1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan er en langtidsplan for det statlige transportsystemet i Norge. Her kan du lese mer om innholdet i planen og hvilken betydning den får for Akershus fylkeskommune.

Nasjonal transportplan (NTP) er Stortingets langtidsplan for det norske transportsystemet. Den fastsetter felles overordnete mål og strategier, samt økonomiske rammer for investeringer, drift og vedlikehold av veier, jernbane, sjøtransport og luftfart. Planen har et 10-årsperspektiv, men revideres hvert fjerde år.

Målene i Nasjonal transportplan

NTP har mål for

 • god framkommelighet – blant annet å redusere rushtidsforsinkelser i de største byområdene
 • trafikksikkerhet – blant annet å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2024
 • miljø – blant annet å bidra til reduserte klimagassutslipp
 • universell utforming – bidra til at hele reisekjeder, fra starten av reisen og til slutten, blir universelt utformet

Hvilken betydning får nasjonal transportplan for Akershus fylkeskommune?

Nasjonal transportplan gjelder for hele landet, og slik vil planen berøre Oslo og Akershus:

 • strekningen Oslo–Svinesund, blant annet nytt dobbeltspor Oslo–Ski
 • strekningen Oslo–Ørje/Magnor, blant annet ny E18 Vinterbro–Østfold og ny E16 Herbergåsen–Nybakk
 • strekningen Oslo–Kristiansand, blant annet E18 Vestkorridoren og rv. 23 Oslofjordforbindelsen
 • strekningen Oslo–Bergen, blant annet E16 Sandvika–Wøyen og Bjørum–Skaret, Ringeriksbanen
 • strekningen Oslo–Trondheim, blant annet ny jernbane og E6 Eidsvoll–Hamar, opprusting av Gjøvikbanen og rv. 3 gjennom Nittedal

Berører nasjonal transportplan fylkeskommunens ansvarsområde?

NTP er i første rekke en plan for statlige tiltak, men staten vil også gi bidrag innenfor kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområder:

 • Bymiljøavtaler: I NTP 2014–23 er det satt av ca. 16 mrd. kr til blant annet kollektivtiltak, gang-/sykkelveier og miljøtiltak på veinettet i alle storbyområdene. Gjennom forhandling knyttet til Oslopakke 3 kan det f.eks. gis statlige bidrag til nye T-baner i Oslo og Akershus.
 • Belønningsordningen: I denne ordningen for bedre kollektivtransport og mindre biltransport i byområdene er det satt av ca. 9 mrd. kr i NTP 2014–23.
 • Rassikring av fylkesveinettet: Her er det satt av en årlig ramme på 750 mill. kr for hele landet, og hvor fylkeskommunene kan søke om bidrag.  

I NTP 2014–23 er det foreslått å konkretisere klimamålet slik at trafikkveksten i storbyområdene skal skje med kollektivtransport, gåing og sykling. Målet vil bli lagt til grunn for statlig deltagelse i bymiljøavtaler og ved tildeling av midler etter belønningsordningen.

NTP og godstrafikken

I arbeidet med NTP 2018–29 er det satt i gang et arbeid med en bred analyse av transportmiddelfordelingen for godstrafikk i Norge, inkludert en egen utredning av terminalstrukturen i Oslofjordområdet.

NTP og det nordiske transportsystemet

NTP trekker i liten grad opp perspektiver og planer for det felles nordiske transportsystemet, for eksempel jernbanesystemet for gods- og kollektivtransport mellom Oslo og København. Flere nordiske politikere har tatt til orde for at neste generasjon nasjonale transportplaner bør ha med en felles nordisk strategi for utvikling og finansiering av viktige transportsystemer som krysser grensene. 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet