Medlemmer 2015-2019

Utvalget består av fem politiske representanter med personlige varamedlemmer som velges av hovedutvalg for samferdsel for den fylkeskommunale valgperioden. I tillegg kan samarbeidspartnere for trafikksikkerhetsarbeidet delta som konsultative medlemmer uten stemmerett, men med møte-, tale- og forslagsrett. FTU oppnevner selv konsultative medlemmer, her er både Statens vegvesen, trygg Trafikk og Politiet representert.

Politisk valgte medlemmer

Personlige varamedlemmer                           

Ketil Nordengen (H) Trine-Lise Østlund Blime (H)
Knut Tønnes Steenersen (FrP) Finn Terje Tønnesen (FrP)
Njål Vikdal (V) Lars Salvesen (KrF)
Vilde Lofthus Rooth (Ap) Johannes Dalen Giske (Ap)
Kristin Antun (MDG) Nikki Schei (MDG)

Konsultative medlemmer

 • Ole Christian Bere, Oslo politidistrikt enhet vest
 • Kai Voldengen, Utrykningspolitiet distrikt øst
 • Bjørn Eng, Statens vegvesen
 • Rita Johannesen, Statens vegvesen
 • Kristin Tandberg, Statens vegvesen
 • Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk
 • Nina Hanssen, Akershus fylkeskommune
 • Olav Tunold, Akershus fylkeskommune
 • Lise Fauskanger Ådlandsvik, Akershus fylkeskommune

Sekretær FTU

Statens vegvesen er sekretariat for utvalget og har ansvar for forberedelse av sakene. Sekretariatet oversender sine saksfremlegg til fylkesrådmannen for eventuelle merknader og godkjenning før de fremmes for Trafikksikkerhetsutvalget.

Sekretær:

 • Kristin Tandberg, Statens vegvesen, rådgiver Statens vegvesen, vegavdeling Akershus, tlf 411 47 327, e-post: kristin.tandberg@vegvesen.no

Kontaktpersoner Akershus fylkeskommune

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet